Download
pensjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENSJON PowerPoint Presentation

PENSJON

243 Views Download Presentation
Download Presentation

PENSJON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENSJON v/ Ingunn Meringdal og Knut Hellum

 2. PENSJON Bodø – 25.11.09 – Knut Hellum

 3. AGENDA • Litt om KLP • Særtrekk ved offentlig pensjon • Rettigheter • 2011 • Lån/ Forsikring

 4. Hva vet du om KLP? • Kundene eier KLP • Et av Norges største livsforsikringsselskap • De fleste kommuner / fylkeskommuner og helseforetak har pensjonsavtale med KLP • ”Dine penger” kåret KLP til Norgesmester i utlån i fjor • Mange har tjent på å flytte sine private skadeforsikringer til KLP • KLP eier store forretningseiendommer som; Fornebu Næringspark og Politihuset i Trondheim. - for å nevne noe…

 5. Fakta om KLP KLP stiftet i 1949 215 mrd kr i forvaltningskapital 700 ansatte Pensjonsavtaler i selskapet: Helseforetak/ sykehus 2 300 bedrifter 332 kommuner og fylkeskommuner

 6. Fakta om KLP Hver 8. nordmann er forsikret i KLP 300 000 yrkesaktive 150 000 pensjonister 115 000 med oppsatt rett

 7. DET NORSKE PENSJONSSYSTEMET

 8. Det norske pensjonssystemet Fondsbasert Fondsbasert Skattefinansiert Individuelle dekninger Kollektiv pensjonsforsikring / KLP Folketrygd

 9. Folketrygden • Man sparer via skatteseddelen • Man får godskrevet all pensjonsgivende inntekt, ikke bare den som er registrert i KLP • Full opptjening er 40 år • Pensjonen er ca 50% av gjennomsnittlig lønn de 20 beste år • Er utgangspunkt for AFP-pensjonens størrelse

 10. KLPs pensjonsordning • Man sparer sammen med sin kommunale eller statlige arbeidsgiver • 2% som arbeidstaker, over 15% som arbeidsgiver • Full opptjening er 30 år • Pensjonen beregnes ut i fra sluttlønnsprinsippet • Pensjonsprosenten er 66% • Pensjonen er tariff eller lovbestemt

 11. Hva er det du sparer til? • Alderspensjon • AFP administreres av KLP • Uførepensjon • Etterlattepensjon

 12. SÆRTREKK

 13. Spar i dag – ta det ut i pensjon senere… • 30 år gir rett til full alderspensjon • Overføringsavtalen sikrer samlet pensjon fra forskjellige offentlige arbeidsgivere • Sluttlønnen legges til grunn for pensjonen • Men; tidligere deltid påvirker pensjonen

 14. Aldersgrense/ pensjonsalder • Den alminnelige aldersgrense er 70 år • Folketrygdens pensjonsalder 67 år • Særaldersgrense • - 60 år og 65 år

 15. Overføringsavtalen Overføringsavtalen sikrer at de som har rett til offentlig tjenestepensjon fra flere arbeidsgivere får all pensjon fra den siste arbeidsgiveren, som om hele pensjonsopptjeningen hadde foregått der. = Totalt 25 år og 7 mnd KLP 15 år Oslo Pensjons Forsikring 10 år SPK 7 mnd

 16. Pensjonens størrelse er avhengig av: • Pensjonsgrunnlaget • Pensjonsgivende tjenestetid • Pensjonsprosenten = 66%

 17. Pensjonsgrunnlag • Årslønn ved fratreden • Faste tillegg ved fratreden • Lønn utover 12 G (kr 874.572) medregnes ikke • Dersom varierende stillingsstørrelser, beregnes gjennomsnittlig stillingsprosent

 18. Lønnsnedgang Lønn 400.000 Lønn 300.000 400.000 (+ g-regulering) x 66% x 25/30 + 300.000 x 66% x 5/30

 19. Beregning av alderspensjon Pensjon = Pensjonsgrunnlag x gj.deltid x medlemstid /30 x 66%

 20. RETTIGHETSINFORMASJONAlderspensjon / AFP

 21. Alderspensjon Pensjonsprosent Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Lønn KLP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 60 62 65 67

 22. AFP fra 62 år • Må ha rett til AFP i hht tariffavtale • I lønnet arbeid • Sammenhengende ansettelse de siste 3 år • Minst 20% stilling siste 3 år • Årsinntekt på minst 1 grunnbeløp siste 3 år • Kan ikke motta ytelse fra folketrygden • Fylle vilkårene i privat sektor

 23. AFP AFP = Folketrygd ved arbeid til fylte 67 år + 20.400 Lønn KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 62 67 60 65

 24. 85-års regelen • *Du kan fratre inntil 3 år tidligere hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år • Alder: 62 år • Medlem i: 23 år • = 85 år • * Kun praktisk betydning for de med særaldersgrense

 25. Endring av stilling/aldersgrense • Bytte av stilling med ny aldersgrense • legges til grunn etter 1 års tjeneste • Rett til å beholde tidligere aldergrense • gitt at det er mindre enn 10 år siden man gikk over fra stilling med lavere aldersgrense • Krav • Medlemmet ville hatt rett til AP etter tidligere aldersgrense • Medlemmet har innehatt stilling med lavere aldersgrense i minst 15 år • Tidligere lavere aldersgrense må være begrunnet med at tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning for arbeidstaker, jf. Lov om aldersgrense § 2, bokstav a

 26. 85-års regel 85-års regel: Sum av alder og tjenestetid = 85 år Lønn KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd KLP utbetaler hele pensjonen Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 65 60 62 67

 27. v/65 år v/fylte 65 år: Ny vurdering Hva lønner seg? AFP eller KLP Lønn KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 60 62 65 67

 28. Inntekt ved siden av pensjon Lønn Toleransebeløp Kr. 15.000 KLP KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 60 62 65 67

 29. Inntekt ved siden av pensjon Offentlig:13 t/uke eller 167 t/kvartal Privat: Ubegrenset Lønn KLP KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 60 65 62 67

 30. Inntekt ved siden av pensjon Folketrygden 67-68 år: Ubegrenset Folketrygden 69 år: 2 G Folketrygden 70 år: Ubegrenset Lønn KLP KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd 60 62 65 67

 31. Delvis AFP • Det er ikke nødvendig at arbeidstakeren har 100% stilling for å kunne ta ut delvis AFP • Alle kan, etter avtale med arbeidsgiver, velge å trappe ned til så stor deltidsstilling som passer • Stillingsreduksjonen må være på minst 10 prosentpoeng

 32. Eksempler delvis AFP AFP AFP AFP Lønn Full AFP Lønn 80% Lønn 60% Lønn 40%

 33. Uførepensjon

 34. Uføre- / attføringspensjon • Etter et års sykemelding • Ingen nedre grense for uførhet • Medlemstid frem til aldersgrensen • Karensperiode på 2år

 35. Beregning • Pensjonsgrunnlaget • Lønn ved sykepengenes opphør X • Pensjonsprosenten • 66% X • Pensjonsgivende tjenestetid • Medlemstid fram til aldersgrense = Pensjon

 36. Pensjonsgivende tjenestetid 100% Stilling 75% Stilling 75% Stilling 50% Stilling 5 år 5 år 10 år Syk 10 år AG

 37. Attførings-/uførepensjon (100%) Lønn Barnetillegg Full opptjening 2 barn under 18 år KLP Folketrygd

 38. Bortfall av lønn • Fortsetter i uendret stillingsbrøk • Årsak til inntektstap er helsemessige årsaker • Utgjør 66% av inntektstapet (ved full opptjening i pensjonsordningen)

 39. Bortfall av lønn 333.000, dvs. ca. 95% av tidligere lønn Tilleggslønn 50.000 KLP 33.000 Hovedlønn 300.000 Hovedlønn 300.000

 40. Din ulykkesforsikring • Engangsutbetaling ved ulykke. Erstatning inntil 15 G • (kr 1 093 000) • Menerstatning på inntil 3 G • (kr 219 000) • Behandlingsutgifter

 41. Yrkesskadeforsikring • Alle arbeidsgivere har i følge loven plikt til å tegne forsikring som gir arbeidstakere erstatning ved: • Skade og sykdom påført • I arbeidet • På arbeidsstedet • I arbeidstiden • NB! Belastningslidelser blir ikke regnet som yrkesskade/yrkessykdom

 42. Etterlattepensjon

 43. Etterlattepensjon • Enke/enkemann • Registrert partner • Fraskilt ektefelle kan ha rett • Barnepensjon • til barn under 20 år • Samboer har IKKE rett til etterlattepensjon

 44. Ektefellepensjon • Ektefellepensjon = 9 % • Utgjør 9 % av pensjonsgrunnlaget. • Pensjonen samordnes ikke, den kommer i tillegg til egen pensjon eller inntekt.

 45. Barnepensjon • Barnepensjon = 15 % • Utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget for hvert barn. • Pensjonen skal løpe til barnet blir 20 år og blir ikke samordnet eller inntektsprøvd.

 46. Gruppelivsforsikring • Engangsutbetaling ved død • Erstatning max. 10 G • (kr 729 000) • Til ektefelle, samboer og til barn under 25 år

 47. Regler gjeldende fra 01.01.01

 48. Hvis du slutter • Spesielle regler hvis du slutter før du har rett til pensjon • Full opptjening = 40 år • Hvis du begynner igjen: • Full opptjening = 30 år

 49. Oppsatt alderspensjon • Samlet medlemstid i KLP og andre offentlige • pensjonsordninger på minst 3 år • Ved stillingens aldersgrense • Ved tilståelse av alderspensjon fra folketrygden

 50. Oppsatt uførepensjon • Samlet medlemstid i KLP og andre offentlige • pensjonsordninger på minst 3 år • Krav: Tilstått uførepensjon eller tidsbegrenset uførepensjon fra • folketrygden