Download
polski sektor bankowy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polski Sektor Bankowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polski Sektor Bankowy

Polski Sektor Bankowy

215 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Polski Sektor Bankowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Łódź 27.05.2008

 2. SZANSE: POTENCJAŁ SEKTORA BANKOWEGO Liczba banków i placówek bankowych w Polsce Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych 2 Źródło: NBP 2007 III kw.

 3. LICZBA PLACÓWEK BANKOWYCH 3 Źródło: NBP. 2007

 4. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W BANKACH • Kadra dobrze wykształcona • Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań 4 Źródło: NBP, *dane według rodzaju banków za III kw. 2007

 5. WYKSZTAŁCENIE KADR BANKOWYCH podstawowe i niepełne średnie wykształcenie wyższe wykształcenie średnie Raport Związku Banków Polskich: „Kadry polskiej bankowości 2006”

 6. FUNDUSZE WŁASNE SEKTORA BANKOWEGO W LATACH1993-2007 (W MLN ZŁ.) - Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Źródło: NBP,. 2007

 7. FUNDUSZE WŁASNE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W LATACH1993-2007 (W MLN ZŁ.) Źródło: NBP 2007

 8. AKTYWA/PKB EUROPA w 2006 r Mln Euro Źródło: ECB

 9. LICZBA INSTYTUCJI KREDYTOWYCH W POLSCE – 5 miejsce w UE

 10. DEPOZYTY SEKTORA NIEFINANSOWEGO W MLN ZŁ Źródło: NBP 2007

 11. KREDYTY DLA PODMIOTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO W MLD ZŁ Źródło NBP 2007* (wartość dla samorządów za II kw 2007)

 12. Średnie ważone oprocentowanie – kredytów mieszkaniowych ogółem w % Źródło: NBP

 13. POZIOM MARŻY ODSETKOWEJW LATACH 1997-2007 • Przyczyny zmniejszenia: • Długotrwałe obniżanie stóp procentowych • Stabilny i niski wskaźnik inflacji • Rosnąca konkurencja • Zmniejszanie kosztów • Wzrastające „ubankowienie” wpływa na obniżanie jednostkowego kosztu kredytu Źródło: NBP, dane według stanu na III kw. 2007

 14. JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGONALEŻNOŚCI ZAGROŻONE W LATACH1993-2006 • To odzwierciedlenie kondycji gospodarki i stanu obrotu gospodarczego • Wysoki udział należności zagrożonych przyczyną niższej rentowności w niektórych okresach i trudności w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług. Źródło: NBP, 2007

 15. Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk) 16 Źródło: NBP

 16. Bankowość Internetowa 17

 17. SEKTOR BANKOWY – POTENCJAŁ I SZANSE • Ludzie, doświadczenie i doskonała kondycja polskich banków- są szansą w procesie absorpcji; • W wielu programach uwzględniono postulaty sektora finansowego ws. ułatwień w dostępie do finansowania zewnętrznego; • Polski sektor bankowy posiada wys. fundusze własne pozwalające na dalszy dynamiczny rozwój akcji kredytowej;

 18. SZANSE • Polski sektor bankowy na tle innych krajów UE • Pod względem aktywów polski sektor bankowy jest relatywnie mały na tle na tle krajów „starej” UE krajów „starej” UE- ale … Pekao i PKO BP należą do grona największych banków w Europie • Polski sektor jest największy wśród nowych krajów UE • Niski poziom ubankowienia gospodarki dający szanse na dalszy rozwój • Koncentracja sektora nie odbiega od standardów UE • Struktura własnościowa sektora zbliżona do innych nowych członków UE w UE • Polski sektor bankowy należy do najzyskowniejszych i najbezpieczniejszych w UE Źródło: KNF

 19. SZANSE • REALNY DIALOG SEKTORÓW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO: - profesjonalizm i konsekwencja i w programowaniu i w działaniu; - wiedza ekonomiczna i język komunikacji; - konsultacje rozwiązań na uczciwych warunkach; - zaufanie; • UŁATWIANIE BENEFICJENTOM DOSTĘPU DO KAPITAŁU ZEWNĘTRZNEGO • ODSTĘPOWANIE OD INSTRUMENTÓW BEZWROTNYCH NA RZECZ INSTRUMENTÓW ODNAWIALNYCH/ZWROTNYCH

 20. OBSZARY WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM BANKOWYM • Obsługa informacyjna • Doradztwo • Finansowanie: • Standardowe instrumenty finansowe • Współfinansowanie projektów z dotacją UE • Finansowanie z udziałem środków publicznych i partnerów instytucjonalnych: EBI, EFI, EBOiR, BŚ, BGK; • Partnerstwo Publiczne-Prywatne • Zabezpieczenie ryzyk • Monitoring • Obsługa rozliczeń • Wymiana informacji gospodarczej • Stały dialog i współpraca: klient/beneficjent-bank/ZBP- inst. publ. 21

 21. STRUKTURA FINANSOWANIA PROJEKTÓW 2007-2013 * PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004-2006 ** ZGODNIE Z PROJEKTEM USTAWY O URUCHAMIANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

 22. SZANSE • Dobry kierunek: • wspólnotowy: • JEREMIE • JESSICA • RSFF W 7 PR • INSTRUMENTY FINANSOWE CIP - krajowy: • „nowy” kredyt technologiczny w PO IG CZY ZOSTANIE ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIAMI KE REALNIE WŁĄCZONY SEKTOR PRYWATNY – W TYM BANKI KRAJOWE ?

 23. SZANSE Banki będą także szerzej zaangażowane w finansowanie JST, np. w RPO. Przy ZBP działa międzybankowa Regionalna Sieć Kontaktowa w ramach której sektor bankowy reprezentowany jest wobec władz samorządowych w regionach REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013 24

 24. BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE SPO WKP 2004-2006ponieważ stworzono im odpowiednie (choć nie idealne) warunki do wspierania tych projektów. Źródło: Ewaluator ABR OPINIA na podstawie danych PARP

 25. BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE SPO WKP 2004-2006WYNIKI PODDZIAŁANIA 2.2.1. SPO WKP. NAJWAŻNIEJSZA, OSTATNIA RUNDA (STAN WG DANYCH PARP NA 15.X.2007r)W KTÓREJ WŁĄCZONO BANKI Źródło: Opracowanie własne ZBP na podstawie danych PARP, 2007r.

 26. BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPO „ROLNYM” 2004-2006 Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym „Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4” przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007 27

 27. BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO PARTNER I DORADCA ROLNIKÓW W SPO „ROLNYM” 2004-2006 Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym „Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4” przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007

 28. BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ PARTNER I DORADCA ROLNIKÓW W SPO „ROLNYM” 2004-2006- wnioskujący o wsparcie UE rolnicy otrzymywali kredyty Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym „Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4” przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007

 29. OCENA USŁUG BANKÓW TAM GDZIE WŁĄCZONO JE W SYSTEM ABSORPCJI ŚRODKÓW UE Usługi banków związane z Działaniem 2.3 SPO-WKP zostały stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawców, którzy z nich korzystali. Źródlo: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007. 30

 30. POTRZEBA DORADCY „NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI” PKD AD PARP FIRMY DORADCZE BANKI RIF PARP Źródlo: Raport końcowy „Poziom absorpcji przez MŚP środków SPO WKP 2004-2006”, WYG International/PSDB; MRR, czerwiec 2007. 31

 31. SYSTEMY ZBP • AMRON (System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami) • AKCEPTANCI • BANKOWY REJESTR (BR) • DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (DZ) • POJAZDY (719 tys. pojazdów mechanicznych) • POSIADACZE • SARFiN(System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości) • SWOZ (System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach)w budowie • ZORO (System o Zagrożeniach z Obszaru Ryzyka Operacyjnego)w budowie

 32. BANKOWY REJESTR • baza danych – ok.1 mlnklientów, których należności zostały zakwalifikowane do kategorii wątpliwych i straconych, roszczenia dochodzone są w procesie windykacji, stwierdzono posłużenie się fałszywym dokumentem lub złożenie nieprawdziwego oświadczenia • ponad 20 tys. nowych wpisów, ok. 6 tys. usunięć miesięcznie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE • baza danych –ponad1,8 mlnzastrzeżeń, w tym ok. 700 tys.dokumentów tożsamości • miesięcznie ponad 10 tys. nowych zastrzeżeń, ok. 2,8 tys. usunięć • nowa usługa dla osóbnie będących klientami Banków • 1,3 mld sprawdzeń rocznie

 33. Akcjonariusze: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Millennium SA Bank Pekao SA Bank Polskiej Spółdzielczości SA Bank Zachodni WBK SA BRE Bank SA ING Bank Śląski SA Kredyt Bank SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA PKO Bank Polska SA Narodowy Bank Polski Związek Banków Polskich KIR S.A. – firma infrastrukturalna do obsługi systemu płatniczego w Polsce. Sprawnie i bezpiecznie realizuje międzybankowe, bezgotówkowe transakcje płatnicze. W 2007 r. KIR S.A. rozliczyła ponad 1 mld transakcji płatniczych. Jest jedną z największych izb rozliczeniowych w Europie • D z i a ł a l n o ś ć • Prowadzenie systemów rozliczeniowych ELIXIR oraz EuroELIXIR zawierających mechanizm obliczenia wzajemnych należności i zobowiązań oraz gwarancji rozrachunku • Standaryzacja w zakresie transakcji płatniczych • Prowadzenie usług odczytu optycznego – zamiana papierowych dokumentów na postać plików elektronicznych z automatycznym rozpoznawaniem zapisanych informacji • Świadczenie usług podpisu elektronicznego • Prowadzenie Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków (EBPP) - transfer faktur, rachunków lub informacji o płatnościach w postaci dokumentów elektronicznych • Prowadzenie systemu rozliczeń transakcji internetowych PayByNet 34

 34. III KONGRES GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Cele: • Wymiana poglądów przedstawicieli środowisk gospodarczych i administracji rządowej oraz samorządów na temat stanu i kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce • Dostarczenie wiedzy o znaczeniu gospodarki elektronicznej dla rozwoju kraju, firm i obywateli • Promocja nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa gospodarki elektronicznej • Przedstawienie rekomendacji dotyczącej regulacji, standardów i dobrych praktyk

 35. KOALICJA NA RZECZ OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO I MIKROPŁATNOŚCI Cele: • Elektronizacja obrotu gospodarczego • (e-faktura, e-podatki, e-gospodarka przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego) • Upowszechnienie pieniądza elektronicznego • Upowszechnienie polecenia zapłaty • Upowszechnienie polecenia przelewu • Upowszechnienie płatności kartowych

 36. KOALICJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I TRANSPARENTNOŚCI OBROTU GOSPODARCZEGO Cele: • 1. Wsparcie dla utrzymania wysokiego tempa rozwoju usług finansowych oraz rozwoju gospodarczego kraju poprzez: • ograniczanie ryzyk działalności gospodarczej • wykorzystanie nowoczesnych technik zarządzania ryzykiem • utrwalanie nawyku terminowego regulowania zobowiązań • lepsza ochrona praw wierzycieli zabezpieczenie przed oszustwami z użyciem cudzej tożsamości • 2. Potrzeba podjęcia wysiłków do budowania systemów wymiany informacji • - wiarygodnych • - kompatybilnych • - bezpiecznych • - efektywnych • Nauka korzystania z zasobów danych rzecz uczestników obrotu • 4. Dobre praktyki jako standardy współpracy uczestników obrotu

 37. NOWE MOŻLIWOŚCI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 1. Elektroniczne instrumenty płatnicze: • Karty płatnicze • Pieniądz elektroniczny • Centra obsługi telefonicznej • Telewizja cyfrowa • Telefon komórkowy 2. Konta internetowe

 38. ROZWIĄZANIA „MIEJSKIE” PŁATNICZE: • Karta Miejska: • płatności za usługi miejskie i komunalne • transport publiczny • płatny parking • płatność za dostęp do obiektów publicznych, kultury, sportu i rekreacji • Karta Socjalna • Karta Turysty • Aplikacja pieniądza elektronicznego

 39. PROPOZYCJE SZCZEGÓŁOWE: Zbudowanie jednolitego/kompatybilnego systemu mikropłatności Korzystanie z informacji gospodarczej i współpraca w ramach systemów wymiany informacji: System AMRON System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Produkty InfoMonitora ESOR - raport BIK o kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców Elektroniczna Prezentacja i Płatność Rachunków (EBPP) Systemu rozliczeń transakcji internetowych PayByNet Współpraca w ramach SEPA (single euro paymentsarea) - jednolitego rynku usług płatniczych Kształtowanie rynku płatności socjalnych 40

 40. PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne –zwiększanie informacyjności gospodarki Działanie 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – 390 mln Euro Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – 460 mln Euro Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnego – eInclusion – 364 mln Euro Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” – 200 mln Euro

 41. ZAGROŻENIA • Spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce, inflacja, wzrost stóp procentowych; • Zaburzenia na rynkach finansowych i spadek zaufania do sektora finansowego; malejąca płynność sektora; • Opóźnienia w uruchamianiu środków UE; • Nowe, surowsze wymogi kapitałowe i ostrożnościowe dla banków; • Brak zmian podatkowych pożądanych dla rozwoju rynku instrumentów finansowych w Polsce; • Powolny wzrost w 2007r. wartości należności poniżej standardu; • Wartość zobowiązań wobec sektora niefinansowego wyższa niż należności od tego sektora; • Brak rąk do pracy i rotacja kadr; • Brak realnych- dialogu i współpracy sektora publicznego i prywatnego • Otoczenie prawne beneficjenta (np. PZP, ochrony środowiska) • Polski sektor bankowy jest ‘za mały’ do zaspokojenia potrzeb beneficjentów środków UE lat 2007-2015 (ok.80 mld EUR popytu- łączne fundusze własne sektora- 60 mld PLN)