1 / 84

UNIT 17

UNIT 17. RELATIVE CLAUSES Sıfat cümlecikleri. DEFINING RELATIVE CLAUSES Tanımlayıcı Sıfat Cümlecikleri. Bana bir adam getirin. Bring a man to me. Hangi adam : HANGİSİ OLURSA OLSUN.  WHICH MAN Kimi bulursan / kim olursa, BELLİ DEĞİL ADAM HAKKINDA BİR BİLGİMİZ YOK.

tacy
Télécharger la présentation

UNIT 17

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. UNIT 17 RELATIVE CLAUSES Sıfat cümlecikleri

 2. DEFINING RELATIVE CLAUSESTanımlayıcı Sıfat Cümlecikleri • Bana bir adam getirin. Bring a man to me. Hangi adam: HANGİSİ OLURSA OLSUN.  WHICH MAN Kimi bulursan / kim olursa, BELLİ DEĞİL ADAM HAKKINDA BİR BİLGİMİZ YOK.

 3. Bana balık tutan adamı getirin. Hangi adamı: BALIK TUTAN adamı Defining relative clause

 4. Bir öğrenci çağır. Hangi öğrenci: HANGİSİ OLURSA OLSUN.  Kimi görürsen / BELLİ DEĞİL A student

 5. Ödevini yapan bir öğrenci gelsin. Hangi öğrenci: Ödevini yapan bir öğrenci Defining relative clause

 6. Bir doktor çağırın. Hangi dokturu: HANGİSİ OLURSA OLSUN.  Herhangi bir özellik belirtilmemiş A doctor

 7. Çocukları sevenbir doktor çağırın Hangi doktoru: Çocukları sevendoktoru Defining relative clause

 8. Bir öğretmen istiyorum. Hangi öğretmeni: HANGİSİ OLURSA OLSUN.  Her hangi bir özellik belirtilmemiş. A teacher

 9. İşini sevenbir öğretmen istiyorum. Hangi öğretmen: İşini sevenbir öğretmen Defining relative clause

 10. DEFINING RELATIVE CLAUSES • We use DEFINING RELATIVE CLAUSES to identify WHO or WHAT we are talking about. THE GIRLis my cousin. THE GIRLis dancing the tango. THE GIRLWHOis dancing the tangois my cousin.

 11. Defining Relative Clause THE GIRL is my cousin. THE GIRLisdancing the tango. Burada bize iki cümlenin verildiğini görüyorsunuz. Kız benim kuzenimdir. Kız tango dansı yapıyor.

 12. THE GIRL is my cousin. THE GIRLisdancing the tango. • Bu iki cümleyi en güzel şekilde birleştirmemiz gerektiğinde şöyle deriz; Tango dansı yapankız benim kuzenimdir.

 13. THE GIRL is my cousin. THE GIRLisdancing the tango. Bu iki cümleyi birleştirmek için RELATIVE PRONOUNS lardan faydalanırız. WHO, WHICH, THAT Kişilerde: Who Nesnelerde: Which Hem kişi hem de nesnelerde THAT zamiri kullanılır.

 14. THE GIRLis my cousin. THE GIRLis dancing the tango. İki cümlede ORTAK OLAN ÖĞE bulunur, (the girl) öğenin (the girl) kişi veya nesne oluşuna göre WHO, WHICH, (that) seçilir. Hangi kız benim kuzenimdir? Tango dansı yapankız The girlWHOis dancing the tango

 15. Elde edilen bölüm birinci satırda ortak olan öğeden sonra yazılıp cümle tamamlanır. • The girlis my cousin • The girlis dancing the tango. • The girl • Who • The girlwhois dancing the tango • The girlwho is dancing the tangois my cousin.

 16. THE GIRLis my cousin. SHEis dancing the tango. THE GIRL WHOis dancing the tango is my cousin. • The girlwhois dancing the tango is my cousin.

 17. The driveris in hospital now. The drivernever stops at the red lights. The driver WHO never stops at the red lights is in hospital now.

 18. The driveris in hospital now. Henever stops at the red lights. The driver WHO never stops at the red lights is in hospital now.

 19. The driverWHOnever stops at the red lights Kırmızı ışıkta hiç durmayan sürücü is in hospital now. şimdi hastanededir. • The driverWHOnevers stops at the red lightsis in hospital now.

 20. Studentscan’t get high marks. Studentsdon’t study hard. Students WHO don’t study hard can’t get high marks.

 21. Students WHO don’t study hard Çok ders çalışmayanöğrenciler can’t get high marks. yüksek not alamaz. StudentsWHOdon’t study hard can’t get high marks.

 22. Studentscan’t get high marks. Theydon’t study hard. Students WHO don’t study hard can’t get high marks.

 23. The manis a lawyer. The manis making a speech right now. The man WHO is making a speech right now is a lawyer.

 24. The manWHO is making a speech right now Şimdi konuşma yapanadam is a lawyer. Şimdi konuşma yapanadam bir avukattır.

 25. The manis a lawyer. Heis making a speech right now. The man WHO is making a speech right now is a lawyer.

 26. The manapplied for the job. The manhas the necessary qualifications. The man WHO has the necessary qualifications applied for the job.

 27. The manWHOhas the necessary qualifications Gereken niteliklere sahip olanadam applied for the job. Gerekli niteliklere sahip olanadam iş için başvurdu.

 28. The manapplied for the job. Hehas the necessary qualifications. The man WHO has the necessary qualifications applied for the job.

 29. The manis a pilot. (Adam bir pilottur.) The manlives next door.(Adam bitişiğimizde oturur.) The man WHO lives next door is a pilot. The manWHOlives next dooris a pilot. (Bitişiğimizde oturan adam bir pilottur.)

 30. The manis a pilot. Helives next door. The man WHO lives next door is a pilot.

 31. I knowa man. • A mancan speak Spanish very well. I knowa man WHO can speak Spanish very well. I knowa manWHOcan speak Spanish very well.

 32. I knowa man. • A mancan speak Spanish very well. • HEcan speak Spanish very well. • I knowa man • WHO • can speak Spanish very well. I knowa manWHOcan speak Spanish very well.

 33. Peopleheld congresses in Erzurum and then in Sivas. • People supported Mustafa Kemal Atatürk and his friends. Theysupported Mustafa Kemal Atatürk and his friends. People WHO supported Mustafa Kemal Atatürk and his friends held congresses in Erzurum and then in Sivas.

 34. WHICH / NESNE • The busis always crowded. • The busgoes to Karşıyaka. • Otobüsher zaman kalabalıktır. • OtobüsKarşıyaka’ya gider. • Hangi otobüs her zaman kalabalıktır? • Karşıyaka’ya giden otobüs.

 35. İşe bu iki cümleyi bu şekilde birleştirmek için RELATIVE PRONOUNS (who, which, that) zamirlerinden faydalanıyorduk. • Bu cümlelerde ortak olan öğeleri bulalım. • Görüldüğü gibi ortak olan öğeler RENKLENDİRİLMİŞ. • Ortak öğenin KİŞİ mi (WHO) • NESNE veya HAYVAN mı (WHICH) olduğuna karar verelim.

 36. The busis always crowded. • The busgoes to Karşıyaka. • Bu cümlelerde ortak olan öğeleri bulalım. • The bus (1. cümledeki) • Kişi ise WHO, NESNE veya HAYVAN ise WHICH yazalım. (2. cümledeki ortak öğenin yerine) The bus WHICH goes to Karşıyaka. is always crowded.

 37. The busis always crowded. • IT goes to Karşıyaka. • Bu cümlelerde ortak olan öğeleri bulalım. The bus (1. cümledeki) It (= the bus, 2. cümledeki) 1. cümledeki ortak öğeyi YAZARIZ • The bus Yazdığımız bu İSİM • Kişi ise WHO, NESNE veya HAYVAN ise WHICH yazarız. (2. cümledeki ortak öğenin yerine) The busWHICH

 38. The bus olduğuna göre (nesne, cansız) WHICH yazarız. • The busis always crowded. • ITgoes to Karşıyaka. The busITgoes to Karşıyaka The busWHICH

 39. The busis always crowded. • ITgoes to Karşıyaka. • Cümlenin kalan kısmını ekleriz. • The busWHICH • goes to Karşıyaka • Ve son olarak da BİRİNCİ CÜMLENİN • mavi bölümü ekleriz. • The buswhichgoes to Karşıyaka • is always crowded. (Karşıyaka’ya giden otobüs her zaman kalabalıktır.)

 40. The filmwas interesting. • The filmwas on tv last night. • The film • WHICHwas on tv last night was interesting. The film whichwas on tv last nightwas interesting.

 41. The carbelongs to my uncle. • The caris very comfortable. The car WHICH is very comfortable belongs to my uncle. The car which is very comfortablebelongs to my uncle.

 42. The carwhichis very comfortable Çok konforlu olan araba belongs to my uncle. amcama aittir. The carwhich is very comfortablebelongs to my uncle.

 43. I brokethe mirror. • The mirror was above the fireplace. • I broke the mirror WHICH was on the fireplace.

 44. I broke(Ben kırdım.) • the mirrorWHICHwas on the fireplace. • (şöminenin üzerindekiayna) • I brokethe mirrorwhich was on the fireplace. • Şöminenin üzerindekiaynayıkırdım.

 45. He has gota job. • The job isn’t very interesting. • He has got a jobwhich • isn’t very interesting. • He has gota jobwhichisn’t very interesting.

 46. He has gota job. • Itisn’t very interesting. • He has got a jobwhich • isn’t very interesting. • He has gota jobwhichisn’t very interesting.

 47. She keeps telling usthings. • Thingsare always boring. • Theyare always boring. • She keeps telling us thingsWHICH are always boring.

 48. What is the name of thefairy tale? • The fairy taleis about a wooden puppet. Itis about a wooden puppet. What is the name ofthe fairy taleWHICH is about a wooden puppet?

 49. Do you know anything aboutthe programme? • The programmecontrols the security system. It controls the security system. Do you know anything aboutthe programmeWHICH controls the security system.

 50. The carwas mine. (Araba benimkiydi.) • The carbroke down. (Araba bozuldu.) Itbroke down. (O bozuldu.) The carWHICHbroke down was mine. The car which broke down was mine. (Bozulan araba benimkiydi.)

More Related