1 / 5

Välkomna!

Välkomna!. Dagens program: 09.30 Samlingskaffe 10.00 Tillväxtverkets internationella arbete och strategi 11.00 Triple Steelix , Compare , Stål & Verkstad och FPX berättar om sitt arbete med internationalisering 12.00 Lunch 13.00 Grupparbete 14.00 Aktivitetsplan för SLIM 15.00 Avslut.

lassie
Télécharger la présentation

Välkomna!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Välkomna! Dagens program: • 09.30Samlingskaffe • 10.00 Tillväxtverkets internationella arbete och strategi • 11.00TripleSteelix, Compare, Stål & Verkstad och FPX berättar om sitt arbete med internationalisering • 12.00 Lunch • 13.00Grupparbete • 14.00 Aktivitetsplan för SLIM • 15.00 Avslut

  2. Gruppdiskussion Ni är indelade i fyra grupper som under cirka 30 minuter ska diskutera kring följande frågor: 1)Hur kan samarbetet mellan Tillväxtverket och klusterorganisationerna i regionerna stödja små och medelstora företags ökade försäljning på nya marknader? Vilka utmaningar finns för klusterorganisationer när det gäller att främja export? Vilka möjligheter har Tillväxtverket att med olika program stödja klusterorganisationernas arbete att främja SME:s arbete? 2) Hur kan samarbetet stärkas ytterligare? Går det att genomföra någon typ av pilotsatsning mellan Tillväxtverket och klusterorganisationerna i de tre regionerna?   Efter diskussionen ska varje grupp redovisa (max) tre slutsatser per punkt (1 och 2).

  3. Gruppindelning

  4. Aktivitetsplan för SLIM 2012-2013 • Almedalen • Mätning • Klusterledarträff i höst • TCI • Nationella klusterkonferensen 2013

  5. Staffan Bjurulf, 054-701 10 32staffan.bjurulf@regionvarmland.se Olof Wängsäter, olof.wangsater@regiongavleborg.se Sofia Nibblén-Berndtsson, 054-701 10 04sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se Emma Smedh, 054-701 10 38emma.smedh@regionvarmland.se

More Related