1 / 25

Välkommen till Transportstyrelsen!

Välkommen till Transportstyrelsen!. Trafik och väg: Jenny Norén. Utredare på Trafik och vägenheten i Borlänge Direkt tfn: 0243-752 37 E-post: jenny.noren@transportstyrelsen.se. Körschema för dagen. 10,30 Inledning och presentation 10.35 Fordon : Lastvikter och bestämmelser

ephraim
Télécharger la présentation

Välkommen till Transportstyrelsen!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Välkommen till Transportstyrelsen!

 2. Trafik och väg: Jenny Norén Utredare på Trafik och vägenheten i Borlänge Direkt tfn: 0243-752 37 E-post: jenny.noren@transportstyrelsen.se

 3. Körschema för dagen 10,30 Inledning och presentation 10.35 Fordon: Lastvikter och bestämmelser 11.00 Körkort: Nya direktiv och äldre bestämmelser 11.30 Trafik och väg: Vägmärke för uppställning Högsta tillåtna hastighet pb 12.00 LUNCH 13.00 Behov av info-satstningar Diskussioner och frågestund, Hur går vi vidare och vem gör vad och när? 15.00 Avslut och fika

 4. Vår vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften!

 5. Vårt gemensamma förhållningssätt • Vi ska vara: • engagerade • begripliga • pålitliga.

 6. Regelsystemet Internationella konventioner via UNECE Europeiska direktiv och annan lagstiftning Nationellt: Lag Riksdagen Förordning Regeringen Föreskrifter Myndigheten Handböcker, allmänna råd och rekommendationer

 7. Fordon: Anders Gunneriusson Husvagnar: Typning: en vikt för varje variant. Ändring av totalvikt krävde förändring av teknisk konfiguration 2003 NTA med 3 olika varianter, utan ändring av TK. Förutsätt att den variant med lägsta totalvikt klarar: 90% av gasol 90% av färskvatten 10 Kg x fordonets längd 10 Kg x antal bäddplatser

 8. Husbilar Lagen om definitioner 2001:559 Personbil klass II En personbil som är permanent förseddmed ett karosseri som är inrättat sombostadsutrymme och utrustat medåtminstonea. fast monterade sittplatser,b. fast monterade sovplatser som kanutgöras av sittplatser som kan omvandlastill sovplatser,c. fast monterad utrustning förmatlagning och lagring ochd. bord. VVFS 2003:22 ändrad 2006:35 1 kap. Inledande bestämmelser 1 a § I fråga om personbil klass II får i stället för vad som sägs om personbil i 4–40 kap. bestämmelserna för lastbil med motsvarande totalvikt tillämpas.

 9. ”B-kortsregistrerad husbil” – vad är det? EU-medlemskap 1995 Körkortsdirektivet införs i Svensk körkortslag 1 juli1996 Äldre körkort ger oförändrad behörighet Övergångsregel: alltjämt rätt att föra fordon enligt de definitioner som fanns före 1 juli 1996 Accepterad tolkning: personbil oavsett vikt och oavsett ”klass”

 10. Personbil klass II • Kritik mot att helfordonsgodkända husbilar inte kan tas in till Sverige som personbilar • Handelshinder • Nytt fordonsslag 1 maj 2006 • Möjliggör rimligare beskattning • Påkallar följdändringar i fordons- & trafiklagstiftning • Tekniska krav • Vinterdäck • Vägmärken • Hastighet • Definition av camping • Förslag?

 11. Personbil klass II Inrättat för max 8 passagerare Permanent försett med karosseri som är inrättat som bostadsutrymme Sitt/sovplatser, utrustning för matlagning och lagring, bord, allt utom bordet permanent fastsatt i väggar, golv eller tak Genomgång bostad – hytt (Bilprovningens tolkning) Annat utrymme får inte minska karaktär av husbil (ej hästbuss/crossbuss med övernattningsmöjlighet)

 12. Personbil klass II ”Modellhandboken” Kommissionens beslut om överensstämmelse mellan olika kategorier av körkort 2008/766/EG eur-lex.europa.eu Bo Göingberg, Vägtrafikavdelningen bo.goingberg@transportstyrelsen.se Telefon 0771-503 503 (vxl), 08-757 67 69 (dir)

 13. Tredje körkortsdirektivet / Körkortsutredningen Hans Mattsson Vägtrafikavdelningen, Trafikantenheten

 14. Behörighet B och BE • högst 3 500 kg inkl. släp alternativt högst 3 500 kg med släp totalvikt högst 750 kg eller • totalvikt 3 501-4 250 kg med släp totalvikt över 750 kg får användas • Kräver körprov (förslag) • Kod 96 • BE släpets totalvikt högst 3 500 kg

 15. Ikraftträdande Författningar klara senast den 19 januari 2011 Bestämmelserna tillämpas fr.o.m. den 19 januari 2013

 16. Nytt vägmärke? Förslag från Caravan Club of Sweden

 17. Nytt vägmärke? Nytt förslag från Caravan Club of Sweden som presenterades vid mötet 29/10-09 Tillfogat bildspelet i efterhand

 18. Trafik och väg: Jenny Norén B-körkort Högsta tillåtna hastighet för personbil klass II

 19. Antal husbilar i olika viktklasser

 20. Olycksstatistik Antal olyckor med husbil inblandade, fördelat på olycksgrad

 21. Utredningen visar 80 % väger 3.5 ton eller mindre Undantag från behörighetskrav för körkort före -96 Ingen stor del i olycksstatistiken Identiska fordon 3.5 ton eller 4.3 ton Likställas med lastbil eller buss? Varför skiljer sig hastigheten åt? Övervakning, hur ska det gå till? Internationell/europeisk utblick?

 22. Nya hastighetsgränser ”Många av dagens 90-vägar som saknar mitträcke och har dåliga sidoområden kommer att få sänkt hastighetsgräns. Det förväntas öka trafiksäkerheten väsentligt.” 1200 mil väg sänks den 10 nov 2009 från 90 – 80 km/tim se mera: www.vv.se

 23. Transportstyrelsens förslag till möte 29/10-09 >3.5 ton Personbil klass II med totalvikt över 3 500 kg får inte föras med en hastighet som överskrider 80 kilometer i timmen. Krav på utmärkning genom Transportstyrelsens föreskrifter med dekal bakpå fordonet.

 24. Vad utreder vi vidare? >7.5 ton Personbil klass II med totalvikt över 7 500 kg får inte föras med en hastighet som överskrider 80 kilometer i timmen. Krav på utmärkning genom Transportstyrelsens föreskrifter med dekal bakpå fordonet. Eller: Ingen förändring alls Vår utredning ska vara klar innan året är slut!

 25. Nya informationsinsatser Vadska vi informera om? Hur ska vi informera? Broschyrer Webbsidor Nätverk

More Related