Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vest PowerPoint Presentation

Vest

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vest Povzetek iz: J. T. Bretzke, A Morally Complex World, 109-144. OMT 2006-07

 2. I. Primat vesti • Bretzke poudarja središčno vlogo vesti v moralni teologiji: “vedno sledi svoji oblikovani in poučeni vesti” (ključni stavek MT) • Vest ni biblični pojem, vendar najdemo osnovno idejo v številnih mesti v SP • vest = Božji glas (Apd 5,27-32): “Boga je treba bolj poslušati kot ljudi” (Apd 5,29) • v vesti se križajo vsi štirje viri moralnosti

 3. Pojem vesti • 2. vat. koncil: “svetišče človeške osebe” (GS 16) • sveti kraj, kjer se posameznik sreča z Bogom • zavetišče, kamor nima vstopa nobena zunanja avtoriteta • Avtonomija vesti (nomos = zakon, autos = sam) – ne pomeni, da človek sam ustvarja moralni zakon zase, ampak da ga odkriva in potem izvaja v svojem življenju • “Oseba je moralno dobra, ker si iskreno prizadeva, da bi odkrila dobro in dobro delala ter da bi razkrila zlo in se ga izogibala oz. ga zmanjševala.” (Bretzke 111)

 4. Zadnja avtoriteta • Vest je zadnja moralna avtoriteta, ki jo je potrebno poslušati • Heteronomija (“hetero” – drugi, drugačen) ni v tradiciji katoliške moralne teologije • Sth I-II, q. 19, a. 5: tudi če bi bil posameznik izključen iz Cerkve, mora poslušati lastno vest, kajti zadnji sodnik je Bog • coram Deo (=pred Bogom)

 5. Cerkveno učiteljstvo • Grisez: “katoličani morajo oblikovati vest v skladu z naukom cerkvenega učiteljstva”, “podreditev nauku cerkvenega učiteljstva je podreditev Božjemu nauku” • Bretzke: ugovori • težko je reči, katere so zares nezmotljive Božje smernice na moralnem področju • prehiter prehod med tem, da ima cerkveno učiteljstvo po Božjem načrtu določeno vlogo na moralnem področju, in med tem, da je poslušnost cerkvenemu učiteljstvu poslušnost Bogu

 6. potrebno je upoštevati moralni razvoj (prešuštvo, smrtna kazen, verska svoboda, suženstvo, pobiranje obresti) • “Cerkveno učiteljstvo je kljub pomoči Svetega Duha še vedno sestavljeno iz ljudi, ki so podvrženi vsem omejitvam, ki so lastne človeški naravi, kar vključuje tudi delno spoznanje” (Bretzke 114) • Ratzinger: celotna Cerkev je obdarjena s Svetim Duhom

 7. Zmotna vest • Posameznik mora slediti svoji vesti, četudi je objektivno gledano zmotna • To ne pomeni zanemarjati pomena za oblikovanje in poučevanje vesti (pomen cerkvenega učiteljstva!) • Nikogar ne smemo siliti, da bi deloval proti svoji lastni vesti (KKC 1782; 1790)

 8. II. Zgodovina • Syneidesis: dva različna aspekta • habitus • actus (moralna sodba) • Manualistika: dve vrsti sodbe • pravilnost/zmotnost nekega abstraktnega dejanja v sebi (objektivna narava: iudicium de actu ponendo) • ali je določeno dejanje, ki ga posameznik proučuje, pravilno ali zmotno (subjektivna sodba: iudicium de positione actus)

 9. Odprte teme • premagljiva/nepremagljiva zmotna vest, gotova/negotova vest • problem: racionalizacija (z razumom lahko marsikaj opravičimo) • objektivno/subjektivno: pravilno/zmotno, dobro/slabo (Fuchs) • narava/kultura – ni moralne narave brez kulture; pojem “človeška narava” je abstrakcija

 10. Tradicionalni pogled: vest presoja moralnost dejanja Objektivni moralni red Vest sodi moralno dejanje na podlagi skladnosti z objektivnim moralnim redom, ki je “zunaj” osebe objektivni pol Oseba Končna sodba vesti je lahko pravilna ali zmotna. subjektivni pol Bretzke, 127.

 11. Pokoncilski pogled: razločevanje v vesti posameznika Svetišče posameznikove vesti Razumevanje tega, kar Bog zapoveduje (objektivni pol) Odgovor na razumevanje Božjega klica (subjektivni pol) Oba pola sta povezana znotraj vesti Bretzke, 129.

 12. III. Spirala moralnega življenja • Vest je prirojena, vendar ne kot genski zapis, ki določa naš biološki razvoj • Spirala moralnega življenja utemeljenega v vesti (the spiral of conscience-based moral living): • določeno krožnost v razvoju vesti • določen napredek in razvoj v moralni modrosti in veščosti, da modrost udejanjimo v praksi

 13. 1) Začetek: faza osnovnega oblikovanja, formation (jedrne vrednote – družina, starši) – kasneje se v proces vključijo še drugi glasovi (kulturno okolje) • 2) Poučevanje vesti (information) • 3) Različni viri, ki poučujejo našo vest, zato je potrebno razločevanje (discernment) – za razločevanje potrebujemo adekvatne informacije (štirje viri MT); razločevanje pomeni iskanje iskrenega odgovora na to, kar spoznamo, da Bog od nas zahteva

 14. 4) Odločitev (decision): Prav je, da se posvetujemo z drugimi, vendar je na koncu vsak posameznik odgovoren za svoje moralne odločitve • 5) Udejanjenje (action): razumnost • 6) Razmislek (reflection): premisliti vse pomembne moralne odločitve • 7) Preverjanje (reconsideration) • 8) Preoblikovanje (re-form): ne moremo stopiti dvakrat v isto reko

 15. Oblikovanje Preoblikovanje Preverjanje Razmislek Udejanjenje Odločitev Razločevanje Poučevanje Oblikovanje Bretzke, 139.

 16. Šibkosti modela spirale • preveč intelektualističen; premalo upošteva čustveno, psihološko, socialno in kulturno dimenzijo • preveč optimističen; v življenju človek ne raste vedno v moralni modrosti – spirala, ki gre navzgor, ima tudi svojo dvojčico, t.j. spiralo, ki gre navzdol v moralni modrosti

 17. oblikuj preoblikuj Spirala izzivov pri razvoju vesti močne točke/ovire pri oblikovanju viri/ovire pri poučevanju uvidi/slepe pege pri razločevanju močne točke/šibkosti pri odločanju in udejanjanju močne točke/ovire pri preverjanju in preoblikovanju pouči se razločuj preveri odloči se premisli deluj