Download
es strukt rini fond paramos panaudojimas sveikatos apsaugos srityje 2007 2013 m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ES struktūrinių fondų paramos panaudojimas sveikatos apsaugos srityje 2007–2013 m. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ES struktūrinių fondų paramos panaudojimas sveikatos apsaugos srityje 2007–2013 m.

ES struktūrinių fondų paramos panaudojimas sveikatos apsaugos srityje 2007–2013 m.

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ES struktūrinių fondų paramos panaudojimas sveikatos apsaugos srityje 2007–2013 m.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ES struktūrinių fondų paramos panaudojimas sveikatos apsaugos srityje2007–2013 m.

 2. 2007–2013 m. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA • 2 prioritetas.VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA • Pagrindinis uždavinys: Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas. • Įgyvendinimui skiriama Europos Sąjungos struktūrinė parama: 829 mln. Lt Europos regioninės plėtros fondo lėšų. • Parama bus skiriama sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrai atnaujinti.

 3. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS (1) • Investicijų kryptis „Sveikatinimo veiklos tobulinimas, sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimas“ • Numatoma skirti iki 60 % lėšų (iki 497 mln. Lt ES paramos lėšų) • Numatomos įgyvendinti priemonės: • 1. Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas (146 mln.) • 2. Skubią pagalbą traumų atvejais teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimas (128 mln.) • 3. Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas (23 mln.) • 4. Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas (125 mln.) • 5. Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas (12,75 mln.) • 6. Psichiatrijos stacionaro modernizavimas (12,75 mln.) • 7. Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas (50,5 mln.) • 8. Krizių intervencijos centrų įkūrimas (8,5 mln.) • 9. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugųstebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas (0,5 mln.)

 4. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS (2) • Investicijų kryptis ,,Sveikatos priežiūros reformos tęstinumas, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimas“ • Numatoma skirti iki 40 % lėšų (iki 332 mln. Lt ES paramos lėšų) • Numatomos įgyvendinti priemonės: • 1. Ambulatorinių paslaugų plėtra (116,79 mln.) • 2. Stacionarinių paslaugų optimizavimas (135,93 mln.) • 3. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra ir paliatyviosios pagalbos paslaugų įsteigimas sveikatos priežiūros įstaigose (55,38 mln.) • 4. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų steigimas (13 mln.)

 5. PARENGTOS IR RENGIAMOS NACIONALINĖS PROGRAMOS • Investicijoms suplanuoti patvirtintos arba numatomos patvirtinti šios nacionalinės programos: • Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006-2008 metų programa (patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2006-06-01 įsakymu Nr. V-455, atnaujinta sveikatos apsaugos ministro 2007-05-04 įsakymu Nr. V-344); • Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programa(patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2007-10-09 įsakymu Nr. V-799); • Sveikatos priežiūros reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programa (rengiama).

 6. GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS, SKUBIOS KONSULTACINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PAGALBOS IR PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS AUTOMOBILIŲ PARKO ATNAUJINIMO 2006-2008 METŲ PROGRAMA • Programą numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų ir iš Valstybės investicijų programoslėšų. • Iš ES struktūrinių fondų lėšų numatoma įsigyti GMP automobilius GMP stotims ir skyriams, taip pat skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos automobilius (reanimobilius). • Įsigyjami automobiliai bus aprūpinti medicinos įranga, moderniomis ryšio priemonėmis ir buvimo vietos nustatymo įranga. • Šiuo metu vykdomas GMP ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos automobilių su būtina įranga viešasis pirkimas.

 7. SERGAMUMO IR MIRTINGUMO NUO PAGRINDINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ MAŽINIMO PROGRAMA • Programa skirta 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” 1 uždaviniui “Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas” įgyvendinti (investicijų krypties „Sveikatinimo veiklos tobulinimas, sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimas“ priemonės, išskyrus GMP). • Programoje išdėstomos pagrindinės investavimo sritys, nurodant numatomus paramos gavėjus – programos vykdytojus (įstaigas).

 8. PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI • Numatomi šie projektų atrankos būdai: • planavimas nacionaliniu lygiu • planavimas regioniniu lygiu. • Bendrieji projektų atrankos kriterijai (patvirtinti Stebėsenos komiteto): • Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos konkretaus prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal konkretų prioritetą numatomas remti veiklas, sritis. • Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus. • Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus. • Projektas atitinka darnaus vystymosi politiką. • Projektas atitinka lygių galimybių politiką. • Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikų nuostatomis. • Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą. • Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius. • Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas. • Specialiuosius kriterijus pagal kompetenciją siūlo ministerijos, jie taip pat tvirtinami Stebėsenos komiteto.

 9. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI PRIEMONIŲ PAGAL INVESTICIJŲ KRYPTĮ ,,SVEIKATINIMO VEIKLOS TOBULINIMAS, SERGAMUMO IR MIRTINGUMO NUO PAGRINDINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ MAŽINIMAS” APŽVALGA:tikslai, remtinos veiklos, projektų atrankos kriterijai, numatomi paramos gavėjai

 10. Priemonė “SERGAMUMO IR MIRTINGUMO NUO ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ MAŽINIMAS” (1) • Tikslas: sumažinti mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir sergamumą jomis, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę bei pagerinti gyvenimo kokybę, modernizuojant Lietuvos regionų sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas nacionaliniu lygiu • Specialusis projektų atrankos kriterijus (patvirtintas Stebėsenos komiteto): • Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos nuostatas • Numatomi paramos gavėjai: • Universitetinės, apskričių, miestų ir savivaldybių ligoninės; • Ambulatorinę (II ir III lygio) pagalbą teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos; • Šeimos gydytojų kabinetai. • Numatomas projekto vykdytojas: • VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos su partneriais

 11. Priemonė “SERGAMUMO IR MIRTINGUMO NUO ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ MAŽINIMAS” (2) • Remiamos veiklos: • šeimos gydytojus aprūpinti EKG aparatais su kompiuterinio ryšio galimybe; • atnaujinti ambulatorinės kardiologinės ir neurologinės pagalbos (susijusios su galvos smegenų kraujagyslių ligų diagnostika) kabinetų diagnostinę aparatūrą; • apskričių ir savivaldybių ligonines aprūpinti kardiologinei pagalbai teikti būtina įranga; • aprūpinti modernia įranga ligonines, kuriose atliekamos širdies ir kraujagyslių ligų intervencinėsdiagnostikos bei gydymo procedūros.

 12. Priemonė “SKUBIĄ PAGALBĄ TRAUMŲ ATVEJAIS TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS” (1) • Tikslas: sumažinti mirštamumą nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių, modernizuojant medicinos pagalbą nukentėjusiems nuo traumų teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas nacionaliniu lygiu • Specialusis projektų atrankos kriterijus (patvirtintas Stebėsenos komiteto): • Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos nuostatas • Numatomi paramos gavėjai: • Traumos centrų funkciją atliekančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (universitetinės ligoninės; apskričių ligoninės), teikiančios stacionarines chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos bei reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas bei atitinkančios papildomus specialiuosius reikalavimus; • rajonų ligoninės, kurios visą parą užtikrina ortopedijos traumatologijos ir chirurgijos paslaugų teikimą bei turi besikreipiančių į priėmimo skyrių dėl traumų asmenų srautą ne mažesnį kaip 2000 žmonių per metus

 13. Priemonė “SKUBIĄ PAGALBĄ TRAUMŲ ATVEJAIS TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS” (2) • Remiamos veiklos: • Atnaujinti šiuos traumų centrų funkcijas atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų skyrius: • priėmimo – skubios pagalbos, • operacines, • reanimacijos intensyviosios terapijos • kitus tiesiogiai su skubios pagalbos teikimu susijusius skyrius: • Bus remontuojamos / rekonstruojamos patalpos, perkama reikalinga medicininė ir kompiuterinė įranga ir / arba keičiama pasenusi; • Rajonų ligoninių priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių modernizavimas (patalpų remontas ir aprūpinimas būtina įranga).

 14. Priemonė “GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR SKUBIOS KONSULTACINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PAGALBOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS” (1) • Tikslas: užtikrinti savalaikę kokybišką greitąją medicinos pagalbą ir skubią konsultacinę sveikatos priežiūros pagalbą. • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas nacionaliniu lygiu • Specialusis projektų atrankos kriterijus (patvirtintas Stebėsenos komiteto): • Projektas turi atitikti sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006-2008 metų programos nuostatas • Numatomi paramos gavėjai: • Greitosios medicinos pagalbos stotys/skyriai; • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios skubią konsultacinę sveikatos priežiūros pagalbą.

 15. Priemonė “GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR SKUBIOS KONSULTACINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PAGALBOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS” (2) • Numatomos remti veiklos: • greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbosautomobilių įsigijimas; • būtinos medicininės įrangos, ryšio priemonių ir buvimo vietos nustatymo įrangos įsigijimas. • Projekto vykdytojas: • Sveikatos apsaugos ministerija

 16. Priemonė “ANKSTYVA ONKOLOGINIŲ SUSIRGIMŲ DIAGNOSTIKA IR VISAVERTIS GYDYMAS” (1) • Tikslas: gerinti ankstyvą onkologinių ligų diagnostiką ir piktybinių navikų gydymą chirurginės onkologijos, spindulinės terapijos ir onkohematologijos srityse. • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas nacionaliniu lygiu • Specialusis projektų atrankos kriterijus (patvirtintas Stebėsenos komiteto): • Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos nuostatas • Numatomi paramos gavėjai (teikiantys diagnostikos ir gydymo paslaugas onkologijos srityje bei turintys šiuolaikiškus techninius ir kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius onkologiniams susirgimams diagnozuoti ir gydyti): • universitetinės ligoninės; • specializuotą onkologinę pagalbąteikiančios gydymo įstaigos; • apskričių ligoninės.

 17. Priemonė “ANKSTYVA ONKOLOGINIŲ SUSIRGIMŲ DIAGNOSTIKA IR VISAVERTIS GYDYMAS” (2) • Remiamos veiklos: • diagnostinės aparatūros įsigijimas / atnaujinimas; • medicininės įrangos, skirtos piktybinių navikų chirurginiam gydymui, įsigijimas / atnaujinimas; • medicininės įrangos, skirtos spindulinei terapijai taikyti, įsigijimas / atnaujinimas; • specialių palatų šiuo metu egzistuojančiuose kaulų čiulpų transplantacijos centruose atnaujinimas / įrengimas bei transplantacijai reikalingos medicininės ir laboratorinės įrangos atnaujinimas; • sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugas, patalpų remontas / rekonstrukcija.

 18. Priemonė “DIFERENCIJUOTŲ KOMPLEKSINĖS PSICHIATRINĖS PAGALBOS VAIKUI IR ŠEIMAI CENTRŲ ĮKŪRIMAS” (1) • Tikslas: plėtoti vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūrospaslaugas, siekiant gydyti dažnus vaikų psichikos sveikatos sutrikimus ir užkirsti kelią jų peraugimui į skaudžias socializacijos nesėkmes. • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas nacionaliniu lygiu • Specialusis projektų atrankos kriterijus (patvirtintas Stebėsenos komiteto): • Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos nuostatas • Numatomi paramos gavėjai: • stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios psichiatrijos skyrius

 19. Priemonė “DIFERENCIJUOTŲ KOMPLEKSINĖS PSICHIATRINĖS PAGALBOS VAIKUI IR ŠEIMAI CENTRŲ ĮKŪRIMAS” (2) • Remiamos veiklos: • įkurti diferencijuotus kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje; • steigti nedidelius, jaukius skyrius (apie 15 lovų); • įrengti patalpas mokymuisi, fiziniam aktyvumui, užimtumui; • aprūpinti skyrius įranga saugiam stebėjimui ir slaugai.

 20. Priemonė “PSICHIATRIJOS STACIONARO MODERNIZAVIMAS” (1) • Tikslas: pritaikyti prie šiuolaikinių reikalavimų ūmios psichiatrijos stacionarinę grandį • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas nacionaliniu lygiu • Specialusis projektų atrankos kriterijus (patvirtintas Stebėsenos komiteto): • Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos nuostatas. • Numatomi paramos gavėjai: • Stacionarines paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarinę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais (5-se didžiuosiuose miestuose); • Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 21. Priemonė “PSICHIATRIJOS STACIONARO MODERNIZAVIMAS” (2) • Remiamos veiklos: • investuoti į ūmios psichiatrijos patalpų remontą ar įkūrimą su saugia ir patogia aplinka pacientui ir personalui; • įsigyti įrangą saugiam stebėjimui ir slaugai, funkcines lovas, lovas, baldus, specialią (antiteroristinę) santechniką, kompiuterius, videostebėjimo įrangą ir kt.; • įrengti saugius kiemelius; • įsigyti elektroimpulsinės terapijos aparatus ir kitą diagnostinę bei gydymo įrangą; • modernizuotuose skyriuose bus gydomi ūmioje stadijoje esantys pacientai su psichomotoriniu sujaudinimu ir agresijos pasireiškimu; • modernizuoti teismo psichiatrijos stacionarą, remontuojant patalpas ir aprūpinant reikalinga įranga.

 22. Priemonė “PSICHIKOS DIENOS STACIONARŲ (CENTRŲ) ĮKŪRIMAS” (1) • Tikslas: padidinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei išvengti asmenų, kurių psichikos būsena leistų gydytis dienos centre, patekimo į stacionarą. • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas regioniniu lygiu • Specialusis projektų atrankos kriterijus (patvirtintas Stebėsenos komiteto): • Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos nuostatas. • Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, taip pat savivaldybės strateginio plėtros plano, jei toks yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto • Projektų atranką vykdys Regionų plėtros tarybos • Numatomi paramos gavėjai: • psichikos sveikatos centrai

 23. Priemonė “PSICHIKOS DIENOS STACIONARŲ (CENTRŲ) ĮKŪRIMAS” (2) • Remiamos veiklos: • steigti apie 20 psichikos dienos stacionarų (centrų) prie veikiančių psichikos sveikatos centrų; • įrengti patalpas individualiems ir grupiniams užsiėmimams, psichoterapijos kabinetus, meno, muzikos, šviesos, judesio terapijos kambarius; • įsigyti šiems centrams įrangą ir baldus, reikalingus terapijai bei procedūroms; • šie centrai teiks ankstyvą pagalbą pradėjusblogėti paciento psichikos sveikatai.

 24. Priemonė “PSICHIKOS DIENOS STACIONARŲ (CENTRŲ) ĮKŪRIMAS” (3) • Numatomas dienos stacionarų (centrų) skaičius apskrityse: • Alytaus apskrityje – 2; • Kauno apskrityje – 3; • Klaipėdos apskrityje – 2; • Marijampolės apskrityje – 1; • Panevėžio apskrityje – 2; • Šiaulių apskrityje – 2; • Tauragės apskrityje – 1; • Telšių apskrityje – 2; • Utenos apskrityje – 1; • Vilniaus apskrityje – 4.

 25. Priemonė “KRIZIŲ INTERVENCIJOS CENTRŲ ĮKŪRIMAS” (1) • Tikslas: užtikrinti nuolatinę pagalbą esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą. • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas regioniniu lygiu • Specialusis projektų atrankos kriterijus (patvirtintas Stebėsenos komiteto): • Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos nuostatas. • Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, taip pat savivaldybės strateginio plėtros plano, jei toks yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto • Projektų atranką vykdys Regionų plėtros tarybos • Numatomi paramos gavėjai: • Sveikatos priežiūros įstaigos, esančios didžiuosiuose miestuose, galinčios suteikti kompleksinę pagalbą krizės atveju, taip pat turinčios pakankamus žmogiškuosius išteklius adekvačiai pagalbai užtikrinti visą parą.

 26. Priemonė “KRIZIŲ INTERVENCIJOS CENTRŲ ĮKŪRIMAS” (2) • Remiamos veiklos: • steigti krizių intervencijos centrus 5-se didžiausiuose Lietuvos miestuose; • įrengti kambarius pacientų trumpalaikiam stebėjimui ir gydymui; • įrengti kabinetus bendroms pacientų ir personalo reikmėms, psichoterapijos užsiėmimams; • įsigyti automobilius mobilioms paslaugoms teikti.

 27. Šios investicijų krypties priemonės atitinka LRV 2006 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintą Antrojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo strategiją. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI PRIEMONIŲ PAGAL INVESTICIJŲ KRYPTĮ ,,SVEIKATOS PRIEŽIŪROS REFORMOS TĘSTINUMAS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS“ APŽVALGA:tikslai, remtinos veiklos, projektų atrankos kriterijai, numatomi paramos gavėjai

 28. Priemonė “AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA” (1) • Tikslas: Plėtoti ambulatorines paslaugas jas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas nacionaliniu lygiu • Numatomas specialusis projektų atrankos kriterijus: • Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos nuostatas • Numatomi projektų vykdytojai: • Apskričių viršininkų administracijos

 29. Priemonė “AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA”(2) • Numatoma: • medicinos įrangos, skirtos antrinėms ambulatorinėms gydytojų konsultacijoms teikti, įsigijimas; • viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, susijusių su antrinių ambulatorinių konsultacijų teikimu, atnaujinimas atliekant jose remonto / rekonstrukcijos darbus; • medicinos ir kt. įrangos, skirtos ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, įsigijimas; • viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, susijusių su ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimu, atnaujinimas atliekant jose remonto / rekonstrukcijos darbus.

 30. Priemonė “STACIONARINIŲ PASLAUGŲ OPTIMIZAVIMAS” (1) • Tikslas: Plėtoti dienos chirurgijos paslaugas jas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir atnaujinti priėmimo-skubios pagalbos skyrius • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas nacionaliniu lygiu • Numatomas specialusis projektų atrankos kriterijus: • Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos nuostata • Numatomi projektų vykdytojai: • Apskričių viršininkų administracijos

 31. Priemonė “STACIONARINIŲ PASLAUGŲ OPTIMIZAVIMAS” (2) • Numatoma: • medicinos įrangos, skirtos dienos chirurgijos paslaugoms teikti, įsigijimas; • viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, susijusių su dienos chirurgijos paslaugų teikimu, rekonstrukcija / remontas; • medicinos įrangos, medicininių ir biuro baldų, skirtų priėmimo-skubios pagalbos skyriams, įsigijimas; • viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubios pagalbos skyrių patalpų remontas / rekonstrukcija.

 32. Priemonė “SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGŲ PLĖTRA IR PALIATYVIOS SLAUGOS ĮSTEIGIMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE” (1) • Tikslas: Plėtoti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas ir įsteigti paliatyviąją slaugą sveikatos priežiūros įstaigose. • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas nacionaliniu lygiu • Numatomas specialusis projektų atrankos kriterijus: • Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos nuostatas • Numatomi projektų vykdytojai: • Apskričių viršininkų administracijos

 33. Priemonė “SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGŲ PLĖTRA IR PALIATYVIOS PAGALBOS PASLAUGŲ ĮSTEIGIMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE” (2) • Numatoma: • atlikti viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, išskyrus pirminius sveikatos priežiūros centrus, patalpų remontą; • viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsteigti reikiamą skaičių slaugos lovų, aprūpinant jas medicinos ir slaugos įranga; • viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsteigti 180 lovų paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti, aprūpinant jas reikalinga medicinos įranga, bei atlikti šiųįstaigų patalpų, susijusių su paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimu, remontą.

 34. Priemonė “SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ STEIGIMAS” (1) • Tikslas: stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse, gerinant sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos priemonių įgyvendinimą, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą, ugdyti sveiko gyvenimo įpročius, geriau suvokti kiekvieno atsakomybę už savo sveikatą. • Numatomas projektų atrankos būdas: • Planavimas regioniniu lygiu • Numatomas specialusis projektų atrankos kriterijus: • projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos nuostatas (šiuo metu programa rengiama) • Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, taip pat savivaldybės strateginio plėtros plano, jei toks yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto • Projektų atranką vykdys Regionų plėtros tarybos • Numatomi paramos gavėjai: • savivaldybės

 35. Priemonė “SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ STEIGIMAS”(2) • Numatoma įsteigti po vieną visuomenės sveikatos biurą 5-se didžiausiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje) ir po vieną kiekvienoje iš 10 apskričių (iš viso 15 biurų). • Numatomos remti veiklos: • Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų steigimas ir gebėjimų nustatyti sveikatą lemiančius veiksnius bei numatyti ir įgyvendinti efektyvias intervencijos priemones didinimas: • patalpų renovacija / rekonstrukcija; • įstaigų įrangos, modernių technologijų visuomenės sveikatos priežiūros vykdymui įsigijimas.

 36. SVEIKATOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS (1) • Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, 1 prioritetas “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis”, priemonė “Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas”. • Atsakinga institucija – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. • Numatomas projektų atrankos būdas – planavimas nacionaliniu lygiu. • Tikslas – didinti sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikaciją, žinių ir gebėjimo lygį, suteikiant specializuotas profesines ir kitas su profesine veikla susijusias žinias bei įgūdžius, siekiant užtikrinti kvalifikuotą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 37. SVEIKATOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS (2) • Numatomas specialusis projektų atrankos kriterijus: • projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programą (šiuo metu programa rengiama). • Numatomi projektų vykdytojai: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos kartu su partneriais (kardiologijos sritis); VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas kartu su partneriais (onkologijos sritis) Ekstremalių sveikatai situacijų centras kartu su partneriais (traumos sritis) VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos, Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė, Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su partneriais (psichikos sveikatos sritis)

 38. PROGNOZUOJAMAS POVEIKIS (numatyta Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje) • Siekiama, kad investicijos iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų padėtų: • pasiekti tikėtinos vidutinės gyvenimo trukmės pailgėjimo iki 73 metų (2006 m. – 71,12 m.); • stabilizuoti jaunesnių nei 65 metų amžiaus gyventojų mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų (2006 m. 45–64 m. amžiaus grupėje – 3880 atvejų); • 2 proc. sumažinti jaunesnių nei 65 metų amžiaus gyventojų mirtingumą nuo piktybinių navikų (2006 m. – 240,1 atvejo 100000 gyventojų); • 3 proc. sumažinti mirtingumą nuo išorinių mirties priežasčių (2006 m. – 157,2 atvejo 100000 gyventojų).

 39. AČIŪ UŽ DĖMESĮ! Kristina Auruškevičienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES paramos skyriaus vedėja tel. 266 1460, kristina.auruskeviciene@sam.lt