Download
sparebanken vest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sparebanken Vest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sparebanken Vest

Sparebanken Vest

277 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sparebanken Vest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sparebanken Vest Traust, tradisjonell sparebank - Foran et veiskille? Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 2. Oversikt • Etablert 1823 • Alliansefri (tidl. Sparebank 1 bank), • Visjon: “Drivkraft for utvikling av samfunns- og næringsliv på Vestlandet” • Finansiell målsetting: • Tilfredsstillende avkastning på egenkapital for 2005 • Kjernekapitaldekning skal minimum være 8% • Konkurransedyktig utbytte Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 3. Hovedpunkter • Visjon: “Drivkraft for utvikling av samfunns- og næringsliv på Vestlandet” • Drivkraft? – 82% av utlån til bolig og eiendomsdrift • Delmål synes å være viktigste styringsparameter (kap.dekn., C/I, ROE) • Hordaland og Sogn og Fjordane har vært definert som hjemmemarked • men beveger seg sørover (etablerer kontor i Haugesund) • Starten på en mer offensiv strategi? • Utfordringer/muligheter • Økende andel andre inntekter (30%), men fortsatt betydelig potensiale • Fortsatt noe kostnadstung, men C/I fra 70 i 1995 til 60% i 2004 • Økende konkurranse i hjemmemarkedet (Sparebank 1 Rogaland inn i Bergen) • Grunnfondskapitalen marginaliseres – 9,4% Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 4. Hovedpunkter • Stor sparebank, men liten bank • En utfordring å stå alene? • Traust, tradisjonell sparebank med lav risiko. Vil det fortsatt gi tilfredsstillende avkastning? • Lederskifte • Ansettelse av ekstern administrerende direktør kan innebære en kursendring • Er visjonen død? – Hvor vil Sparebanken Vest? Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 5. Finansiell størrelse • Forvaltningskapital NOK 51,5mrd. • nr. 2 blant sparebankene (ekskl. DnBNOR) • Utlån: NOK 43,8mrd. Innskudd NOK 26,6mrd. Forvaltningskapital NOKmrd. Utlån/innskudd, NOKmrd Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 6. Finansielle størrelser Inntekter (NOK ca NOK 1,470m) Utlån (NOK 44 mrd) ROE Tap på utlån Tap på utlån ROE Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 7. Utlånsporteføljen, 30.06.05 (NOK mrd) Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 8. Renteinntekter - rentemargin Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 9. Forutsetninger for estimater 2005-07 • Ingen vesentlige endringer i bankens virksomhet • Uendret andel andre inntekter • Gradvis økt rentenivå • Gradvis økning i bedriftsutlån • Gradvis økning i tap Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 10. Vurdering • Noe uklar strategi • Styrt av delmål – man hva er langsiktig mål • Banken har en solid markedsposisjon • Bør være en god base for å skape langsiktig vekst • Vil banken ta en mer sentral rolle i næringslivet i hjemmemarkedet? • Lavere inntjening enn andre sparebanker på samme størrelse • Kostnads og/eller inntektsutfordring Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 11. Estimater Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 12. Prising (basert på 2006 estimater) Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 13. Avkastning • Gir høyere direkte avkastning enn øvrige banker • Men, lavere “earnings yield” – vil være mer sensitiv for renteendringer Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 14. Konklusjon • Fullt priset på P/E og pris/bok • Men, • Attraktiv direkte avkastning • Lav risiko – grunnfondskapitalen har god “beskyttelse” • NOK 2,5mrd. i egenkapital ”ryker” før grunnfondskapitalen på NOK 250m • Hold Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 15. Fondsfinans anbefalinger • Sparebanken Midt-Norge: Akkumuler • Spabanken Nord-Norge: Akkumuler • Sparebanken Møre: Hold • Sparebanken Vest: Hold • Sparebanken Øst: Hold • Sparebanken Rogaland: Reduser Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 16. Fondsfinans Research, 30 August, 2014

 17. DISCLAIMER / DISCLOSURE OF INTERESTS DISCLAIMER • This report is provided for information purposes only. It should not be used or considered as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities. Any opinions expressed are subject to change without prior notice. This report is based on information from various sources believed to be reliable. Although all reasonable care has been taken to ensure that the information herein is not misleading, Fondsfinans ASA makes no representation or warranty expressed or implied as to its accuracy or completeness. Neither Fondsfinans ASA, its partners and employees, nor any other person connected with it, accepts any liability whatsoever for any direct or consequential loss of any kind arising out of the use or reliance on the information in this report. This report is prepared for general circulation and general information. It does not take into account the specific investment objectives and financial situation of any recipient. Investors seeking to buy or sell any securities discussed or recommended in this report, should seek independent financial advice relating thereto. This report may not be distributed, quoted from or reproduced for any purpose without written approval by Fondsfinans ASA. DISCLOSURE OF INTERESTS • Fondsfinans ASA is constantly seeking investment-banking mandates, and may at any time perform investment banking or other services or solicit investment banking or other mandates from the company or companies covered in this report. Fondsfinans ASA may from time to time as part of its investment services hold positions in securities covered in this report. Under our internal regulations, our analysts are not permitted to purchase new securities in the companies they cover. Holdings are specified as part of shareholder information in each report. Fondsfinans Research, 30 August, 2014