1 / 21

Teorie hospodářské politiky

Teorie hospodářské politiky. Hospodářská politika, možnosti hospodářské politiky, teoretická východiska. Teorie Hospodářské politiky. Co je to Hospodářská politika?. Teorie Hospodářské politiky. Institucionální prostředí hospodářské politiky:. Nositelé hospodářské politiky.

sidney
Télécharger la présentation

Teorie hospodářské politiky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Teorie hospodářské politiky Hospodářská politika, možnosti hospodářské politiky, teoretická východiska

 2. Teorie Hospodářské politiky • Co je to Hospodářská politika?

 3. Teorie Hospodářské politiky • Institucionální prostředí hospodářské politiky:

 4. Nositelé hospodářské politiky • Jsou státní a nestátní instituce i neformalizované skupiny, které hrají aktivní roli při tvorbě, realizaci a kontrole hospodářské politiky. • Nositelé HP jsou subjekty, které vystupují v celém procesu HP, a ten dělíme na proces: formulování HP, provádění HP, kontroly.

 5. Nástroje hospodářské politiky • Prostředky, které má stát pod svou kontrolou, a které používá k dosažení vytyčených cílů. • Členíme podle různých hledisek: • podle úrovně působení (mikro/makro-ekonomické), • podle charakteru vlivu (přímé/nepřímé), • podle oblasti působní (měnové/fiskální), • podle způsobu ovlivňování (selektivní/plošné), • podle působení na vývoj vztahů mezi účastníky trhu (systémotvorné/běžné).

 6. Možnosti hospodářské politiky • Jsou determinovány existujícím společenským uspořádáním, které může být: • despotická společnost, • anarchická společnost, • demokratická společnost. • Při posouzení možností se používá hodnocení ve třech rovinách Zkoumáme současně v rovině celospolečenské (CÚ) a individuální (IÚ)

 7. Možnosti hospodářské politiky

 8. Teoretická východiska hospodářské politiky • Liberální hospodářská politika • Učení fyziokratů • Klasický liberalismus • Neoklasické teorie školy zní vycházející • Monetarismus • Intervencionistická hospodářská politika • Učení merkantilistů • Keynesiánství a všechny školy vycházející z jeho učení • Teorie plánování

 9. Období předkeynesiánské hospodářské politiky • Merkantilismus • Raný (monetární) merkantilismus • Rozvinutý (manufakturní) merkantilismus • Klasická politická ekonomie • Fyziokratická škola • Klasická ekonomická škola • Neoklasická škola • Institucionalismus • Teorie plánování

 10. Merkantilismus • Intervencionistický směr • Merchant = obchodník se zahraničím • Národní bohatství = peníze/drahé kovy • Raný/Rozvinutý merkantilismus • Raný – „jediné bohatství jsou peníze“ – zákaz vývozu peněz • Rozvinutý – „peníze jsou prostředek k získání dalších peněz“ • „Bohatství Anglie v zahraničním obchodě“ - T. Mun

 11. Fyziokratická škola • Liberální proud • „přirozený řád“ • Národní bohatství = zemědělství • „Laissezfaire/ laissezpasser = ponechejme věcem volný průběh.„ • Úloha státu minimální • Chránit přirozený řád • Zabezpečit vzdělávací výchovu • Zabezpečit veřejné práce – budování cest a průplavů

 12. Klasická ekonomická škola • Liberální proud • Svoboda podnikání/trhu • Sayův zákon • Smith: „Neviditelná ruka trhu“ • Úloha státu 3 základní funkce • Chránit společnost před násilím a vnějším napadením • Chránit každého člena společnosti před nespravedlností a útlakem ze strany druhého • Budovat a udržovat některé veřejné práce a díla veřejné instituce • „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ - A. Smith "Kde má převahu kapitál, vládne pracovitost. Kde má převahu spotřeba, vládne zahálčivost." Adam Smith

 13. Neoklasická škola/ Institucionalismus/ Teorie plánování

 14. Keynesiánská hospodářská politika • Intervencionistický směr • Efektivní poptávka • Teorie preference likvidity • Základní nástroj státní intervence = Fiskální politika • Využití výdajové i příjmové stránky státního rozpočtu k stimulaci agregátní poptávky • Nové názory: • Zpochybněna nutnost každoročně vyrovnaného státního rozpočtu • Plná zaměstnanost povýšena nad zdravé finance • Emise peněz zdroj levného úvěru, který podněcuje investování „Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky, ale zapomenout na staré.“ J.M.Keynes

 15. Neoklasická syntéza • Propojení keynesiánství a neoklasicismu • Intervencionistický směr • Celková rovnováha - IS-LM model • Optimální kombinace π a u pomocí AD

 16. Období po selhání keynesiánsky orientované hospodářské politiky • Monetarismus • Ordoliberalismus • Nová klasická makroekonomie • Nová keynesiánská ekonomie • Škola ekonomie strany nabídky • Škola veřejné volby • Nová institucionální ekonomie • Teorie transformace

 17. Monetarismus • Monetaristická kontrarevoluce • Liberální směr • Automatické tržní mechanismy • Hospodářská politika = stálá pravidla a garance svobody vlastnických práv, tvorby konkurenčního prostředí • Odmítání přílišných zásahů státu do ekonomiku: • Snižování daňového zatížení ekonomických subjektů • Globální snižování podílu státního rozpočtu na HDP • Vyrovnanost státního rozpočtu „Odpůrci svobody jsou zejména intelektuálové a obchodníci. Ti první proto, že chtějí svobodu pro sebe, ale nepřejí ji ostatním, a ti druzí proto, že chtějí volný trh pro své konkurenty, ale ne pro sebe.“ MiltonFriedman

 18. Ordoliberalismus • ORDO – řád, pořád, uspořádání • Propojení mezi právním řádem a hospodářským řádem • Základ sociálně tržního hospodářství • Forma centrálně plánovaného hospodářství • Forma tržního hospodářství

 19. Ekonomie strany nabídky • Agregátní nabídka • Nadměrné zdanění „snížení daňových sazeb nepovede k poklesu daňových příjmů státu, nýbrž naopak k jejich růstu“ A. Laffer

 20. Škola veřejné volby/ Nová institucionální ekonomie/ Nová klasická makroekonomie

 21. Nová keynesiánská ekonomie/teorie transformace

More Related