Download
nejvy kontroln ad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nejvyšší kontrolní úřad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad

153 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nejvyšší kontrolní úřad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nejvyšší kontrolní úřad

 2. Budova NKÚ v Praze (Jankovcova 2)

 3. Pohled na budovu NKÚ z vrcholu Lighthouse Towers

 4. Charakteristika NKÚ • Hlava pátá Ústavy ČR • Nezávislý orgán • Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu • Někdy bývá označován jako „čtvrtý pilíř demokracie“ (moc kontrolní) (uveďte tři pilíře demokracie) Moc zákonodárná, výkonná a soudní

 5. Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanovuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu (nabyl účinnosti 1. 7. 1993) • Vnitřní pořádek upravuje organizační řád, jednací řády Kolegia, senátů a kárný řád

 6. Orgány NKÚ • Prezident NKÚ • Viceprezident • Kolegium (prezident, viceprezident, 15 členů NKÚ) • Senáty (složené ze tří a více členů NKÚ) • Kárná komora NKÚ (složená z prezidenta NKÚ a 2 soudců Nejvyššího soudu)

 7. Prezident a viceprezident NKÚ • Jmenováni prezidentem ČR na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 9 let • Jmenování nepodléhá kontrasignaci vlády ČR

 8. Kolegium • Členy volí PS PČR na návrh prezidenta NKÚ • Jsou voleni bez časového omezení (do 65 let věku) • http://www.nku.cz/cz/urad/kolegium-nku.htm

 9. Činnost • Kontrola hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti • Kontrola státního závěrečného účtu ČR • Kontrola plnění státního rozpočtu

 10. Kontrola hospodaření s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky • Kontrola vydávání a umořování státních cenných papírů • Kontrola zadávání státních zakázek • Kontrola hospodaření ČNB v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů

 11. na provoz ČNB

 12. Děkuji Vám za pozornost

 13. Kontrolní úkoly • Kdo jmenuje prezidenta NKÚ? • Která Hlava Ústavy ČR pojednává o NKÚ? • Jaké je funkční období viceprezidenta? • Kdo tvoří Kárnou komoru NKÚ? • Kolik členů NKÚ minimálně tvoří senát? • Uveďte dva základní úkoly NKÚ.

 14. Kolik členů tvoří Kolegium NKÚ (kromě prezidenta a viceprezidenta)? • Kdo volí členy Kolegia NKÚ? • Proč se NKÚ označuje jako „čtvrtý pilíř demokracie“? • Kde je sídlo NKÚ?

 15. Blahopřeji

 16. Zdroje http://i.idnes.cz/09/053/cl6/ABR2b6479_142400_4022506.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Praha_Lighthouse_6.jpg/300px-Praha_Lighthouse_6.jpg