1 / 37

KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİM İ Teknik Şartname & Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi

KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİM İ Teknik Şartname & Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı. İhalenin İlk Adımı. BİR İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI. Teknik Şartnamenin Hazırlanması. Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine yönelik olarak teknik şartname

tayte
Télécharger la présentation

KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİM İ Teknik Şartname & Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Teknik Şartname & Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı Alattin ÜŞENMEZ

 2. İhalenin İlk Adımı • BİR İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Alattin ÜŞENMEZ

 3. Teknik Şartnamenin Hazırlanması Alattin ÜŞENMEZ Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine yönelik olarak teknik şartname hazırlanmalıdır. Peki !!! Alım Usulünün Bir Önemi Var mı??

 4. Bir İhalede Teknik Şartnamenin Önemi Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ

 5. Kamu Sektöründe Bir İhtiyacın Belirlenmesi Alattin ÜŞENMEZ

 6. İhtiyacın Özensiz Bir Şekilde Tanımlanması • İdare; ***Teknik şartnamede belirtilen işin özelliğini, ***Gerçekleştirilme süresini, *** Piyasa sunucularını, *** Maliyetini, değerlendirerek Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale/alım usullerinden birine karar vermelidir. Alattin ÜŞENMEZ

 7. Kullanılmayacak Özelliklerin Teknik Şartnameye Eklenmesi Alattin ÜŞENMEZ

 8. Teknik Personelin İhtiyacı İyi Analiz Etmemesi Alattin ÜŞENMEZ

 9. Teknik Personelin Duygusal Davranması Alattin ÜŞENMEZ

 10. Mal Sahibinin Önerisi Alattin ÜŞENMEZ

 11. Yüklenicinin Teknik Şartnameye Bağlı Kalmaması Alattin ÜŞENMEZ

 12. Hatalı İşin Düzeltilmesi !!?? Alattin ÜŞENMEZ

 13. Özensiz Yapılan Bir İşin Aşamaları Alattin ÜŞENMEZ

 14. Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! AlattinÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)

 15. Teknik Şartnamenin Önemi(İhale ve Muayene ve Kabul Komisyonu Açısından) • Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; • ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde • tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olmasına dikkat edilmelidir. • *** Yüklenicinin teknik şartnameyegöre teslimat yapacağı ve • Muayene ve kabul komisyonunun da teknik şartnameye göreKABUL YAPACAĞIunutulmamalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

 16. Mal/Hizmet Teslim Aşamasında Personel Görevlendirilmesi Alattin ÜŞENMEZ Teknik Şartnameyi hazırlayan personelin mal veya hizmet teslim aşamalarında görevlendirilmesi halinde, Çok bilinçli bir MUAYENE KABUL İŞLEMİ gerçekleştirilecektir.

 17. Sınırlama Var mıdır??(Mal/Hizmet Teslim Aşamasında Personel Görevlendirilmesi) Alattin ÜŞENMEZ Teknik Şartnameyi hazırlayan personelin MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ aşamasında görevlendirilmeyeceğine ilişkin Muayene Kabul Yönetmeliklerinde ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde her hangi bir düzenleme yer almamaktadır.

 18. İhale –Muayene ve Kabul Komisyonu İlişkisi Alattin ÜŞENMEZ İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatındagörev alabilir.

 19. Teknik Şartname(Genel Kriterler) • Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, ----verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, *** rekabeti engelleyici hususlar içermemesi • Ve • Bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

 20. Teknik Şartname(Marka Model) • Teknik şartnamede marka belirtilmeksizin ***Teknik Özellik tanımlaması yapılarak YANLIŞLIKLA bir marka veya bir firma ürünü işaret edilmemelidir. • Böyle bir teknik tanımlama yapılırken mutlaka DENGİ teknik özellik tanımlaması yapılmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

 21. Teknik Şartnamenin Kontrolü Alattin ÜŞENMEZ Teknik personelin veya DANIŞMANIN hazırlamış olduğu TEKNİK ŞARTNAME, İhale dokümanını EKAP’ta hazırlayacak olan personel tarafından MUTLAKA KONTROL EDİLMELİDİR.

 22. Tekliflerin Sunulmasına Yönelik Düzenleme • Teknik şartnamede tekliflerin nasıl sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmemelidir. • Teknik şartnameyi hazırlayan personel: • İlgili mevzuatına göre teklif ile birlikte sunulması gereken belgelerin(kalite standardı, izin, ruhsat, yetki belgesi) olması durumunda, ***Bunlara teknik şartnamede değil, ihale dokümanlarını hazırlayan birime göndereceği “bilgi notunda” yer vermelidir. Alattin ÜŞENMEZ

 23. Teknik Şartnameye Cevapların/Açıklamaların İstenilmesi (Mal Alım İhaleleri) • Teknik şartnamenin çok net olarak hazırlanamaması durumunda; • İsteklilerden yapacakları işe ve teslim edecekleri ürünlere ilişkin açıklamalarının teklifleri ile birlikte sunmalarına yönelik düzenleme yapılabilir. • Bu şekilde hazırlanan bir teknik şartnamede, • İhale komisyonuna sunulan açıklamaların nasıl değerlendirileceğine ilişkin detaylı bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

 24. İhalede İstenecek BelgelerMal 27.md; Hizmet 29.md; Yapım 30.md;Tebliğ 9-37 ve 54 md.ler Alattin ÜŞENMEZ Teknik Şartnamede TAAHHÜTNAME!!!!!!!?????? Aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemez. Bu kapsamda - 10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin taahhüt teklif mektubuna taşınmıştır) - Ortaklık hisse beyanı, - İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, -Yapı araçları taahhütnamesi, - Teknik personele ilişkin taahhütname yürürlükten kaldırılmıştır.

 25. Teknik Şartname(Personelin Denetimi-Çıkarılması) **İdarelerce,çalışan personel açısından denetim, sadece teknik şartnamede istenen kriterlere göre ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde idareye verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılacak olup, ihale dokümanında, anılan Kanun maddesine ve ilgili mevzuata aykırı şekilde, işe alınacak veya işten çıkarılacak personelin idarece belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer verilmemelidir. Alattin ÜŞENMEZ

 26. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet(%Fazla Ücret Uygulaması) • İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak --brüt asgari ücret veya ---brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak ücret belirlenebilecek, ***Ancak brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmamalıdır. **Yaklaşık maliyet çalışması ekinde yüzde (%) fazla ücretin nasıl belirlendiğine ve dayanaklarına ilişkinbir çalışmaya yer verilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

 27. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet(Yol, yemek, giyecek maliyeti) Alattin ÜŞENMEZ **Personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedelinin --günlük brüt tutarı, ---ayda kaç gün ödeneceği Teknik şartnamede gösterilmelidir. Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanır.

 28. Yol ve Yemek Maliyet Çalışması Alattin ÜŞENMEZ - Çalıştırılacak

 29. Yaklaşık Maliyet (Hizmette Kar Marjı Oranı) • Hizmet alımlarına ilişkin yaklaşık maliyet hesaplanırken, ***işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Alattin ÜŞENMEZ

 30. Hizmette Kar Marjı Nasıl Uygulanmalı ??? • Hizmet alımlarındaki maksimum kar marjı oranı, ihalelerde mutlaka uygulanmak zorunda değildir. • Daha düşük oranlar uygulanabilir. • Önceki yıllardaki ihale bedel kar oranları değerlendirilerek belirlenebilir. Alattin ÜŞENMEZ

 31. Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanması(İhaleden Önce Tespit Edilmesi) • Gerekli düzeltme ONAY BELGESİNDE yapılıp ***ödenek durumu da göz önünde bulundurularak EKAP’a giriş/ ihale bilgileri bölümünden gerçekleştirilmeli. Alattin ÜŞENMEZ

 32. Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanması(İhaleden önce tespit edilmesi) • Yaklaşık maliyette yapılacak miktar değişimi, ---ilan sürelerini ve istenilen yeterlilik için gerekli belgeleri etkilemesi durumunda EKAP’ta yaklaşık maliyet güncellemesi yapılamaz. Alattin ÜŞENMEZ

 33. Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanması(İhaleden Sonra Tespit Edilmesi) • İhale Komisyonu tarafından gerekli düzeltme yapılıp öncekindendaha yüksek olarak tespit edilmesi durumunda; • Ödeneğinin olması halinde ihale sürecine devam edilmeli, • Bu durum tutanak altına alınmalı ve komisyon kararında da bu hususa yer verilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

 34. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi(Mal Alımları) Alattin ÜŞENMEZ İhale komisyonu, yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürededeğişikliğe uğradığını belirlemesi durumunda; değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle güncellediği yaklaşık maliyeti dikkate alır. (Mal Alımı İhaleleri Uyg. Yön. Md:7/7)

 35. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi(Hizmet Alımları) Alattin ÜŞENMEZ Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle ***yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürededeğişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir. (Hizmet Alımı İhaleleri Uyg. Yön. Md:9/5)

 36. Zeyilname-Yaklaşık Maliyet İlişkisi Alattin ÜŞENMEZ Zeyilname düzenlenmesi halinde, YAKLAŞIK MALİYETİN bu düzenlemeden etkilenip etkilenmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle teknik şartnamede ve idari şartnamede teklif fiyatına dahil olan giderler kalemlerinden ***yapılacak ZEYİLNAMELERDE mutlaka yaklaşık maliyet açısından da değerlendirme yapılmalıdır.

 37. Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı ausenmez24@gmail.com

More Related