1 / 25

Prof. dr. Baranyi Béla DSc tudományos tanácsadó, osztályvezető tanszékvezető baranyib@rkk.hu

Prof. dr. Baranyi Béla DSc tudományos tanácsadó, osztályvezető tanszékvezető baranyib@rkk.hu. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya. HATÁRMENTISÉG ÚJ DIMENZIÓKBAN HANYATLÓ ÉS HATÁR MENTI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE.

wyatt
Télécharger la présentation

Prof. dr. Baranyi Béla DSc tudományos tanácsadó, osztályvezető tanszékvezető baranyib@rkk.hu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prof. dr. Baranyi Béla DSc tudományos tanácsadó, osztályvezető tanszékvezető baranyib@rkk.hu Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya HATÁRMENTISÉG ÚJ DIMENZIÓKBAN HANYATLÓ ÉS HATÁR MENTI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. Vándorgyűlése 1. szekció: Politika, történeti, közigazgatási kérdések Révkomárom, 2011. november 24-25. 1

 2. Jelentős fejlettségbeli, területi egyenlőtlenségek Általános elmaradottság, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Súlyos gazdasági-társadalmi gondok, akut munkanélküliség Elmélyült strukturális válság, az ipar általános leépülése („rozsdaövezetek”, iparhiányos térségek stb.) Rossz infrastrukturális ellátottság Nehéz megközelíthetőség, elszigeteltség Tartós szociális válság, szegregáció, mélyszegénység (pl. Fehérgyarmati kistérség) 1. Elmaradott, hanyatló térségek jellemzői Mottó: Az összeurópai modellnek nincs reális alternatívája

 3. Belső perifériák – országon belüli ún. mélységi elhelyezkedés(északkeleti háromhatár-szeglet, Cserehát, Közép-Tiszavidék, Bátonyterenyei kistérség; dunántúli-déldunántúli térség – Lengyeltóti, Tabi, Tamási, Kadarkúti stb. kistérségek). Külső (határ menti) perifériák –határ menti és államhatár közeli térségek (pl. északkelet-magyarországi magyar–román, magyar–ukrán, magyar–szlovák határtérség; Bihari határszél; Dél-délnyugat-Dunántúl – magyar–horvát határtérség stb.). A belső és külső perifériák közötti átmeneti térségek (pl. Encsi, Szikszói, Bodrogközi, Sárospataki, Baktalórántházai, Fehérgyarmati, Mátészalkai, Szigetvári, Sellyei stb.kistérség). 2. Perifériák elhelyezkedése térségi-területi vetületben

 4. 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség Magyarországon, 2009 Forrás:www.nfu.hu

 5. 3. Külső (határ menti) perifériák kialakulása történeti dimenziókban • A jelentős terület- és népességvesztésen túl Trianonlegsúlyosabb következménye az államhatár elválasztó szerepének erősödése. • A Kárpát-medence egységesülő politikai, gazdasági és etnikai térszerkezetének széttöredezése, a határ menti kettős perifériák kialakulása. • A határ menti kettős perifériajelleg: • új, elválasztó jellegű politikai államhatárok „szélére” került területeken egykori centrumvárosok, vonzásközpontok és térszerkezeti kapcsolatok elvesztése (pl. Kassa, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad, Szabadka stb.); • sokirányú perifériaképződés az államhatárok mindkét oldalán (halmozottan hátrányos „periféria perifériája” helyzet kialakulása, tartós gazdasági-társadalmi válság, etnikai problémák stb.).

 6. Az 1920. évi trianoni békeszerződés következtében vonzásközpontjukat vesztett területek Magyarországon Forrás: MTA RKK Debreceni Osztály.

 7. A fejlődési tengelyek változása az ország térszerkezetében Jelmagyarázat: 1. Fejlődési választóvonalak; 2. Nyertesek; 3. Vesztesek; 4. Fejlődési övezet. Nagyrégiók (NUTS 2) 1–7. Forrás: Faragó L. szerk.

 8. 4. Határmentiség és perifériahelyzet dichotómiája Kistérségek fejlettsége – határ menti perifériák, 2007 Forrás: A 67/2007. (VI.28) OGY határozat alapján KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 2008.

 9. A „periféria perifériái” az Északkelet-Alföldön

 10. A Schengen-folyamat kiteljesedése. Magyarország teljes jogú Schengen-tagsága (2007. december 21.). Az eurorégiós, nagyrégiós határközi szervezeti keretei (pl. Kárpátok Eurorégió, Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió) , ún. „bizottsági típusú” együttműködési formák helyett és/vagy keretében erősödő kisebb, konkrét bi- és trilaterális, projekt típusú intézményesült, interregionális határon átnyúló együttműködések: Kistérség–kistérség, kistérség–város, város–város kapcsolatok vagy városszövetségek, határ menti településszövetségek, kvázi „mini-eurorégiók” létrejötte. Európai Együttműködési Területi Csoportosulások –European Grouping of Territorial Cooperation – (Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK. számú rendelet, 2006. július 5.) önálló jogi személyiséggel rendelkező új intézményi keretek a tagállamok regionális és helyi önkormányzatai között. Nagy- és középvárosok „kapuvárosi” (gateway) és tranzitfunkcióinak és egyéb településközi kapcsolatok erősödése. Vállalkozói övezetekés a hozzájuk tartozó ipari parkok. 5. Felzárkózási esélyek – paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban

 11. A Kárpátok Eurorégió és a működési területén létrejött kisrégiós interregionális szerveződések

 12. Formálódó határrégiók és új interregionális együttműködések Forrás: Hardi T., MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr.

 13. 6. Határon átnyúló városi együttműködések típusai intenzitásuk alapján • Különösen intenzív kapcsolatokerős és szoros egymásrautaltság alapján (Komárom–Révkomárom; Esztergom–Párkány). • Intenzív együttműködés közös stratégia és euroregionális kapcsolatok keretében (pl. Debrecen–Nagyvárad ; Miskolc–Kassa ; Nyíregyháza–Szatmárnémeti, Szeged–Arad–Temesvár, Pécs–Eszék). • Kis- és középvárosok hagyományos formákon és gazdasági kapcsolatokon alapuló együttműködése(pl. Záhony–Csap, Mátészalka–Munkács; Mátészalka–Nagykároly, Makó–Nagyszentmiklós, Baja–Zombor). • Közös történelmi gyökereken, hagyományokon, kulturális értékeken alapuló együttműködések (pl. Fehérgyarmat–Nagyszőlős, Vásárosnamény–Beregszász, Balassagyarmat–Nagykőrös) . • Konkrét cél, fejlesztés érdekében létrejött együttműködések (pl. Létavértes–Székelyhíd, Nyírábrány–Érmihályfalva; Biharkeresztes–Bors) . • Testvértelepülési kapcsolatok.

 14. A fejlődést szolgáló határ menti potenciális város–város és város–falu együttműködések Forrás: MTA RKK Debreceni Osztály, 2008.

 15. Európai regionális támogatási politika legfontosabb prioritása. Határrégiók az EU regionális politikájának stratégiai célrendszerében: a fejlettségbeli különbségek mérséklése; a külső (határ menti) perifériák felzárkóztatása és fejlesztése; a kohézió erősítése. Az intézményesült interregionális együttműködések (pl. eurorégiók, EGTC-k) az euroatlanti integrációs folyamat kiemelt területei, „motorjai”. Paradigmaváltás a határon átnyúló együttműködésekben a belső határok mentén („határok nélküli Európa”). 7. Határrégiók bővülő, új szerepkörben 15

 16. 8. A határon átnyúló együttműködés új intézményi keretei • Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC), újabb elnevezéssel Európai Területi Társulások (ETT). • Az EGTC-k olyan határon átnyúló jogi személyiségű határközi intézményi keretek, együttműködő települések, különböző szintű önkormányzatok, kistérségek, állami intézmények, mikrorégiók, gazdasági szervezetek, amelyek államközi szerződések nélkül is teljes jogképességgel rendelkeznek, kvázi határon átnyúló megyék, hatósági jogkörök nélkül. • Főbb kompetenciák: • közös összehangolt fejlesztési kérdésekben, • az európai uniós források közös felhasználásában, • a partnerségi kapcsolatok erősítésében, • eljárásjogi kompetencia. • Első EGTC az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (2006. május 6.). – Számuk: 6.

 17. 9. Első EGTC-k Magyarországon Forrás: Soós E. – Fejes Zs. 2009. 17

 18. 10. Új típusú kisrégió – Ister-Granum Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC), 2008. máj. 6. Alapítás helye: Esztergom, 2008. május 06. 86 települési (47 magyarországi és 39 szlovákiai) önkormányzat együttműködése. Tevékenység: a területfejlesztés teljes körére kiterjedő együttműködés.

 19. 11. A paradigmaváltás szerepe a határ menti perifériák felzárkóztatásában • A nagyívű határközi szervezeti rendszerekkel szemben vagy mellett felértékelődnek az együttműködés kisebb léptékű (ún. mini eurorégiós) intézményi formái (kistérség-kistérség, város vagy településszövetségek, EGTC-k). • Nagy- és középvárosok kapuvárosi (gateway) és tranzitfunkciók, az egyéb településközi kapcsolatok. • Hajdan volt integrációs kapcsolatok, széttöredezett térszerkezeti egységek, vonzáskapcsolatok újjászerveződése, természeti tájak szorosabb összekapcsolódása (Bihar, Szatmár, Bereg stb.),közvetlen társadalmi, kulturális kapcsolatok megújítása. • Bővülő tudományos, felsőoktatási, közoktatási és innovációs együttműködések nagy felsőoktatási és tudományos centrumvárosok között (Miskolc–Kassa, Nyíregyháza–Ungvár–Szatmárnémeti; Debrecen–Nagyvárad; Szeged–Arad–Temesvár).

 20. 12. Várható eredmények a határ menti perifériák fejlődésében • A felzárkóztatás érdekében a perifériák erőteljesebb ütemű újraiparosítása. • A Schengen-folyamat pozitív következményei: • az államhatárok elválasztó jellegének gyengülése, majd megszűnése; • határ menti (külső) perifériák dinamikus felzárkóztatása; • kistérségi és településközi kapcsolatok intenzív fejlődése; • határtérségek közötti összekötő hídszereperősödése; • hozzájárulás egy új Kárpát-medenceitransznacionális makroregionális gazdasági térség kialakulásához.

 21. A témát érintő kiadványaink Baranyi B. (szerk.): A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 2001. 368 p.

 22. Baranyi Béla: A határmentiség dimenziói Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 2007. A témát érintő újabb kiadványok

 23. Baranyi B. (szerk.): Észak-Alföld. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, 2008. 517 p.(Kárpát-medence régiói, 8. kötet. – Sorozatszerk.: Horváth Gyula)

 24. Baranyi B. (szerk.): Kárpátalja. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, 2009. 540 p. (Kárpát-medence régiói, 11. kötet. – Sorozatszerk.: Horváth Gyula)

 25. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

More Related