HASTANE ENFEKSİYONU VE ÖNLENMESİ - PowerPoint PPT Presentation

hastane enfeks yonu ve nlenmes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HASTANE ENFEKSİYONU VE ÖNLENMESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HASTANE ENFEKSİYONU VE ÖNLENMESİ

play fullscreen
1 / 67
HASTANE ENFEKSİYONU VE ÖNLENMESİ
804 Views
Download Presentation
riva
Download Presentation

HASTANE ENFEKSİYONU VE ÖNLENMESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HASTANE ENFEKSİYONU VE ÖNLENMESİ

 2. AMAÇ Hastane enfeksiyonlarının kontrolu ve önlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak

 3. Öğrenim Hedefleri • Kurumumuzda yürütülen enfeksiyon kontrol programını açıklayabilme • Kurumumuzda yürütülen enfeksiyon kontrol programının işleyişini açıklayabilme, • Hastane enfeksiyonları ve standart önlemlerin önemini açıklayabilme, • El hijyeni ve kişisel koruyucu ekipman kullanımının enfeksiyon kontrolündeki önemini açıklayabilme, • El hijyeni talimatında yer alan basamakları listeleyebilme, • Hava yolu ile bulaşan enfeksiyonları ve uygun izolasyon önlemlerini açıklayabilme • Damlacık yolu ile bulaşan enfeksiyonları ve uygun izolasyon önlemlerini açıklayabilme • Temas ile bulaşan enfeksiyonlar ve uygun izolasyon önlemlerini açıklayabilme

 4. ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI VE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

 5. Hastane Enfeksiyonu • Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlardır. • Hasta güvenliği ve sağlık çalışanları için önemli bir tehditdir.

 6. YATIŞ SÜRESİNDE UZAMA İNVAZİV GİRİŞİMLER ALTTA YATAN HASTALIK ANTİBİYOTİKLER ….. ÇOĞUL DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALAR ENFEKSİYON KONTROL İLKELERİNE UYUMSUZLUK HASTANE ENFEKSİYONLARININ KISIR DÖNGÜSÜ

 7. Enfeksiyon Kontrol Programı • Hastanemizde yürütülen enfeksiyon kontrol programı 11.08.2005 tarihli 25903 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır ve uygulanmaktadır.

 8. Enfeksiyon Kontrol Programı El Hijyeni Standart Önlemler İzolasyon Önlemleri Eğitim Sürveyans Güncel kılavuzların takibi Uygun antibiyotik kullanımı

 9. Enfeksiyon Kontrol Programı Programın amacı; Enfeksiyon kontrol çalışmalarının belli bir plan dahilinde yürütülmesi, hastane çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi ve hastane çalışanlarına yol göstermek amacıyla standart bir yöntem belirlemektir.

 10. Enfeksiyon Kontrol Programı Bu programın uygulanmasından tüm hastanede , kontrolünden Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumludur.

 11. Enfeksiyon Kontrol Komitesi • Başhekim yardımcısı, • Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı başkanı, • İç hastalıkları anabilim dalı temsilcisi, • Genel cerrahi anabilim dalı temsilcisi, • Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi,

 12. Enfeksiyon Kontrol Komitesi • Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı temsilcisi, • Hemşirelik hizmetleri yönetici, • Enfeksiyon kontrol hekimi, • Enfeksiyon kontrol hemşiresi, • Eczane sorumlusu • Hastane müdürü

 13. EKK Görev, Yetki ve Sorumlulukları • Bilimsel esaslar çerçevesinde, kurumumuzun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirlenerek uygulanmakta, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunulmaktadır.

 14. EKK Görev, Yetki ve Sorumlulukları • Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzlar dikkate alınarak kurumumuzda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartları yazılı hale getirilerek bunlar gerektikçe güncellenmektedir. • Bu standartların uygulanabilmesi için hizmet içi eğitimler verilmekte ve uygulamalar denetlenmektedir.

 15. EKK Görev, Yetki ve Sorumlulukları • Hastalar veya çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli izolasyon tedbirlerinin alınması sağlanmakta ve takibi yapılmaktadır.

 16. EKK Görev, Yetki ve Sorumlulukları • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartlar belirlenerek, standartlara uygun kullanımı denetlenmektedir. • Kurumumuzun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirilerek ve çalışmaların sürekliliği sağlanmaktadır.

 17. Sürveyans Kapsamlı sürveyans, • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD (Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri, Hematoloji, KİT, Genel Pediatri), • İç Hastalıkları AD ( KİT, Yoğun Bakım, Hematoloji, Nefroloji)

 18. Sürveyans Kapsamlı sürveyans, • Anesteziyoloji ve Reanimasyon YBÜ • Göğüs Hastalıkları AD YBÜ, • Nöroloji AD YBÜ, • K.D.C AD., • Göğüs Cerrahisi AD • Tülay Aktaş Medikal Onkoloji Hastanesi kliniklerinde;

 19. Sürveyans İnvaziv Araç İlişkili Sürveyans, • Çocuk Sağlığı Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde, • Anesteziyoloji ve Reanimasyon YBÜ, • Göğüs Hastalıkları AD YBÜ, • Nöroloji AD YBÜ‘nde

 20. Sürveyans Ameliyat tipine özgü cerrahi alan sürveyansı, • Göğüs Cerrahisi AD

 21. Sürveyans • Toplanan verilerin kayıtları düzenli olarak Sağlık Bakanlığı UHESA ( Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı) veri sistemine girilmektedir. • Sürveyans sonuçları üç ayda bir hastane yönetimine ve ilgili birimlere bildirilmektedir.

 22. HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ

 23. HASTANE ENFEKSİYONU TANIMI Hastaneye yattıktan 48 saat sonra veya taburcu olduktan sonra ilk 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlar Hastane Enfeksiyonuolarak kabul edilir.

 24. ENFEKSİYON ZİNCİRİ

 25. HASTANE ENFEKSİYONLARININÖNLENMESİ • Standart önlemler • Bulaşma yoluna yönelik önlemler • Temas önlemleri • Damlacık önlemleri • Hava yolu önlemleri

 26. STANDART ÖNLEMLER Hastanedeki tüm hastalara tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın uygulanması gereken önlemlerdir.

 27. STANDART ÖNLEMLER • Kan ve tüm vücut sıvıları, sekresyonlara, • Bütünlüğü bozulmuş deriye, • Mukoz membranlara temas riski olduğunda, standart önlemlere uyulmalıdır.

 28. STANDART ÖNLEMLER • El hijyeni • Eldiven giyme • Maske-gözlük (gerektiğinde) • Koruyucu önlük (gerektiğinde) • Tıbbi atık yönetimi • Sağlık personelinin korunması • Çevresel kontrol • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon

 29. El hijyenihastane enfeksiyonlarını önlemede tek başına en etkili ve önemli yöntemdir.

 30. EL HİJYENİ • Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında; Su ve sabun ile el yıkama • Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa; Alkol bazlı el antiseptikleri ile el ovalama

 31. El Hijyeninde 5 Endikasyon Aseptik işlemlerden önce el hijyeni sağla Hastaya dokunduktan sonra elhijyeni sağla Hastaya dokunmadan önce el hijyeni sağla Vücut sıvılarıyla temas sonrasında el hijyeni sağla Hasta ve çevresine dokunduktan sonra el hijyeni sağla

 32. ETKİLİ EL YIKAMA BASAMAKLARI

 33. Eller su ile ıslatılır

 34. Sıvı sabun alınır

 35. Eller köpürtülür

 36. Her iki el sırtı ovuşturulur

 37. Parmak araları ovalanır

 38. Her iki el parmak uçları ovalanır

 39. Baş parmak ovalanır

 40. Bilekler ovalanır

 41. Eller durulanır

 42. Eller kurulanır

 43. Kâğıt havlu çöp kutusuna atılır

 44. ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİĞİ • Eldiven giymeden önce uygulanan alkol bazlı el antiseptiğinin tam olarak kurumuş olmasına dikkat edilmeli! • Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya devam edilmeli • Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı

 45. 3-5 ml el antiseptiği alınır

 46. Avuç içi ve el sırtı ovalanır

 47. Baş parmaklar ovalanır ve ellerin 15-20 saniye kuruması beklenir.

 48. ELDİVEN KULLANIMI • Personelden hastaya, • Hastadan personele veya • Bir hastadan diğer bir hastaya Enfeksiyon bulaş riskini azaltan önemli bir bariyerdir.

 49. ELDİVEN NE ZAMAN GİYİLİR? • Kan ve vücut sıvıları, sekresyonlar, mukozmembranlar, bütünlüğü bozulmuş deri ve kontamine olmuş eşya ve çevre yüzeylerine temasta, • İnvaziv girişimlerde

 50. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER • Hastadan hastaya geçişte eldiven değiştirilmeli. • Aynı hastada kontamine vücut alanından temiz alana geçişte eldivenler değiştirilmeli. • Sağlık personelinin ellerinde kesik, çizik ve çatlakların olması durumunda eldiven giyilmeli.