Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TPM PowerPoint Presentation

TPM

688 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TPM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TPM

 2. TPM : Total Production Maintenance การบำรุงรักษาทวีผลทุกคนมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

 3. เป้าหมายหลัก 5 ประการของ TPM 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและ อุปกรณ์สูงขึ้น 2. การสร้างระบบบำรุงรักษาด้วยตนเอง 3. สร้างระบบบำรุงรักษาของฝ่ายบำรุงรักษา 4. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความชำนาญทั้งด้านการใช้และ การบำรุงรักษาเครื่องจักร

 4. TPM : Total Production Maintenance 1. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) วิธีการ - บำรุงรักษาเพื่อป้องกันการชำรุด ความเสียหาย วิธีการบำรุง รักษาเครื่องจักรตามเวลา หรือแผนล่วงหน้า ผู้รับผิดชอบ - หน่วยซ่อมบำรุง - ผู้วางแผนและผู้ติดตาม

 5. TPM : Total Production Maintenance 2. การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance: CM) วิธีการ - ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน/ข้อเสีย ของเครื่องจักร เพื่อลดความถี่ ของความเสียหาย โดยพิจารณาถึง ความคุ้มค่าการทำงานด้วย ผู้รับผิดชอบ - หน่วยซ่อมบำรุง - วิศวกร/ออกแบบ และผู้ให้ข้อมูล

 6. TPM : Total Production Maintenance 3. การป้องกันการบำรุงรักษา (Maintenance Prevention : MP) วิธีการ - ออกแบบเครื่องจักรให้ใช้ทนทาน - เลือกใช้เทคนิคใหม่ วัสดุดีกว่าเดิม - เลือกใช้เครื่องจักรที่มีคุณสมบัติดี ผู้รับผิดชอบ ทำร่วมกันหลายหน่วย - ออกแบบ - วิจัย - จัดหา

 7. TPM : Total Production Maintenance 4. การซ่อมบำรุงหลังเกิดเหตุเสียหาย (Break Down Maintenance : BM) วิธีการ - ซ่อมเครื่องหลังจากเกิดความเสียหายขัดข้อง ผู้รับผิดชอบ - หน่วยซ่อมบำรุง - ผู้ใช้งานมีหน้าที่ให้ข้อมูล

 8. TPM : Total Production Maintenance 5. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance : SM) วิธีการ - ผู้ใช้งานเครื่องจักรให้ถูกต้อง และดูแลเครื่องจักรในเบื้องต้น อย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยผ่านงานปฏิบัติของกลุ่มย่อย (Small group) ผู้รับผิดชอบ - ผู้ใช้เครื่องจักร

 9. TPM : Total Production Maintenance การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance : SM) วัตถุประสงค์ 1. การป้องกันการเสื่อมสภาพ - ใช้เครื่องจักรถูกวิธีตามคู่มือการใช้ - ดูแลทำความสะอาด หยอดน้ำมันขันแน่น 2. การวัดการเสื่อมสภาพ - ตรวจเช็คประจำวัน โดยประสาททั้ง 5 - ตรวจสอบเป็นระยะด้วยมือง่ายๆ 3. การทำให้กลับสู่สภาพเดิม - การเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตนเอง - ให้ข้อมูลข้อขัดข้องแก่หน่วยซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 10. การบริหาร ผู้บริหาร ประกาศนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน-จัดตั้งกลุ่ม การกำหนดนโยบาย เป็นการทำงานเป็นระบบ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัย ง่ายต่อการบำรุงรักษา ถูกต้องตามหลักการ

 11. วิธีการทำ Self Maintenance : SM ขั้นตอนการบำรุงรักษาด้วยตนเอง 1. การบริหารกลุ่ม 2. จัดทำรายงานเครื่องจักร-อุปกรณ์ 3. การทำความสะอาดเครื่องจักร-อุปกรณ์ 4. การตรวจสอบการขันแน่น 5. การตรวจสอบการหล่อลื่น 6. การแก้ไขต้นเหตุความสกปรก

 12. วิธีการทำ Self Maintenance : SM ขั้นตอนการบำรุงรักษาด้วยตนเอง 7. แผนงานการบำรุงด้วยตนเอง 8. กำหนดชื่อประจำเครื่องจักร 9. เขียนขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องจักร-อุปกรณ์ 10. ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร-อุปกรณ์ 11. การตรวจสอบ 12. แผนผังแสดงที่ตั้งเครื่องจักร-อุปกรณ์ 13. มาตรฐานการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

 13. วิธีการทำ Self Maintenance : SM ขั้นตอนการบำรุงรักษาด้วยตนเอง 14. บันทึกการใช้งานเครื่องจักร-อุปกรณ์ 15. การแก้ไข/ปรับแต่งเครื่องจักร-อุปกรณ์ 16. การซ่อมเครื่องจักรเล็กๆน้อยๆโดยผู้ใช้เครื่องจักร 17. ระบบการแจ้งซ่อม 18. การจัดทำและการรวบรวมเอกสาร 19. การปรับปรุงเอกสาร 20. ระบบเอกสาร

 14. วิธีการทำ Self Maintenance : SM การบริหารกลุ่ม 1. การจัดตั้งกลุ่ม - การจดทะเบียนกลุ่ม - การจัดทำแผนผังความรับผิดชอบ 2. การประชุมกลุ่ม - มีประชุมต่อเนื่อง - บันทึกการประชุมทุกครั้ง - รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ - สมาชิกกลุ่มเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน

 15. การทำ Self Maintenance : SM การจัดทำรายการเครื่อง * จัดทำรายการเครื่องจักรทั้งหมดในความรับผิดชอบกลุ่ม * นำเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามทราบ

 16. การทำ Self Maintenance : SM การทำความสะอาดเครื่องจักร * ทำความสะอาดภายนอก * ทำความสะอาดภายใน

 17. วิธีการทำ Self Maintenance : SM การตรวจสอบการขันแน่น * ตรวจสอบการขันแน่น ตามที่คู่มือกำหนด * ทำเครื่องหมายที่น๊อต / สกรู ที่จำเป็น เช่น จุดที่เคลื่อนไหว, จุดที่มีการสั่นสะเทือน

 18. วิธีการทำ Self Maintenance : SM การตรวจสอบการหล่อลื่น * ตรวจสอบและเติมสารหล่อลื่นให้อยู่ในระดับที่กำหนด * ทำเครื่องหมายเพื่อความสะดวกในการเติม - บอกชนิด / ประเภทที่ต้องเติม - บอกระดับ / ปริมาณที่ต้องเติม

 19. วิธีการทำ Self Maintenance : SM การแก้ไขความสกปรก * จัดทำเป็นมาตรฐานหรือมาตรฐาน - แผนบำรุงรักษารายปี - อนุมัติโดยผู้บริหาร - จัดเก็บตามหลัก 5 ส * รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

 20. วิธีการทำ Self Maintenance : SM แผนการเก็บบำรุงรักษาด้วยตนเอง * จัดทำแผนบำรุงรักษาตัวเองในระยะยาว - กำหนดการตรวจสอบการขันแน่น - กำหนดการตรวจสอบเพิ่มเติม - กำหนดการทำความสะอาดทั้งภายนอกภายใน * รายงานแผนงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 21. วิธีการทำ Self Maintenance : SM แผนการเก็บบำรุงรักษาด้วยตนเอง * จัดทำและติดตั้งแผนงาน - ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา - ติดตั้ง / จัดเก็บไว้ในสถานที่ และตำแหน่งที่สามารถ รับรู้และใช้งานได้ง่าย - ใช้หลัก 5 ส. มาประยุกต์ - คำนึงถึงหลักความปลอดภัยด้วยเสมอ

 22. วิธีการทำ Self Maintenance : SM กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบประจำเครื่องจักร * กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบทุกอุปกรณ์ * จัดทำป้ายแสดงชื่อผู้รับผิดชอบทุกอุปกรณ์ - ติดในตำแหน่งรับรู้ได้ง่าย - นำหลัก 5 ส. มาประยุกต์ - ต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัยด้วยเสมอ

 23. วิธีการทำ Self Maintenance : SM เขียนขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องจักร * เขียนวิธีการใช้เครื่องจักร-อุปกรณ์แต่ละเครื่อง - ประชุมกลุ่มพิจารณาข้อกำหนด & ข้อควรระวัง ขั้นตอน ครอบคลุม ตั้งแค่ก่อนใช้ /ขณะใช้ / หลังใช้ * ติดตั้ง / จัดเก็บขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องจักร-อุปกรณ์ แต่ละเครื่อง โดย - ติดตั้ง /จัดเก็บ ในตำแหน่งง่ายต่อการรับรู้ - นำหลัก 5 ส. มาประยุกต์ - คำนึงถึงความปลอดภัย

 24. วิธีการทำ Self Maintenance : SM ประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร * จดบันทึกรายละเอียดการซ่อม : อาการเสีย, สาเหตุ, วัน, เวลาเสีย, วิธีการแก้ไข, อะไหล่, ค่าใช้จ่าย, ผู้ซ่อม * แยกใส่แฟ้มประจำเครื่องจักร : นำหลัก 5ส. มาใช้

 25. วิธีการทำ Self Maintenance : SM การตรวจสอบ * จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ - จัดทำหรือพิจารณาแบบฟอร์มโดยกลุ่ม - ใช้แบบฟอร์มที่ทำตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำ หรือแผนการตรวจสอบ * การรายงานและการตรวจสอบ - หัวหน้ากลุ่มรับทราบทุกครั้ง - หัวหน้ากลุ่มลงนามรับทราบ - หัวหน้ากลุ่มรวบรวมและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

 26. วิธีการทำ Self Maintenance : SM แผนผังแสดงที่ตั้งของเครื่องจักรอุปกรณ์ * จัดทำและติดตั้งเครื่องหมายประจำเครื่องจักร-อุปกรณ์ทั้งหมด * จัดทำแผนผังแสดงที่ตั้งพร้อมระบุหมายเลขประจำเครื่องจักร- อุปกรณ์

 27. วิธีการทำ Self Maintenance : SM มาตรฐานการบำรุงรักษาด้วยตนเอง * มาตรฐานการบำรุงรักษาด้วยตนเอง * มาตรฐานตรวจสอบ * มาตรฐานการทำงาน * มาตรฐานการซ่อมแซม / ปรับแต่ง * มาตรฐานการควบคุมวัสดุสำรอง * มาตรฐานการบันทึกข้อมุล

 28. วิธีการทำ Self Maintenance : SM ขั้นตอนการประชุมกลุ่มเพื่อพิจารณาการจัดทำมาตรฐาน ประกอบด้วย 1. ภาพแสดงเครื่องจักรพร้อมแสดงจุดต่างๆ 2. อธิบายรายละเอียดของมาตรฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 3. อธิบายวิธีการทำความสะอาด ขันแน่น หล่อลื่น 4. ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด ขันแน่น หล่อลื่น 5. ระบุเวลาที่ใช้ทำความสะอาด ขันแน่น หล่อลื่น 6. ระบุความถี่และผู้ปฏิบัติในการทำความสะอาด ขันแน่น หล่อลื่น

 29. วิธีการทำ Self Maintenance : SM การบันทึกการทำงานของเครื่องจักร 1. ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างเหตุขัดข้อง = เวลารวมที่เครื่องจักรทำงาน= ดูประสิทธิภาพ (Mean Time Between Failure : MTBF) จำนวนครั้งที่หยุดงาน เครื่องจักร 2. ระยะเวลาเฉลี่ยของการแก้ไขเหตุขัดข้อง = เวลารวมที่เครื่องหยุด= ดูความสามารถ (Mean Time To Repair : MTTR) จำนวนครั้งที่หยุด ในการซ่อม

 30. วิธีการทำ Self Maintenance : SM การบันทึกการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ * จดบันทึกการใช้งานของเครื่องจักร-อุปกรณ์ลงในแบบ ฟอร์มที่จัดทำขึ้น * วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร-อุปกรณ์ตามความ เหมาะสม

 31. THE END