1 / 1

Aktiviteter

Forandringsteori – Selvforsørgelse og sundhed for kvinder.

oki
Télécharger la présentation

Aktiviteter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Forandringsteori – Selvforsørgelse og sundhed for kvinder Udfordring: De eksisterende tilbud har svært ved at nå kvinderne i målgruppen, bl.a. fordi de er svære at spotte for beskæftigelseskonsulenter og socialarbejdere, men også fordi der er brug for en bedre koordination af sundhedsmæssige, socialfaglige og beskæftigelsesrettede tiltag. Mange af kvinderne har problemer, der er tabubelagte og Stigmatiserende. Målgruppe: (18) 25- 55-årige kvinder med svag eller ingen arbejdsmarkedstilknytning. De har problemer ud over ledighed, som skyldes forskellige fysiske eller psykosociale skader, der kan være relateret til vold, misbrug, seksuel udnyttelse, prostitution mv. Deltagerne opholder sig lovligt i Danmark. Mange af dem har uafklarede sygdomsbilleder, nogle er isolerede og lever et dobbeltliv, nogle har oparbejdet en betydelig gæld og er tæt på kriminelle miljøer. Ressourcer Aktiviteter Resultater Effekter Individuelle afklarende samtaler til afdækning af behov og ressourcer. afklaring om egne ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarked Medarbejdere i projektet: En centerleder To socialrådgivere. AC-medarbejder Psykolog En deltids underviser og erhvervsvejleder Frivillige ulønnede mentorer og coach Frivillige psykologer og psykologstuderende Målgruppen får ordinært eller støttet arbejde Løsningsfokuseret samtaler til at motivere borgere til at øge handlekapacitet øget handlekapacitet og tager ansvar for deres eget forløb Påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller HF. Planlægningsmøde med den enkelte borger for fleksible og rummelige aftaler. Motivation/ønske om at starte uddannelse eller arbejde Samarbejdspartnere: 1. Jobcenter København 2. Socialforvaltningen, Københavns Kommune. 3. Sundheds og Omsorgsforvaltningen, Københavns kommune 4. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center, Region Hovedstaden: 5. Diakonissestiftelsen 6. McCann Copenhagen, kommunikationsbureau 8. Speciallæge Henri Goldstein 9. Socialpolitisk Forening 10. Danske Bank To banker 11. VUC Gruppesamtaler til at styrke netværk, selvværd og sætte grænser påbegyndelse af VUC-kurser og lignende. styrket netværk og Øget selvværd Gruppe coaching om "den nye arbejdsidentitet" Bedre fysisk og psykisk helbred Udarbejdet koordineret behandlingsplan Varig forbedring af fysisk og psykisk helbred ophør af prostitution, Kurser i virksomhedskultur, jobsøgning og matchning af virksomheder. Virksomhedsbesøg og praktik Påbegynder og gennemfører virksomhedspraktik Kurser i IT, dansk, regning/matematik og Engelsk øget IT kundskaber og faglige kundskaber Motion Målgruppens tillid til det offentlige øges. Gældsrådgivning og økonomisk rådgivning. økonomisk overblik og oprydning Økonomi: 1.900.00 kr. fra metodeudviklingspuljen Private donationer Mulige fondsmidler Mindre sponsorater At udvikle metoder, der tager udgangs-punkt i det enkelte menneskes behov. Caféarrangementer med frivillige. Deltagelse i foredrag. Formulering af metoder Udarbejdelse af intern slutevaluering Afholdelse af slutevaluering Koordinering af jobplan og behandlingsplan

More Related