Download
max weber n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Max Weber PowerPoint Presentation

Max Weber

246 Views Download Presentation
Download Presentation

Max Weber

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Max Weber Den protestantiska etiken

 2. Sociala förändringar • Idéer och värderingar har lika stor betydelse för social förändring som ekonomiska strukturer. • Ansåg att religiösa värderingar hade stor betydelse för att skapa en kapitalistisk grundsyn • Fokus på social handling, inte strukturer

 3. Social handling • Människor motiv och idéer skapar förändring • Individer kan handla fritt och forma sin framtid • Strukturer existerar inte oberoende av individer • Samhällets strukturer formas av en växelverkan mellan människors handlingar

 4. Handlingstyper • Traditionellt (baseras på seder och vanor) • Affektuellt (Jävlar! Eller gråter till Titanic) • Värderationellt (självuppoffrande sätt följer sin övertygelse och sina värderingar utan att tänka på konsekvenser) • Målrationellt (saker vi gör för att nå vissa uppsatta mål)

 5. Idealtyper • Begreppsliga eller analytiska modeller som kan utnyttjas som verktyg för att förstå världen • Finns ej i verkligheten, hypotetiska konstruktioner • Varje verklig situation kan jämföras mot en idealtyp (en ren form av något, ej perfekt)

 6. Tänk själv! • Ge egna exempel på traditionellt, affektuellt, värderationalitet och målrationellt handlande? • Weber menar att ”det målrationella handlande blir allt mer dominerande. Ge exempel på som stödjer detta. • Försök hitta exempel som talar emot hans teori?

 7. Det moderna samhället • Kapitalismen (ett bestämt sätt att ordna den ekonomiska verksamheten) • Vetenskapen • Byråkratins effekter • Bort från traditionella uppfattningar som grundade sig i religion, vidskepelse, seder och bruk • In med rationella och instrumentella beräkningar som grundas på effektivitet och konsekvenser

 8. Auktoritet

 9. Auktoritet

 10. Auktoritet

 11. Auktoritet

 12. Auktoritet

 13. Tre auktoritets typer • Auktoritet baserat på tradition (kungen) • Auktoritet baserat på känslor – karismatiska ledare (Elvis) • Auktoritet baserat på rationalitet (stefan Ingves, Reinfeldt)

 14. Att diskutera: • Ge exempel på olika ledare som är karismatiska, traditionella och rationella? • Weber trodde på att ”karismatiska genombrott” kan skapa förändringar, några faror med det? • Karisma har enligt Weber en kort livslängd och ”rutiniseras”. Kan karisma hålla över tid?

 15. Rationalisering • Socialt och ekonomiskt liv organiseras i enlighet med principer om effektivitet och på grundval av teknisk kunskap • Kapitalismen domineras inte av klasskamp utan av uppkomsten av vetenskap och byråkrati (storskaliga organisationer) • Entzauberung – förlösning ur förtrollningen

 16. Rationalitetens järnbur

 17. Byråkratisering • Specialisering • Hierarki • Regler • Avpersonalisering • Position • Tydlig uppdelning i privat och offentligt

 18. Tre idealtypiska organisitioner • Traditionella organisationer • Karismatiska rörelser • Byråkratiska organisationer

 19. McDonaldisering Enligt Weber varrationalisering den process somfördeossfråntraditionellttänkande till ett system med fokuspåeffektivitetoch social kontroll. Byråkratin, en storochformellorganisationuppbyggd med en hierarkiskstruktur, tydliga roller, regler, opersonlighet, ärettperfektexempel.

 20. 5 typer av McDonaldisering • Effektivitet • Kvantitativt • Förutsägbarhet • Kontroll • Ersättandet av människor av teknik

 21. Marx/Weber WEBER Dynamiken bakom den moderna utvecklingen utgörs av expansionen av kapitalistiskt ekonomiska mekanismer Dynamiken bakom den moderna utvecklingen utgörs av produktionens rationalisering MARX

 22. Orättvisor Weber Moderna samhällen sönderslits av klassorättvisor som är en del av samhällets natur (Marx) Klass är bara en av flera former av orättvisor i det moderna samhället. Skillnader mellan män och kvinnor är exempel på en annan form (Weber Marx

 23. Makt Weber Maktskillnader, exempelvis mellan män och kvinnor, har sitt ursprung i ekonomiska orättvisor Makt i det ekonomiska systemet skiljer sig från andra maktarenor. Orättvisor mellan exempelvis män och kvinnor kan inte förklaras i ekonomiska termer Marx

 24. Utveckling WEBER Moderna samhällen är av övergående karaktär. De kommer med all sannolikhet att förändras i grunden i framtiden. En eller annan form av socialism kommer att ersätta kapitalismen Rationaliseringen kommer med nödvändighet att fortsätta utvecklas även i framtiden och inom alla samhällssektorer. Alla moderna samhällen är beroende av samma grundläggande form av social och ekonomisk organisation MARX

 25. Tre frågeställningar • Sociologin är fylld av debatter och diskussioner kring vissa frågor • Tre av dessa är centrala för Marx, Weber och Durkheim • Hur skulle de besvara frågorna?

 26. Handlingar/social struktur • Är vi människor kreativa varelser som aktivt styr och kontrollerar våra livsvillkor eller är det mesta av det vi gör ett resultat av generella sociala krafter utanför vår kontroll?

 27. Konsensus/konflikt • Kontinuitet och konsensus är typiska egenskaper i samhället oberoende av hur de förändras över tid • Samhället är drabbat av kamp, konflikt och splittring. Även om det för tillfället inte finns några konflikter är motsättningarna så djupa att det förr eller senare kommer upp till ytan

 28. Hur samhället utvecklas idag • Vilka faktorer har påverkat arten av och ursprunget till moderna samhällen? • I vilken utsträckning har det moderna samhället formats av ekonomiska faktorer? • I vilken mån har sociala, politiska och kulturella faktorer styrt den moderna utvecklingen?