1 / 24

A3 – Informační strategie

A3 – Informační strategie. Seminář pro věcně příslušné zaměstnance a zastupitele PK 13.09.2011. Rozsah návrhové části. Informační strategie. Analýza stávajícího stavu. Vize a cíle. Studie proveditelnosti zajištění poskytování ICT služeb. Koncepce IS kraje. Informační koncepce IS KÚ.

nero-henson
Télécharger la présentation

A3 – Informační strategie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A3 – Informační strategie Seminář pro věcně příslušné zaměstnance a zastupitele PK 13.09.2011

 2. Rozsah návrhové části Informační strategie Analýza stávajícího stavu Vize a cíle Studie proveditelnosti zajištění poskytování ICT služeb Koncepce IS kraje Informační koncepce IS KÚ Plán implementace navrhovaných opatření Databáze opatření Návrh vnitřní a vnější marketingové strategie změny Řízená dokumentace s pravidelnou aktualizací

 3. Způsob zajištění ICT služeb • Zpracována Studie proveditelnosti zajištění poskytování ICT služeb • Posouzeny vhodné formy zajištění ICT služeb pro území kraje (KÚ a ZZO) na organizační, personální, procesní a technické úrovni • 4 varianty + doporučení

 4. Způsob zajištění ICT služeb • Plně decentralizovaná varianta krajský úřad, organizace kraje a další subjekty budou rozvíjet informatiku a zajišťovat si ICT služby zcela nezávisle na sobě • Decentralizovaná varianta s centrální koordinací bude posílena centrální koordinační a metodická role kraje, vlastní zajištění ICT služeb bude ponecháno decentralizované • Centralizovaná varianta bude centralizováno poskytování všech nebo velké většiny ICT služeb i na operativní úrovni; ICT služby bude zajišťovat ZZO kraje; • Dodavatelská varianta (outsourcing) obdoba předchozí varianty s tím, že zajišťování ICT služeb bude outsourcováno komerční společností vzešlou z veřejné zakázky.

 5. Výsledné doporučení Alespoň minimální koordinace a standardizace na úrovni kraje je nutná Vyhnout se komerčnímu outsourcingu v plné podobě, outsourcovat jen vybrané služby Decentralizovaná varianta s centrálními prvky • v této chvíli je forma odboru ideální, zachovat • pro služby směrem do území využít outsourcing • zajištění provozu ICT ZZO jen tam, kde to dává smysl. • bude-li v budoucnu požadováno větší sjednocení, přejít k centralizované variantě (dobře zvážit!)

 6. Strategická vize Chceme pro kraj řídit a poskytovat ICT služby ve špičkové kvalitě, vstřícně a efektivně. Zajišťujeme rozvoj a správu dostupných, bezpečných a optimalizovaných ICT nástrojů a služeb pro efektivní a transparentní výkon veřejné správy a poskytování veřejných služeb na území kraje. Podporujeme vyvážený rozvoj Plzeňského kraje s důrazem na získávání a stálé zvyšování znalostí všech, kteří tyto technologie využívají nebo chtějí využívat. Chceme docílit stavu, kdy kvalitní informace jsou vedením kraje požadovány a běžně využívány pro koncepčně řízený a vyvážený rozvoj kraje a kdy informatika je vnímána jako strategická aktivita kraje. Chceme být v oblasti informačních technologiích špičkou mezi kraji a z této pozice ovlivňovat vývoj tak, aby rozumně navržený a realizovaný eGovernment byl přínosem pro občany i pro veřejnou správu nejen v Plzeňském kraji.

 7. Chceme pro kraj řídit a poskytovat ICT služby ve špičkové kvalitě, vstřícně a efektivně. Zajišťujeme rozvoj a správu dostupných, bezpečných a optimalizovaných ICT nástrojů a služeb pro efektivní a transparentní výkon veřejné správy a poskytování veřejných služeb na území kraje. Podporujeme vyvážený rozvoj Plzeňského kraje s důrazem na získávání a stálé zvyšování znalostí všech, kteří tyto technologie využívají nebo chtějí využívat. Chceme docílit stavu, kdy kvalitní informace jsou vedením kraje požadovány a běžně využívány pro koncepčně řízený a vyvážený rozvoj kraje a kdy informatika je vnímána jako strategická aktivita kraje. Chceme být v oblasti informačních technologiích špičkou mezi kraji a z této pozice ovlivňovat vývoj tak, aby rozumně navržený a realizovaný eGovernment byl přínosem pro občany i pro veřejnou správu nejen v Plzeňském kraji. 1. Strategické řízení kraje 2. Výkon veřejné správy a veřejné služby 1.1 Zajistit kvalitní a dostupné informace pro strategické rozhodování a řízení kraje 1.2 Udržet a dále posilovat pozici informatiky jako součásti strategických rozvojových aktivit kraje 2.1 Podpořit informovanost, komunikaci a spolupráci na úrovni kraje nasazením vhodných centrálních ICT nástrojů a inf. systémů 2.2 Pokračovat v rozvoji kvalitního, spolehlivého a bezpečného IS krajského úřadu 3. eGovernment a informační společnost 4. ICT infrastruktura 3.1 Aktivně se podílet na strategii rozvoje rozumného eGovernmentu v ČR, hájit zájmy územních samospráv 3.2 Rozvíjet kvalitní a přívětivé služby eGovernmentu v regionu 3.3 Zvyšovat ICT gramotnost a podporovat vzdělávání veřejnosti 4.1 Vybudovat fungující technologické centrum ICT služeb kraje a regionální komunikační infrastrukturu veřejné správy v kraji 5. ŘízeníICT a IS kraje 6. Informační management 5.1 Zlepšit transparentnost a efektivitu informatiky kraje, zaměřit se na poskytování ICT služeb a implementaci dobrých praktik ITIL 5.2 Posílení koordinace, metodického vedení a standardizace ICT kraje 6.1 Podpořit informační management a aktivní spolupráci s uživateli jako partnery informatiky 6.2 Zlepšit proces vzdělávání a osvěty uživatelů

 8. 1. Strategické řízení kraje • podpora strategického rozhodování a řízení kraje • zlepšení informační podpory vedení kraje při stanovování strategického směrování kraje a dlouhodobých koncepcí • vedení kraje ví, jaké informace mají k dispozici a umí s nimi v IS kraje pracovat, aby si informace sami vyhledávali a aktivně je vyžadovali • informatika je součást strategických rozvojových aktivit kraje • Cíle v této oblasti: • 1.1 Zajistit kvalitní a dostupné informace pro strategické rozhodování a řízení kraje • 1.2 Udržet a dále posilovat pozici informatiky jako součásti strategických rozvojových aktivit kraje

 9. 2. Výkon veřejné správy a veřejné služby • podpora vnitřní operativy krajského úřadu a organizací kraje • zajištění vhodných nástrojů pro podporu každodenních činností tak, aby byly vykonávány maximálně efektivně a transparentně. • standardizace a napřímení komunikačních a řídících procesů, jejich elektronizace tam, kde to má význam a zamezení duplicitních činností • Cíle v této oblasti: • 2.1 Podpořit informovanost, komunikaci a spolupráci na úrovni kraje nasazením vhodných centrálních ICT nástrojů a inf. systémů • 2.2 Pokračovat v rozvoji kvalitního, spolehlivého a bezpečného IS krajského úřadu

 10. 3. eGovernment a informační společnost • zlepšení a zjednodušení vzájemné komunikace mezi veřejnou správou a občanem • rozvoji informační společnosti • zlepšení procesů řízení ICT a poskytování vyšší kvality, rozsahu a přívětivosti služeb směrem k veřejnosti • zvyšování úrovně informační a ICT gramotnosti široké veřejnosti • podpora eGovernmentu ve školství a zdravotnictví • Cíle v této oblasti: • 3.1 Aktivně se podílet na strategii rozvoje rozumného eGovernmentu v ČR, hájit zájmy územních samospráv • 3.2 Rozvíjet kvalitní a přívětivé služby eGovernmentu v regionu • 3.3 Zvyšovat ICT gramotnost a podporovat vzdělávání veřejnost

 11. 4. ICT infrastruktura • řízený strategický rozvoj infrastruktury na základě standardizovaných procesů • rozvoj krajské komunikační infrastruktury • vybudování Technologického centra kraje • využití výhody kombinace vlastní infrastruktury a TC • Cíle v této oblasti: • 4.1 Vybudovat fungující technologické centrum ICT služeb kraje a regionální komunikační infrastrukturu veřejné správy v kraji

 12. 5. Řízení ICT a IS kraje • Strategie – poskytování ICT služeb organizacím kraje a pro region obecně, nastavení dlouhodobé strategie, její udržení a řízení • Standardizace – zavedení vybraných procesů ITIL, změna přístupu od „provozu aplikací“ k „poskytování služeb“, větší důraz na efektivitu a transparentnost a na větší standardizaci procesů provozu a rozvoje • Stabilita – zvládnout postupné vstřebání změn způsobených rychlým rozvojem eGovernmentu při udržení kvality poskytovaných ICT služeb, personální a organizační stabilizace informatiky • Cíle v této oblasti: • 5.1 Zlepšit transparentnost a efektivitu informatiky kraje, zaměřit se na poskytování ICT služeb a implementaci dobrých praktik ITIL • 5.2 Posílení koordinace, metodického vedení a standardizace ICT kraje

 13. 6. Informační management • zlepšení spolupráce informatiky s uživateli • větší zapojení uživatelů do rozvoje IS kraje – uživatelé se podílí na řízení IS kraje a cítí zodpovědnost za jeho informační obsah a funkcionalitu • proces efektivního a přátelského vzdělávání a osvěty uživatelů • Cíle v této oblasti: • 6.1 Podpořit informační management a aktivní spolupráci s uživateli jako partnery informatiky • 6.2 Zlepšit proces vzdělávání a osvěty uživatelů

 14. Plán implementace • Na základě strategické vize a cílů postupně vzniká plán implementace • Dlouhodobá opatření (5 let, obecná) • Krátkodobá opatření (1-2 roky, konkrétní) • Živý dokument, bude rozvíjen a doplňován

 15. Současný seznam opatření • Nový IS pro administraci projektů • Zavedení informačního managementu • Zlepšení vzdělávání ICT • Zavedení řízení ICT služeb dle ITIL • Úpravy vybraných procesů OIT dle ITIL • Zlepšení 1. úrovně podpory uživatelů • Integrace ekonomických agend • Zavedení jednotné metodiky a standardů ICT služeb pro ZZO • Vybudování CamelNET a TC kraje • Sledování nákladů na ICT • Program řízení architektury IS kraje • Zvýšení informační bezpečnosti • Zavedení standardu webové prezentace kraje a jeho organizací • Řízení informační strategie • Integrace IS nemocnic a ZZS • Portál pro ZZO • Datový sklad a nástroje Business Intelligence • Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů – Portál DMVS PK • Nástroje digitalizace a dlouhodobého ukládání • Rozšíření hostované spisové služby Virtuos • Elektronizace tvorby a správy rozpočtu na úrovni odborů • Zavedení systému efektivního řízení veřejných služeb kraje • Rozvoj centrální správy majetku • Podpora správního řízení na KÚ • Podpora stavebního řízení na KÚ • Implementace základních registrů • Pravidelné porady s informatiky ZZO, IZS, obce • Zřizovací listiny ZZO v elektronické podobě • Digitální technická mapa Plzeňského kraje • Modernizace geografického informačního systému Plzeňského kraje • Nový IS pro řízení dotací • Vytvoření katalogu služeb OIT • Vytvoření systému vykazování práce OIT • Zlepšení procesního řízení OIT • Posílení interního vývoje aplikace Helpdesk a Operativní evidence • Správa úrovní služeb • Automatizace procesu správy událostí • Implementace procesu správy přístupů dle ITIL • IS podpora procesu správy problémů dle ITIL Mnoho drobných krokůvedoucích po naznačené cestě

 16. Ukázka pasportu opatření

 17. Integrace ekonomických agend • Hlavní řešené oblasti • plánování cashflow (krátkodobé i dlouhodobé) • účtování o závazcích a pohledávkách • vykazování (vůči ČSÚ, ministerstvům) • práce s rozpočtem kraje • Je nutno „dát dohromady“ informace z několika oblastí • Závazky vzniklé ze smluv • Příspěvky organizacím • Příspěvky regionálním dopravcům • Dotace vypisované krajem • Financování (předfinancování, kofinancování) projektů kraje ze SF EU • Jiné závazky, vyplývající z usnesení RPK, příp. ZPK • Realizace • Větší propojení ekonomických aplikací (především evidence smluv na zbytek) • Zavedení nového IS na řízení dotačních titulů vypisovaných krajem • Elektronizace (zjednodušení) procesu tvorby rozpočtu a jeho změn • Větší využití datového skladu • Změna metodiky práce (se závazky, s rozpočtem, se smlouvami …)

 18. Portál pro ZZO • Informační zdroj a pracovní nástroj pro ředitele ZZO • Soustředění na komunikaci „ředitel-zřizovatelský odbor“ • Standardně nebude řešit procesy uvnitř organizace • Poskytujeme nástroje, metodiku určuje zřizovatelský odbor • Funkcionalita • Základní informace a aktuality • důležité řídící dokumenty kraje a organizace, Manuál ředitele, Vykonávané činnosti (katalog služeb), … • Seznam úkolů od zřizovatele • Kalendář • Diskuzní skupiny • Hlášení požadavků a problémů (schvalování) • Dovolená ředitele, žádost ředitele o služební cestu, schválení projektového záměru, zástupy ředitele, požadavek na investiční výstavbu, … • Dostupné aplikace IS kraje • Usnesení, KEVIS, eZAK, Virtuos, Helpdesk, Datový sklad, ENO, Projektové řízení, …

 19. Shrnutí dopadůsměrem do KÚ • Informatika nebude samostatná organizace, ale zůstává odborem • Zlepšení podpory uživatelů, vzdělávání, osvěty, komunikace • Větší zapojení uživatelů a spolupráce s nimi na rozvoji IS • Garanti aplikací, garanti školení • Elektronizace procesů • Další elektronizace jen tam, kde to je přínosné • Zjednodušení práce a dostupnost informací • Zaměření na ekonomické agendy a provoz

 20. Shrnutí dopadůsměrem k ZZO • ICT zůstává v kompetenci organizace • Větší standardizace a koordinace ICT • Outsourcing ICT – tam kde to má význam • Kompletní ICT podpora • Technologie (TC) • Elektronizace procesů – portál pro ZZO • Vzroste počet centrálních ICT služeb pro ZZO • CamelNET – kvalitní konektivita • TC – „privátní cloud“ (výpočetní a úložná kapacita)

 21. Plán školení • Informační management pro ZZO, určený pro ředitele PO a jejich zástupce (časová dotace 2 hodiny) Termíny:14.11.2011 – sál ZPK (školy)22.11.2011 – sál ZPK (školy)23.11.2011 – sál ZPK (ostatní organizace)

 22. Plán školení • Informačnímanagement pro vedoucíúředníky KÚPK, určený pro vedoucí odborů a oddělení, ředitele KÚ, ZŘO (časová dotace 4 hodiny)Termíny:18.10.2011 (8:00 – 12:00), místnost 32621.10.2011 (8:00 – 12:00), místnost 32631.10.2011 (8:00 – 12:00), místnost 326

 23. Děkuji za pozornost.

More Related