1 / 1

Aktiviteter

Forandringsteori for Frue i Eget Liv / Indvandrerkvindecenteret 2013. Udfordringer: I forhold til etnisk minoritetskvinder: Er ofte langt fra arbejdsmarkedet, er isolerede og mangler netværk Sundhedsmæssige udfordringer med livsstilssygdomme og nedslidning.

geordi
Télécharger la présentation

Aktiviteter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Forandringsteori for Frue i Eget Liv / Indvandrerkvindecenteret 2013 • Udfordringer: • I forhold til etnisk minoritetskvinder: • Er ofte langt fra arbejdsmarkedet, er isolerede og mangler netværk • Sundhedsmæssige udfordringer med livsstilssygdomme og nedslidning. • Kommunikationen med det offentlige system er ofte præget af misforståelser, manglende kontakt mm. • Mangel på danskkundskaber og har ofte opbrugt deres uddannelsesret • I forhold til frivillige i projektet: • Løbende behov for kompetenceudvikling og videreuddannelse af frivilliggruppen. • Behov for faste rammer ift. organisation, mødestruktur, internt koordination mm. • Rekruttering og fastholdelse er tids- og ressourcekrævende • Hvordan stilles krav til de frivillige? • Målgruppe: • Etniske minoritetskvinder med behov og lyst til støtte, vejledning, rådgivning, samvær og samtale jf. deres individuelle udfordringer. • Frivillige med de rette kvalifikationer, lyst og tid til at støtte og hjælpe med de udfordringer, som kvinderne møder Ressourcer Aktiviteter Resultater (kort/langt sigt) Effekter Indvandrerkvindecentret • Personlig støtte og rådgivning: • Jobrådgivning • Mentorforløb • Sprogstøtte Etniske minoritetskvinder har styrket indsigt i det offentlige system jf. jobsøgningsproces, samtale, praktik osv. Etniske minoritetskvinder har mere kontakt til det offentlige på baggrund af centerets støtte, rådgivning og egen indsigt. Etniske minoritetskvinder er tættere på arbejdsmarkedet og har tillid til de offentlige institutioner Frivillige Netværk af lokale kvindetilbud Computerhjælp og undervisning Styrkede IT kundskaber Etniske minoritetskvinder udtrykker mere tiltro til egne danskkundskaber og anvender sproget i stigende grad Etniske minoritetskvinder har bedre danskkundskaber og bruger sproget naturligt i deres dagligdag Nørrebro Lokaludvalg Fællesaktiviteter der bringer minoritetsgrupperne tættere sammen (Mandag Aften fællesfrokost mm.) Etniske minoritetskvinder har mulighed for at øve dansk, få støtte til lektier og indgå dialog med de frivillige FAKTI, Kringlebakken Der er stærke netværk mellem centerets etniske minoritetsgrupper Etniske minoritetskvinder er bragt ud af isolation Københavns Kommune Sund mad, netværk og madlavning Der er skabt aktiviteter/rammer for at etniske minoritetskvinder mødes på tværs Øvrige samarbejdspartnere • Sundhed i hverdagen • Kost • Motion • Sundhedstjek Etnisk minoritetskvinder overfører læring til dagligdag – jf. laver sundere mad derhjemme, dyrker motion mm. Etniske minoritetskvinder har bedre sundhed og har nedbragt livsstilssygdomme og nedslidning Etniske minoritetskvinder bliver opmærksom på deres sundhedssituation og får inspiration til sund mad, motion mm. • Aktivitetsniveau: Indikatorer og succeskriterier • Brainstorm over nye aktiviteter: 1 møde i 2. halvår • Deltagelse i madlavning: 30-40 kvinder/børn hver uge • Antal sundhedstjek: 4 tjek/uge • Fælles frokost: 2 stk./uge • Antal frivillige: 100 stk. løbende • Udgivelse af nyhedsbrev: 1-2 stk. i kvartalet • Frivilliges deltagelse i fælles aktiviteter: 2 stk. hvert kvartal • Udvikling af frivillighåndbog , frivilligpolitik og frivilligkontrakter: 2. kvartal 2013 • Kommunikation med frivillige: • Videnformidling • Uddannelsesaftener • Forventingsafstemning/rolle Centeret formår at fastholde/rekruttere frivillige, som sikrer et korps af kompetente frivillige, som er klædt på til at varetage opgaverne Centeret styrker sammenhængskraften i samfundet gennem ligeværdig kontakt mellem brugere, minoritetsgrupper og frivillige Der er etableret faste rammer omkring de frivilliges arbejde i centeret • Frivilligkoordinator: • Udvikle frivillighåndbog • Nyhedsbrev • Netværksaktiviteter • Sociale tiltag • Husmøder De frivillige føler ejerskab og inddrages i beslutnings-processerne i projekterne • Resultatniveau: Indikatorer og succeskriterier • Løbende kvalitative interviews med koordinatorer/frivillige (husmøder): 1 møde/kvartal • Forberede evaluering af resultater/tilfredshed mm.: 3. kvartal 2013 • Afholde evaluering og analysere resultaterne: 4. kvartal 2013 Der sker en løbende og relevant rekruttering af frivillige i forhold til brugernes behov Udarbejdelse af klar rekrutterings- og fastholdelsesproces

More Related