Download
teorie hospod sk politiky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorie hospodářské politiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorie hospodářské politiky

Teorie hospodářské politiky

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Teorie hospodářské politiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teorie hospodářské politiky Hospodářská politika, možnosti hospodářské politiky, teoretická východiska

 2. Teorie Hospodářské politiky • Co je to Hospodářská politika?

 3. Teorie Hospodářské politiky • Institucionální prostředí hospodářské politiky:

 4. Nositelé hospodářské politiky • Jsou státní a nestátní instituce i neformalizované skupiny, které hrají aktivní roli při tvorbě, realizaci a kontrole hospodářské politiky. • Nositelé HP jsou subjekty, které vystupují v celém procesu HP, a ten dělíme na proces: formulování HP, provádění HP, kontroly.

 5. Nástroje hospodářské politiky • Prostředky, které má stát pod svou kontrolou, a které používá k dosažení vytyčených cílů. • Členíme podle různých hledisek: • podle úrovně působení (mikro/makro-ekonomické), • podle charakteru vlivu (přímé/nepřímé), • podle oblasti působní (měnové/fiskální), • podle způsobu ovlivňování (selektivní/plošné), • podle působení na vývoj vztahů mezi účastníky trhu (systémotvorné/běžné).

 6. Možnosti hospodářské politiky • Jsou determinovány existujícím společenským uspořádáním, které může být: • despotická společnost, • anarchická společnost, • demokratická společnost. • Při posouzení možností se používá hodnocení ve třech rovinách Zkoumáme současně v rovině celospolečenské (CÚ) a individuální (IÚ)

 7. Možnosti hospodářské politiky

 8. Teoretická východiska hospodářské politiky • Liberální hospodářská politika • Učení fyziokratů • Klasický liberalismus • Neoklasické teorie školy zní vycházející • Monetarismus • Intervencionistická hospodářská politika • Učení merkantilistů • Keynesiánství a všechny školy vycházející z jeho učení • Teorie plánování

 9. Období předkeynesiánské hospodářské politiky • Merkantilismus • Raný (monetární) merkantilismus • Rozvinutý (manufakturní) merkantilismus • Klasická politická ekonomie • Fyziokratická škola • Klasická ekonomická škola • Neoklasická škola • Institucionalismus • Teorie plánování

 10. Merkantilismus • Intervencionistický směr • Merchant = obchodník se zahraničím • Národní bohatství = peníze/drahé kovy • Raný/Rozvinutý merkantilismus • Raný – „jediné bohatství jsou peníze“ – zákaz vývozu peněz • Rozvinutý – „peníze jsou prostředek k získání dalších peněz“ • „Bohatství Anglie v zahraničním obchodě“ - T. Mun

 11. Fyziokratická škola • Liberální proud • „přirozený řád“ • Národní bohatství = zemědělství • „Laissezfaire/ laissezpasser = ponechejme věcem volný průběh.„ • Úloha státu minimální • Chránit přirozený řád • Zabezpečit vzdělávací výchovu • Zabezpečit veřejné práce – budování cest a průplavů

 12. Klasická ekonomická škola • Liberální proud • Svoboda podnikání/trhu • Sayův zákon • Smith: „Neviditelná ruka trhu“ • Úloha státu 3 základní funkce • Chránit společnost před násilím a vnějším napadením • Chránit každého člena společnosti před nespravedlností a útlakem ze strany druhého • Budovat a udržovat některé veřejné práce a díla veřejné instituce • „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ - A. Smith "Kde má převahu kapitál, vládne pracovitost. Kde má převahu spotřeba, vládne zahálčivost." Adam Smith

 13. Neoklasická škola/ Institucionalismus/ Teorie plánování

 14. Keynesiánská hospodářská politika • Intervencionistický směr • Efektivní poptávka • Teorie preference likvidity • Základní nástroj státní intervence = Fiskální politika • Využití výdajové i příjmové stránky státního rozpočtu k stimulaci agregátní poptávky • Nové názory: • Zpochybněna nutnost každoročně vyrovnaného státního rozpočtu • Plná zaměstnanost povýšena nad zdravé finance • Emise peněz zdroj levného úvěru, který podněcuje investování „Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky, ale zapomenout na staré.“ J.M.Keynes

 15. Neoklasická syntéza • Propojení keynesiánství a neoklasicismu • Intervencionistický směr • Celková rovnováha - IS-LM model • Optimální kombinace π a u pomocí AD

 16. Období po selhání keynesiánsky orientované hospodářské politiky • Monetarismus • Ordoliberalismus • Nová klasická makroekonomie • Nová keynesiánská ekonomie • Škola ekonomie strany nabídky • Škola veřejné volby • Nová institucionální ekonomie • Teorie transformace

 17. Monetarismus • Monetaristická kontrarevoluce • Liberální směr • Automatické tržní mechanismy • Hospodářská politika = stálá pravidla a garance svobody vlastnických práv, tvorby konkurenčního prostředí • Odmítání přílišných zásahů státu do ekonomiku: • Snižování daňového zatížení ekonomických subjektů • Globální snižování podílu státního rozpočtu na HDP • Vyrovnanost státního rozpočtu „Odpůrci svobody jsou zejména intelektuálové a obchodníci. Ti první proto, že chtějí svobodu pro sebe, ale nepřejí ji ostatním, a ti druzí proto, že chtějí volný trh pro své konkurenty, ale ne pro sebe.“ MiltonFriedman

 18. Ordoliberalismus • ORDO – řád, pořád, uspořádání • Propojení mezi právním řádem a hospodářským řádem • Základ sociálně tržního hospodářství • Forma centrálně plánovaného hospodářství • Forma tržního hospodářství

 19. Ekonomie strany nabídky • Agregátní nabídka • Nadměrné zdanění „snížení daňových sazeb nepovede k poklesu daňových příjmů státu, nýbrž naopak k jejich růstu“ A. Laffer

 20. Škola veřejné volby/ Nová institucionální ekonomie/ Nová klasická makroekonomie

 21. Nová keynesiánská ekonomie/teorie transformace