Download
taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul k ttesaadavaks tegemine eeln u n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine eelnõu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine eelnõu

Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine eelnõu

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine eelnõu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine eelnõu 1. juuli 2013

 2. Uus pakett • Otsekohalduv määrus, alamaktid rakendusmäärused. • Paljundusmaterjali pakett ühendab endas seemet, paljundus- ja kultiveerimismaterjali. • Üldine nimetus: Taimne paljundusmaterjal

 3. Muutmise vajadus • Enamik direktiive on vastu võetud 1966- 1971 • Direktiivid on üsna erinevad nii lähenemisviisi pärast ulatudes toodete ametlikest kontrollidest kuni protseduuride järelevalveni. • Erinev tõlgendamine ja rakendamine, mis seab ettevõtjatele ebavõrdsed turustamise tingimused.

 4. Eesmärk • Ühtlustada õigusaktide rakendamist, vähendada kulusid ja halduskoormust ning toetada innovatsiooni. • Tugevdada bioloogilist mitmekesistamist • Suurendada horisontaalset koordineerimist teiste EL õigusaktidega, poliitikate ja strateegiatega. • Saagikuse suurendamine ilma negatiivse keskkonnamõjuta ja kultiveeritava maa laiendamiseta.

 5. Uudsed põhimõtted • Laiendatakse reguleerimisala- seni reguleerimata liigid ja eksport • Kõik tootjad peavad olema registreeritud taimetervise registris • Tootmisele üldnõuded • Uus standardmaterjali kategooria • Majandusliku viljelusväärtuse katsed • Erandid heterogeensele materjalile ja nišituru materjalile

 6. Ettevõtja kohustused (1) • Määrus hõlmab vaid profesionaalseid ettevõtjaid mitte eraisikuid. • Prof. ettevõtja on isik, kes ametialaselt tegeleb kas tootmise või paljundamisega, aretamisega, säilitamisega, teenuste pakkumisega, säilitamisega ka ladustamisega ja turule viimisega • Prof. ettevõtjad kantakse taimetervise registrisse • Lõpptarbijale turustamisel ei pea olema taimetervise registrisse kantud

 7. Ettevõtja kohustused (2) • Vastutava isiku määramine • Kvaliteeti mõjutavate kriitiliste punktide määramine ja monitooring; nende kohta andmete säilitamine • Partii identifitseeritav kogu tootmise ulatuses • Info hoonete ja tootmisüksuste kohta, mida kasutatakse tootmiseks • Järelevalveametnike ligipääs tootmisüksustesse ja dokumentidele

 8. Taimse materjali sertifitseerimine • Uus mõiste standardmaterjal, asendab tarbeseemne, standardseemne ja CAC materjali. • Liikide loetelu, mida tohib turustada vaid sertifitseerituna- toidu ja sööda tootmises olulised liigid • …. ja standardmaterjalina näiteks köögiviljaseemned ehk mille pikk tootmisahel ei võimalda tagada jälgitavuse ja sordiehtsuse nõudeid

 9. Sertifitseerimise- ja ametlike etikettide tootmise luba • Pädev asutus annab loa ettevõtjale tegeleda sertifitseerimisega ja ametlike etikettide tootmisega kui: - täidavad tootmise nõudeid - on olemas sobiva varustus ja labor või juurdepääs neile • määratud tootmiskohtade kitsaskohad kvaliteedi ja sordiehtsuse osas, • tegema seiret ja säilitama seire tulemusi.

 10. - partiid peavad olema eraldi kindlakstehtavad - jälgitavuse nõuded peavad olema täidetud - kasutavad nõuetekohase koolitusega töötajaid ja laboritöötajaid • luba väljastatakse liikide või liikide gruppide kohta Audit ettevõtete üle toimub kord aastas

 11. Turule viimine • Turustada võib registreeritud sorte • Vastama ettenähtud nõuetele • Varustatud vastava etiketiga • Nõuetekohaselt toodetud • Vastama identifitseerimise ja sertifitseerimise nõuetele

 12. Nišiturumaterjal • Sorti ei pea registreerima: - selle teevad väikeses koguses turul kättesaadavaks muud isikud kui ettevõtjad või ettevõtja, kes annab tööd mitte rohkem kui kümnele inimesele ja kelle aastakäive või bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot; - sellele on märgitud „nišiturumaterjal”. • Sellisele paljundusmaterjalile viidatakse edaspidi kui „nišiturumaterjalile”.

 13. Nišiturumaterjali tootvad isikud säilitavad dokumente toodetud ja turul kättesaadavaks tehtud materjali kohta perekonna, liigi või materjali tüübi kaupa. • Taotluse korral teevad nad need dokumendid pädevatele ametiasutustele kättesaadavaks. Eestis uuritud 100 ettevõttest vaid mõnel oli üle määratud määra aastakäive ja töötajate arv.

 14. Lisas 1 loetlemata liigid • Liigid jagatakse lisas I olevateks liikideks ning lisas I nimetamata liikideks • Lisa I liigid on kehtivates direktiivides nimetatud liigid (nisu, oder, raps jne) • Nt tatar on lisas 1 nimetamata liik • Lisasse 1 loetlemiseks peab liik olema oluline vähemalt kahes liikmesriigis; piisav kasvupind; tootmismaht; piisavate tootjate arvu poolt toodetav ja turustatav

 15. Sortide register • Sortide register praegune sordileht • Sort registreeritakse 30 aastaks • Ühenduse Sordiagentuurile saab esitada otse taotluse ja need sordid kantakse registrisse → rakendatav dekoratiivkultuuride korral • Liikmesriikide kaudu (praegune süsteem) samuti kantakse sordiregistrisse → majandusviljelusväärtuse katsed viiakse läbi LRi kliimatingimustes

 16. Rahuldavad MVV katsed • Rahuldav - kui sortide omadused võrreldes sarnastes agroklimaatilistes tingimustes ja tootmissüsteemides on toodangu osas selgelt paremad • LR kehtestab hindamiseeskirjad - kvaliteet - sobivus vastupanuvõimeliseks viljeluseks ja madala sisenditega tootmissüsteemideks

 17. Jätkusuutlik MVV (1) • Jätkusuutlik, kui võrreldes sarnastes kliimatingimustes ja sarnastes tootmissüsteemides hinnatud teiste sortidega on asjaomase sortide omadused tervikuna võttes vähemalt - taimekahjustajate vastuvõtlikkuse; • ressursisisendite;

 18. Jätkusuutlik MVV (2) - soovimatute ainetele vastuvõtlikkuse; - või erinevate klimaatilistes tingimustes kohanemise osas selgelt parem

 19. Import ja eksport • Samaväärsuse põhimõte jääb • Ekspordi korral: • Kui reguleeritakse olemasoleva lepingu alusel, siis peab vastama nendele nõuetele • Kui lepingut pole, siis toimub eksport kolmanda riigi eeskirjade kohaselt • Kui ei reguleerita eelpoolnimetatud eeskirjadega, siis rakendatakse tootmisel EL eeskirju

 20. Katseasutused • Kehtestatakse nõuded katseasutustele • Katseasutusi auditeerib Ühenduse Sordiagentuur • Katseid võib teha vaid auditeeritud katseasutus • Nõue kehtib nii registreerimiskatsete kui majandusviljelusväärtuse katsete korral

 21. Ühenduse Sordiameti /- agentuur/ akrediteering • Praegu on olemas EL kaitse alla võtmiseks akrediteering järgmistele liikidele: • Kaeral • Ida-kitsehernel • Odral • Hulgalehisel lupiinil • Päiderool • Hernel • Tritikalel

 22. Katsed • Katseid on võimalik välja volitada. • Tasud: - registreerimise - katsete läbiviimise eest - sordinime nõuete kontrollimise eest - otsuse tegemise eest - sordi registris hoidmise tasu

 23. Tänan tähelepanu eest!

 24. Ootame Teie ettepanekuid • Kristiina Digryte • Tel 6256 275 • Kristiina.Digryte@agri.ee