1 / 1

Aktiviteter

Forandringsteori for Venindenetværket2013. Målgruppe: Etniske minoritetskvinder ml. 18-28 år som er forholdsvis nye i landet Frivillige kvinder i samme aldersgruppe, som er i beskæftigelse, udannelse , har blandet baggrund og gode danskkundskaber

Télécharger la présentation

Aktiviteter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Forandringsteori for Venindenetværket2013 • Målgruppe: • Etniske minoritetskvinder ml. 18-28 år som er forholdsvis nye i landet • Frivillige kvinder i samme aldersgruppe, som er i beskæftigelse, udannelse , har blandet baggrund og gode danskkundskaber • Samarbejdspartnere: jobcentre, sprogskoler, traumebehandling, NOOR, Indvandrerkvindecentret og i særlig grad Kringlebakken. • Udfordringer: • Unge etnisk minoritetskvinder er isolerede, mangler netværk og viden om tilbud/muligheder • Udsat gruppe af gravide minoritetskvinder eller kvinder i småbørns familier • Der er manglende kontinuitet i kvindernes fremmøde jf. manglende afbud og store udsving på dagen • De etniske minoritetskvinder bruger ikke hinanden aktivt betinget af forskellige kulturelle/sociale forhold • De etniske minoritetskvinder har begrænsede danskkundskaber • De frivillige har begrænset viden/kompetencer i forhold til relevante emner for de etniske minoritetskvinder • De frivilliges motivation skal fastholdes Ressourcer Aktiviteter Resultater (kort/langt sigt) Effekter Koordinator Styrket indsigt i historie/kultur på tværs af brugere og frivillige samt styrket kendskab til hinanden De etniske minoritetskvinder har stærke sociale netværk, der bidrager til afmystificering af fordomme og stærke relationer mellem minoritetskvinder og etnisk danske kvinder Der er bygget bro mellem kulturer og etableret en stærk samhørighed på tværs samt inklusion af minoritetsgrupperne i samfundet (fravær parallelsamfund) • Aktiviteter for brugerne: • Social cafe/fællesaktiviteter • Kreative aktiviteter • Motion • Danskundervisning • Samfundsundervisning • Ture ud af huset • Vejledning under FAKTI FAKTI Frivillige Brugernes viden om kost og motion er styrket, så kvinderne selv kan tage sunde valg Øvrige samarbejdspartnere: CBSI Noor, sprogskoler, Indvandrerkvindecentret og i særlig grad Kringlebakken. De etniske minoritetskvinder oplever et styrket fællesskab, glæde, tro på fremtiden samt tro på egne evner og derigennem motivation til at skabe en personlig forandring Minoritetskvinderne er ude af isolation, bruger forskellige tilbud aktivt og taler et godt dansk (fravær social kontrol) Brugernes sproglige kompetencer er styrket når kvinder evt. får opholdstilladelse • Aktiviteter for frivillige: • Oplæg om diverse temaer • Formidling af kurser for frivillige • Frivilligmøder • Sociale aktiviteter Etniske minoritetskvinder har kendskab til pligter og rettigheder gennem formidling af viden om strukturelle forhold og velfærdstilbud Der er styrket selvstændighed blandt kvinderne og de evner at agere på baggrund af kendskab til strukturelle ifm. uddannelse og arbejde samt velfærdstilbud • Koordinatorfunktion: • Opsøgende arbejde • Søge midler • Personlige samtaler • Projektledelse • Erfaringsindsamling • Udarbejdelse infomateriale • Møder med samarbejdspartnere • Motivere og engagere frivillige Kvinder og frivillige bruger kontinuerligt venindenetværket Frivilliggruppen har ressourcer til at rumme hele målgruppen og imødekomme de forskellige behov blandt kvinderne De frivillige er motiverede og føler ejerskab til projektet Der er etableret et fast program, som samarbejdspartnere har kendskab til og bruger aktivt ift. visitering mm. Professionelle netværk af organisationer og øvrige samarbejdsparter bruger hinanden aktivt til støtte for den primære målgruppe Der samarbejdes bredt blandt netværk af primære samarbejdspartnere • Aktivitetsniveau: Indikatorer og succeskriterier • Brug af tilbud og antallet af frivillige (antallet stiger løbende til hhv. 35 kvinder og 12 frivillige) • Afholdelse af frivilligaktiviteter inkl. opfølgning (min. 6 antal frivilligaktiviteter per kvartal) • Resultatniveau: Indikatorer og succeskriterier • Tilfredshed og udbytte - både blandt brugere og frivillige(Kvartalsvise evalueringer blandt frivillig og brugere)

More Related