Download
prognoza ludno ci gus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGNOZA LUDNOŚCI GUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGNOZA LUDNOŚCI GUS

PROGNOZA LUDNOŚCI GUS

193 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PROGNOZA LUDNOŚCI GUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGNOZA LUDNOŚCI GUS Małgorzata Waligórska 24 listopada 2010 r.

 2. Uproszczony schemat ogólny

 3. Uwagi ogólne • Prognoza ludności została sporządzona metodą składnikową • Podstawą obliczeń był stan ludności według płci, wieku i województw ( z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską) w dniu 31.12.2007 r., w podziale administracyjnym obowiązującym w tym dniu • Jednostkę prognozy stanowiła część miejska lub wiejska województwa • Założenia zostały przygotowane odrębnie dla każdej jednostki prognozy • Prognoza została policzona oddzielnie dla każdej jednostki, zaś wyniki dla Polski stanowią sumę stanów ludności w poszczególnych jednostkach.

 4. Uwagi ogólnecd. • Przygotowano: • cztery warianty zmian płodności, • trzy warianty zmian umieralności dwa warianty migracji wewnętrznych definitywnych (tzn. na pobyt stały) • dwa warianty migracji zagranicznych definitywnych • Na bazie przygotowanych wariantów założeń zostało skonstruowanych 12 scenariuszy prognostycznych dla Polski • Wyniki zostały przedstawione do dalszej dyskusji w gronie ekspertów ze środowiska naukowego. • Założenia prognostyczne były recenzowane przez pracowników naukowych SGH oraz UW.

 5. Założenia płodności • Sformułowanie założeń płodności zostało poprzedzone analizą zmian zachowań prokreacyjnych i formowania rodzin w Polsce w okresie po 1990 roku oraz analizą zmian obserwowanych w Polsce na tle innych krajów europejskich • Trendy współczynników dzietności dla każdej jednostki przygotowano bazując na danych faktycznych z lat 2004-2007 przy wykorzystaniu metody zastosowanej przez Eurostat w prognozie regionalnej: dla każdego roku policzony został wyjściowy indeks „zróżnicowania” jednostki w stosunku do Polski (w przekroju miasto-wieś), docelowy indeks oszacowano zakładając zmniejszenie zróżnicowania do roku 2035 o połowę oraz przeprowadzając interpolację liniową między wartościami brzegowymi.

 6. Założenia płodności cd. • Wartości indeksu startowego uzyskano nakładając cząstkowe współczynniki płodności dla Polski (w przekroju miasto-wieś) na populację kobiet w wieku 15-49 w danej jednostce. Uzyskane w ten sposób hipotetyczne urodzenia stanowiły mianownik indeksu, zaś licznik – urodzenia faktyczne. • Średni wiek rodzenia został oszacowany – przy założeniu zmniejszania zróżnicowania między jednostkami- na podstawie danych z lat 2004-2007. • Rozkład współczynników płodności według wieku kobiet został oszacowany odrębnie dla każdego województwa w przekroju miasto wieś przy użyciu funkcji gamma.

 7. Założenia umieralności • Sformułowanie założeń umieralności zostało poprzedzone analizą zmian zaobserwowanych w ciągu ostatnich dekad • Założenia zostały oparte na oszacowaniu obserwowanych i przewidywanych zmian opóźnienia Polski w zakresie spadku umieralności w stosunku do wybranych krajów europejskich (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niderlandy, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone Ameryki) • We wszystkich województwach założono stopniowy spadek natężenia zgonów. Przyjęto - tempo wzrostu przeciętnego trwania życia - zgodne z przewidywanymi ogólnopolskimi parametrami trwania życia • Zostały zachowane międzywojewódzkie zróżnicowania parametrów trwania życia

 8. Założenia migracji wewnętrznych i zagranicznych • Sformułowanie założeń poprzedzała analiza obserwowanych w ostatniej dekadzie zmian w zakresie wielkości i kierunku migracji • Podstawą sporządzenia założeń dotyczących wielkości migracji stałych były rejestrowane wartości strumieni odpływu i napływu krajowego i zagranicznego • W prognozie nie uwzględniono wielkości migracji czasowych zagranicznych. • W prognozie uwzględniono migracje czasowe wewnętrzne powyżej 3 miesięcy, na poziomie z roku 2007.

 9. Założenia migracji wewnętrznych i zagranicznych cd. • Współczynniki odpływu migracyjnego wewnętrznego i zagranicznego, zostały policzone dla każdej jednostki na podstawie danych z lat 2004-2006 (migracje wewnętrzne) oraz z lat 2005-2006 – migracje zagraniczne. • Na cały okres prognozy przyjęto stałą strukturę współczynników według płci i wieku. • Współczynniki napływu migracyjnego są wskaźnikami struktury. • Zróżnicowanie terytorialne strumieni napływu i odpływu dla jednostek uzyskano na podstawie średniej struktury zróżnicowania terytorialnego odpływów i napływów, zarówno wewnętrznych jak i zagranicznych, z lat 2004-2006.

 10. Prognoza GUS do 2050 r.

 11. Prognozy GUS-Eurostat-0NZ: 2010-2035

 12. Prognozy GUS-Eurostat-0NZ: 2010-2035 - założenia

 13. Prognozy GUS-Eurostat-0NZ: 2010-2035 - wyniki

 14. Prognozy GUS-Eurostat-0NZ: 2010-2035 - wyniki