Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anne Lise S. Larsen, Personalavdelingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anne Lise S. Larsen, Personalavdelingen

Anne Lise S. Larsen, Personalavdelingen

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Anne Lise S. Larsen, Personalavdelingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Inkluderende arbeidslivTilbakemeldinger, forebyggendefokus, statistikk og ny IA-avtale på høringLOSAM for utdanning 06.04.2014 Anne Lise S. Larsen, Personalavdelingen

  2. I forkant av 2. statusmøte (desember 2013) mellom partene, ble enhetene ved NTNU bedt om å rapportere på spørsmål knytta til IA-arbeidet.

  3. Tilbakemeldingene understøtter viktigheten av • Tydelig og god dialog på et tidlig tidspunkt • Praktisk tilrettelegging, ergonomi • Enkelte enheter har avsatte IA-midler • Bedriftsintern arbeidsutprøving • Ivaretakelse av seniorer

  4. Forebyggendefokus er viktig Generelt for NTNU: • Kulturelle forskjeller • Identifisere hva som utløser stress på arbeidsplassen • Hensyn til den totale arbeidsbelastningen • Forebygge muskel og skjelettplager • Innarbeide etterspurte HMS-tema i NTNUs lederutviklingskurs I hvilke sammenhenger må studieavdelingen og biblioteket være ekstra oppmerksomme for å ivareta langtidsfriske ?

  5. Hvordan kan IA/ godt arbeidsmiljø/ god personalpolitikk gjøre oss faglig sterkere ? Hva er det som gjør vår produksjon litt bedre innen IA ?

  6. Utviklingen i sykefraværet • NTNU kan vise til et lavt sykefravær, 3,5 % • Dvs. et jobbnærvær på 96,5 • Det gjøres generelt mye godt IA arbeid Diagnoser: • 31,7 % muskel/skjelettlidelser • 21,3 % knyttet til psykiske lidelser Hvordan kan vi jobbe forebyggende med denne problematikken ?

  7. Nye uføretilfeller i 2013 / SPK 36 nye tilfeller, derav 8 hel og 28 delvis Fordeling kvinner/ menn: 32/4 Tenke forebyggende tiltak, hvilke yrker ved NTNU er mest utsatt ? Utsatte yrkesgrupper ved Studieavdelingen og biblioteket ?