Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie

Wprowadzenie

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wprowadzenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jakprzygotowaćizorganizowaćwyborydo władzsamorząduuczniowskiego, żebybyłyświętemdemokracjiw szkole?

 2. Wprowadzenie W naszej szkole wybory do samorządu uczniowskiego nie zawsze interesowały uczniów. Nie było zbytnio możliwości aby zapoznać się z kandydatami oraz ich programami wyborczymi, więc uczniowie głosowali bardziej orientacyjnie. Myślimy że czas to zmienić. Na początek przybliżymy Wam kilka potrzebnych pojęć, związanych z wyborami do samorządu.

 3. Demokracja Demokracja – ustrójpolityczny, w którymźródłowładzystanowiwolawiększościobywateli (sprawująonirządybezpośredniolubzapośrednictwemprzedstawicieli).

 4. Samorząd uczniowski Samorząduczniowski– jeden z organówszkoły, organizacjauczniówdanejszkoły, obejmującacałąspołecznośćuczniowską, niezależnaodadministracjioświatowejijakiejkolwiekpartiiorazugrupowańpolitycznych.

 5. Celeidziałaniasamorządu • - Samorządpowinienbyćorganizacjądemokratyczną. • - Uczniowiew sposóbnieskrępowanypowinniwybieraćswoichprzedstawicieliwedługprzyjętychprzezogółuczniówprocedur. • - Organysamorząduuczniowskiegopowinienreprezentowaćinteresyuczniówwobecnauczycieli, rodziców, administracjioświatowej. • - Członkowiesamorządumająprawoipowinnirozwiązywaćrealneproblemyuczniówipodejmowaćrealnedecyzje, a tymsamymmiećwpływnażycieszkoły, współdecydować o sprawachjejdotyczących.

 6. - Decyzjedotyczącezakresudziałańsamorządu w danejszkoleiplanutychdziałańpowinnynależeć do uczniów. - Samorządma prawooczekiwaćodszkoływsparciadlaswojejdziałalności. - Rolędoradcyspełniaopiekunsamorządu, wybranyprzezuczniówspośródnauczycielidanejszkoły

 7. Choćsamorządnie ma realnychuprawnień, prawonakazujewładzomszkołyzasięgnięciejegoopiniiw pewnychsprawach, takichjaknp.: • skreślenieucznia z listyuczniów, • program wychowawczyszkoły, • program profilaktyki, • ocenapracynauczyciela (tylkonawniosekdyrektoraszkoły), • średniaocenuprawniającauczniów do otrzymaniastypendiumzawyniki w nauce, • wprowadzenie w szkolejednolitegostrojudlauczniówlubrezygnacja z niego.

 8. Prawa ucznia W szkoleszczegółowykatalogprawiobowiązkówuczniaokreślastatutszkoły, w którymokreślonesąprawaucznia do: a) właściwegozorganizowaniaprocesukształcenia, b) opiekiwychowawczejiwarunkówzapewniającychbezpieczeństwo, ochronęprzedwszelkimiformamiprzemocyfizycznejbądźpsychicznejorazochronęiposzanowaniejegogodności, c) korzystania z pomocystypendialnej, d) życzliwego, podmiotowegotraktowania,

 9. e) swobodywyrażaniamyśli, poglądów, sumieniaiwyznania, • f) rozwijaniazainteresowań, • g) sprawiedliwej, obiektywnejijawnejoceny, • h) pomocy w przypadkutrudności w nauce, • i) wpływanianażycieszkołyprzezdziałalnośćsamorządową.

 10. Zasady prawa wyborczego Zasady prawa wyborczego dzieląsięna: zasady ogólne i szczegółowe. Do zasad ogólnych prawa wyborczego zaliczamy: • Powszechnośćwyborów- głosujekażdyuczeń • Równość- każdygłos ma takąsamawartość • Bezpośredniość- każdybezpośredniooddajegłosnaswojegokandydata • Tajność- każdy ma prawo do anonimowegooddaniagłosuiniktinnyniemusiwiedzieć, nakogogłosował

 11. Jak dotychczas wyglądały wybory do samorządu uczniowskiego w naszej szkole? • Kandydaci prezentowali swoje programy, za pomocą plakatów • Uczniowie nie mieli możliwości aby lepiej poznać poglądy kandydatów i ich plany związane z samorządem • Uczniowie do końca nie wiedzieli na kogo głosują • Kandydaci poprzez same plakaty nie mogli w wystarczający sposób zaprezentować siebie i swoich programów przed wyborcami

 12. Nasze propozycje zmian • Kandydaci prezentują swoje poglądy oraz programy wyborcze nie tylko za pomocą plakatów, ale także podczas specjalnie przygotowanej imprezy związanej z wyborami do samorządu • Mogą wygłaszać przemówienia, opowiedzieć coś o sobie, podać swoje zalety i plany wobec szkoły, aby lepiej zaprezentować się uczniom • Wszyscy wyborcy mają prawo do zadawania pytań kandydującym ale także mogą podawać im własne spostrzeżenia i pomysły

 13. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów SZKOŁA PODSTAWOWA

 14. Co sądzisz o wyborach przewodniczącego Samorządu Szkolnego w naszej szkole?

 15. Co zmieniłbyś/zmieniłabyś w programie Samorządu aby w szkole było lepiej?

 16. Czy chciałbyś/chciałabyś, aby w naszej szkole z wyborów do Samorządu Szkolnego uczynić święto demokracji w szkole?

 17. Jak myślisz, czy Samorząd Uczniowski w naszej szkole jest potrzebny?

 18. GIMNAZJUM

 19. Co sądzisz o wyborach przewodniczącego Samorządu Szkolnego w naszej szkole?

 20. Co zmieniłbyś/zmieniłabyś w programie Samorządu aby w szkole było lepiej?

 21. Czy chciałbyś/chciałabyś, aby w naszej szkole z wyborów do Samorządu Szkolnego uczynić święto demokracji w szkole?

 22. Jak myślisz, czy Samorząd Uczniowski w naszej szkole jest potrzebny?

 23. QUIZ 1. Co to jest demokracja?

 24. 2. Jaką rolę pełni samorząd uczniowski?

 25. 3. Podaj co najmniej 3 prawa ucznia w szkole.

 26. 4. Podaj swój pomysł zmiany w przeprowadzaniu wyborów do samorządu uczniowskiego.