Download
universiteti i prizrenit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Universiteti i Prizrenit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Universiteti i Prizrenit

Universiteti i Prizrenit

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Universiteti i Prizrenit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Universiteti i Prizrenit Fakulteti i Shkencave Kompjuterike Drejtimi - DS Detyra nga gj.programuese Assembler Prof. Dr. Arbnor Pajaziti arbnor.pajaziti@uni-prizren.com

 2. Detyra 1 • Cilatjanëmnemonikëtpër Motorola 68000 për: • Pastroregjistrin A; • Vendosakumulatorin A; • Ngarkoakumulatorin A; • Krahasoakumulatorët; • Ngarkoregjistrinindeksor. • Zgjidhja: • CLR A • STA A • LDA A • CB A • LD X

 3. Detyra 2 • ShkruaninjërreshttëprogramitnëAsemblerpër: • Load accumulator me 20 (hex); • Decrement accumulator A; • Clear address $0020; • ADD accumulatorin e numrin A nëadresën $0020. Zgjidhja: • LDA A $20 • DEC A • CLR $0020 • ADD A $0020

 4. Detyra 3 Sqaroni operacionet e specifikuara me instruksionet në vijim: • STA B $35 • LDA A #$F2 • CLC • INC A • CMP A #$C5 • CLR $2000 • JMP 05, X Zgjidhja: a) Vendos akumulatorin e vlerës B në adresën 0035 b) Ngarko akumulatorin A me të dhënën F2 c) Pasto flamurin bartës d) Shto 1 në vlerën e akumulatorit A e) Krahaso C5 me vlerën e akumulatorit A f) Pastro adresën 2000 g) Kërce adresën e dhënë me index regjistër plus 05

 5. Detyra 4 • ShkruaniprograminnëgjuhënprogramueseAsembler: • Zbritnumrinheksadecimalnëadresënmemorike 0050 nganumriheksadecimalnëlokacioninmemorik 0060 dherezultatinvendosenëlokacionin 0070. • Shumëzodynumra 8-bitësh, tëvendosurnëadresat 0020 dhe 0021 dhevendoseprodhimin, numrin 8-bitësh nëlokacionin 0022. • Vendosnumratheksadecimalë 0 deri 10 nëlokacionetmemorike duke filluarnga 0020. • Zhvendosbllokunprej 32 numrave duke filluarngaadresa $2000 deritekadresa e re e fillimit $3000.

 6. Zgjidhjet • Zbritja e numravehexadecimalë DATA1 EQU $0050 DATA2 EQU $0060 DIFF EQU $0070 ORG $0010 LDA A DATA1; Merrtëzbritshmin SUB A DATA2; Zbritezbritësin STA A DIFF ; Vendosdiferencën SWI ; Fundiiprogramit

 7. Zgjidhjet b) Shumëzimi i 2 numrave 8-bitësh MULT1 EQU $0020 MULT2 EQU $0021 PROD EQU $0022 ORG $0010 CLR PROD ; Pastro adresën e prodhimit LDA B MULT1 ; Merr numrin e parë SUM LDA A MULT2 ; Merr shumëzuesin ADD A PROD ; Mbledh shumëzuesin STAA PROD ; Vendos rezultatin DECB ; Zvogëlo akumulatorin B BNE SUM ; Degëzo nëse mbledhja nuk është kryer WAI ; Fundi i programit

 8. Zgjidhjet • Vendosja e numrave hexadecimalë 0 ÷ 10 FIRST EQU $0020 ORG $0000 CLRA ; Pastro akumulatorin LD X #0 MORE STAA $20,X INX ; Rrit regjistrin e indeksit INCA ; Rritja e akumulatorit CMPA #$10 ; Krahaso me numrin 10 BNE MORE ; Degëzo nëse nuk është baras me zero WAI ; Fundi i programit

 9. Zgjidhjet d) Zhevdosja e bllokut prej 32 numrave ORG $0100 LDX #$2000 ; Vendos pointerin (adresa) LOOP LDAA $00,X ; Ngarko të dhënën STAA $50,X ; Vendos të dhënën INX ; Rrite indeksin e regjistrit CPX $3000 ; Krahaso (adresa e re e fillimit) BNE LOOP ; Degëzo SWI ; Fundi i programit

 10. Detyra 4 Shkruani në gjuhën programuese subrutinën që do të përdoret për të gjeneruar vonesën kohore dhe që mund të vendoset në çfarëdo vlere. Zgjidhje: YY EQU $?? ; Vlera e zgjedhur për të dhënë vonesën ; kohore të kërkuar SAVEX EQU $0100 ORG $0010 STA SAVEX ; Ruaj akumulatorin A LDDA YY ; Ngarko akumulatorin A LOOP DECA ; Zvogëlo akumulatorin A BNE LOOP ; Degëzo nëse nuk është baras me zero LDA SAVEX ; Rivendos akumulatorin RTS ; Kthehu te programi kryesor

 11. Detyra 5 Shkruani në gjuhën Asembler rutinën që mund të përdoret me qëllim që nëse hyrja nga sensori me adresën 2000 është lartë, programi kërcen te një rutinë duke filluar me adresën 3000, dhe nëse është poshtë programi vazhdon. Zgjidhje: LDA $2000 ; Lexo të dhënat hyrëse AND A #$01 ; Masko të gjithë bitat përveç 0 BEQ $03 ; Nëse ndërprerësi është poshtë, degëzo mbi JMP që ; është 3 ; vija programuese JMP $3000 ; Nëse ndërprerësi është lartë nuk ka degëzim dhe ; kështu ekzekuto JMP CONTINUE