Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERATURAN TATAKELAKUAN & TATATERTIB PEGAWAI AWAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERATURAN TATAKELAKUAN & TATATERTIB PEGAWAI AWAM

PERATURAN TATAKELAKUAN & TATATERTIB PEGAWAI AWAM

771 Views Download Presentation
Download Presentation

PERATURAN TATAKELAKUAN & TATATERTIB PEGAWAI AWAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERATURAN TATAKELAKUAN & TATATERTIB PEGAWAI AWAM Oleh MOHD. SAAD HJ. DIN

 2. ELEMEN-ELEMEN PENTING PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA V I Penguatkuasaan Peraturan dan Disiplin Pengurusan Penilaian Prestasi IV II Program Galakan kemajuan, Kebajikan dan Pemupukan Semangat Kekitaan Program Latihan dan Kemajuan Kerjaya III Program Penerapan Nilai-nilaiMurnidanAmalan EtikaKerja Yang Positif

 3. USAHA KE ARAH PEMANTAPAN DISIPLIN DI UNIVERSITI 1. PENGUATKUASAAN TATATERTIB 2. PENCEGAHAN RASUAH 3. PROGRAM PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI 4. PENUBUHAN JAWATANKUASA KEUTUHAN PENGURUSAN 5. CERAMAH/PENERANGAN BERKAITAN

 4. MATLAMAT TATATERTIB I. SUPAYA PEGAWAI MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN CEKAP, AMANAH DAN BERTANGGUNGJAWAB II. SUPAYA PEGAWAI MELETAKKAN KEPENTINGAN UNIVERSITI LEBIH UTAMA DARIPADA KEPENTINGAN MEREKA SENDIRI III. SUPAYA PEGAWAI MENJAGA IMEJ UNIVERSITI IV. MENGHUKUM PEGAWAI YANG MELAKUKAN KESALAHAN/MELANGGAR PERATURAN

 5. PEMAKAIAN • DILULUSKAN OLEH PARLIMEN PADA 31 JULAI 2000 • BERKUATKUASA MULAI 1 NOVEMBER 2000 • BERDASARKAN SEKSYEN 28 AKTA INI, SEMUA PERUNTUKAN SEBELUM INI YANG BERHUBUNG DENGAN TATATERTIB DALAM UNDANG-UNDANG PERBADANAN BADAN BERKANUN TERHENTI PAKAI • AKTA INI TERPAKAI KEPADA SEMUA BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN YANG MENERIMA PAKAI SSB-SSM • UNIVERSITI MENERIMA PAKAI AKTA INI PADA 27 JANUARI 2001

 6. HUKUM UNDANG-UNDANG TABII (RULES OF NATURAL JUSTICE) HUKUM UNDANG-UNDANG TABII: 1. HAK UNTUK DIDENGAR ( RIGHT TO BE HEARD) 2. HUKUM MENCEGAH BERAT SEBELAH ( RULE AGAINST BIAS)

 7. HAK UNTUK DIDENGAR • PRINSIP INI MERANGKUMI ASPEK : • A) NOTIS PEMBERITAHUAN - FAKTA KES • B) PELUANG MEMBUAT - 21 HARI • REPRESENTASI - BERTULIS • C) HAK DIBERITAHU KEPUTUSAN • D) PERTIMBANGAN KES TERDAHULU • E) HAK DIWAKILI PEGUAM/SAKSI

 8. DIBERI KEPADA PEGAWAI UNTUK: • a) MEMBERITAHU BUTIR-BUTIR KES • b) PELUANG REPRESENTASI • c) MEMBOLEHKAN JAWATANKUASA TATATERTIB (JKTT) MEMBUAT KEPUTUSAN YANG ADIL

 9. HUKUM MENCEGAH BERAT SEBELAH • 1. DITERIMAPAKAI OLEH JKTT • NATURAL/OPEN MIND ETC • a) JANGAN AMBIL KIRA FAKTOR LUAR • b) JANGAN ADA KEPENTINGAN • c) MAKLUMAT YANG DIBENTANG SAHAJA

 10. PETIKAN PERATURAN 21 AKTA 605 TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB (1) ADALAH MENJADI TUGAS TIAP-TIAP PEGAWAI UNTUK MENJALANKAN KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB KE ATAS PEGAWAI-PEGAWAI BAWAHANNYA DAN UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN YANG BERSESUAIAN BAGI APA-APA PELANGGARAN MANA-MANA PERUNTUKAN PERATURAN-PERATURAN INI .

 11. (2) SESEORANG PEGAWAI YANG TIDAK MENJALANKAN KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB KE ATAS PEGAWAI BAWAHANNYA ATAU TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP PEGAWAI BAWAHANNYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATATERTIB HENDAKLAH DISIFATKAN CUAI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DAN DIA BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB .

 12. PROSEDUR KES TATATERTIB LAPORAN KETUA JABATAN PENENTUAN PELANGGARAN P.33 34 35 MESYUARAT JKTT ADA KES / PRIMA FACIE HANTAR SURAT PERTUDUHAN ULASAN KETUA JABATAN JAWAPAN PEGAWAI MESYUARAT JKTT- KEPUTUSAN HANTAR KEPUTUSAN

 13. LAPORAN KETUA JABATAN/PEGAWAI PELAPOR KETUA BAHAGIAN/JABATAN MELAPORKAN KEPADA PEGAWAI KANAN YANG DI ATASNYA . CATATAN LAPORAN JUGA DITERIMA DARIPADA : - BPR - BPA - MAHKAMAH - DAN LAIN-LAIN

 14. FAKTA LAPORAN 1. KETERANGAN MENGENAI PPGAWAI YANG DILAPORKAN DAN JAWATANNYA . 2. KENYATAAN PERKHIDMATAN YANG TERBARU SEKALI . 3. KETERANGAN MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN BESERTA : A) TARIKH B) WAKTU C) TEMPAT D) PERATURAN YANG DILANGGAR E) KETERANGAN SAKSI - JIKA ADA F) DOKUMEN LAIN - JIKA PERLU 4. LAIN-LAIN KENYATAAN YANG DIFIKIRKAN PERLU SEPERTI PEGAWAI TERSEBUT PERNAH DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB DAN SEBAGAINYA .

 15. SIASATAN • DI PERINGKAT KETUA JABATAN • DI PERINGKAT URUSETIA JAWATANKUASA TATATERTIB • DI PERINGKAT MANA DIFIKIRKAN PERLU

 16. SURAT PERTUDUHAN DIKELUARKAN JAWATANKUASA MENGEMUKAKAN SURAT PERTUDUHAN KEPADA PEGAWAI YANG DITUDUH MELALUI KETUA BAHAGIAN/JABATAN DENGAN MEMBERI TEMPOH 21 HARI UNTUKNYA MEMBUAT REPRESENTASI .

 17. PRINSIP ‘RULE OF NATURAL JUSTICE’ MENGIKUT PRINSIP ‘RULE OF NATURAL JUSTICE’, (UNDANG- UNDANG KEADILAN TABII) PERTUDUHAN TIDAK BOLEH DIBUAT SECARA UMUM . PERTUDUHAN YANG UMUM BOLEH MENYEBABKAN PELUANG YANG SECUKUPNYA TIDAK DIBERI KEPADA PEGAWAI-TATACARA BAGI MENGAMBIL TINDAKAN TATATERTIB TIDAK SAH .

 18. ELEMEN-ELEMEN SURAT PERTUDUHAN 1. NAMA PEGAWAI YANG DITUDUH/NO. K/P 2. JAWATAN 3. MASA, TARIKH, TEMPAT PERISTIWA 4. PERBUATAN SALAHLAKU YANG DILAPORKAN : (I) JENIS KESALAHAN (II) TATAKELAKUAN NYATAKAN PERATURAN YANG DILANGGAR. CONTOH POLITIK - PERATURAN 20 (1) F) TATAKELAKUAN - PERATURAN (3) (2) (I)

 19. 5. NYATAKAN JENIS TINDAKAN; PERATURAN 34 PERATURAN 35 6. NYATAKAN KALAU BERSALAH - HUKUMAN PER. 40 7. PELUANG MEMBELA DIRI : 21 HARI 8. BERITAHU JIKA TIDAK JAWAB - JAWATANKUASA BUAT KEPUTUSAN ATAS MAKLUMAT YANG ADA 9. TANDATANGAN - PENGERUSI - AHLI (B.P. PENGERUSI) 10. TARIKH PERTUDUHAN 11. DIKEMUKAKAN MELALUI KETUA JABATAN

 20. PEMBERITAHU KEPUTUSAN JAWATANKUASA TATATERTIB KEPUTUSAN JAWATANKUASA HENDAKLAH DISAMPAIKAN KEPADA PEGAWAI YANG DITUDUH MELALUI KETUA JABATAN DENGAN MENYATAKAN HAK PEGAWAI TERSEBUT BOLEH MEMBUAT RAYUAN DALAM MASA 14 HARI DARI TARIKH PENERIMAAN SURAT KEPUTUSAN MENGIKUT PERATURAN 20 (1) JADUAL KETIGA, AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000 [AKTA 605]

 21. PEMBERITAHU KEPUTUSAN • HUKUMAN TATATERTIB YANG DIKENAKAN-SEBUTKAN • PERATURAN 40 ( ) . • 2. HAK PEGAWAI MEMBUAT RAYUAN DALAM MASA 14 HARI DARI TARIKH PENERIMAAN SURAT KEPUTUSAN MENGIKUT PERATURAN 20, JADUAL KETIGA, AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000 [AKTA 605] . • 3. SERTAKAN SURAT AKUAN TERIMA .

 22. PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN • KEPUTUSAN JKTT DAN JKRTT HENDAKLAH DIBERITAHU SECARA BERTULIS KEPADA PEGAWAI YANG MENJADI SUBJEK . Peraturan 11 dan 23, Jadual Ketiga, Akta 605

 23. SEKATAN • MANA-MANA ANGGOTA JAWATANKUASA TATATERTIB YANG MENJADI PENGADU DALAM APA-APA PROSIDING TATATERTIB TIDAK BOLEH BERSIDANG SEBAGAI • PENGERUSI DAN • AHLI • UNTUK MENDENGAR KES TERHADAP PEGAWAI TERSEBUT .

 24. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK BERKUASA TATATERTIB • A. PENGERUSI JAWATANKUASA TATATERTIB • MEMBUAT PENENTUAN SAMADA KES TATATERTIB BIASA (AM) DIAMBIL DI BAWAH : • - Peraturan 34 • TINDAKAN TATATERTIB BUKAN DENGAN TUJUAN BUANG KERJA ATAU TURUN PANGKAT • Peraturan 35 • TINDAKAN TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJA ATAU TURUN PANGKAT • 2. MEMPENGERUSIKAN MESYUARAT JKTT

 25. MEMBUAT ULASAN KE ATAS RAYUAN . • TANDATANGAN SURAT PERTUDUHAN/LAIN-LAIN • SURAT-MENYURAT . • B. LEMBAGA TATATERTIB • MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI: • a) HUKUMAN • b) PERINTAH TAHAN KERJA • - PERATURAN 45 • - PERATURAN 46 • c) PERINTAH GANTUNG KERJA • - PERATURAN 47

 26. d) PENAMATAN PERKHIDMATAN DEMI KEPENTINGAN AWAM PERATURAN 9–13 • PENGISYTIHARAN HARTA • NOTIS DALAM SURAT KHABAR 25 (5) • g) PENGWARTAAN TIDAK HADIR BERTUGAS DAN TIDAK DAPAT DIKESAN PERATURAN 25 (7)

 27. JAWATANKUASA TATATERTIB HENDAKLAH MEMASTIKAN : a) BERSIDANG DENGAN SEGERA “JUSTICE DELAYED JUSTICE DENIED” b) BERTINDAK DI BAWAH BIDANGKUASA YANG DITETAPKAN c) PENGERUSI DAN AHLI JKTT SAH MENGIKUT JADUAL KETIGA AKTA 605 d) CUKUP KUORUM e) PENGERUSI DAN ANGGOTA TIDAK ADA KEPENTINGAN - JIKA ADA, TARIK DIRI

 28. f) KES DITIMBANG BERDASARKAN MERIT KES ITU SAHAJA • g) FAKTOR LUAR DARIPADA KES TIDAK DIAMBIL KIRA • REKOD KELAKUAN/KESALAHAN/HUKUMAN YANG LALU • TIDAK DIAMBIL KIRA • i) SEBARANG MAKLUMAT BARU YANG HENDAK DIPERTIMBANG HENDAKLAH DIBERITAHU KEPADA YANG DITUDUH • TIAP-TIAP PERTUDUHAN DIPERTIMBANGKAN DAN JIKA BERSALAH DIKENAKAN HUKUMAN • MESTI BUAT KEPUTUSAN • KEPUTUSAN HENDAKLAH JELAS DAN DIMAKLUMKAN KEPADA TERTUDUH • MENJATUHKAN HUKUMAN YANG DIPERUNTUKKAN DI BAWAH • PERATURAN 40 • SENTIASA MENGAMALKAN PRINSIP: • “RULES OF NATURAL JUSTICE” • I) RIGHT TO BE HEARD • II) RULE AGAINST BIAS

 29. o) TIMBANG KES SEHINGGA TIADA WAS-WAS • p) KEPUTUSAN YANG DIBUAT DIREKODKAN/MINIT MESYUARAT • q) SEMUA KEPUTUSAN DIBUAT MENGIKUT KELEBIHAN UNDI • TATACARA MENGAMBIL TINDAKAN TATATERTIB BETUL, TERATUR DAN SAH MENGIKUT TATACARA YANG DITETAPKAN • PELUANG MEMBELA DIRI TIDAK KURANG 21 HARI • PELUANG MEMBUAT RAYUAN DALAM TEMPOH 14 HARI • PASTIKAN SURAT PERTUDUHAN DITANDATANGANI OLEH: • - PENGERUSI • - AHLI BAGI PIHAK PENGERUSI

 30. TATAKELAKUAN

 31. PERATURAN 3, AKTA 605 3. (1) SESEORANG PEGAWAI HENDAKLAH PADA SETIAP MASA MEMBERIKAN TAAT SETIANYA YANG TIDAK BERBELAH BAHAGI KEPADA YANG DI- PERTUAN AGONG, NEGARA, KERAJAAN DAN UNIVERSITI .

 32. 3. (2) SESEORANG PEGAWAI TIDAK BOLEH • (A) MEMBELAKANGKAN KEWAJIPANNYA KEPADA UNIVERSITI DEMI KEPENTINGAN PERIBADINYA • BERKELAKUAN DENGAN SEDEMIKIAN CARA YANG MUNGKIN MENYEBABKAN KEPENTINGAN PERIBADINYA BERCANGGAH DENGAN KEWAJIPANNYA KEPADA UNIVERSITI . • BERKELAKUAN DENGAN APA-APA CARA YANG MUNGKIN MENYEBABKAN SYAK YANG MUNASABAH BAHAWA : • (i) DIA TELAH MEMBIARKAN KEPENTINGAN PERIBADINYA BERCANGGAH DENGAN KEWAJIPANNYA KEPADA UNIVERSITI SEHINGGA MENJEJASKAN KEBERGUNAANNYA SEBAGAI SEORANG PEGAWAI UNIVERSITI ATAU • (ii) DIA TELAH MENGGUNAKAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI SEORANG PEGAWAI UNIVERSITI BAGI FAEDAHNYA SENDIRI • (d) BERKELAKUAN DENGAN SEDEMIKIAN CARA SEHINGGA MEMBURUKKAN ATAU MENCEMARKAN NAMA UNIVERSITI .

 33. (e) KURANG CEKAP ATAU KURANG BERUSAHA (f) TIDAK JUJUR ATAU TIDAK AMANAH (g) TIDAK BERTANGGUNGJAWAB (h) MEMBAWA ATAU CUBA MEMBAWA APA-APA BENTUK PENGARUH ATAU TEKANAN LUAR UNTUK MENYOKONG ATAU MEMAJUKAN APA-APA TUNTUTAN BERHUBUNG DENGAN ATAU TERHADAP UNIVERSITI, SAMA ADA TUNTUTAN ITU IALAH TUNTUTANNYA SENDIRI ATAU TUNTUTAN MANA-MANA PEGAWAI UNIVERSITI (i) INGKAR PERINTAH ATAU BERKELAKUAN DENGAN APA-APA CARA YANG BOLEH DITAFSIRKAN DENGAN MUNASABAH SEBAGAI INGKAR PERINTAH DAN (j) CUAI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA

 34. 1. TAAT SETIA KEPADA YANG DI PERTUAN AGUNG, NEGARA, KERAJAAN DAN UNIVERSITI PEGAWAI HENDAKLAH SENTIASA MENJAGA, MEMELIHARA DAN MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN MARUAH NEGARA, HORMAT DAN PATUH KEPADA UNDANG- UNDANG SERTA SENTIASA BERUSAHA UNTUK BERBAKTI KEPADA NEGARA.

 35. HENDAKLAH MENGUTAMAKAN KEWAJIPAN UNIVERSITI DAN SENTIASA MEMBELAKANGKAN KEPENTINGAN PERSENDIRIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS • DALAM MENJALANKAN TUGAS,SETIAP PEGAWAI DIBERI KUASA TERTENTU • IA PERLU DIKAWAL BAGI MENGELAKKAN • PENYELEWENGAN • MENYALAHGUNAKAN KUASA UNTUK KEPENTINGAN PERIBADI

 36. CONTOH-CONTOH PELANGGARAN TATAKELAKUAN TIDAK BOLEH MELETAKKAN KEPENTINGAN PERSENDIRIAN MENGATASI KEPENTINGAN UNIVERSITI MENGGUNAKAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEGAWAI UNIVERSITI BAGI FAEDAH PERSENDIRIAN a. MENGURUSKAN PERNIAGAAN/PELABURAN SENDIRI/ISTERI/SANAK SAUDARA-MARA DALAM WAKTU PEJABAT/TUGAS RASMI b. MENYEBELAHI/MEMBERI KEUTAMAAN KEPADA SAUDARA MARA/ RAKAN-RAKAN DALAM MENIMBANGKAN SESUATU PERMOHONAN c. MENGURUSKAN TENDER/SEBUTHARGA SEDANGKAN PEGAWAI MENGETAHUI ADA DI ANTARA MEREKA YANG MENGEMUKAKAN TENDER/SEBUTHARGA TERDIRI DARIPADA SAUDARA-MARANYA

 37. MENGGUNAKAN DAN MEMANDU KENDERAAN UNIVERSITI UNTUK KEGUNAAN PERIBADI SEPERTI PERGI KE PEJABAT DAN BALIK DARI PEJABAT,MENGHANTAR ANAK KE SEKOLAH DAN LAIN-LAIN . • MENGGUNAKAN KAKITANGAN UNIVERSITI/ALAT/BARANG-BARANG JABATAN UNTUK HAL-HAL PERSENDIRIANNYA SEPERTI MEMBERSIHKAN TANAH, KAWASAN RUMAH, MENGANGKAT PERABUT RUMAH DAN LAIN-LAIN .

 38. 3. SENTIASA MENJAGA IMEJ, KEWIBAWAAN DAN KREDIBILITI UNIVERSITI • SETIAP MASA PEGAWAI UNIVERSITI HENDAKLAH MENJAGA • TINGKAHLAKU • PERKATAAN • PERBUATAN • SUPAYA NAMA BAIK UNIVERSITI TIDAK TERJEJAS • MEMELIHARA TINGKAHLAKU MISALNYA BAGI MENGELAKAN SYAK WASANGKA ORANG AWAM TERHADAP KEJUJURAN DAN KESUNGGUHAN DALAM MENJALANKAN TUGAS • TINDAK-TANDUK TERKAWAL

 39. CONTOH-CONTOH PERLANGGARAN TATATERTIB • MELAKUKAN SESUATU YANG BOLEH MENJEJASKAN IMEJ, KEWIBAWAAN • DAN KREDIBILITI UNIVERSITI : • TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN DADAH • BERJUDI DI PEJABAT/WAKTU BERTUGAS • c) BERKELAKUAN TIDAK SENONOH DI KHALAYAK RAMAI SEPERTI MABUK, BERGADUH, BIADAP ATAU BERKELAKUAN KASAR • d) DISABITKAN KESALAHAN JENAYAH/MAHKAMAH SYARIAH • e) KESUSAHAN BERAT KERANA HUTANG • f) MENERIMA RASUAH

 40. 4. HENDAKLAH SENTIASA BERUSAHA UNTUK MENJALANKAN TUGAS DENGAN CEKAP, JUJUR, BERAMANAH, BERTANGGUNGJAWAB SERTA TIDAK CUAI • TATAKELAKUAN INI TERAS KEPADA PENINGKATAN : • PRODUKTIVITI • KUALITI • DALAM MENUJU KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI . • KESEDARAN KEPADA TATAKELAKUAN INI AKAN MELAHIRKAN PEGAWAI • YANG SENTIASA BERUSAHA MENJALANKAN TUGASNYA DENGAN PENUH : • KECEKAPAN • KEJUJURAN • BERTANGGUNGJAWAB • MENGHALANG PENYELEWENGAN DAN PELAKSANAAN TUGAS YANG CEMERLANG

 41. CONTOH-CONTOH PELANGGARAN TATAKELAKUAN • KURANG CEKAP ATAU KURANG BERUSAHA • a) GAGAL MENGURUSKAN PENYATA BANK DAN BUKU TUNAI DENGAN TERATUR DAN BERSISTEMATIK • b) MEMBUAT BAYARAN TANPA DISERTAKAN DENGAN BAUCER, BIL, RESIT AKUAN TERIMA DAN INVOIS • c) MEMBUAT BAYARAN TANPA MENYEMAK KERJA-KERJA YANG DIARAHKAN TELAH SIAP ATAU BELUM • d) MENANGGUNG KESUSAHAN BERAT KERANA HUTANG

 42. CONTOH-CONTOH PELANGGARAN TATAKELAKUAN • TIDAK BERTANGGUNGJAWAB • MENGHASUT KAKITANGAN LAIN SUPAYA TIDAK MENJALANKAN TUGAS • MENJALANKAN SESUATU TUGAS TANPA MENGHIRAUKAN IMPLIKASI TERHADAP UNIVERSITI KHASNYA DAN KERAJAAN AMNYA • TIDAK HADIR BERTUGAS DI SAAT PERKHIDMATANNYA SANGAT- SANGAT DIPERLUKAN • MENGGUNAKAN PERUNTUKAN UNIVERSITI UNTUK KEPENTINGAN PERSENDIRIAN • MEROSAKKAN HARTA BENDA UNIVERSITI

 43. CONTOH-CONTOH PELANGGARAN TATAKELAKUAN (3) TIDAK JUJUR ATAU TIDAK AMANAH a) TIDAK MELAPORKAN HARTA ATAU PELABURAN YANG DIMILIKI b) MEMBUAT TUNTUTAN PALSU MENGENAI ELAUN PERJALANAN,PERPINDAHAN DAN LAIN-LAIN c) MENGESAHKAN TUNTUTAN BEKERJA LEBIH MASA YANG TIDAK BETUL DENGAN TUJUAN UNTUK MENDAPAT HABUAN . d) TIDAK MELAPORKAN HUTANG-PIUTANG DENGAN TUJUAN MENIPU KETUA JABATAN DAN JAWATANKUASA TATATERTIB MENGENAI BETAPA BERAT KESUSAHANNYA KERANA HUTANG .

 44. CONTOH-CONTOH PELANGGARAN TATAKELAKUAN (4) INGKAR PERINTAH • a. MEMBANTAH ATAU MELAWAN ARAHAN PEGAWAI ATASAN • MEMBAWA KELUAR FAIL TERPERINGKAT JABATAN TANPA KEBENARAN BERTULIS KETUA JABATAN • (PERENGGAN 67, ARAHAN KESELAMATAN) • c. MEMBELI SAHAM MELEBIHI HAD YANG DIBENARKAN - MENGIKUT PP BIL. 8/1995 • e) KELUAR NEGARA TANPA KELULUSAN

 45. CONTOH-CONTOH PELANGGARAN TATAKELAKUAN • (5) CUAI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS • a) TIDAK MEMBUAT SEMAKAN/KEPASTIAN KETIKA MENJALANKAN TUGAS • b) GAGAL MEMBERITAHU BAHAGIAN KEWANGAN SUPAYA MEMBERHENTIKAN GAJI SESEORANG PEGAWAI YANG TELAH MELETAK JAWATAN • CUAI MEMASTIKAN BARANG-BARANG YANG DIBELI OLEH UNIVERSITI DI MASUKKAN DALAM SENARAI 'INVENTORY' • MENGHILANGKAN HARTA UNIVERSITI DALAM SIMPANAN/JAGAAN PEGAWAI

 46. CONTOH-CONTOH PELANGGARAN TATAKELAKUAN 6. TIDAK MENGUNAKAN PENGARUH LUAR BAGI MENYELESAIKAN MASALAH PERKHIDMATAN PENGGUNAAN PENGARUH LUAR AKAN MEROSAKKAN JENTERA PENTADBIRAN UNIVERSITI

 47. CONTOH-CONTOH PELANGGARAN TATAKELAKUAN (7) MENGGUNA PENGARUH LUAR a) MEMINTA ORANG KENAMAAN UNTUK MENGGUNAKAN PENGARUHNYA BAGI MEMPENGARUHI JAWATANKUASA KENAIKAN PANGKAT UNTUK MENAIKKAN PANGKATNYA . b) MEMINTA KESATUAN SEKERJA UNTUK MEMPERJUANGKAN KES TUNTUTAN PERIBADINYA SEPERTI RAYUAN TATATERTIB . c) MEMINTA AHLI POLITIK UNTUK MENYOKONG PERMOHONANNYA UNTUK MENDAPATKAN KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN OLEH UNIVERSITI .

 48. LARANGAN/TEGAHAN SECARA KHUSUS

 49. 1. DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK) PER JENIS LARANGAN • 6 MENYALAHGUNAKAN DADAH • 8 MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN (BERBENTUK RASUAH) • 10 MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH • 11 MEMINJAM WANG/MENJADI PENJAMIN • 12 KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS • 14 MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA • 15 PENGLIBATAN DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN • 16 CABUTAN BERTUAH DAN LOTERI • 17 PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT • 19 PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JERNAL • 20 KEGIATAN POLITIK • PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI / PENGURUSAN PROFESIONAL • 22 TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI / KEBENARAN / SEBAB-SEBAB YANG MUNASABAH

 50. PERATURAN 6 MENYALAH GUNA DADAH TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN/MENGAMBIL/MENAGIH DADAH BERBAHAYA (KECUALI BAGI MAKSUD PERUBATAN) PEGAWAI BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM • BAHAGIAN III AKTA 605 Seksyen 9