Download
1 prawa os b niepe nosprwnych 2 programy wspieraj ce osoby niepe nosprawne pfron pcpr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1.PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH. 2.PROGRAMY WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PFRON, - PCPR, PowerPoint Presentation
Download Presentation
1.PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH. 2.PROGRAMY WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PFRON, - PCPR,

1.PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH. 2.PROGRAMY WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PFRON, - PCPR,

221 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

1.PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH. 2.PROGRAMY WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PFRON, - PCPR,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1.PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH.2.PROGRAMY WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PFRON, - PCPR,

 2. INFORMACJE DODATKOWE

 3. Renty

 4. Renta socjalna • Maksymalna kwota, która nie powoduje zawieszenia renty to 30% przeciętnego wynagrodzenia, • Osoba uprawniona do renty socjalnej rozlicza się z ZUS miesięcznie a nie rocznie

 5. Sprzęt rehabilitacyjny: • Aparat dla osoby niedosłyszącej: ok. 2 tys. • Wózek ( aktywny ): ok. 7 tys. • Wózek elektryczny: ok. 19 tys. • Podjazdy od ok. 10 tys., • windy …….( kilkadziesiąt, kilkaset tys. )

 6. Reprezentacja • Organizacje pozarządowe (NGO), • Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, • Krajowa Rada Osób Niepełnosprawnych, • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 7. Osoba niepełnosprawna jest beneficjentem wszystkich praw obowiązujących osobę pełnosprawną

 8. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych jest jednym z podstawowych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. Karta jest aktem ogólnym. Nie gwarantuje konkretnych uprawnień, można jednak oficjalnie powoływać się na nią jako obowiązujący akt uchwalony przez Sejm RP.Karta Praw Osób Niepełnosprawnych: (M. P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475)

 9. W Karcie stwierdza się, że osoby niepełnosprawne „ zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji” Wymienione są również prawa osób niepełnosprawnych m. in. dostęp do opieki medycznej i rehabilitacji, nauki w szkołach wspólnie z osobami sprawnymi oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

 10. W ZNACZNEJ WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UZALEŻNIONE SĄ OD RODZAJU SCHORZENIA BĄDŹ STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 11. ULGI: • PKP, PKS, • BARIERY ARCHITEKTONICZNE, • ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, • ULGI KOMUNIKACYJNE, • ULGI PODATKOWE

 12. PKP/PKS

 13. Osoby ze znacznym stopniem • 49 proc. ulgi na przejazdy w pociągach osobowych PKP oraz w autobusach PKS w komunikacji zwykłej — na podstawie biletów jednorazowych, • 37 proc. ulgi na przejazdy w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC (tylko 2. klasa) oraz w autobusach PKS pośpiesznych i przyśpieszonych — na podstawie biletów jednorazowych.

 14. Osoby niewidome i ociemniałe, posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy • Osoby niewidome lub ociemniałe z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy posiadają uprawnienie do ulgi 37 proc. w 2. klasie pociągów PKP oraz w autobusach PKS — na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.Do ulgi uprawnia dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku (np. wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub legitymacja osoby niepełnosprawnej).

 15. Opiekun osoby niepełnosprawnej lub przewodnik osoby niewidomej • Opiekun towarzyszący w podróży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolnej do samodzielnej egzystencji, inwalidzie I grupy) oraz przewodnik towarzyszący w podróży osobie ociemniałej lub niewidomej (także pies przewodnik) na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych ma prawo do 95 proc. ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS.

 16. Dzieci i młodzież niepełnosprawna • Do ukończenia 4. roku życia dzieci w 2. klasie pociągów PKP oraz w autobusach PKS w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej podróżują bezpłatnie (pod warunkiem że nie zajmują oddzielnego miejsca, siedzą na kolanach).Podstawa przejazdu: • bilet bezpłatny, po który należy zgłosić się do kasy biletowej, • dokument stwierdzający wiek dziecka.

 17. Dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadają uprawnienie do 78 proc. ulgi w pociągach PKP (2. klasa) i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny — i z powrotem (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych).

 18. Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne wymagane jest zaświadczenie/zawiadomienie:określające miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, w drodze powrotnej: potwierdzające stawienie się na badaniach, konsultacji, turnusie itp.

 19. Rodzice lub opiekunowie Jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej posiada prawo do przejazdów z ulgą 78 proc.

 20. Karta parkingowa • Karta parkingowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia kierującego pojazdem do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (tzw. „koperta”), a także do niestosowania się do niektórych znaków drogowych:

 21. zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów (B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4), zakaz wjazdu motorowerów (B-10), zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni parzyste (B-38), strefa ograniczonego postoju (B-39).

 22. Przepisy te dotyczą: • osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdem samochodowym, • kierowców przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej, • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

 23. Kartę parkingową wydaje starosta. Można ją uzyskać na podstawie: • orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności (w przypadku lekkiego stopnia — przyczyna niepełnosprawności z kodu R lub N), wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności albo • orzeczenia równoważnego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności, wydanego przez organy rentowe (ZUS, KRUS i dawne orzeczenia KIZ — grupy inwalidzkie).

 24. Muzea • Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami mają prawo do ulgowych biletów wstępu do muzeów państwowych. Tańsze bilety można nabyć po okazaniu odpowiedniej legitymacji potwierdzającej uprawnienie do ulgi.

 25. Sprzęt rehabilitacyjny: • Osobie niepełnosprawnej, która objęta jest powszechnym ubezpieczeniem społecznym, przysługuje prawo do bezpłatnego (lub za częściową dopłatą własną) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, takie jak np. aparaty ortopedyczne, laski, kule, wózki, materace przeciwodleżynowe, cewniki, okulary, inhalatory, pieluchomajtki.

 26. Pełen wykaz wyrobów medycznych podlegających całkowitej lub częściowej refundacji, a także wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowe kryteria ich przyznawania i okresy użytkowania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 276, poz. 2739).

 27. Pierwszym krokiem jest wystawienie przez uprawnionego lekarza wniosku o wydanie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego. Wystawiony wniosek należy potwierdzić w najbliższym oddziale lub punkcie ewidencyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Następnie z potwierdzonym wnioskiem trzeba się udać do wybranego punktu ortopedycznego, sklepu bądź apteki, które podpisały umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i tam zrealizować zlecenie.

 28. W przypadku zaopatrzenia w środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania, tj. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki i zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, nie trzeba zgłaszać się każdorazowo po potwierdzenie z NFZ. Można natomiast starać się o wydanie tak zwanej „karty comiesięcznego zaopatrzenia”, ważnej przez 12 miesięcy od daty wystawienia. Kartę wydaje NFZ. Po jej otrzymaniu wystarcza uzyskiwanie zleceń wystawianych przez lekarza.

 29. NFZ nie zwróci pieniędzy wydanych na zakup sprzętu lub środka, jeśli: • zostaną one nabyte w miejscu, które nie ma podpisanej umowy z Funduszem, • najpierw dokonamy zakupu, a potem będziemy starali się o refundację.

 30. Ulgi komunikacyjne • Abonament RTV, • Usługi pocztowe, • Usługi telekomunikacyjne,

 31. Z opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są osoby niepełnosprawne: • które ukończyły 75 lat, • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka), • uznane za trwale lub okresowo całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym i dodatkowo przysługuje im dodatek pielęgnacyjny, • otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną,

 32. niesłyszące — stwierdzono u nich całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, niedowidzące — ostrość ich wzroku nie przekracza 15 proc., inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a ponadto wdowy i wdowcy po kombatantach, pod warunkiem że sami są emerytami lub rencistami.

 33. W celu uzyskania zwolnienia od opłat za radio i telewizję należy udać się do urzędu pocztowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej i przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do tego przywileju.Zwolnienia nie przysługują osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 lat i nie spełniają żadnego z wymienionych wyżej warunków.

 34. Usługi pocztowe • Placówki pocztowe są zobowiązane wydzielić specjalnie przystosowane i oznakowane stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych i dostosować skrzynki pocztowe do ich potrzeb.

 35. bezpłatne doręczanie listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu osoby niepełnosprawnej, przyjmowanie w miejscu zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną (np. listem poleconym). Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to m.in.:

 36. Do udogodnień tych mają prawo osoby: • z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim, • niewidome lub ociemniałe.

 37. Zgodnie z przepisami operator jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonej przez siebie usługi powszechnej przez oferowanie: • urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej, • udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej (tj. wideofony, tekstofony, odpowiednie oznaczenie aparatów publicznych umożliwiające korzystanie z nich osobom słabowidzącym, oznakowanie kart telefonicznych z myślą o niewidomych itp.).

 38. Żadna z firm telekomunikacyjnych nie jest prawnie zobligowana do wprowadzenia ulg w opłatach dla osób niepełnosprawnych. Przyznanie tego rodzaju przywilejów zależy od samego operatora.

 39. Ulga rehabilitacyjna • W roku 2008 możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. • Ulga ta nie jest dostępna do odliczenia w formularzu PIT-36L (podatek liniowy) oraz PIT-38 (podatek od dochodów kapitałowych).

 40. Osoby uprawnione posiadają • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów

 41. Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu 9'120 zł.

 42. Odliczenia od dochodu Ulga rehabilitacyjna

 43. Odliczeniu podlegają wydatki na: 1.adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 2.przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,  3.zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,  4.zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,  5.odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,  6.odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, 7.opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, 8.utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, psa przewodnika.  9.opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

 44. 10.opłacenie tłumacza języka migowego,  11.kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,  12.leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: 13.1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,13.2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w p.13.1, 14.używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: 15.1. na turnusie rehabilitacyjnym, 15.2. w zakładach, o których mowa w pkt. 6, 15.3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 11.

 45. WAŻNE • Wydatki powyższe podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) w całości ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 46. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. Na przykład - jeżeli wydatek 2'000 zł dofinansowano w kwocie 1'200 zł, wówczas odliczyć można 800 zł

 47. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to organizacja powołana do przekazywania środków finansowych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są między innymi na: 1. dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 2. zatrudnianie osób niepełnosprawnych,3. przystosowanie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,4. sport i rekreację osób niepełnosprawnych,5. likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,6. wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych

 48. Program „Student” • Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są: - studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe, - posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, - uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich - kolegiów języków obcych, - uczniami szkół policealnych, - studentami uczelni zagranicznych, - studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, Wnioski o dofinansowanie nauki należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły w terminie: - od 1 do 28 lutego każdego roku realizacji programu oraz, - od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.