Download
ocenianie zewn trzne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OCENIANIE ZEWNĘTRZNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OCENIANIE ZEWNĘTRZNE

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE

255 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OCENIANIE ZEWNĘTRZNE PREZENTACJA przygotowanaprzez Centralną Komisję Egzaminacyjną 00-842 Warszawa, ul. Łucka 11 Telefon:(022) 656 38 00 Fax.:(022) 656 37 57 www.cke.edu.pl Materiał zebrały i opracowały: Katarzyna Koletyńska I Halina Sitko

 2. OCENIANIE ZEWNĘTRZNE Prezentacja podzielona jest na 3 części: Zreformowany system oceniania Egzaminatorzy w systemie oceniania System egzaminów zewnętrznych

 3. Część 1. Zreformowany system oceniania

 4. CELE REFORMY EDUKACJI • podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnieniewykształcenia średniego i wyższego, • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, • poprawa jakości edukacji.

 5. ocenianie wewnątrzszkolne (wewnątrzszkolne systemy oceniania) ocenianie zewnętrzne (system egzaminów zewnętrznych) SYSTEM OCENIANIAOSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW JEST JEDNYM Z OBSZARÓW REFORMY W SYSTEMIE OCENIANIA WYODRĘBNIA SIĘ DWA NURTY:

 6. CELE OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO • diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, • ocena jakości oddziaływań edukacyjnych szkoły, • zapewnienie porównywalności zaświadczeń, świadectw i dyplomów bez względu na miejsce ich wystawienia.

 7. PORÓWNANIE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO I ZEWNĘTRZNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie zewnętrzne koncepcja egzaminu standardy wymagań egzaminacyjnych zestawy zadań i arkusze egzaminacyjne Programy nauczania wewnątrzszkolne wymagania edukacyjne wewnątrzszkolny system oceniania oceny szkolne wyniki A N A L I Z A W Y N I K Ó W

 8. PORÓWNANIE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO I ZEWNĘTRZNEGO KTO OCENIA Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie zewnętrzne egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjne (wpisany do ewidencji) okręgowa komisja egzaminacyjna nauczyciel uczeń(dokonuje samooceny) szkoła

 9. PORÓWNANIE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO I ZEWNĘTRZNEGO KTO OKREŚLA WYMAGANIA Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie zewnętrzne minister właściwy ds. oświaty i wychowaniaw standardach wymagań egzaminacyjnych nauczyciel na podstawie programu nauczania

 10. PORÓWNANIE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO I ZEWNĘTRZNEGO CO JEST OCENIANE Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie zewnętrzne wiadomości i umiejętności określone w szkolnym zestawie programów nauczania postępy i zachowanie ucznia osiągnięcia ucznia w odniesieniu do programów nauczania umiejętności i wiadomości możliwe do sprawdzenia nasprawdzianie lub egzaminie, opisanew standardach wymagańegzaminacyjnych osiągnięcia w odniesieniu do standardów wymagań egzaminacyjnych

 11. PORÓWNANIE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO I ZEWNĘTRZNEGO DLA KOGO SIĘ OCENIA Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie zewnętrzne ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna szkół: - macierzystej, którą uczeń kończy - wyższego szczebla, którą uczeń rozpoczyna organów nadzorujących i prowadzących pracodawcy państwa – ma wpływ na politykę edukacyjną ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna szkół: - macierzystej, którą uczeń kończy - wyższego szczebla, którą uczeń rozpoczyna organów nadzorujących i prowadzących pracodawcy

 12. PORÓWNANIE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO I ZEWNĘTRZNEGO KIEDY SIĘ OCENIA Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie zewnętrzne Podczas sprawdzianu bądź egzaminu (na zakończenie kolejnego etapu edukacyjnego) W ciągu całego roku szkolnego, całego procesu uczenia się i nauczania

 13. PORÓWNANIE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO I ZEWNĘTRZNEGO W JAKIEJ SKALI SIĘ OCENIA Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie zewnętrzne zróżnicowanej(cyfrowej,punktowej, opisowej, innej) zgodnejz przyjętymw danejszkole wewnątrzszkolnymsystemem oceniania –na koniec roku przeliczanej naoceną szkolną punktowej z odniesieniem do standardów wymagań egzaminacyjnych

 14. PORÓWNANIE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO I ZEWNĘTRZNEGO WYNIKI Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie zewnętrzne porównywalne w grupie, klasie, szkole w skali gminy, powiatu, województwa, kraju porównywalne w grupie, klasie, szkole

 15. INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH • CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAw Warszawie -powołana przez sejm RP ustawą z dnia 25 lipca 1998 r. • OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE - powołane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 18 lutego 1999 r.

 16. OKE w Gdańsku OKE w Jaworznie OKE w Krakowie OKE w Łodzi OKE w Łomży OKE w Poznaniu OKE w Warszawie OKE we Wrocławiu ZASIĘG TERYTORIALNY OKRĘGOWYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

 17. DZIAŁANIA CKE I OKE REGULUJĄ • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU z 2004 r. nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami), • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. wsprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (DzU Nr 14, poz. 134, z późniejszymi zmianami), • Zarządzenie Ministra Edukacji Narodoweji Sportuz dnia z dnia 4 lutego2005 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej(MP nr 14, poz. 249, z późniejszymi zmianami), • Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31marca 1999 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym (MP nr 12, poz. 169, z późniejszymi zmianami), • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodoweji Sportuz dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminóww szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami).

 18. USTAWOWE ZADANIA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Opracowuje propozycje standardów wymagań egzaminacyjnych Opracowuje we współpracy z OKE Informatory i ogłasza je Przygotowuje programy doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowaniai oceniania Przygotowuje pytania zadania i testy oraz ustala zestawy egzaminacyjne o zewnętrznym systemie egzaminacyjnym CKE Upowszechnia wiedzę Analizuje wyniki w skali kraju i opracowuje sprawozdanie dla MENiS Inspiruje badania naukowe i innowacje w dziedzinie oceniania i egzaminowania Koordynuje i nadzoruje prace okręgowych komisji egzaminacyjnych

 19. USTAWOWE ZADANIA OKRĘGOWYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH Przeprowadzają sprawdziany i egzaminy Przygotowują w porozumieniu z CKE propozycje pytań, zadań i testów do sprawdzianu i egzaminów oraz do Informatorów Prowadzą ewidencję egzaminatorów OKE OKE Szkolą kandydatówna egzaminatorówi egzaminatorów Analizują wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz formułują wnioski Współpracują z CKE i innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymioraz kuratorami oświaty

 20. PODZIAŁ GŁÓWNYCH ZADAŃ I KOMPETENCJImiędzy CKE i OKE (na podstawie zapisów w ustawie o systemie oświaty) Centralna Komisja Egzaminacyjna koordynuje i nadzoruje działania OKE w celu zapewnienia jednolitości i jakości realizowanych przez nie zadań, w tym: CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE • opracowuje propozycje standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów • dyrektor CKE ustala jednolite w całym kraju terminy sprawdzianu i egzaminów przeprowadzają sprawdzian i egzaminy wg wspólnie opracowanych i przyjętych procedur

 21. PODZIAŁ GŁÓWNYCH ZADAŃ I KOMPETENCJImiędzy CKE i OKE (na podstawie zapisów w ustawie o systemie oświaty) Centralna Komisja Egzaminacyjna koordynuje i nadzoruje działania OKE w celu zapewnienia jednolitości i jakości realizowanych przez nie zadań, w tym: CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE opracowuje i ogłasza Informatory zawierające opis zakresu sprawdzianu i egzaminów, przykładowe pytania, zadania i testy oraz oraz kryteria ich oceniania przygotowują, w porozumieniu z CKE przykładowe pytania, zadania i testy oraz kryteria ich oceniania do Informatorów

 22. PODZIAŁ GŁÓWNYCH ZADAŃ I KOMPETENCJImiędzy CKE i OKE (na podstawie zapisów w ustawie o systemie oświaty) Centralna Komisja Egzaminacyjna koordynuje i nadzoruje działania OKE w celu zapewnienia jednolitości i jakości realizowanych przez nie zadań, w tym: CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE przygotowuje pytania, zadania i testy oraz ustala zestawy do przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów przygotowują w porozumieniu z CKE propozycje pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzeniasprawdzianu i egzaminów

 23. PODZIAŁ GŁÓWNYCH ZADAŃ I KOMPETENCJImiędzy CKE i OKE (na podstawie zapisów w ustawie o systemie oświaty) Centralna Komisja Egzaminacyjna koordynuje i nadzoruje działania OKE w celu zapewnienia jednolitości i jakości realizowanych przez nie zadań, w tym: CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE przygotowuje i upowszechnia programy doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania w tym programy szkoleń egzaminatorów szkolą kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów prowadzą ewidencję egzaminatorów

 24. PODZIAŁ GŁÓWNYCH ZADAŃ I KOMPETENCJImiędzy CKE i OKE (na podstawie zapisu w ustawie o systemie oświaty) Centralna Komisja Egzaminacyjna koordynuje i nadzoruje działania OKE w celu zapewnienia jednolitości i jakości realizowanych przez nie zadań, w tym: CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE dokonuje analizy wyników sprawdzianu i egzaminów w skali całego kraju i składa coroczne sprawozdanie MEN o poziomie osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach kształcenia • analizują wyniki sprawdzianu i egzaminów na swoim terenie oraz opracowują sprawozdanie dla: • dyrektorów szkół, • organów prowadzących, • kuratoriów oświaty, • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 25. CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA przygotowuje propozycje standardów wymagań egzaminacyjnych dyrektor CKE ustala jednolite w całym kraju terminy sprawdzianu i egzaminów opracowuje i ogłasza Informatory opracowuje pytania, zadania i testy orazustala zestawy do przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów przygotowuje i upowszechnia programy doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania w tym programy szkoleń kandydatów na egzaminatorów dokonuje analizy wyników sprawdzianu i egzaminów w skali całego kraju i składa do MEN coroczne sprawozdania o poziomie osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach kształcenia PODZIAŁ GŁÓWNYCH ZADAŃ I KOMPETENCJImiędzy CKE i OKE (na podstawie zapisu w ustawie o systemie oświaty) Centralna Komisja Egzaminacyjna koordynuje i nadzoruje działania OKE w celu zapewnienia jednolitości i jakości realizowanych przez nie zadań, w tym: OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE • przeprowadzają sprawdziany i egzaminy wg wspólnie opracowanych i przyjętych procedur • przygotowują w porozumieniu z CKE propozycje pytań, zadań i testów oraz kryteria ich oceniania do Informatorów • przygotowują w porozumieniu z CKE propozycje pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów • szkolą kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz prowadzą ewidencję egzaminatorów • analizują wyniki sprawdzianu i egzaminów na swoim terenie oraz opracowują sprawozdanie dla: dyrektorów szkół, organów prowadzących, kuratoriów oświaty i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 26. OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE ·OKE w Gdańsku–www.oke.gda.pl e-mail: komisja@oke.gda.pl ·    OKE w Jaworznie –www.oke.jaw.ple-mail: oke@oke.jaw.pl OKE w Krakowie –www.oke.krakow.ple-mail: oke@oke.krakow.pl OKE w Łomży –www.oke.lomza.ple-mail: okelomza@pro.onet.pl OKE w Łodzi –www.komisja.ple-mail: komisja@komisja.pl OKE w Poznaniu –www.oke.poznan.ple-mail:sekretariat@oke.poznan.pl ·     OKE w Warszawie –www.oke.waw.ple-mail:info@oke.waw.pl ·     OKE we Wrocławiu –www.oke.wroc.ple-mail: sekret@oke.wroc.pl

 27. Część 2. Egzaminatorzy w systemie oceniania

 28. KTO MOŻE BYĆ EGZAMINATOREM EGZAMINATOREM MOŻE BYĆOSOBA, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty(DzUz 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) art. 9 c ust. 3 i 4wprowadzone zostały ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 137, poz. 1304).

 29. KTO MOŻE BYĆ EGZAMINATOREM EGZAMINATOREM MOŻE BYĆOSOBA, KTÓRA: 1 posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczycielaw szkole, z zakresu której przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu, 2 posiada uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji co najmniej trzyletni staż pracy: • dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej, • na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny, 3 posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 4 korzysta z praw publicznych, 5nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie, 6 ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminów.

 30. KTO MOŻE BYĆ EGZAMINATOREM EGZAMINATOREM W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO MOŻE BYĆRÓWNIEŻ OSOBA, KTÓRA: 1jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego 2 posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu 3 posiada uzyskany w okresie ostatnich 6 lat przed złożeniem wnioskuo wpis do ewidencji co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym przeprowadzany jest egzamin, 4 posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 5 korzysta z praw publicznych, 6nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub oubezwłasnowolnienie, 7 ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu zawodowego.

 31. SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW CELEM SZKOLEŃ KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW JESTPRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZADAŃEGZAMINATORA, W SZCZEGÓLNOŚCI: rozwinięcie umiejętności trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania, punktowania i oceniania zadań otwartych przy zastosowaniu ustalonych schematów poprawnych odpowiedzi, kryteriów oceniania i przyjętych schematów punktowania, nabycie umiejętności punktowania zadań otwartych porównywalnego z wynikami ustalonymi przez innych egzaminatorów w kraju, nabycie umiejętności sprawdzania i oceniania zadań we współpracy z kierownikiem zespołu egzaminatorów.

 32. SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYNOSI: 25 godzin – wprzypadku sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczejoraz egzaminu maturalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka i w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po technikum, 30 godzin – w przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów humanistycznych: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, 34 godziny – wprzypadku egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego, włoskiego, 40 godzin – w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej oraz w przypadku egzaminu maturalnego z j. polskiego, j. mniejszości narodowych lub grupy etnicznej.

 33. SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Na wszystkich szkoleniach, w całym kraju, mogą być realizowane tylko i wyłącznie programy szkoleń uwzględniające ramowe programy szkoleń zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania z ewidencji (DzU nr 47, poz. 452)

 34. ZAPEWNIENIE JEDNOLITOŚCI PUNKTOWANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ OTWARTYCH Koordynator w CKE Ustalanie jednakowego w całym kraju schematu punktowania Koordynator w każdej OKE(8 w kraju) Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminatorów • Uczenie jednakowego punktowania • Przekazanie na piśmie schematu punktowania Przewodniczący zespołów egzaminatorów (średnio 20 egzaminatorów w zespole) Szkolenie egzaminatorów • Uczenie jednakowego punktowania • Przekazanie na piśmie schematu punktowania Sprawdzanie prac • Stosowanie schematu punktowania • Konsultowanie wątpliwości • Weryfikacja przez przewodniczącego poprawności sprawdzania Zespoły egzaminatorów (270 – 300 zespołów na 1 egzamin)

 35. Część 3. System egzaminów zewnętrznych

 36. Egzamin potwierdzającykwalifikacje zawodowe Egzamin maturalny - wyniki wykorzystywane w rekrutacji do szkół wyższych Egzamin gimnazjalny - wyniki wykorzystywane w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Sprawdzian - niezależnie od wyniku wszyscy uczniowie przechodzą do gimnazjum EGZAMINY ZEWNĘTRZNE W SYSTEMIE OŚWIATY Szkoła policealna Technikum ZSZ Liceum Gimnazjum Wykorzystanie wyników do wstępnej diagnozy umiejętności uczniów w celu zorganizowania procesu kształcenia, umożliwiającego najlepszy rozwój uczniów Wykorzystanie wyników w szkołach do podnoszenia jakości kształcenia Szkoła podstawowa

 37. SYSTEM OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO EGZAMIN GIMNAZJALNY SPRAWDZIAN EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 38. SYSTEM OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO SPRAWDZIAN

 39. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ • POWSZECHNY • OBOWIĄZKOWY • PONADPRZEDMIOTOWY

 40. SPRAWDZIAN • PRZEPROWADZANY W KWIETNIU • TRWA 60 MINUT • WYNIK W SKALI PUNKTOWEJ • MAKSYMALNIE 40 PUNKTÓW • NIE MA FUNKCJI SELEKCYJNEJ • WYNIK NIE WPŁYWA NA UKOŃCZENIE SZKOŁY

 41. SPRAWDZIAN SPRAWDZA POZIOM OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI, OKREŚLONYCH W STANDARDACH WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

 42. SPRAWDZIAN CZYTANIE ROZUMOWANIE BADA UMIEJĘTNOŚCI PISANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE

 43. SYSTEM OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO EGZAMIN GIMNAZJALNY

 44. EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM • POWSZECHNY • OBOWIĄZKOWY • MIĘDZYPRZEDMIOTOWY

 45. EGZAMIN GIMNAZJALNY • PRZEPROWADZANY W KWIETNIU • OBEJMUJE DWIE CZĘŚCI • KAŻDA TRWA 120 MINUT • WYNIK W SKALI PUNKTOWEJ • MAKSYMALNIE 50 PUNKTÓW Z KAŻDEJ CZĘŚCI • WYNIK NIE MA WPŁYWU NA UKOŃCZENIE SZKOŁY • WYNIK MA WPŁYW NA DALSZE KSZTAŁCENIE

 46. EGZAMIN GIMNAZJALNY SPRAWDZA POZIOM OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI OKREŚLONYCH W STANDARDACH WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH • w części pierwszej – z zakresu przedmiotów • humanistycznych • w części drugiej – z zakresu przedmiotów • matematyczno-przyrodniczych

 47. EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO--PRZYRODNICZA OBEJMUJE P R Z E D M I O T Y • matematyka • biologia • chemia • fizyka i astronomia • geografia • język polski • historia • sztuka (plastyka, muzyka) • wiedza o społeczeństwie Ś C I E Ż K IM I Ę D Z Y P R Z E D M I O T O W E filozoficzna, prozdrowotna, ekologiczna, czytelnicza i medialna, regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, europejska, kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej, obrona cywilna filozoficzna, regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelnicza i medialna, europejska i kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej

 48. EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA • CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY • TWORZENIE WŁASNEGO TEKSTU

 49. EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA • UMIEJĘTNE STOSOWANIE TERMINÓW, POJĘĆ I PROCEDUR Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH NIEZBĘDNYCH W PRAKTYCE ŻYCIOWEJ I DALSZYM KSZTAŁCENIU • WYSZUKIWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI • WSKAZYWANIE I OPISYWANIE FAKTÓW, ZWIĄZKÓW I ZALEŻNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYCH, FUNKCJONALNYCH, PRZESTRZENNYCH I CZASOWYCH • STOSOWANIE ZINTEGROWANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO • ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 50. FORMY ZADAŃ PISEMNYCH MOGĄCE WYSTĄPIĆ W ZESTAWACH ZADAŃ KLASYFIKACJA ZADAŃ PISEMNYCH ZAMKNIĘTE OTWARTE prawda-fałsz na dobieranie z luką wyboru wielokrotnego krótkiej odpowiedzi rozszerzonej odpowiedzi