Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Пертурбационни методи PowerPoint Presentation
Download Presentation
Пертурбационни методи

Пертурбационни методи

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Пертурбационни методи

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Пертурбационни методи

 2. Rayleigh-Schroedinger Поправки към енергията Пертурбационни поправки Какъв е явният вид на пертурбацията V?

 3. Moeller-Plesset Основно състояние Поправки към енергията Пост-HF вариант Серията не е вариационна! Необходима е проверка на сходимостта !

 4. Сходимост на енергията STO-3G: MP2  MP24 

 5. Пресмятане на пертурбационна поправка към енергията Пълна пертурбационна геометрична оптимизация Анализ на вибрационни честоти O3V3диск !!! n = 2  5; UMP5 O4V4процесорно време !!! Möller-Plesset методи Входни данни: # МР4/6-311g** MP4/6-311G**//RHF/6-31Genergy calculation #UMP2/6-31g* OPT MP2 geometry optimization #MP2/6-311g FREQ MP2 frequency analysis МР(n) може да се комбинира с CAS и СС или да се използва като слой от високо ниво в ONIOM изчисления

 6. вода димер на водата Моделни молекули MP(n)-методите се използват предимно за точно пресмятане на енергия! Прилагат се особено широко при оценка на взаимодействието между ковалентно несвързани молекули!

 7. MP(n)-методите се нуждаят от много памет и дисково място! Внимание ! Job cpu time:0 days 0 h 0 min 9.0 seconds. Най-бързза големи системи, но изисква N4/4 думи памет Job cpu time:0 days 0 h 0 min 9.0 seconds. Програмата избира автоматично най-бързия (или подходящ) алгоритъм Алгоритмите ... %chk=h2odimermp2 %mem=16MW #TEST MP2=InCore/6-31G* guess=read geom=check #Maxdisk=2GB #MP2=Direct/6-31G* guess=read geom=check

 8. Job cpu time:0 days 0 h 0 min 9.0 seconds. Оптимален за съвременно РС и/или сравнително големи молекули; изисква ОN2 думи памет и N3 думи дисково пространство Job cpu time:0 days 0 h 0 min 10.0 seconds. Използва се само при оскъдна памет и огромен диск Алгоритмите ... #MP2=SemiDirect/6-31G* guess=read geom=check #MP2=Conventional/6-31G* guess=read geom=check

 9. Резултатите ... SCF Done: E(RHF) = -152.029327805 A.U. after 1 cycles Convg = 0.7355D-10 -V/T = 2.0021 S**2 = 0.0000 .................... Е(SCF-MP2) = 233.56 kcal/mol !!! E2 = -0.3722048829D+00 EUMP2 = -0.15240153268834D+03 .................... Е(SCF-MP3) = 240.86 kcal/mol !!! E3= -0.11624269D-01 EUMP3= -0.15241315696D+03 .................... Е(SCF-MP4) = 246.43kcal/mol !!! E4(DQ)= -0.39714016D-02 UMP4(DQ)= -0.15241712836D+03 E4(SDQ)= -0.51903577D-02 UMP4(SDQ)= -0.15241834731D+03 E4(SDTQ)= -0.88802876D-02 UMP4(SDTQ)= -0.15242203724D+03 .................... Е(SCF-MP5) = 247.22 kcal/mol !!! DEMP5 = -0.12567779726D-02 MP5 = -0.15242329402D+03

 10. Тенденция ... МР5 МР2 МР4 МР3

 11. Binding energy:   Внимание ! Използването на различен брой базисни функции за отделните участници може да доведе до изкуствено занижаване на енергията на агрегата! Енергия на взаимодействие

 12. Входни данни: #MP2/6-31G* counterpoise=2 #Maxdisk=2GB Water dimer MP2 energy 0 1 O 0.03560000 1.59091800 0.00000000 1 ........................ Изходни данни: Charge = 0 Multiplicity = 1 in supermolecule Charge = 0 Multiplicity = 1 in fragment 1. Charge = 0 Multiplicity = 1 in fragment 2. ..................  Решението – BSSE Counterpoise: corrected energy = -152.399508006667 Counterpoise: BSSE energy = 0.002024697793