Download
oportunit i de finan are din f ondurile structurale prin programul opera ional regional 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ADR Vest PowerPoint Presentation

ADR Vest

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ADR Vest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oportunităţi de finanţare din Fondurile Structurale prin Programul Operaţional Regional2007 - 2013 ADR Vest

 2. Politica de Coeziune economică şi socială a Uniunii Europene • Între ţările şi regiunile Uniunii Europene există numeroase diferenţe de dezvoltare economică şi socială. • Politica de coeziune economică şi socială cuprinde toate acţiunile Uniunii Europene care urmăresc realizarea dezvoltării economice armonioase şi echilibrate a diferitelor regiuni şi state ale Uniunii Europene. • În vederea atingerii obiectivelor politicii de coeziune economică şi socială au fost create Fondurile Structurale şi de Coeziune.

 3. Fondurile Structurale în perioada 2007-2013 – Politica de coeziune – • Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR • Fondul Social European – FSE • Fondul de Coeziune– FC – Politica Agricolă Comună – • Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – FEADR • Fondul European pentru Pescuit - FEP

 4. Documente strategice • Pentru a primi ajutor din partea Uniunii Europene, fiecare stat trebuie să elaboreze o serie dedocumente cu caracter strategic: - Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 - Cadrul Strategic Naţional de Referinţă - Programe Operaţionale

 5. Planul Financiar • Alocare totală Fonduri Structurale şi de Coeziune pentru România în perioada 2007 – 2013 : 19,667 miliarde Euro • pentru Obiectivul Convergenţă în România: 19,213 miliarde Euro(FEDR, FSE, FC) • pentru Obiectivul Cooperare Teritorială în România: 454 mil. Euro (FEDR) • Alocare România Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR): 7,1 mld Euro • Alocare România Fondul European pentru Pescuit (FEP):0,2 mld Euro

 6. Diferenţe între alocarea fondurilor de pre-aderare şi post-aderare • Alocare pe programe multianuale (7 ani) • Management descentralizatal fondurilor • Sume alocate semnificativ mai mari • Cofinanţare mai mare • Principiul rambursării • Regula N+3 (fostă n+2)

 7. Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 • Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 reprezintă unul din cele şapte programe operaţionale • Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR) va opera în toate cele opt Regiuni de Dezvoltare din România • Autoritate de Management: Ministerul Integrării Europene • Organisme Intermediare: Cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională

 8. Finanţarea POR 2007 - 2013 • Pentru finanţarea POR 2007 – 2013 au fost alocate 3,72 miliarde EURO din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (reprezentând 19,4% din totalul Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate pentru finanţarea Obiectivului Convergenţă în România)

 9. Programul Operaţional Regional 2007 -2013- Axele Prioritare • Îmbunătăţirea infrastructurii de transportregionale şi locale – 25 % • Îmbunătăţirea infrastructurii sociale regionale şi locale– 20% • Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local – 20% • Dezvoltarea turismului regional şi local – 15% • Dezvoltare urbană durabilă – 17% • Asistenţă tehnică – 3%

 10. Axa prioritară 1.Îmbunătăţirea infrastructurii de transportregionale şi locale Domenii de intervenţie: 1.1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii judeţene şi locale de transport

 11. 1.1. Reabilitarea / modernizarea reţelei judeţene şi locale de transport Activităţi eligibile şi operaţiuni: • Drumuri judeţene • Drumuri locale din mediul urban • Şosele de centură (cu statut de drum judeţean) • Aeroporturilede interes regional/local • Porturilede interes regional/local

 12. 1.1. Reabilitarea / modernizarea reţelei judeţene şi locale de transport Solicitanţi: • Autorităţi ale administraţiei publice locale (cu excepţia celor din mediul rural) Mărimea alocărilor financiare: • Costul total minim al unui proiect: 1.000.000 Euro • Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro

 13. Axa Prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale regionale şi locale Domenii de intervenţie: 2.1. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 2.2. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor sociale 2.3. Imbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 2.4. Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educaţionale

 14. 2.1. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate Activităţi eligibile şi operaţiuni: • Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriilor şi spitalelor • clădiri • utilităţi generale şi specifice • echipamente • facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi fizice

 15. 2.1.Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate Solicitanţi: • Autorităţi ale administraţiei publice locale Mărimea alocărilor financiare: • Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro • Costul total maxim al unui proiect:25.000.000 Euro

 16. 2.2. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor sociale Activităţi eligibile şi operaţiuni: • Reabilitarea/modernizarea / echiparea centrelor sociale şi rezidenţiale • Clădiri (reabilitare/ modernizare) • Utilităţi • Echipamente • Facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi

 17. 2.2. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor sociale Solicitanţi: • Autorităţi ale administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale • Furnizorii de servicii sociale Mărimea alocărilor financiare: • Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro • Costul total maxim al unui proiect: 1.000.000 Euro

 18. 2.3. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă Activităţi eligibile şi operaţiuni: • Dotarea cu echipamente a8 baze operaţionale regionalepentru intervenţii în situaţii de urgenţă; • Dotarea cu echipamente abazelor operaţionale judeţene pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

 19. 2.3. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă Solicitanţi: • Consiliile judeţene Mărimea alocărilor financiare: • Costul total minim al unui proiect: 3.000.000 Euro; • Costul total maxim al unui proiect: 15.000.000 Euro.

 20. 2.4. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii educaţionale * Activităţi eligibile şioperaţiuni: • Reabilitarea / modernizarea / dotarea infrastructurii educaţionale (preuniversitare) • Reabilitarea / modernizarea / dotarea „campusurilor educaţionale” preuniversitare • Clădiri (reconstrucţie, extindere şi/sau consolidare) • Utilităţi • Echipamente *Intervenţiile din POR se concentrează peînvăţământul preuniversitar (inclusiv preşcolar)

 21. 2.4. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii educaţionale Solicitanţi: • Autorităţi ale administraţiei publice locale: Mărimea alocărilor financiare: • Costul total minim al unui proiect: • Pentru învăţământ preşcolar: 50.000 Euro • Pentru învăţământ preuniversitar: 150.000 Euro • Pentru campusuri preuniversitare: 300.000 Euro • Costul total maxim al unui proiect: 20.000.000 Euro

 22. Axa prioritară 3.Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domenii de intervenţie: 3.1. Dezvoltarea structurilor de sprijinire aafacerilor 3.2. Reabilitarea siturilor industriale 3.3. Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale regionale / locale pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor

 23. 3.1. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor Activităţi eligibile şioperaţiuni: • Crearea şi/sau extindereadiferitelor tipuri de structuri regionale de sprijinire a afacerilor: parcuri industriale, parcuri de afaceri şi platforme logistice • Clădiri • Sistemul de străzi din interiorul structurii de afaceri şi străzile de acces • Infrastructura de utilităţi publice • Demolare /dezafectare clădiri • Activităţi de promovare

 24. 3.1. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor Solicitanţi: • Autorităţi ale administraţiei publice locale; • Societăţi comerciale (publice şi/sau private). Mărimea alocărilor financiare: • Costul total minim al unui proiect : 200.000 Euro; • Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

 25. 3.2. Reabilitarea siturilor industriale Activităţi eligibile şioperaţiuni: • Îndepărtarea reziduurilor /deşeurilor industriale; • Demolarea clădirilor şi planarea terenului; • Reabilitarea /completarea infrastructurii de utilităţi publice.

 26. 3.2. Reabilitarea siturilor industriale Solicitanţi: • Autorităţi ale administraţiei publice locale; Mărimea alocărilor financiare: • Costul total minim al unui proiect : 500.000 Euro; • Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

 27. 3.3. Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale regionale/locale pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor Prin POR se finanţează microîntreprinderile de interes local / regional. Activităţi eligibile şioperaţiuni: • Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii moderne; • Achiziţionare sisteme IT (echipamente şi soft); • Relocalizarea microîntreprinderilor în structuri de afaceri; • Extindere /reabilitare/amenajare spaţii de producţie ale microîntreprinderilor.

 28. 3.3. Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale regionale/locale pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor Solicitanţi: • Microîntreprinderi cu activităţi de producţie / servicii / construcţii. Mărimea alocărilor financiare: • Costul total minim al unui proiect: 20.000 Euro; • Costul total maxim al unui proiect: 500.000 Euro. Contribuţia FEDR pentru microintreprinderi: maxim 70% Contribuţia proprie: minim 30%

 29. Axa prioritară 4.Dezvoltarea turismului regional şi local Domenii de intervenţie: 4.1 Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 4.2. Crearea / dezvoltarea / modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic 4.3 Reabilitarea / extinderea / modernizarea / dotarea structurilor de cazare cu utilităţile conexe, precum şi a facilităţilor de recreere

 30. 4.1 Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe Sunt eligibile pentru finanţare activităţi care vizează obiectivele cu potenţial turistic care fac parte din patrimoniul UNESCO, patrimoniul cultural naţional, patrimoniul cultural local din mediul urban Activităţi eligibile şioperaţiuni: • clădiri de patrimoniu; • picturi interioare, fresce, picturi murale exterioare; • căi de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele reabilitate; • iluminat interior şi exterior, de siguranţă şi decorativ; • faţade; • amenajări peisagistice • dotări interioare • utilităţi anexe (parcare, grupuri sanitare, reclame şi indicatoare); etc

 31. 4.1 Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe Solicitanţi: • Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale; • Societăţi comerciale; • Persoane juridice (care nu sunt agenţi economici). Mărimea alocărilor financiare: • Costul total minim al unui proiect: 500.000 Euro; • Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

 32. 4.2. Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic Activităţi eligibile şioperaţiuni: • Amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activităţi turistice (formaţiuni geologice, peşteri, saline, mine, vulcani noroioşi, lacuri) • Valorificarea potenţialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare (cai de acces, refugii montane, platforme de campare, trasee montane, posturi Salvamont) • Dezvoltarea turismului balnear: amenajarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile balneo – climaterice; reţele de captare şi /sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic

 33. 4.2. Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic Solicitanţi: • Autorităţi ale administraţiei publice; • Societăţi comerciale. Mărimea alocărilor financiare: • Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro • Costul total maxim al unui proiect:25.000.000 Euro

 34. 4.3 Reabilitarea/ extinderea / modernizarea/dotarea structurilor de cazare cu utilităţile conexe, precum şi a facilităţilor de recreere Activităţi eligibile şioperaţiuni: • Reabilitarea / modernizarea / extinderea structurilor de cazare cu utilităţile corespunzătoareinclusiv training pentru utilizarea echipamentului • Crearea / extinderea / reabilitarea structurilor de agrement turistic cu utilităţile aferente inclusiv training pentru utilizarea echipamentului • piscine, ştranduri, terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaţie, transport feroviar de interes turistic, porturi turistice, debarcadere, piste pentru cicloturism, pârtii de schi, instalaţii de transport pe cablu, echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, echipamente pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, amenajări specifice sporturilor nautice, amenajări pentru practicarea pescuitului sportiv, etc

 35. 4.3 Reabilitarea/ extinderea / modernizarea/dotarea structurilor de cazare cu utilităţile conexe, precum şi a facilităţilor de recreere Solicitanţi: • Autorităţi ale administraţiei publice locale; • Firme private, cu activitate în domeniul turismului, cu excepţia microîntreprinderilor din spaţiul rural Mărimea alocărilor financiare: • Reabilitări / modernizări / dotării / structuri de cazare • Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro • Costul total maxim al unui proiect: 5 000.000 Euro • Crearea / extinderea / reabilitarea structurilor de agrement turistic • Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro • Costul total maxim al unui proiect: 20.000.000 Euro

 36. Axa prioritară 5.Dezvoltare urbană durabilă • În cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate numaiplanuri integratederegenerare urbană a arealelor urbane cu probleme (”zone de acţiune urbană”), clar delimitatespaţial în cadrul oraşelor (atât oraşe mici şi mijlocii cât şi cartiere cu probleme ale centrelor urbane mari), areale urbane cu o populaţie de cel puţin 20.000 de locuitori. • Acest tip de proiecte integrate vor cuprinde proiecte individuale din cel putin douadomenii de intervenţie : • reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor urbane– componentă obligatorie; • dezvoltarea mediului de afaceri; • Reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor sociale.

 37. Axa prioritară 5.Dezvoltare urbană durabilă Proiectele individuale • După aprobarea, în urma procesului de evaluare, a proiectului integrat, solicitantul va depune minim 2 proiecte individuale - componente ale proiectului integrat - din domenii diferite (infrastructură şi servicii urbane, mediu de afaceri, infrastructură şi servicii sociale) cu studii de fezabilitate şi proiecte tehnice.

 38. Axa prioritară 5.Dezvoltare urbană durabilă Solicitanţi: • Autorităţi ale administraţiei publice locale Mărimea alocărilor financiare: 1) Proiect integrat • Costul total minim : 10.000.000 Euro • Costul total maxim al unui proiect integrat: 50.000.000 Euro 2) Proiect individual • Costul total minim al unui proiect individual: 500.000 Euro • Costul total maxim al unui proiect individual: 25.000.000 Euro

 39. Finanţarea proiectelor • Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale • Contribuţie FEDR: 85 % • Contribuţie de la bugetul de stat: 13 % • Contribuţie de la bugetul bugetul local: 2 % • Persoane juridice care nu sunt societăţi comerciale (ONG-uri): • Contribuţie FEDR: 85 % • Contribuţie de la bugetul de stat: 13 % • Contribuţie proprie: 2 %

 40. Finanţarea proiectelor • Societăţi Comerciale – Întreprinderi Mari • Contribuţie FEDR: maxim 50% • Contribuţia proprie: minim 50% • Societăţi Comerciale – Întreprinderi Mijlocii • Contribuţie FEDR: maxim 60% • Contribuţia proprie: minim 40% • Societăţi Comerciale – Întreprinderi Mici şi Microîntreprinderi • Contribuţie FEDR: maxim 70% • Contribuţia proprie: minim 30%

 41. Paşi de urmat pentru solicitanţii de finanţare • Strategie/plan de afaceri • Identificare oportunităţi • Consultanţă • Project management • Cofinanţare şi finanţare

 42. Vă mulţumesc pentru atenţie! www.adrvest.ro e-mail: office@adrvest.ro Tel/fax: 0256 / 491981, 491923