html5-img
1 / 3

Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse

HANDLEPLAN PÆDAGOGISK IDRÆT Dato:. Justeringer. Beskrivelse af leg. Læreplans temaer. Fokuspunkter. Pædagogisk idræt. Sanser. Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier. X.

keaton
Télécharger la présentation

Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HANDLEPLAN PÆDAGOGISK IDRÆT Dato: Justeringer Beskrivelse af leg Læreplans temaer Fokuspunkter Pædagogisk idræt Sanser Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier X Idræt Løb, spring, kast, færdigheder, konkurrence, kamp Leg Universelle lege, rollelege, regellege Bevægelse Motorik, sanser, puls, rytme, koordination Fysisk Psykisk Social Kognitiv Vestibulær Kinæstesi Taktil x X Placering Bagved Foran Med x x Legens navn Snurretop / vaskemaskine Børn De 4-5 årige og større børn • snurretoppen kan have et rødt mærke/ bånd på den ene arm – så det er lettere at huske • det kan være firkanten der flytter sig rundt og så snurretoppen der skal huske placeringen • flere børn i firkanten • Ved flere børn kan de holde i hånd og hjælpe hinanden rundt til den rigtige plads • snurretoppen køre langsomt og / eller hurtigt En (snurretoppen) sidder står på en evigheds karrusel i midten. Fire børn står så de danner en firkant omkring barnet på karrusellen. Børnene i firkanten skal huske deres placering i forhold til barnet i midten. Dernæst snurre snurretoppen rundt til den voksne siger stop, børnene i firkanten skal nu placere sig rigtigt – som de stod i forhold til snurretoppen

  2. Pædagogisk bagdør To børn på karrusellen. Ikke bruge karrusellen. Børnene vælger selv rolle (snurretop/firkant) Barnet får hjælp af de andre. Læringsmål Tegn på læring • styrke labyrint sansen • holde koncentrationen • hjælpe hinanden At legen fungere + er sjov De tager hensyn – hjælper hinanden De bliver ikke rundtossede Hvad gør vi Hvem gør hvad Instruerer i legen forklarer og guider Deltager aktivt

  3. Dokumentation - metode Foto og observationer Dokumentation - indsamling

More Related