1. Status i prosjektet Kjøvangen VA Fremforhandlet avtale med entreprenør Svein Tyreng AS Rammesøknad for bygging av V - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Status i prosjektet Kjøvangen VA Fremforhandlet avtale med entreprenør Svein Tyreng AS Rammesøknad for bygging av V PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Status i prosjektet Kjøvangen VA Fremforhandlet avtale med entreprenør Svein Tyreng AS Rammesøknad for bygging av V

play fullscreen
1 / 9
1. Status i prosjektet Kjøvangen VA Fremforhandlet avtale med entreprenør Svein Tyreng AS Rammesøknad for bygging av V
184 Views
Download Presentation
calvine
Download Presentation

1. Status i prosjektet Kjøvangen VA Fremforhandlet avtale med entreprenør Svein Tyreng AS Rammesøknad for bygging av V

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Status i prosjektet Kjøvangen VA • Fremforhandlet avtale med entreprenør Svein Tyreng AS • Rammesøknad for bygging av VA-anlegg sendt til Vestby kommune • Avklaring med Vestby kommune om bygging av VA-rom • Utredet alternative organisasjonsformer for et VA-selskap • Stiftet organisasjoner for bygging og drift av et VA-anlegg • Henvendelse om Bindende Forhåndsuttalelse (BFU) sendt til Skatt Øst • Avtale inngått med Hafslund om nedgraving av el.kabler • Utredet muligheter for legging av fibernett 1

  2. Forprosjektet. Regnskapsoversikt • Innbetalinger: 165 x 5.000 = 825.000 • Kostnader: • Konsulent SWECO ca. kr 392 000 • Advokatkontoret Simonsen ca. kr 240 000 • Advokatkontoret Ernst & Young ca. kr 160 000 • Retur av bidrag fra velforeninger kr 20 000 • Servering på fellesmøtet i 2009 kr 8 630 • Nettside, div. matriell ca. kr 4 300 • Sum 825 000 2

  3. 2. Hva inkluderer VA-anlegget? Hva betaler jeg for? • Felles VA-anlegg dimensjonert for 300 hytter/boliger og helårsdrift • Fremføring av grenledninger til pumpekum på egen tomt • Kvernpumpe og pumpekum • Trekkerør for fibernett ført frem til pumpekum • Mulighet for å bygge VA-rom (ca. 7 m2). Individuell søknad til kommunen • Nedgraving av el.kabler i Kjøvangen • Fremføring av oppgradert el.kabel til hyttevegg • VA-anlegget inkluderer ikke: • Fremføring av ledninger og strøm fra pumpekum til egen hytte/bolig • Innvendige installasjoner i egen hytte/bolig 3

  4. 3. Hva koster VA-anlegget? • Kostnader per hytte/bolig, forutsatt at 150 tegner seg: • Fellesanlegg, hovedledninger m/varmekabler, • grenledninger, pumpe og pumpekum kr 175.000 • Trekkerør for fibernett til pumpekum (opsjon) kr 8.000 • Byggeledelse SWECO, gebyrer mm kr 7.000 • Uforutsette kostnader (ca. 11%) kr 20.000 • Sum, eks. MVA kr 210.000 • Kommentarer: • Beløpet på kr 210.000 må innbetales innen 30. juni 2010 • Prisen er lik for alle som betaler innen 30. juni 2010 • Prisen inkluderer ikke kommunal tilknytningsavgift, ca. kr 30.000 4

  5. 4. Hva skjer om mindre enn 150 tegner for VA-anlegget? • Vel 160 tegnet seg til forprosjektet. Styret har mottatt svært mange positive kommentarer til prosjektet. Derfor legger styret til grunn at minst 150 av deltagerne i forprosjektet vil tegne seg for VA-anlegget. • Dersom likevel mindre enn 150 tegner seg, fremstår følgende alternativer: • Langt færre enn 150 tegner seg: • - Prosjektet skrinlegges • b) Færre enn 150 tegner seg: • - Det utarbeides reviderte kostnadskalkyler og inviteres til ny tegning • Nesten 150 tegner seg: • - Prosjektet settes i gang om økningen i tegningskostnadene blir beskjeden 5

  6. 5. Hva skjer med ”etternølerne”? Er det mulig å tegne seg senere? • Det vil være anledning til å tegne seg og bli med i VA-anlegget senere så lenge anlegget har kapasitet. • Kostnadene vil bli høyere om man tegner seg etter fristen den 15.juni 2010. • Generelle betingelser for de som tegner seg etter 15.juni 2010: • - Finansieringstilskudd til fellesanlegget. kr 175.000 • - Innmeldingsavgift for dekking av adm. kostnader kr 10.000 • - Faktiske anleggskostnader for grenledninger og pumpekum • Angitte beløp er eks. MVA. Etternølere kan ikke garanteres fritak for MVA. 6

  7. 6. Organisering av Kjøvangen VA • Sentrale problemstillinger: • Sikre refusjon av MVA på anleggskostnadene. (ca. kr 50.000 per hytte/bolig) • Enkel og fleksibel håndtering av nye medlemmer • VA-prosjektet foreslått organisert i to enheter: • Foreningen Kjøvangen VA. Utbygger. • Ansvarlig for bygging av VA-anlegget (mottar innbetalingene fra deltagerne) • Avtalepart med entreprenør • Overlevere anlegget kostnadsfritt til driftsselskapet Kjøvangen VA SA • Samvirkeselskapet Kjøvangen VA SA. Driftsselskap. • - Eie, drive og vedlikeholde VA-anlegget • - Utvidelse av anlegget • Deltagerne blir medlem i Foreningen og andelseier i Driftsselskapet • Forening og Driftsselskap ble stiftet 5.mai 2010 • Årsmøte avholdes etter Skatt Øst har kommet med BFU 7

  8. Budsjett for drift • Felles driftskostnader • Strøm for frostsikring ca. 60.000 - 80.000 kr/år • Drift og vedlikeholdsavtale ca. 800 – 1.000 kr/hytte år • Avsetninger til vedlikehold ca. 300,- kr/hytte år • Administrasjon ca. 300,- kr/hytte år Sum ved 150 medlemmer ca. 2300,- kr/år • Private driftskostnader • Strøm (1,- kr/meter rør + pumpe) ca. 200,- kr/år • Kommunale avgifter • ca. 2000 – 6000 kr • Fast avgift ca. 900,- kr, forbruk ca. 36,- kr m3

  9. 7. Videre prosess Juni: Rammesøknad godkjent i Vestby kommune Juni: Innbetalingsfrist den 15.6. Juni: Svar på BFU fra Skatt Øst Juli 10: Klarsignal til entreprenør Svein Tyreng AS om igangsettelse Aug.11: Anlegget ferdig 9