Download
hospitalsenheden vest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hospitalsenheden VEST PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hospitalsenheden VEST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hospitalsenheden VEST Implementering af udredningsretten i HEV Den ledelsesmæssige tilgang Hospitalsdirektør Henning Vestergaard Lægefaglig direktør Jens Friis www.regionmidtjylland.dk

 2. Disposition • Opfyldelse af udredningsretten – HEVs tilgang • Processen • Dialogen med afdelingerne • Beslutningsgrundlaget • Skabelse af tilstrækkelig kapacitet • Registrering og dataunderstøttelse • Hvor er vi nu? Hospitalsenheden VEST 2 ▪ www.vest.rm.dk

 3. Opfyldelse af udredningsrettenovervejelser i hl før vi gik ud • Hvad skal vi sige, for at det giver mening? • Et lovkrav • Skærpet kurs fra politikere og direktion • Bedre patientoplevelser • Lettere både fagligt og administrativt • Og …. Vi kan og vi vil (sammen) •  Gøre HEV til et bedre sted at være for patienter og medarbejdere Hospitalsenheden VEST 3 ▪ www.vest.rm.dk

 4. Opfyldelse af udredningsretten • HLs overvejser om barrierer: • Kapacitet • Personaleressourcer • Fysisk kapacitet • Budget • Vilje– opgaven forstået og accepteret? • Samarbejde / flaskehalse Hospitalsenheden VEST 4 ▪ www.vest.rm.dk

 5. Processen primo majVi sendte et hold spejdere ud • Bilaterale dialoger med alle afdelinger, ikke kun de kliniske • Hvordan ser situationen ud • Tilbagemelding til Staben i skemaform (se næste slide) Hospitalsenheden VEST 5 ▪ www.vest.rm.dk

 6. Opgaven før et teamadøgn: Hver afdeling, omfattet af udredningsretten, har skullet finde ud af: Har vi underkapacitet til at indfri udredningsretten • Hvor meget kapacitet skal tilvejebringes • Hvordan kan afdelingen ”finansiere” den nødvendige kapacitet • Er der kapacitet, som kan konverteres til udredningsret • Hvor og med hvor meget kan tilgangen reduceres • Hvor og med hvor meget kan afdelingen effektivisere • ændret arbejdstilrettelæggelse i ambulatorierne • ændret opgavefordeling i ambulatorier • afkortning/fokusering af konferencer • ændret arbejdstilrettelæggelse på sengeafsnit Øvrige afdelinger har skullet forholde sig til følgende: • Hvordan kan afdelingen bidrage med effektivisering/ frigørelse af midler / kapacitet til udredningsret Hospitalsenheden VEST 6 ▪ www.vest.rm.dk

 7. Processen • AL-temadøgn medio maj • Fokusering på kapacitetsopgaven: • Tværgående problemstillinger • Samarbejde • Gode historier • Beslutning – udtryk for vilje (det penge kan løse) • Udredningsretten overholdes senest 1. september 2014 (undtaget neurologien) • Penge til udvalgte afdelinger – knap 10 mio. (HL) • 100 punkts plan (til at gøre livet lidt lettere) • - kapacitet til udrednigsret • - evt. budgetpres • - trivsel - lette pres på personalet Hospitalsenheden VEST 7 ▪ www.vest.rm.dk

 8. Finansiering (af de 10) • Tværgående tiltag: • Mad til medicinstuderende • Funktionslederstillinger • Printere og digital post • Digitalisering af medarbejderbladet • Reduktion i puljer • 100-punkts planen til resten – herunder lette pres Hospitalsenheden VEST 8 ▪ www.vest.rm.dk

 9. 100-punkts planen • Resultat af: • dialogrunder, • AL temadøgn • indsendte skemaer • Indhold 20 tværgående og 80 afdelingsspecifikke • Løbende drøftelse på AL-møder og opfølgning på BUA-møder (og temadøgn, som starter i aften) • Gevinsten bliver i afdelingerne til at sikre budgetoverholdelse og lette pres Hospitalsenheden VEST 9 ▪ www.vest.rm.dk

 10. 100-punkts planen - eksempler • Tværgående: • Flytning af booking af ortopædkirurgiske patienter til anæstesien • Ændret henvisning af visse kardiologiske patienter til myokardiesk intigrafi i nuklearmedicinsk afdeling • Arbejdstilrettelæggelse, udvidet åbningstid, vagtplanlægning, morgenkonferencer • Flere videokonferencer i stedet for fysiske møder Hospitalsenheden VEST 10 ▪ www.vest.rm.dk

 11. 100-punkts planen - eksempler • Afdelingsspecifikke: • Reducere henvisningerne internt og eksternt (potentialet er ca 30%) • Opgaveflytning fra læger til sygeplejersker / bioanalytikere • Øget brug af Ambuflex • Færre kontroller • Reduktion i mødeafholdelse / konferencer • Reduktion i kørselsudgifter – ex. elbiler • Arbejdsgange og Lean-processer Hospitalsenheden VEST 11 ▪ www.vest.rm.dk

 12. Gastroenterologi: Et konkret eksempel Nyhenviste pr. md. • 8 ekstra ambulante spor 65 • Flere patienter i eksisterende spor 20 • Aften skopispor 50 • Et ekstra skopispor i dagtid 25 • Opgaveflytning til skoperende sygepl 40 • Køb af koloskopier hos privat 25 Der tilføres: • Speicallæge endokrinologi/infektionsmed. for at frigøre gastro læger • Skoperende sygeplejerske • Aftenarbejde og arbejde på fridage Hospitalsenheden VEST 12 ▪ www.vest.rm.dk

 13. Udredningsretten - opfølgning • Hospitalsenheden Vest - april - august, afsluttede patienter (AFX01*) • 65 pct. målopfyldelse! • Store forskelle på tværs af afdelingerne • Ikke datakomplethed Hospitalsenheden VEST 13 ▪ www.vest.rm.dk

 14. Udredningsretten - opfølgning • Hospitalsenheden Vest - april - august, afsluttede patienter (AFX01*), ex. interne henvisninger og pakkeforløb • Målopfyldelse på 91 pct. • Men kun 57 pct. ift. egne krav til målopfyldelse • Korrekt registrering? Hospitalsenheden VEST 14 ▪ www.vest.rm.dk

 15. Udredningsretten målopfyldelse • Generelt stadig en del forvirring mht. korrekt registrering • Definitionen af udredning vs. behandling • Hvornår udredningsplan, og hvornår faglig (D1) og anden (kapacitetsmæssig, D9) begrundelse, • ex. patientens afslag på omvisitering (D2) • Behov for mere detaljerede opfølgninger: • Data på henvisninger og udredningstid • Sammenhæng mellem henvisninger og amb. tider • BI-rapporter internt og regionale pr. 1. december Hospitalsenheden VEST 15 ▪ www.vest.rm.dk

 16. Hvor er vi så nu? • Målopfyldelse: • På mange områder grøn, men • Urologi – kan næsten løse opgaven selv, men AUH patienter • Kardiologi – ændring i lægesituationen • Gastroenterologi – mindre kapacitetsproblemer • Skopier – OBS voksende antal henvisninger • Neurologi – længere udsigter • Handleplaner for målopfyldelse • Vi er stadig ikke helt i mål, men i januar med få undtagelser Hospitalsenheden VEST 16 ▪ www.vest.rm.dk

 17. Spørgsmål og debat ? ? ! Hospitalsenheden VEST 17 ▪ www.vest.rm.dk Hospitalsenheden VEST 17 ▪ www.vest.rm.dk