Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WPROWADZENIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

WPROWADZENIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BEZDROŻA IDEOLOGII GENDEROpracowanie i prowadzenieAlina Strzałkowska specjalista wychowania do życia w rodzinie

 2. WPROWADZENIE

 3. Co to jest ideologia z greckiego idéa – wyobrażenie, lógos – słowo, nauka), zbiór idei, poglądów i przekonań opisujących rzeczywistość …W skład ideologii wchodzą koncepcje filozoficzne, ekonomiczne, prawne, etyczne, religijne. Ideologia określa wartości i cele, które mają uzasadniać działania polityczne. Współcześnie uznaje się, że ideologia jako forma świadomości społecznej ściśle związana jest z powstaniem masowych partii i ruchów politycznych XIX w. Stąd też ich nazwy oparte są na kryterium ideologicznym, np. partie komunistyczne, socjaldemokratyczne, konserwatywne, liberalne, chrześcijańsko-demokratyczne.Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.

 4. Gender to nie ideologia? • Nikt nie zabrania badaczom zjawisk społecznych prowadzenia badań z zakresu tzw. gender studies. Jeżeli służy to zaspokajaniu ciekawości badawczej i poznawczej, nikt tego nie może kwestionować. Jednak należy reagować zawsze wtedy, gdy niekoniecznie słuszne i niekoniecznie prawdziwe odkrycia naukowestają się okazją do przeprowadzania ideologicznych eksperymentów, zwłaszcza gdy chodzi o naturalną strukturę społeczną, rodzinę, a także o zdrowy rozwój osobowości, psychiczny i fizyczny, dzieci. • Ponieważ kiedy nauka wkracza na obszar inżynierii społecznej, czyli społecznej nauki stosowanej, wówczas przestaje być nauką, stając się ideologią. I właśnie w takim aspekcie możemy mówić o istnieniu ideologii gender* *Nasz Dziennik „Kłębowisko żmij”; Wtorek, 14 stycznia 2014

 5. PODŁOŻE IDEOLOGII GENDER Dialektyka płci • W 1884 r. Engels pisał: „W historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać antagonizm między mężczyznąi kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za pierwszorzędny ucisk, ucisk kobiety przez mężczyznę". • Ideologię tę promuje Shulamith Firestone w swej książce The Dialectic of Sex (Dialektyka płci), opublikowanej w 1970 roku , modyfikując ideę walki klas, wzywa do "REWOLUCJI KLAS PŁCIOWYCH" (SEX-CLASS REVOLUTION):"Aby wyeliminować klasy płciowe, klasa podrzędna (kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad reprodukcją... To oznacza, że celem nowej rewolucji jest nie tylko usunięcie przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu feministycznego, lecz WYELIMINOWANIE RÓŻNICY MIĘDZY PŁCIAMI -nie będą już one więcej miały żadnego znaczenia".

 6. Czołowa feministka Nancy Chodorow: • zauważa, że dopóki kobiety będą pełnić funkcje wychowawczo-opiekuńcze, dzieci będą rosnąć, postrzegając ludzkość podzieloną na dwie różne i - według niej – oczywiście nierówne klasy. • dlatego domaga się tego, aby dzieci żyły bez rodziny. Absolutnie zakazana staje się w tej perspektywie rodzina biologiczna. Jej odrzucenie, czy wręcz unicestwienie sprawi, że ludzkość będzie mogła wreszcie powrócić do swej naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej seksualności.

 7. Słowo "gender„ jest terminem gramatycznym, odnoszącym się nie do płci, a do rodzaju. Jego użycie w tzw. GENDER MAINSTREAMING - jest przykładem ideologicznej indoktrynacji

 8. GENDER MAINSTREAMING – pojęcie wprowadzone na Konferencji w Pekinie (1995 r.) obejmuje „wszystkie działania podejmowane w ramach walki z dyskryminacją kobiet, które mają być podejmowane z uwzględnieniem perspektywy KULTUROWEJ TOŻSAMOŚCI PŁCI* (gender)”. (odnoszącej się do cech kształtowanych przez społeczeństwo, „nadawanych” kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi niezależnie od płci biologicznej (sex), która odnosi się do biologicznych różnic między mężczyznami a kobietami)” * Konferencja Ludnościowa w Pekinie (1995 r.)

 9. Ideologiczna indoktrynacja • Unijne dyrektywy, powstały na skutek aktywności organizacji feministycznych po Konferencji Ludnościowej w Pekinie. Strategia gender mainstreaming została ujęta zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej w Traktacie Amsterdamskim w 1997 r. i jest wiążąca dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. • Polska od chwili wstąpienia do UE w 2004 roku musiała dostosować swoje prawo wewnętrzne do zapisów prawa wspólnotowego. • W kolejnych latach w Unii Europejskiej opracowano tzw. “mapy drogowe”, czyli pięcioletnie programy działania. Określają one najważniejsze obszary polityczne, w których należy wdrożyć zasadę gender mainstreaming.

 10. Raport Lunacek - szerokie przywileje dla „mniejszości seksualnych” • Dokument określany jest formalnie „planem działań Unii Europejskiej przeciwko homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”. • Raport powstał pod kierunkiem Ulrike Lunacek, austriackiej polityk z Partii Zielonych, która deklaruje się jako "rzeczniczka równouprawnienia lesbijek, gejów i osób transseksualnych". Rezolucja przygotowana w oparciu o Raport Lunacek postuluje przyznanie przywilejów osobom homoseksualnym, biseksualnym, transseksualnym i interseksualnym (LGBTI) w kwestii adopcji dzieci, wykonywania zawodów pedagogicznych, zawierania związków małżeńskich i wielu innych.

 11. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej • wejdzie w życie, jako akt prawny obligujący do zmiany ustawodawstwa (łącznie z konstytucją). Została ratyfikowana przez 4 państwa europejskie. • W grudniu 2012 roku Polska konwencję podpisała. Teraz pani minister Kozłowska-Rajewicz rozpoczęła procedurę ratyfikacji, która ma być przeprowadzona w błyskawicznym tempie, ale może potrwać od kilku miesięcy do maksymalnie dwóch lat. • Konwencja ta tylko pozornie dotyczy wyłącznie przemocy wobec kobiet.  Przemoc wobec kobiet sformułowana jest w oparciu o mętną definicję płci społeczno-kulturowej – gender (Art.3, Art. 4 pkt.3, Art.6;  Art.18 pkt.3). W Art. 4 pkt. 3 ofiara przemocy nie może być dyskryminowana ze względu na płeć biologiczną, płeć kulturowo-społeczną, tożsamość płciową, orientację seksualną – co może definiować praktycznie kogokolwiek, kto czuje się „kobietą”. • Konwencja zobowiązuje do czynnej likwidacji przemocy wobec kobiet (Art.1) poprzez ofensywną i agresywną zmianę wzorców społecznych i kulturowych(!), wykorzenienie(!) uprzedzeń, zwyczajów, tradycji, kultury, religii, „honoru” opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn (Art. 12 pkt. 1 i 5).

 12. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej • Temu celowi ma służyć obowiązkowe wprowadzenie oficjalnych programów nauczania dot. stereotypowego pojmowania ról społecznych (w tym płci) na wszystkich poziomach edukacji (Art.14) i w innych placówkach edukacyjnych oraz mediach, klubach itp. (programy instruktażowe dotyczące różnorodnych zachowań i preferencji seksualnych, zwalczające seksualne stereotypy, uczące uprawiać seks bez poczucia wstydu i winy). • Trwożące są zapisy dotyczące prowadzenia monitoringu, inwigilacji i zbierania danych o podejrzanych (Art.1 pkt.2, Art.11) oraz zobowiązanie sygnatariuszy do zapewnienia programów leczenia przestępców (Art.16), dokonujących przestępstwa „w szczególności na tle seksualnym” – użyty tutaj zapis „w szczególności” zwraca uwagę na możliwość leczenia w innym przypadku niż przestępstwa na tle seksualnym, np. źle odebrana krytyka seksualnych zachowań.  • Prawna ochrona ofiar przemocy „nie jest zależna od chęci ofiary do wniesienia oskarżenia lub zeznawania przeciwko sprawcy” – czyli wnoszącym o popełnienie przestępstwa może być każda osoba – przypadkowy, czy nasłany świadek  (Art. 18 pkt.4, Art.27). • Na stronie Centrum Prawnego Ordo Iuris znajduje się analiza prawna Konwencji

 13. Eksperci Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN o programie "Równościowe przedszkole"lk / br, Warszawa, 2014-01-23  Istotnym uchybieniem proponowanych nauczycielom treści wychowania jest utożsamianie wprowadzania idei wychowania równościowego w przedszkolu z wychowaniem apłciowym. Czym innym jest bowiem ujawnianie dyskryminacji ze względu na płeć, obecnej w naszej kulturze i rozważny trening zachowań prorównościowych, a czym innym „wysadzanie dziecka” z jego biologicznej płci i kształtowanie niechętnego stosunku do niej. Nie jest to tendencja zgodna z celami ogólnospołecznymi, gwarancjami prawnymi wychowania dzieci i dbałością o ich zdrowie psychiczne. Dziecko ma prawo do uzyskania wsparcia wychowawczego w kształtowaniu swojej tożsamości płciowej. Konkluzja: przedstawione do opinii opracowanie jest w wielu miejscach sprzeczne z założeniami edukacji dziecka, a więc nie spełnia wymagań merytorycznych i dydaktycznych stawianych programom wychowania przedszkolnego.

 14. CO TO OZNACZA W PRAKTYCE ? • płeć to sprawa osobistego wyboru, • proponuje się równość i równorzędność wszystkich orientacji seksualnych, w tym homo- i transseksualnych, jako nowych komponentów i form „rodziny”, • pojawia się nowa definicja małżeństwa, która obejmuje również pary tej samej płci- znika pojęcie mama i tata, zamiast tego jest Rodzic 1 i Rodzic 2, • wprowadza się seksualizację dzieci i młodzieży od najwcześniejszych lat życia (Standardy edukacji seksualnej w Europie. Rekomendacje WHO),

 15. CO TO OZNACZA W PRAKTYCE ? Wielka Brytania w ramach szeroko pojętej „tolerancji” usuneła z paszportów informację o płci. Takie działanie zostało podyktowane „troską” o dobre samopoczucie transseksualistów, którzy podając informacje o swojej płci, mogliby czuć się „zakłopotani”. Ideologia gender zakłada bowiem, że człowiek nie rodzi się ani dziewczynką, ani chłopcem, a stwierdzenie płci na podstawie budowy anatomicznej jest według piewców genderideologii dyskryminacją. Ideologia gender zakłada, że człowiek jest płci nijakiej i sam może zdecydować, jak chce siebie określać

 16. CO TO OZNACZA W PRAKTYCE ? Ponumerowani rodzice • Francuska partia socjalistyczna chce określenia "rodzic nr 1" i rodzic nr 2". • Kilka lat temu w Hiszpanii wprowadzono dwa nowe terminy na określenie mamy i taty, a mianowicie „rodzic A” i „rodzic B”. • Kanada, a także w niektóre stany USA umieszczają w oficjalnych dokumentach nomenklatury „rodzic nr1” i „rodzic nr2”

 17. Ważne są protesty nauczycieli oraz rodziców • Litewskie Forum Rodziców zaprotestowało przeciw kolejnej genderowej akcji, którą zorganizowały centrolewicowe władze. • Chodzi o elektroniczne dzienniki, którymi posługują się wychowawcy w około 500 szkołach w kraju. Okazuje się, że zamiast dotychczasowych rubryk „ojciec” i „matka” pojawiły się nowe: „rodzic I” i „rodzic II”. • Gdy rozległy się protesty nauczycieli oraz rodziców przeciw takiej genderyzacji, głos zabrali przedstawiciele firmy komputerowej, odpowiadającej za oprogramowanie elektronicznych dzienników. Wyjaśnili oni, że zmiany podyktowane zostały technologicznymi wymogami programu.  Nikt jednak nie uwierzył w takie tłumaczenie. • Szef Litewskiego Forum Rodziców Gintautas Bukauskas oświadczył, że zdecydowana większość rodziców nie zrezygnuje nigdy z tradycyjnych określeń „ojciec” i „matka”. • Zresztą na całym świecie pierwsze słowo, jakie wypowiadają zazwyczaj dzieci w swym życiu, brzmi „mama”, a nie „rodzic I”. Tak więc pod wpływem społecznych protestów firma komputerowa oświadczyła, że wycofuje się z genderowych pomysłów i wraca do normalnych pojęć.

 18. Już w szkole dzieci wiedzą, że płeć dziecka JEST zdeterminowana przez poczęcie!Fragment filmu „W łonie matki” (4’29”-6’39”) Genderyści twierdzą, że: PŁEĆ SIĘ WYBIERA! NALEŻY REAGOWAĆ NA TEGO TYPU NIEDORZECZNOŚCI ,KTÓRE STAJĄ SIĘ OKAZJĄ DO PRZEPROWADZANIA IDEOLOGICZNYCH EKSPERYMENTÓW NA RODZINIE, A SZCZEGÓLNIE NA DZIECIACH!

 19. GENDER IDENTITY dr. John Money z Hopkins Universityw Baltimore (USA) wprowadza termin GENDER IDENTITY, by określić, czy dana osoba czuje się mężczyzną, czy kobietą w zależności od tego, jak dziecko było wychowywane, (czasami różni się od płci biologicznej).

 20. Teorie dr. Moneya zostały zdyskredytowane przez badania naukowe dotyczące rozwoju mózgu Badania prenatalne wykazały, że już przed urodzeniem mózgi chłopca i dziewczynki znacznie się różnią, co ma wpływ m.in. na różne postrzeganie ruchów, kolorów i kształtów. Sprawia to np., że u chłopca istnieje "biologiczne przygotowanie" do używania „męskich zabawek”, a u dziewczynki – „kobiecych”. http://www.youtube.com/watch?v=5oGL7njQwrg (od 15’05”-19’)

 21. Mózgi kobiet i mężczyzn się różnią! Data publikacji: 2014-01-14 • Sieć połączeń nerwowych w mózgu kobiety zasadniczo różni się od sieci połączeń w mózgu mężczyzny. Z drugiej strony mózgi kobiet i mężczyzn w zadziwiający sposób się uzupełniają. Naukowcy z Pensylwanii, którzy przeprowadzili badania na dotychczas największej próbie losowej, wykazali, iż między mężczyznami a kobietami istnieją istotne różnice neurobiologiczne, które skutkują różnicami w zachowaniu. • Badania przeprowadzone przez uczonych Akademii Medycznej w Pensylwanii wskazują na istnienie wyraźnych różnic w budowie sieci połączeń nerwowych w mózgu. U kobiet więcej neuronów obserwuje się w dolnej części mózgu od lewej do prawej półkuli. U mężczyzn więcej połączeń nerwowych występuje w obrębie każdej z półkul i od góry do dołu. • Szefowa badań prof. Ragini Verma  z Zakładu Radiologii w Perelman School of Medicine na Uniwersytecie w Pensylwanii wraz z kolegami odkryła, iż istniejące lepsze połączenia neuronowe w obrębie poszczególnych półkul i ich specyficzny układ pozwala mężczyznom na lepszą percepcję i koordynację działań. W przeciwieństwie do tego, lepsze „okablowanie” u kobiet między lewą i prawą półkulą ułatwia im myślenie analityczne i intuicyjne.

 22. Mózgi kobiet i mężczyzn się różnią! Data publikacji: 2014-01-14 • Mapy te pokazują nam dużą rozbieżność - i zarazem komplementarność – w architekturze ludzkiego mózgu, które pomagają wytłumaczyć, dlaczego lepsi w określonych zadaniach są mężczyźni a w innych kobiety – przekonuje prof. Verma . Według badaczy mężczyźni osiągają wyższe efekty w nauce i wykonywaniu jednego zadania na raz. Są też szybsi w podejmowaniu decyzji. Kobiety z kolei mają lepszą pamięć i umiejętności społeczne. Są przystosowane do wielozadaniowości i pracy w grupach. Wcześniejsze prace wykazywały istnienie różnic płciowych w budowie mózgu, ale kwestie uwarunkowań poznawczych do tej pory nie były przedmiotem tak szerokich badań. •  Grupa uczonych pod kierunkiem prof. Verma - obejmująca m. in. prof. psychologii Rubena C. Gura i profesor psychiatrii Rachel Gur, a także grupę neurologów i radiologów - przebadała blisko 1000 osób (521 kobiet i 428 mężczyzn) w wieku od 8 do 22 lat przy użyciu techniki obrazowania tensora dyfuzji. W ten sposób opracowano obraz połączeń nerwowych całego mózgu. •  Badania te pomogą między innymi w lepszym poznaniu przyczyn zaburzeń neuropsychiatrycznych. Źródło: uphs.upen.edu

 23. KULTUROWA TOŻSAMOŚĆ PŁCI (GENDER) to celowa dezorientacja wobec męskiej i żeńskiej tożsamości płciowej, która ma prowadzić do • rozchwiania tożsamości człowieka* - jeżeli płciowość zostanie odrzucona lub niezaakceptowana powstaje wewnętrzny chaos • idei zamienności płci, • zmniejszania różnic płciowych, skoro są to tylko wyuczone role. *Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics 20.02.2012 http://peditrics.aapppublications.org/contant/2012/02/15/peds.2011-1804

 24. KULTUROWA TOŻSAMOŚĆ PŁCI (GENDER) to celowa dezorientacja wobec męskiej i żeńskiej tożsamości płciowej, która prowadzi* do zaburzeń osobowości-badania na Uniwersytecie Harvarda wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami *Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics 20.02.2012 http://peditrics.aapppublications.org/contant/2012/02/15/peds.2011-1804

 25. Prawidłowa tożsamość płciowa

 26. BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER

 27. Ideologia gender drogą prowadzącądo … zaskakujących wyborów rodziców: • Kathy Witterich i David Stoker postanowili w ten sposób zapewnić dziecku w przyszłości wolność wyboru: czy woli być chłopcem, czy dziewczynką. Nawet dziadkowie nie wiedzą, czy Storm jest wnuczkiem czy wnuczką. “Zdecydowaliśmy, że nie zdradzimy nikomu płci Storm, żeby nie narzucać mu/ jej ograniczeń” – • Wobec negatywnych opinii odnośnie do sposobu wychowywania Storm, matka odcina się na forum: płeć Storm, to jego/ jej i nasza prywatna sprawa. Naprawdę nie stać was na to, by pozwolić Storm zostać kim chce?”. “Rodzice zwykle dokonują wyborów za dziecko. To odrażające” – komentuje ojciec dzieci, z zawodu nauczyciel. • Stokerowie nie wyjaśniają, z jakich pobudek wynika ich decyzja o sposobie wychowania trojga ich dzieci. Niestety zindoktrynowane mózgi Kathy Witterich i David Stoker nie są zdolne do podstawowej analizy rzeczywistości, że to oni dokonali wyboru, który zaburzy tożsamość płciową ich dziecka

 28. Ideologia GENDER definiuje małżeństwo jako związek obejmujący również pary tej samej płci W ostatnich latach pojawiło się bardzo wiele publikacji, w których sugeruje się, że nie istnieje żadna istotna różnica między dziećmi wychowywanymi przez pary tej samej płci czy przez rodziców naturalnych. Czy tezy tego typu są wiarygodne?

 29. W 2011r. w Kalifornii „RODZICE” 11 – letniego Tommy’ego postanowili dać swojemu synkowi trochę więcej czasu na dojrzewanie niż to natura przewiduje, by mógł on zdecydować, czy chce być chłopcem, czy dziewczynką. Wszystko jest oczywiście całkowicie normalne, bo jak mówi jeden z „autorytetów”, Joel Baum dyrektor ds. edukacji i treningu w kalifornijskiej organizacji Gender Spectrum, „chodzi tutaj o danie dzieciom i ich rodzinom sposobności, by podejmowali właściwe decyzje”. Według „RODZICÓW” (rodzicami są dwie kobiety) Tommy już w wieku trzech lat stwierdził, że jest dziewczynką i nic nie dały tu zaprzeczenia „RODZICÓW”.Więc tym bardziej teraz, gdy ma on już 11 lat, nie ma powodu, dla którego należałoby wywierać presję na chłopca. Od tego lata przyjmuje on hormony blokujące jego rozwój. Tommy został Tammy? Źródło: FoxNews.com

 30. Według prof. Lynna Wardle'a: "Większość badań dotyczących rodzicielstwa homoseksualistów opiera się na dokumentacji niedostatecznej z punktu widzenia ilościowego, wadliwej metodologicznie i analitycznie (some of little more than anecdotal quality), a co za tym idzie, stanowi bardzo słabą bazę empiryczną, aby decydować o polityce społecznej". Natomiast wiele badań potwierdza, że obecność ojca i matki zwiększa dobre samopoczucie dziecka. • Patrick Fagan z Heritage Foundation zebrał wielką liczbę dowodów na to, jak wielkie znaczenie ma dla dzieci posiadanie matki i ojca, którzy żyją razem.

 31. Homoseksualizm rodziców,a homoseksualizm dzieci Amerykański socjolog, profesor Uniwersytetu w Austin, Mark Regnerus. przeprowadził badania dorosłych dzieci deklarujących posiadanie homoseksualnych rodziców - różnią się od grupy kontrolnej m.in. pod względem myśli samobójczych, problemów z prawem, częstotliwości sięgania po narkotyki, kłopotami w trwałości związków emocjonalnych, ilością zdrad w związkach, częstotliwości korzystania z pomocy psychologicznej. • Kolejne wnioski, które mogą zszokować dotyczą kwestii związanych z doświadczeniami seksualnymi: 31% dzieci wychowywanych przez matki lesbijki i 25% wychowywanych przez ojca geja podało, że byli przez rodziców zmuszani do seksu wbrew swej woli. • Jednak największe wrażenie robią dane o tożsamości seksualnej badanych - 61% respondentów wychowywanych przez matki - lesbijki, a 71% przez ojców - gejów określa siebie jako „całkowicie heteroseksualnych”, innymi słowy w przypadku matek - lesbijek blisko 40%, a przypadku ojców - gejów blisko 30% wychowywanych przez nich dzieci to homo- lub biseksualiści.

 32. Ideologia gender jest groźniejsza od marksizmu*, gdyż jest drogą prowadzącą do: • zniwelowania wszystkich zewnętrznych determinantów człowieka, które odbywa się najpierw przez usunięcie Boga,a następnie natury, • ogołocenia człowieka z wymiaru transcendentnego oraz ogołocenia go z pojęcia natury ludzkiej, która jest wspólnym mianownikiem całej ludzkości, o płci ma decydować kultura, w której żyje, • traktowania ciała jako materiału, który można zmienić poprzez technikę np. operacyjną – operacje plastyczne, interwencje chirurgiczne, ingerencje hormonalne. *ks. abp. Henryk Hoser „specyficzna natura człowieka odbiega od świata zoologicznego w sposób zupełnie nieprawdopodobnie daleki; dostrzegają to również genetycy”.

 33. Bezdroża ideologii gender • Dotarła* do mnie z Polski przygnębiająca wiadomość. Okazuje się mianowicie, że na UW istnieje wydział "Gender Studies". • Smutna to rzecz i niepokojąca; świadczy bowiem o tym, że po Polsce krąży groźna amerykańska choroba, z trudem uleczalna, zwana polityczną poprawnością. Choroba ta atakuje mózg, powodując całkowitą i definitywną utratę zdrowego rozsądku, zdolności do racjonalnego myślenia. • W Stanach Zjednoczonych, po blisko dwudziestu latach szaleństwa, zjawisko politycznej poprawności, od dawna wyśmiewane, zaczyna już wymierać; w Polsce zaś, gdzie modne ideologie zachodnie docierają z opóźnieniem, dopiero od niedawna się rozwija… *Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska Brygady politycznej poprawności

 34. *Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska Brygady politycznej poprawności Bezdroża ideologii gender c.d. „IDEOLOGICZNA INDOKTRYNACJA* może być BEZKARNIE UPRAWIANA, POD NAZWĄ NAUCZANIA (GENDER STUDIES), NA UNIWERSYTETACH. …uniwersytet, który symbolizuje rozum i racjonalną dyskusję, pozwala na podważanie swoich podstawowych wartości”.

 35. GENDER STUDIES „Oba człony samej nazwy tej dziedziny są podejrzane*. Słowo "gender„ jest terminem gramatycznym, odnoszącym się do rodzaju, a nie do płci. Słowo "studies" takżepowinno wzbudzić naszą czujność, ponieważ cechuje ono niechybnie pseudodziedziny, powstałe w celach propagandowych, z nauką niewiele mających wspólnego (uczy się przede wszystkim, że wszystko jest względne)”. *Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska Brygady politycznej poprawności

 36. Uczy się przede wszystkim, że wszystko jest względne: najwzględniejsze zaś wartości i osiągnięcia zachodniej cywilizacji, zwanej niegdyś judeochrześcijańską. Proponuje się nowe rozumienie: • tolerancji , która oznacza, że wszystko jest równouprawnione, • porządku świata, który jest oparty na materialiźmie

 37. W Polsce w 2013 r. gender ma już sprawnie działające struktury. • Powołanie Rady Programowej Studium Podyplomowego GENDER STUDIES (interdyscyplinarnego programu studiów, realizowanego na kilku uczelniach w Polsce). Radę tworzą m.in. obecna wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka, Danuta Waniek i Barbara Labuda. • Strategia gender mainstreaming – „dokonanie trwałej zmiany społecznej przez eliminowanie stereotypów dotyczących płci, które stanowią podstawę do dyskryminacji i uprzedzeń, oraz zmienianie świadomości społecznej” – napisała w opracowaniu dr inż. Zofia Łapniewska, trenerka, aktywistka, wykładowca gender studies Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego

 38. W Polsce gender ma już sprawnie działające struktury. • Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od pięciu lat działa Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Gender. • W statucie obok propagowania gender zapisana jest popularyzacja pozytywnego wizerunku feminizmu i środowiska LGBT. Ten międzynarodowy skrótowiec odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako całości. W ogólnej definicji terminem LGBT określa się ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz osób o niezgodnej z biologiczną tożsamości płciowej.

 39. Bezdroża ideologii gender prowadzą do: • • „Zrównania“ mężczyzny z kobietą przez likwidację tożsamości płciowej (UCZYNIENIE ICH TAKIMI SAMYMI) mężczyzny i kobiety • Likwidacji „przymusowej heteroseksualności “, tzn. całkowite prawne i społeczne „równouprawnienie”, a wręcz uprzywilejowanie wszelkich związków pozahetorseksualnych • • Seksualizacji dzieci i młodzieży w formie obowiązkowych zajęć pt. Edukacja seksualna (Typu B), gdzie aborcja przedstawiana jest jako „prawo człowieka“ i definiowana jako prawo reprodukcyjne

 40. Likwidacja tożsamości płciowej (problemy osób transseksualnych) : • Transseksualiści przed zabiegiem muszą pozwać własnych rodzicówi “wyprocesować” od nich prawo do zmiany zapisu dotyczącego płci w akcie urodzenia. W procesie powołują się na art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, który mówi o “prawie do ustalenia istnienia prawa”do bycia kobietą lub mężczyzną, zależnie od tożsamości płciowej. • W dyskusjach na temat prawa, które gwarantowałoby zmianę płci, warto podkreślać, że ludzie podejmujący tego typu decyzję pozostaną w pewnej niezgodności. • Po zabiegu chirurgicznym i pod wpływem hormonów mogą zmieniać wygląd zewnętrzny, ALE NIEZMIENIONE ZOSTAJĄ DO KOŃCA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ PŁCI. Warto też podkreślić, że osoba, która zdecydowała się na zmianę płci, jest pozbawiona możliwości naturalnej prokreacji.

 41. Jak Kościół traktuje transseksualistów? • „Kościół traktuje tych ludzi jako wymagających szacunku, życzliwości i pomocy, jako ludzi zagubionych. Oni często twierdzą coś przeciwnego, że dopiero co odkryli swoją tożsamość (w istocie są zagubieni). • Wszystkie zaburzenia orientacji seksualnej są groźnym zjawiskiem i tym groźniejszym, że się je promuje. Przecież wykluczenie pewnych zaburzeń orientacji seksualnej z listy chorób było działaniem czysto ideologicznym. To ustalenie niczego nie zmienia, powinniśmy pomóc odnajdywać każdemu człowiekowi jego wewnętrzną jedność z innymi ludźmi i z Bogiem. Od tego zależy szczęście człowieka”. *ks. abp. Henryk Hoser

 42. Likwidacja „przymusowej” heteroseksualności : W 1981 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy* podjęło rezolucję, w której apeluje do Światowej Organizacji Zdrowia, aby usunęła homoseksualizm ze swojej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób . Decyzję tę zaplanowano podjąć na spotkaniu w 1993 r. Istotnie, WHO w 1993 r. wydała oświadczenie, iż orientacja seksualna (hetero- czy homoseksualna) nie może być rozpatrywana jako zaburzenie . W ten sposób przedstawiciele świata nauki i polityki zdjęli z homoseksualizmu ów cień dezaprobaty, jaki wiązał się z freudowskim wyrokiem zahamowania w rozwoju. *Decyzja WHO nie jest jednak owocem badań naukowych ani pogłębionej refleksji nad ludzką seksualnością, ale wynikiem presji i konformizmu o podłożu społecznym i politycznym. Oświadczenie to jest bardzo mylące, ponieważ u wielu osób mających skłonności homoseksualne i pragnących je przezwyciężać podważa się celowość i sensowność ich wysiłku.

 43. Likwidacja „przymusowej” heteroseksualności: Od tej pory wzywa się psychoanalizę, aby odstąpiła od „leczenia zahamowania”, a włączyła się w udzielanie pomocy osobom homoseksualnym w ich pełnej akceptacji „odmienności seksualnej”. O ile wcześniej w psychoanalizie podejmowano wysiłek, aby znaleźć argumenty na rzecz podjęcia walki ze skłonnością homoseksualną, o tyle teraz chodzi raczej o dostarczenie argumentów przeciw jakimkolwiek zmianom, także wówczas, kiedy „klienci” są niezadowoleni ze swojej orientacji homoseksualnej. Na Zachodzie już wśród dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży szkolnej (w ramach obowiązkowej edukacji seksualnej typu B) lansuje się pogląd (emancypacyjna pedagogika seksualna), że para homoseksualna to tacy sami rodzice jak para heteroseksualna.

 44. Likwidacja „przymusowej” heteroseksualnościoraz odrzucenie badań: prof. F. Arvesú, którego dociekania wykazały, że ostateczne utrwalenie się orientacji seksualnej może się przeciągać u niektórych aż do 25 roku życia. Jeżeli u pewnych osób subiektywne przekonanie o własnym homoseksualizmie nie zostanie rozwiane w odpowiednim momencie, ale trwa nieraz całymi latami, wówczas osoby te, kierowane ciekawością i lękiem, mogą podejmować współżycie homoseksualne. Doświadczenia te powtarzane zaś przez dłuższy czas mogą nie tylko utwierdzać przekonanie, ale także tworzyć rzeczywiste skłonności homoseksualne. Sondaż przeprowadzony wśród uczniów i uczennic szkół średnich metropolii waszyngtońskiej pokazał, że niektórzy deklarują się jako homoseksualiści lub biseksualiści. Stało się to po prostu modne. Ale taka „zabawa w homoseksualizm” młodych ludzi, wiąże się nierzadko z głębokim poranieniem emocjonalnym, które odbije się później na ich życiu

 45. Środowiska LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych ) wykorzystują brak wiedzy społeczeństwa na temathomofilnegookresu rozwoju psychoseksualnego. HOMOFILNY OKRES ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO PRZEDSTAWIAJĄ JAKO SKŁONNOŚĆ HOMOSEKSUALNĄ Likwidacja „przymusowej” heteroseksualnościoraz odrzucenia badań dotyczących: HOMOFILNEGO OKRESU ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO- faza rozwoju psychoseksualnego, w której dominuje zainteresowanie i fascynacja przedstawicielami własnej płci, a wobec płci przeciwnej odczuwana jest obcość, a czasami i wrogość. Jest to prawidłowa faza rozwojowa, dzięki której pogłębia się świadomość własnej płci i jej specyficznej inności, kończy się przejściem w heterofilność.

 46. Seksualizacja dzieci przez edukację seksualną typu B dzieci i młodzieży w formie obowiązkowych zajęć polegających na: • pluralizacji form współżycia, relacji i miłości proponując uprawianie seksu „poza kontekstem małżeństwa (znaczy to: likwidację małżeństwa i rodziny) • usuwaniu granic przynależności kulturowej, etnicznej i religijnej (znaczy to: niszczenie fundamentalnych wartości w społeczeństwie) • NADAWANIU ELASTYCZNOŚCI TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ i seksualności czyli propagowanie seksualnej „różnorodności”(znaczy to: zniszczenie tożsamości płciowej mężczyzny i kobiety), W tym celu powołano Instytut Pedagogiki Seksualnej w Dortmundzie ( Institut für Sexualpädagogik) oraz Towarzystwo Pedagogiki Seksualnej

 47. Ideologia gender drogą seksualizacji dzieci i młodzieży prowadzącą do: • Nadużyć seksualnych pośród samej młodzieży i dzieci, których liczba rośnie na masowa skalę. Od lat 90- tych co roku w Niemczech wychodzi na światło dzienne od 12.000 do 15.000 przypadków nadużyć seksualnych. Nieoficjalne szacunki mówią o liczbach 10 krotnie do 15- krotnie większych. • Cybermobbingu, czyli szkalowania i poniżania osób przez internet, dokonywane najczęściej na tle seksualnym szerzące się niezmiernie szybko. Ważną rolę w tych procesach odgrywają telefony komórkowe łączące błyskawicznie z internetem.

 48. Ideologia gender drogą seksualizacji dzieci i młodzieży prowadzącą do: • seksualnych nadużyć nie tylko między dorosłymi i dorosłych na dzieciach, lecz również pomiędzy samymi dziećmi i młodzieżą? Anita Heiliger, badająca nadużycia seksualne w Niemieckim Instytucie Młodzieżowym (Deutschen Jugendinstitut), wykazuje, że coraz więcej dzieci i młodzieży dokonuje nadużyć seksualnych wobec siebie. „Znaczy to , żeMŁODOCIANI W WIEKU OD 14 DO 16- ROKU ŻYCIA STANOWIĄ NAJWYŻSZĄ GRUPĘ RYZYKA W POPEŁNIANIU NADUŻYĆ SEKSUALNYCH NA DZIECIACH !...W tej grupie wiekowej na przestrzeni 15 lat liczba osób dopuszczających się przestępstw seksualnych podniosła się o więcej niż o połowę.“

 49. Niemcy: Nie chcemy takiej edukacji! • Katolicy i protestanci w niemieckiej Badenii-Wirtembergii krytykują plan tamtejszego rządu polegający na objęciu wszystkich szkół programem „Akceptacja seksualnej różnorodności”. Wspólnie wydali oświadczenie, w którym zażądali unikania w szkołach „wszelkiej instrumentalizacji, ideologizacji i indoktrynacji”, szczególnie w zakresie tożsamości płciowej i planowania rodziny. Przeciwko nauczycielowi, który koordynował akcję zbierania podpisów, władze oświatowe wdrożyły postępowanie dyscyplinarne. Niektóre media określają go jako „fundamentalistycznego chrześcijanina”, a do sądu wpłynęło oskarżenie o „zniesławienie i działalność wywrotową”. [Za: Radio Watykańskie/ Opoka]

 50. Propozycje działaczy i specjalistów od zdrowia psychicznego. Konferencja w Baltimore USA (sierpień 2011 r.) działaczy i specjalistów od zdrowia psychicznego. W trakcie konferencji dyskutowano na temat atrakcyjności seksualnej dzieci i zastanawiano się, w jaki sposób można doprowadzić– podobnie jak w przypadku homoseksualizmu – do WYKREŚLENIA PEDOFILII Z LISTY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO (APA).Wśród panelistów konferencji znaleźli się m.in.: Fred Berlin z Johns Hopkins University School of Medicine, Renee Sorentino z Harvard Medical School, John Sadler z University of Texas Southwestern Medical Center, John Breslow z London School of Economics and Political Science.