Download
butterfly n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Butterfly PowerPoint Presentation

Butterfly

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Butterfly

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Butterfly Et systematisk værktøj til Udvikling af Pædagogisk praksis

 2. Baggrund og historik • ISF analysen – de særlige fritidshjem • 2004 – 2005 Butterfly udvikles i en dialogisk produktudviklingsproces. • Er fortløbende blevet justeret og sidst revideret i foråret 2011. • I dag viser erfaringerne, at redskabet kan bruges indenfor almen pædagogikken i både skole, dagtilbud og FU området.

 3. Mål for arbejdet med Butterfly • At udvikle den professionelles faglige bevidsthed og refleksion til at udvikle den pædagogiske indsats omkring en ung med sin egen ageren og professionelle handlekompetence, som omdrejningspunkt. • At producere viden om den unge og dermed sikre tydelige mål, indikatorer og handleplaner og til fortløbende evaluering af samme.

 4. Mål for arbejdet med Butterfly 3. At fungere som et dokumentations- og dialogisk værktøj i samarbejdet med kollegaer, forældre og eksterne samarbejdspartner.

 5. Værdigrundlag og tænkning • Butterfly bygger på et grundlæggende ressourcesyn. Det samme som Børn og Unge politikken bygger på. • Anerkendende/inkluderende pædagogik • System teori – det dobbelte læringsprincip • Læringsstile (Dunn og Dunn) • De mange intelligenser (Howard Gardner) • Nærmeste udviklingszone (Vygotsky)

 6. Værdigrundlag og tænkning Et paradigmeskifte der går fra ´problemfinder´ kultur til ressourcetænkning. Medfører ændrede forventninger til den pædagogisk praksis, både i forhold til metoder og indhold.

 7. Værdigrundlag og tænkning Anderkendede/inkluderende pædagogik: Indebærer at den professionelle er nysgerrig på den unges færdigheder, erfaringer, viden, lyst og behov og tager udgangspunkt i sin viden og arbejder med inddragelse i fællesskaber.

 8. Det dobbelte læringsprincip

 9. Læringsstile Primære læringskanaler – udvikles forskelligt viden om den unges primær læringsstil og dermed tilgang til læringspotentialet. • At røre (taktil) • At gøre (kinæstetisk) • At se (synet) • At høre (Auditiv)

 10. De mange intelligenser Ord klog Tal klog Musisk intelligent Natur klog Interpersonel intelligent Intrapersonel intelligent Rumlig intelligent Kinæstetisk intelligens

 11. Zonen for nærmeste udvikling Zonen for nærmeste udvikling (ZPD): Optimal læring, ligger indenfor zonen af det en person allerede mestre og det personen næsten kan – med hjælp eller støtte fra en anden eller andre.

 12. Zonen for nærmeste udvikling Zonen for free movement (ZFM): Zonen for fri bevægelse er kendetegnet af personens egen aktive handlen og udforskning. Personens egen handlen er imidlertid indlejret i strukturer der baserer sig på de gældende meningsstrukturer. De kan bl. A. aflæses i indretning af det fysiske rum og i brug af artefakter.

 13. Zonen for nærmeste udvikling Zonen for Promotet aktion (ZPA): Konstitueres ved den måde, det lærende stof eller aktivitet formidles og afspejles konkret i måde hvorpå der ageres og kommunikeres i samspillet med den anden/ gruppen Valsiner (1984,1997)

 14. Zonen for nærmeste udvikling Zonen for nærmeste udvikling skal ses i et dialektisk samspil mellem ZPD, ZFM og ZPA. Heri indgår såvel, hvordan og hvilke aktiviteter der pædagogisk vælges. Indretning af det fysiske rum. Valg af materialer og hvordan der professionelt handles, kommunikeres og formidles.

 15. ButterflyMetodiske tilgange • Indsamling af konkret viden – systematik • Iagttagelse • Arbejdshypoteser • Video til udvikling af praksis • Handleplaner