1 / 66

Välkommen!!!

Välkommen!!!. SCHEMA: 08:00 Bakgrund till hjärtstopp hos barn 08:45 Livräddande första hjälpen/Barn HLR (barn 0-1 år) Livräddande första hjälpen/Barn HLR (1 år- pubertet) 10:45 Preliminär bedömning av barn Det akut sjuka barnet

malaya
Télécharger la présentation

Välkommen!!!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Välkommen!!!

 2. SCHEMA: 08:00 Bakgrund till hjärtstopp hos barn 08:45 Livräddande första hjälpen/Barn HLR (barn 0-1 år) Livräddande första hjälpen/Barn HLR (1 år- pubertet) 10:45 Preliminär bedömning av barn Det akut sjuka barnet Akuta tillstånd - Drunkning - Trauma - Hjärtsjukdomar hos barn - Infektion - Förgiftning ≈12:30 Lunch 13:00 A-HLR till Barn Patientfall 16:00 Avslutning A-HLR BARNMED PREHOSPITAL INRIKTNINGRegion Skåne, KAMBER, JTN.

 3. Prehospitalt? • Vilken utbildning för ambulanspersonalen? • Ej så många hjärtstopp! • Kombinera utbildningen med det akut sjuka barnet. A-E koncept. • Träna öva den utrustning som man har i sin ambulans, samt de läkemedel och de doser som rör barn.

 4. BAKGRUND NYA RIKTLINJER LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP TILL BARN AKUT SJUKA BARN AVANCERAD HLR TILL BARN PREHOSPITALT BARN HLR KAMBER, Region Skåne, JTN.

 5. BAKGRUND Sällsynt med hjärtstopp hos barn: ≈ 6-7 / 100 000 barn per år >50% är under 1 år >50% är pojkar Endast28 % av bevittnade kollapser fick HLR!

 6. BAKGRUND Vuxna (cardiellt betingad, ≈70%) Ex: hjärtstopp orsakat av kranskärlssjukdom Rytm: VF ≈ 60% Bystander HLR ≈ 52% Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus, Årsrapport 2007.

 7. BAKGRUND Barn (vanligaste orsaken relaterat till andningen/luftvägen) Syrebrist beroende på andningsproblem Ex: luftvägsinfektioner, drunkning, kvävning, främmande kropp …… (Rytm: Asystoli 67%, PEA 24%, VF/VT 9%)

 8. ORSAKER TILL HJÄRTSTOPP HOS BARN

 9. Försämrad Hjärtfunktion, Lungpåverkan, Infektion, Trauma, Främmande kropp, …. AKUT ANDNINGS- ELLER CIRKULATIONSSVIKT FRIA LUFTVÄGAR ANDNINGSUNDERSTÖD MED EXTRA SYRGAS SKALL ALLTID PRIORITERAS! EFTER ATT ADEKVAT VENTILATION ÄR ETABLERAD ÄR DEN VIKTIGASTE ÅTGÄRDEN ATT UPPRÄTTHÅLLA ADEKVAT CIRKULATION! Start av ventilation medför att barns hjärtfrekvens ökar  ökad hjärtminutvolym!

 10. Viktigt att tänka A,B,C,D,E Det vill säga: BEDÖM LUFTVÄG FÖRE ANDNING, FÖRE CIRKULATION, FÖRE MEDVETANDE………….

 11. HJÄRT LUNGSTOPP HOS BARN (Kelly et al 2004)

 12. Ett spädbarn som dör plötsligt, utan att dödsorsaken med säkerhet kan fastställas på grundval av anamnes, inspektion av dödsplatsen och rättsmedicinskt obduktion, anses ha omkommit i plötslig spädbarnsdöd, SIDS. Vanligen 2-4 månader Pojkar Nattetid Kalla årstiden Faktorer som ökar risken för SIDS: Födelsevikt < 1500g Nikotin RS-virus Sudden infant death syndrome, SIDS. Plötslig spädbarnsdöd

 13. 1980 talet  92´-93´ SIDS Vanligaste dödsorsaken i vårt land! Cirka 120 barn/år Råd för att förebygga SIDS: Låt ditt spädbarn sova på rygg, helst i egen säng. Såväl magläge som sidoläge skall undvikas. Rök ej och undvik alla former av nikotin under graviditet & amning. Napp rekommenderas efter att amningen etablerats. Ha en behaglig, sval temperatur där barnet sover –Undvik att bylta på ditt barn. Dramatisk effekt: 25 barn/år Sudden Infant Death Syndrome, SIDS. Plötslig spädbarnsdöd

 14. Dödsorsakspanorama bland barn 1-17år. 1999-2003.Källa Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen

 15. Dödsorsakspanorama bland barn 0-17år. 1999-2003.Källa Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen Alla skador. Pojkar 63,7% Flickor 36,3% Olycksfall 72,3 % Självmord 26,8% Övergrepp 6,5 % Andra skador 6,4 % Transportolycka 64,2 % Drunkning 13,0 % Rök och öppen eld 5,1 % Kvävning 4,5 % Annat olycksfall 13.2 %

 16. Anatomiska & fysiologiska särdrag hos spädbarn Mognadstid för spädbarnets (0-12 mån) organsystem: Autonoma nervsystemet 6 mån Blodkomponenter 6 mån Levermetabolism 6 mån Njurfunktion 6 mån Hjärtmuskel 12 mån Temperaturreglering 24 mån Myelinisering/synapser 36 mån Kärlträdet 48 mån (4 år) Luftvägar 84 mån (7 år) Barn kan liknas vid små vuxna först från cirka 7 års ålder! Läkemedelsdoser mm kan då reduceras i relation till kroppsvikten (jämfört med vuxna).

 17. Fixerad slagvolym; hjärtat stelare pga att mängden bindväv/muskelfibrer är större än hos äldre barn. Detta innebär att hjärt- minutvolymen (cardiac output) blir beroende av frekvensen. • Reaktivare lungkärl; Tjockare muskularis i lilla kretsloppet, som reagerar genom att ”knipa” vid hypoxi, hypercapni och acidos. Risk för fetal cirkulation. • Autonoma nervsystemet är omoget vilket innebär att det parasympatiska nervsystemet är färdigt men inte det sympatiska. Denna obalans leder till vagalt övertag

 18. Fysiologiska Data: Andningsfrekvens (andetag/min) Nyfödd 1år 5år 12år 20år 30-50 25 20 18 16 __________________________________________ Pulsfrekvens 0-1år 2-6år 6-10år >10år 120±40 110±40 100±30 80±20 __________________________________________ Blodtryck (högsta tillåtna värde) 0-3år 3-7år 7-10år 10-13år ♂13-15år ♀13-15år 110/65 120/70 130/75 140/80 140/80 140/85 __________________________________________

 19. Nya Riktlinjer European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitaion 2005 Section 6. Paediatric life support Resuscitaion (2005) 6751, 597-5133 Dominique Biarent, …………..

 20. Nya Riktlinjer European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitaion 2005 Section 6. Paediatric life support Resuscitaion (2005) 6751, 597-5133 Dominique Biarent, ………….. SIMPLIFICATION!!!

 21. Nya Riktlinjer för HLR till barn • Åldersdefinitioner: Spädbarn 0-1 år Barn 1 år- puberteten (skjØnnsmessig vurdert) • Pulskontroll: Livräddare utan sjukvårdsutbildning ingen pulskontroll Livräddare med sjukvårdutbildning  pulskontroll

 22. Nya Riktlinjer för HLR till barn • Kompression/Ventilation: Allmänheten 30:2 Sjukvården 15:2 • Kompressioner: 100/min Kompressionsdjup: 1/3 av bröstkorgen Kompressionspunkt: Bröstbenets nedre tredjedel < 1årBarn>1 år

 23. Nya Riktlinjer för HLR till barn • Främmande föremål i luftvägen: Dålig hostkraft, men vid medvetande <1år • 5 ryggdunk • 5 bröstryck ≥ 1år • 5 ryggdunk • 5 buktryck Barnet medvetslös startar man omedelbart basal HLR

 24. BARN HLR Livräddande första hjälp till barn

 25. 0-1 år

 26. REAGERAR? JA OBSERVERA • NEJ • ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN • NEJ • GE 5 INBLÅSNINGAR • OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN • FORTSÄTT INBLÅSN • NEJ? NEJ? • HLR 15:2 HLR • TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP BARN 0-1 ÅR Barn HLR Tecken på cirkulation

 27. REAGERAR? JA OBSERVERA • NEJ • ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN • NEJ • GE 5 INBLÅSNINGAR • OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN • FORTSÄTT INBLÅSN • NEJ? NEJ? • HLR 15:2 HLR • TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP TILL BARN UNDER 1 ÅR Barn HLR Tecken på cirkulation

 28. Reagerar? • Kontrollera medvetandet • Ropa på det • Nyp eller skaka försiktigt i axlarna • Om barnet inte reagerar - Betrakta barnet som medvetslöst

 29. REAGERAR? JA OBSERVERA • NEJ • ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN • NEJ • GE 5 INBLÅSNINGAR • OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN • FORTSÄTT INBLÅSN • NEJ? NEJ? • HLR 15:2 HLR • TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP BARN 0-1 ÅR Barn HLR Tecken på cirkulation

 30. Andas? • Skapa fri luftväg - Kontrollera andningen • Om du inte hör andningsljud, • Lyft fram underkäken, underkäkslyft • Andas barnet nu? Om barnet inte andas: Behåll greppet på barnets panna. Lyft fram barnets underkäke med den andra handens tumme.

 31. Andas inte // Andas inte normalt • Håll kvar fri luftväg • Gör 5 långsamma inblåsningar • Den luft som ryms i din egen mun är ofta tillräcklig för en inblåsning på ett spädbarn • Se till att bröstkorgen höjer och sänker sig Om det inte går att få in luft: HLR 15:2 Titta i munnen

 32. REAGERAR? JA OBSERVERA • NEJ • ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN • NEJ • GE 5 INBLÅSNINGAR • OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN • FORTSÄTT INBLÅSN • NEJ? NEJ? • HLR 15:2 HLR • TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP BARN 0-1 ÅR Barn HLR Tecken på cirkulation

 33. Puls? • Kontrollera pulsen på insidan av överarmen • Om pulsen känns: • Ge 20 inblåsningar • Fortsätt därefter med inblåsningar och kontrollera pulsen ca varannan minut • Är du osäker om det finns puls eller ej, Gör bröstkompressioner • Ingen puls: - Gör HLR 15:2 (kompression/inblåsning)

 34. 100/min Kompressionsdjup: 1/3 av bröstkorgen Kompressionspunkt: Bröstbenets nedre tredjedel Tänk en linje mellan bröstvårtorna Placera pek- och/eller långfinger på bröstbenet precis nedanför den tänkta linjen Tryck ner bröstbenet cirka 2 cm Bröstkompressioner, 0-1 år: ”Alternativt bröstkompr. med tummarna”

 35. HLR på barn 0-1 år Medvetslös? Ropa på hjälp! Öppna Luftvägar Andas? - Se - Lyssna - Känn 5 inblåsningar Cirkulation? ΘΘ Sjukvårds-personal: Puls? Medvetslös? En-livräddar teknik: 30:2 Larma efter 3 serier Två-livräddar teknik: 15:2 ΘΘ Tecken på cirkulation: Ja: Rör sig, sväljer eller har normala andetag Nej: Grått, slappt och livlöst

 36. Livräddande första hjälp till barn0-1 år Främmande föremål i luftvägarna Bedöm  Ej effektiv hoststöt: Vid medvetande: Medvetslös: 5 Ryggslag Öppna luftvägen, se 5 Brösttryck efter främmande föremål Bedöm och upprepa 5 Inblåsningar tre gånger innan du HLR (15:2) larmar 112 Se efter främmande föremål innan nya inblåsningar Gör tre serier innan du larmar 112

 37. 1år - Pubertet

 38. REAGERAR? JA OBSERVERA • NEJ • ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN • NEJ • GE 5 INBLÅSNINGAR • OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN • FORTSÄTT INBLÅSN • NEJ? NEJ? • HLR 15:2 HLR • TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP 1 ÅR-Pubertet Barn HLR Tecken på cirkulation

 39. REAGERAR? JA OBSERVERA • NEJ • ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN • NEJ • GE 5 INBLÅSNINGAR • OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN • FORTSÄTT INBLÅSN • NEJ? NEJ? • HLR 15:2 HLR • TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP 1 ÅR-Pubertet Barn HLR Tecken på cirkulation

 40. Reagerar? • Kontrollera medvetandet • Ropa på det • Nyp eller skaka försiktigt i axlarna • Om barnet inte reagerar - Betrakta barnet som medvetslöst

 41. REAGERAR? JA OBSERVERA • NEJ • ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN • NEJ • GE 5 INBLÅSNINGAR • OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN • FORTSÄTT INBLÅSN • NEJ? NEJ? • HLR 15:2 HLR • TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP 1 ÅR-Pubertet Barn HLR Tecken på cirkulation

 42. Andas? • Skapa fri luftväg - Kontrollera andningen • Om du inte hör andningsljud, • Lyft fram underkäken, underkäkslyft • Andas barnet nu?

 43. Andas inte // Andas inte normalt • Håll kvar fri luftväg • Gör 5 långsamma inblåsningar • Man blåser så mycket att bröstkorgen höjs • Se till att bröstkorgen höjer och sänker sig Om det inte går att få in luft: HLR 15:2 Titta i munnen

 44. REAGERAR? JA OBSERVERA • NEJ • ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN • NEJ • GE 5 INBLÅSNINGAR • OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN • FORTSÄTT INBLÅSN • NEJ? NEJ? • HLR 15:2 HLR • TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP 1 ÅR-Pubertet Barn HLR Tecken på cirkulation

 45. Puls? • Kontrollera pulsen på halsen • Om pulsen känns: • Ge 20 inblåsningar • Fortsätt därefter med inblåsningar och kontrollera pulsen ca varannan minut • Är du osäker om det finns puls eller ej, Gör bröstkompressioner • Ingen puls: - Gör HLR 15:2 (kompression/inblåsning)

 46. 100/min Kompressionsdjup: 1/3 av bröstkorgen Kompressionspunkt: Bröstbenets nedre tredjedel Använd den hand som du inte håller på barnets panna ”Två fingrar upp” från bröstbensspetsen Tryck ner bröstbenet 3 cm med en handlov. Bröstkompressioner, 1 år - Pubertet ”Alternativt bröstkompr. med två händer”

 47. HLR på barn 1 år-pubertet Medvetslös? Ropa på hjälp! Öppna Luftvägar Andas? - Se - Lyssna - Känn 5 inblåsningar Cirkulation? ΘΘ Sjukvårds-personal: Puls? Medvetslös? En-livräddar teknik: 30:2 Larma efter 3 serier Två-livräddar teknik: 15:2 ΘΘ Tecken på cirkulation: Ja: Rör sig, sväljer eller har normala andetag Nej: Grått, slappt och livlöst

 48. Livräddande första hjälp till barn1år-Pubertet Främmande föremål i luftvägarna Bedöm  Ej effektiv hoststöt: Effektiv hoststöt: Uppmana barnet att Hosta! Bedöm kontinuerligt Vid medvetande: Medvetslös: 5 Ryggslag Öppna luftvägen, se 5 Brösttryck efter främmande föremål Bedöm och upprepa 5 Inblåsningar tre gånger innan du HLR (15:2) larmar 112 Se efter främmande föremål innan nya inblåsningar Gör tre serier innan du larmar 112

 49. SYSTEMATISK BEDÖMNINGHur hittar vi det akut sjuka barnet? • A irway • B reathing • C irculation • D isability • E xposure

 50. HOTANDE ORGANSVIKT • Potentiell respiratorisk svikt • Potentiell cirkulations svikt • Potentiell CNS svikt

More Related