Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analys Avtal Upphandling SDN-analys Tilläggsavtal-SFi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analys Avtal Upphandling SDN-analys Tilläggsavtal-SFi

Analys Avtal Upphandling SDN-analys Tilläggsavtal-SFi

272 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Analys Avtal Upphandling SDN-analys Tilläggsavtal-SFi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VUN Vision - Mål Ledning Styrning Policy Strategi Omvärldsanalys Kalendarium Intranät Friskvård-Persoanlfrågor Presspolicy Drift VP Storstadssatsning Kultursamarbete Remisser Strategier Gemensamma utb.dagar Mål 3 Open Space Analys Avtal Upphandling SDN-analys Tilläggsavtal-SFi Beställarfunktion Utbildningsbeställning VVV kontakter Branschutbildning Pedagogiskutveckling Praktikplatser Kursplaner UBA-kontakter Elevkontakter Myndighetsutövning Betyg, kurskonferenser Funktionshindrade Inlärningshinder Regional samverkan Pedagogiska projekt Kvalitetssäkring-Uppföljning AVROP? IVIK? SDN Rekrytering Uppsökande verksamhet Vägledning Antagning Samverkan Soc-Af/AMI-Flykting etc. Bergsjöuppdrag Museiprojekt Administration Budget/bokslut/månadsrapporter/kodplan IT-system IT Kvalitetssamordning Lokaler Kursregister Anmälningsblanketter Antagningsregister VVV Vägledning Validering ”Kund”-service Yrkesberedningsgrupper Stryrgrupper Samverkan AF+fackligarepresentanter Mål 3-projekt Personalutveckling Virtuell vägledning Metodutveckling INFO Infoplan Presentationsmaterial Profilering Utb.beskrivningar Web.info Mässor Öppet hus Skyltning Presskontakter GR:s infogrupp Kataloger Intern info

  2. ARBETSORGANISATION 2002 VUN Vision Mål-Krav Uppdrag FC Ledning Styrning Policy Organisation SDN PÅ UPPDRAG AV VUN 5 LOKALAVUXENHETER ADMINISTRATION Ekonomi Adm.system Uppföljning/Statistik Personal Kvalitet Utveckling IT UTVECKLING Upphandling Avtal Platsfördelning SDN-samverkan Utbildningsbeställning Elevärenden Betyg Antagning Nämndservice PLANERING ARB.MARKNAD Rekrytering Vägledning Validering Studerandestöd VÄGLEDNING INFORMATION Intern information Extern information Marknadsföring Uppsökande verksamhet Vägledning Rekrytering Utbildningsplanering Samverkan Soc-AF-Flykt-Fk m.fl Samverkan arbetsmarknadens parter Yrkesutb.beredning Projekt validering