Download
orientaci n acad mico profesional n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORIENTACIÓNACADÉMICO-PROFESIONAL ¿Qué fago o ano que ven?

 2. OPCIÓNS • Formación Profesional • Bacharelato • Mundo laboral

 3. ¿Qué é eso da Formación Profesional? • É un conxunto de ciclos formativos organizados en módulos profesionais, de formación teórico-práctia e cunha duración en función da natureza da competencia profesional característica do título correspondente.

 4. ¿Qué finalidades ten? • Preparar ao alumnado para a actividade nun campo profesional e a súa capacitación para o desenvolvemento cualificado • Adquiri-la competencia profesional de cada título • Comprende-la org. do sector • Coñece-la lexislación laboral • Coñece-las condicións de seguridade no traballo • Coñece-los mecanismos da inserción laboral. • Afondar na autonomía e madurez

 5. ORGANIZACIÓN DA F.P. • C.F.:”ensinanza modular de duración variable coa fin de preparar para o exercicio dunha profesión” • Familias Profesionais • Os ciclos formativos organízanse internamente en módulos profesionais de formación teórico-práctica, cunha duración especificada en horas. • C.F. Grao Medio • C.F. Grao Superior • Módulos profesionais

 6. C.F. GRAO MEDIO • Preparan para traballos de execución e organización usando os instrumentos que lle son propios • Acceso: • Título de E.S.O. (F.P. de base) • Título de Técnico • Proba: • 17 anos, ou, se non, • Ter superado un P.C.P.I.

 7. C.F. GRAO SUPERIOR • Traballos técnicos con máis responsabilidades de mando e coordinación • Acceso: • Título de Bacharelato (F.P. de base) • Título de Técnico especialista • Título universitario • Proba: • 19 anos • 18 anos co título de técnico da mesma familia profesional

 8. ORGANIZACIÓN DOS C.F.Estructura • Módulos profesionais:conxunto de ensinanzas con coherencia agrupadas pola súa vinculación coas unidades de competencia do título • Módulo de F.C.T. • Módulos no centro educativo: • Módulo Tecnolóxico-Práctico • Módulo de F.O.L. • Módulo de Proxecto integrado (CFGS)

 9. MÓDULO DE F.C.T. • Realización de prácticas en empresas ou institucións. • Acceso tras superar tódolos modulos no centro educativo • Superación obrigatoria. • Non remunerada. • Titor empresa-Titor centro ed. • Duración: 370-740 horas

 10. ORGANIZACIÓN DOS C.F.Temporalización • Duración en horas: • 1300-1400 h.: 4 trimestres • 1700 h.: 5 trimestres • 2000 h.: 6 trimestres (2 cursos)

 11. AVALIACIÓN • Continua e por módulos profesionais • Asistencia obrigatoria e regular • Avaliación parcial cada trimestre • Avaliación previa á F.C.T. • Avaliación final da F.C.T.

 12. OPCIÓNS TRAS C.F.G.M. • Bacharelato (Título • C.F.G.S. con 18 anos (proba) • Mundo laboral

 13. OPCIÓNS TRAS C.F.G.S. • Bacharelato • Universidade • Mundo laboral

 14. Agora pensa un pouco • Elixe un C.F.G.M. que che guste. • ¿En qué sitios de Galicia se estudia? • ¿Cómo se accede? ¿A qué Familia pertence? • ¿Qué ensina? ¿Qué módulos ten? • ¿Qué título proporciona? • ¿Qué C.F.G.S. podes estudiar despois? • ¿Da acceso a algunha carreira? • ¿Ten algunha relación co bacharelato?

 15. MÁIS INFORMACIÓN www.edu.xunta.es/fp/ http://www.edu.xunta.es/fp/oferta.htm Orienta2009