Download
protokol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROTOKOL PowerPoint Presentation

PROTOKOL

2298 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PROTOKOL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROTOKOL ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 2. Genel Olarak Protokole Bakış Toplumların hayatında, insan davranışları üzerinde etkili olan ve onları düzenlemeyi hedefleyen farklı düzenleyici kurallar vardır. Dünyanın değişik bölgelerinde ve değişik zaman dilimlerinde önemi, içeriği ve etkinliği sürekli değişen bu sosyal düzen kuralları; din kuralları, hukuk kuralları, görgü kuralları ve ahlak kurallarıdır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 3. Genel Olarak Protokole Bakış Dünyanın her yerinde ve bütün zamanlarda her toplumda farklılaşan bir takım görgü, nezaket ve protokol kuralları olmuştur. Yeme içme, oturup kalkma, giyinme, konuşma ve dinleme, acıyı ve mutluluğu paylaşma, selamlaşma, karşılama, uğurlama, bayramlaşma gibi hayatın her alanını kuşatan insan davranışları görgü ve nezaket kurallarıyla bir anlam ve estetik kazanır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 4. Genel Olarak Protokole Bakış Görgü ve nezaket kuralları, toplumdan topluma değişse de, her toplumda değişmeyen bir gerçek var ki; o da insan davranışları arasında hem benzerliklerin, hem de farklılıkların olmasıdır. Zekâ, bilgi, bilgiyi kullanım biçimi, sahip olunan mal ve zenginlik, soyluluk, güzellik gibi pek çok konuda insanlar arasında farklılıklar gözlenir. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 5. Genel Olarak Protokole Bakış İnsanların kamusal alanda birbirlerinden bekledikleri davranışlar, protokolün esasını oluşturur. Protokol kuralları, insanların kurumsal yaşamlarında birbirleriyle ilişkilerinde uyumlu ilişkiler geliştirmelerini ve sürdürmelerini sağlar. Türklerin imparatorluklar kuran köklü devlet geleneği ve uzun bir tarihsel birikimine dayalı zengin kültürleri, çeşitli görgü ve protokol kurallarından oluşmaktadır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 6. Protokolün Tarihçesi Hiçbir toplumsal kural veya kaide aniden ortaya çıkmaz; her düzenleyici kural, belli bir tarihsel sürecin sonunda ortaya çıkar. Protokol tarihi, diplomasi kadar eskidir. Bugünkü anlamda diplomasinin ilk temelleri, Yunanlar tarafından atılmıştır. Yunanlılar, sefirleri (büyükelçinin bulunmadığı ülkelerde büyükelçinin görevlerini üstlenen memur) yazılı veya sözlü talimat ile başka ülkelere gönderirlerdi. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 7. Protokolün Tarihçesi Romalılar başlangıçta elçi göndermezler ve sadece elçi kabul ederlerdi. Daha sonra, Yunanlılarca oluşturulan diplomasi kuralları, Romalılar tarafından da aynen benimsenmiştir. Diplomasinin temelleri, bugünkü anlamıyla binlerce yıl önce Yunan ve Romalılar tarafından atılmıştır denilebilir. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 8. Protokolün Tarihçesi Protokol kurallarına uymamak aynı ülkenin bireylerinden çok, devletlerarasında önemli uyuşmazlıklara ve hatta çatışmalara neden olmuştur. 1661 yılında elçilikle ilgili bir protokol önceliği sorunundan İspanya ve Fransa savaş yapma durumuna gelmişler ve sonuçta İspanya, Fransa’nın protokol önceliğini tanımak zorunda kalmıştır. Bu tarihten yaklaşık bir yüzyıl sonra Rusya ve Fransa sefirleri Londra’daki bir saray balosunda, oturmada öncelik konusunda tartışmaya tutuşmuşlar ve sonunda sorunu düello ile halledebilmişlerdir. Böylece yine aynı nedenden iki devlet bir savaş olasılığı ile karşı karşıya gelmiştir. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 9. PROTOKOL • DAR ANLAMDA: Kamu belgelerinin aslı, milletlerarası konferansların, anlaşmaların tutanaklarına denir. • GENİŞ ANLAMDA: Devlet ve diploması alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kuralların toplamıdır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 10. Genel Olarak Protokol Protokol kuralları, resmi görgü kurallarıdır. İş yaşamı, özellikle üst düzey yöneticilerin iş yaşamları ağırlıklı olarak protokol kuralları çerçevesinde yürür. Resmi toplantılar, seminerler, konferanslar, kokteyller, ziyafet ve ikramlar protokolün uygulandığı etkinliklerdir. Resmi protokol kuralları sadece törenlerde değil, sözlü, yazılı ve yüz yüze iletişimin her türünde uygulanır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 11. PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti’ nde devlet protokolü düzenleme ve gerektiğinde değiştirilmesi yetkisi ve sorumluluğu, Atatürk’ ün Cumhurbaşkanı olarak imzasını taşıyan Ocak 1927 tarihli ve 4611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğüne verilmiştir. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 12. Protokolün Amacı PROTOKOLÜN amacı düzeni bozmak değil, varsa düzensizliğe son vererek toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve karşılıklı saygı ortamını yaratmak olduğunun unutulmaması gerekir. Eğitim almış kişi, kendisine saygı duyduğu için başkalarına da nazik ve iyi TAVIR içinde hareket ederek saygı duyar. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 13. Protokol Kurallarını uygulayabilmek için • Dengeli • Dürüst • Gerçekçi yaklaşım içerisinde olma • Görgülü Kendimizi ifade edebilme yeteneği • Her zaman en iyi göründüğümüz biçimde kendimizi gösterebilmek • Kendimize başkasının bakış açısıyla bakabilmek • Konuşmadan önce düşünmek ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 14. Protokol Konuları ve Uygulama Alanları • Ulusal ve kurumsal öncelik-sonralık sıradüzeni. • Milli, resmi, askeri, mahalli ve kurumsal törenler (Törenlerde oturma düzenleri. Konuşma, takdim ve hitap usulleri) • Devlet ve hükümet adamlarını, yabancı konuklar üst yöneticileri ve kurum amirlerini karşılama ve uğurlama törenleri. • Devlet ve hükümet adamları, makam sahibi yöneticiler ve yabancı temsilcilerle resmi görüşmeler ve ilişkiler. • Toplantı ve brifingler. Toplantılarda masa ve oturma düzenleri. Toplantı yönetimi kuralları. • Ulusal, kurumsal (tanıtıcı) ve yabancı bayraklar (Bayrakların kullanım usulleri) • Protokol yazıları. Resmi yazılarda protokol kuralları ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 15. Göreve başlama, görevden ayrılma ve görev devir-teslim usul ve törenleri. • Resmi taşıtlarda oturma düzenleri. • Konuklar ve resmi ziyaretler. (Kabul, karşılama, ağırlama ve uğurlama usul ve törenleri) • Davet ve ziyafetler (resepsiyon, kokteyl ve resmi yemekler). Yemeklerde masa ve oturma düzenleri. Sofra ve servis kuralları. • Kamusal yaşamda ve resmi ortamda giyim kuralları • İş ortamında ve sosyal yaşamda davranış kuralları (hitap, selam, tanıtma, tanıştırma, tokalaşma, konuşma, öpüşme, yemek yeme, içki içme, kadeh kaldırma, hediye ve çiçek sunma.) ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 16. BİR YÖNETİCİNİN BAŞARISI %33 KİŞİLİĞİ %33 İŞİ (BİLGİ VE BECERİSİ) %34 PROTOKOL (TEMSİL NİTELİĞİ) OLUŞTURUR. BAŞARI PROTOKOLDE GİZLİDİR. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 17. RESMİ PROTOKOL İLKELERİ • Protokolde temsil esastır. Yönetici katıldığı toplantı, tören, ziyaret, davet vb etkinliklerde kendini değil, kurumu temsil eder. * Protokolde Kişi Kendini Temsil Etmez. Unvanını Ve Kurumunu Temsil Eder. * Her Yöneticinin Temel İşlevi Kurumunu En İyi Biçimde Temsil Etmektir. * Bir Kişinin Temsil Niteliği; Dış Görünümü, Giyimi, Tutum Ve Davranışı, Konuşması, Protokol - Saygı, Görgü Ve Nezaket Kurallarına Uyması İle Ortaya Çıkar. 2. Davetlerde, yazışmalarda, toplantılarda, görüşmelerde, karşılama ve uğurlamalarda denklik ve karşılıklılık ilkesi geçerlidir. 3. Resmi tören, oturma düzeninde, yürüyüşlerde şeref misafiri veya üst, bulunduğu ortamın daima merkezindedir. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 18. 4. Resmi yemeklerde tüm konukların rütbe, unvan, siyasi mevki veya temsil ettiği mevkie göre oturmaları temel prensiptir. 5. Protokol kurallarında resmi unvan esastır. Yöneticinin kişisel unvanı, cinsiyeti, yaşı, temsil ettiği kurumsal unvanının önüne geçemez. 6. Devlet başkanının şerefine verilen yemeklerde; devlet başkanı şeref misafiri olmakla birlikte ev sahipliğini de üstlenir. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 19. 7. Protokolde, kişinin unvanına veya temsil ettiği kuruma gerekli önem ve değer vermek esastır. 8. Eşitlerarası öndegelimde, kıdem esastır. 9. Resmi davetlerde kullanılacak davetiyelerde rütbeler, unvanlar ve isimlerde kısaltma yapılmaz. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 20. 10. Törenlerde konuşma sırası rütbe, unvan, temsil edilen mevkiye göre alttan üste doğrudur. 11. Protokolde; ulusal bayrağı, konuğu, üstü korumak, kollamak ve gerekli saygıyı göstermek esastır. 12. Resmi araçlarda protokol makamı, aracın arka koltuğunun sağ tarafıdır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 21. PROTOKOL TÜRLERİ VE SIRADÜZENLERİ • Devlet Protokolü • Diplomatik Protokol • Mülki Protokol • Askeri Protokol • Adli Protokol • Akademik Protokol • Kurumsal Protokol • Dini Protokol • Sosyal Protokol ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 22. A. Devlet Protokolü ve T.C. Devlet Protokol Listesi Devlet protokolü, devlet törenleri ve devlet başkanlarıyla ilgili olarak uygulanan uluslar arası nitelikte siyasi ve diplomatik kurallar bütünüdür. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 23. Türkiye’ de devlet törenleri, başkentte yapılan milli ve resmi bayram törenleri, Cumhurbaşkanının göreve başlama ve tebrik törenleri, Cumhurbaşkanının kabul ve ziyaret törenleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilen resmi davet ve ziyafetler (resepsiyon, kokteyl ve resmi yemekler), vefat eden Cumhurbaşkanlarının cenaze törenleri, Cumhurbaşkanının yabancı ülkelere resmi ziyaretleri, yabancı devlet başkanlarını karşılama ve uğurlama törenleri, Cumhurbaşkanının yabancı devlet adamlarına tebrik, teşekkür ve taziye mesajları, yabancı devlet adamlarına yazdığı mektuplar, onaylar ve yetki belgeleri, uluslar arası anlaşmalar ve imza törenleri, uluslar arası resmi toplantı ve konferans organizasyonları devlet protokolü kapsamındadır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 24. Türkiye Cumhuriyeti’ nde devlet protokolünü düzenleme ve yürütme görevi 09.01.1927 tarihli ve 4611 sayılı Atatürk’ün imzaladığı Kararname ile Dışişleri Bakanlığına verilmiştir. Türkiye’ de uygulanmakta olan Devlet Protokol Sıradüzeni Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce hazırlanmakta ve Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğü konulmaktadır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 25. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET PROTOKOL LİSTESİ * Cumhurbaşkanı, 1- TBMM başkanı, 2- Başbakan, 3- Genel Kurmay Başkanı, 4- Ana Muhalefet Partisi Başkanı, 5- Eski Cumhurbaşkanları, 6- Anayasa Mahkemesi Başkanı, 7- Yargıtay Birinci Başkanı, 8- Danıştay Başkanı, 9- Bakanlar Kurulu Üyeleri, 10- Kuvvet Komutanları (Kara-Hava-Deniz-Jandarma) ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 26. Ankara’da uygulanan Devlet protokol Listesi 11- Orgeneraller/Oramiraller 12- YÖK Başkanı 13- TBMM Başkan Vekilleri 14- TBMM’ de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları 15- TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri 16- TBMM’ de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları 17- TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri 18- TBMM’ de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yard. 19- TBMM’ de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Sekreterleri 20- TBMM Üyeleri ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 27. B. DİPLOMATİK PROTOKOL Devletler ve uluslar arası ilişkilerde, devlet ve hükümet adamlarının ve özellikle diplomatların uymak ve uygulamak zorunda oldukları biçimsel ve törensel kurallar bütünüdür. Diplomatik protokol genel olarak diplomatik temsilciliklerde (büyükelçilik ve başkonsolosluklarda) ve uluslar arası kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, UNESCO, UNICEF, NATO, AGİK, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi vb) uygulanmaktadır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 28. Büyükelçilik Protokol Sıradüzeni 1- Büyükelçi 2- Elçi müsteşar 3- Askeri ataşeler (rütbe ve kıdemlerine göre) 4- Diğer müsteşarlar ve müşavirler (kadro ve kıdemlerine göre) 5-Askeri ataşe yardımcıları (kadro ve kıdemlerine göre) 6-Başkatip, ikinci katip ve üçüncü katipler 7-Diğer ataşeler (kadro ve kıdemlerine göre) 8-Diğer ataşe yardımcıları (kadro ve kıdemlerine göre) 9-Diplomatik idari memurlar ve iletişim teknisyenleri 10-Askeri ataşelikteki subaylar ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 29. C. MÜLKİ PROTOKOL Başkentte hükümet nezdinde (Başbakanlık ve bakanlıklarda), taşrada il ve ilçelerde (valilik ve kaymakamlıklarda) uygulanan biçimsel ve törensel kurallardır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 30. Başbakanlık ve Bakanlıklar Protokol Sıradüzeni 1-Başbakanlık (Başbakan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları, Devlet Bakanları) 2-Adalet Bakanlığı 3-Milli Savunma Bakanlığı 4-İçişleri Bakanlığı 5-Dışişleri Bakanlığı 6-Maliye Bakanlığı 7-Milli Eğitim Bakanlığı 8-Avrupa Birliği Bakanlığı 9-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 31. 10- Sağlık Bakanlığı 11-Ulaştırma Bakanlığı 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 13-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 16- Kalkınma Bakanlığı 17- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 18-Kültür ve Turizm Bakanlığı 19-Gençlik ve Spor Bakanlığı 20-Çevre,Orman ve Şehircilik Bakanlığı ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 32. İl Protokol Listesi 1- Vali, 2- TBMM Üyeleri (varsa, orgeneral ve oramiraller önce gelir.) 3- Mahallin en büyük komutanı, general e amiraller, garnizon komutanı 4- Belediye Başkanı, 5- Cumhuriyet Başsavcısı, Adli yargı adalet komisyonu başkanı, Bölge idare mahkemesi başkanı, Üniversite rektörleri, Baro Başkanı 6- Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri 7- Genel ve özel bütçeli kuruluşların genel müdürleri 8- Valilikçe belirlenen sayıda Garnizon Komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensubu 9- Vali yardımcıları, il emniyet müdürü, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları 10- Hakimler, savcılar, noter odası başkanı, iktidar partisi, ana muhalefet partisi , TBMM’ de grubu bulunan diğer partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre) ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 33. İlçelerde Protokol Listesi 1- Kaymakam, 2- Garnizon Komutanı 3- Belediye Başkanı, 4- Cumhuriyet Savcısı 5- Fakülte Dekanı, Yüksekokul Müdürü 6- Emniyet Müdürü/Amiri 7- Hakimler, Savcı Yardımcıları 8- İktidar, ana muhalefet ve TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları 9- Dekan yard. Yüksekokul müdür yard. Ve öğretim üyeleri 10- Bakanlıkları ilçe teşkilat başkanları, Resmi banka müdürleri ve KİT Müdürleri ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 34. D. ASKERİ PROTOKOL Askeri törenler ve davranışsal ilişkiler konusunda uygulanan kurallar bütünüdür. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 35. Askeri Protokol Sıradüzeni 1-Genelkurmay Başkanı 2-Kara Kuvvetleri Komutanı 3-Deniz Kuvvetleri Komutanı 4-Hava Kuvvetleri Komutanı 5-Jandarma Genel Komutanı 6-Genelkurmay İkinci Başkanı 7-KKK Kurmay Başkanı ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 36. E. ADLİ PROTOKOL Yargı organlarında ve adli kuruluşlarda yapılan törenlerde toplantılarda ve duruşmalarda uygulanan törensel ve biçimsel davranış kuralları ile yargı mensuplarının kıyafetleri, davalar ve adli yazışmalar konularında uygulanan kurallar bütünüdür. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 37. Yüksek Yargı Organları ve Adli Makamlar Protokol Sıradüzeni 1-Anayasa Mahkemesi Başkanı 2-Yargıtay I. Başkanı 3-Danıştay Başkanı 4-Sayıştay Başkanı 5-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 6-Danıştay Başsavcısı 7-Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 8-Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı 9-Anayasa Mahkemesi Üyeleri 10-Yargıtay Başkanvekili 11-Danıştay Başkanvekili 12-Sayıştay Başkanvekili 13-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili 14-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili 15-Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 38. F. AKADEMİK PROTOKOL Üniversitelerde ve bilim çevrelerinde düzenlenen törenlerde ve törensel etkinliklerde; yapılan bilimsel toplantı, panel, sempozyum, kolokyum(bilimsel tartışma) ve seminerlerde; akademik giyimde, akademik iş, işlem ve ilişkilerde uygulanan, mevzuata ve aynı zamanda akademik gelenek ve kültüre dayanan kurallar bütünüdür. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 39. Başkent Akademik Protokol Düzeni 1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, 2- Üniversitelerarası Kurul Başkanı 3- YÖK Başkanvekili 4- Yükseköğretim Kurulu Üyeleri 5- Ankara’ da bulunan üniversitelerin rektörleri (kuruluş tarihine göre) 6- Rektör yardımcıları (üniversite sırasına göre) 7- YÖK Genel Sekreteri 8- Üniversiteler arası Kurul Genel Sekreteri ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 40. Üniversite Yönetimi Protokol Sıradüzeni 1- Rektör 2- Rektör Yardımcıları (kıdeme göre) 3- Genel Sekreter 4- Dekanlar (fakülte kuruluş tarihine göre) 5- Enstitü ve yüksekokul müdürleri (kuruluş tarihine göre) 6- Başhekim 7- Genel Sekreter Yardımcıları 8- Hukuk Müşaviri 9- Daire Başkanları (mevzuattaki sıralamaya göre) 10- Dekan yardımcıları (kıdeme göre) 11- Enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları (kıdeme göre) 12- Fakülte ve yüksekokul sekreterleri 13- Rektörü bağlı danışmanlar ve müdürler ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 41. G. KURUMSAL PROTOKOL Bakanlıklarda , kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan törensel, yönetsel ve biçimsel davranış kuralları bütünüdür. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 42. H. DİNİ PROTOKOL Din kurallarına ve din kitaplarına, ayrıca dini alanda yaşamsal olarak benimsenmiş olan örf ve adetlere dayanmaktadır. Cenaze merasimleri, kurban kesimleri, cami ve türbe ziyaretleri, hac uğurlama ve karşılama merasimleri, mevlit, nikah ve hatim merasimleri….( örf ve adetlere ) göre düzenlenmektedir. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 43. I. SOSYAL PROTOKOL Toplumsal alanda ve yaşamda özel ve sosyal etkinliklerde uygulanan ve toplumun büyük kesimince benimsenmiş olan saygı, görgü ve nezaket kuralları bütünüdür. Bunlar aile ilişkileri, doğum, sünnet, nişan, nikah, düğün ve cenaze merasimleri çevre ve komşuluk ilişkileri, hanımlarla ve büyüklerle olan ilişkiler, hitap, selamlaşma, konuşma, tokalaşma, tanıştırma, el öpme, çiçek ve hediye alma-sunma, davet, ziyaret ve ziyafetlerde uygulanan davranışsal kurallardır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 44. Sosyal Protokol Sıradüzeni 1- Onur konuğu (yabancı/ecnebi konuk, resmi bir makam sahibi olan konuk, ev sahibine varlığıyla onur veren tanınmış yazar, sanatçı, sporcu, gazeteci, politikacı, bürokrat, bilim adamı, iş adamı, din adamı vb. konuk) 2- Varsa, yabancı konuğun beraberindeki kişi 3- Geçmişte resmi makam işgal etmiş olan konuk 4- İlk kez davet edilen konuk 5- Daha önce birkaç kez davet edilmiş olan konuk 6- Ev sahiplerinin arkadaşları ve akrabaları 7- Ev sahiplerinin çocukları ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 45. Yabancı Konuklar ve Şeref Salonu Protokol Listesi Yabancı devlet ve hükümet adamları ziyaretlerini şu amaçlarla gerçekleştirir. • Devlet Ziyareti • Resmi Ziyaret • Resmi Çalışma Ziyareti • Özel Ziyaret ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 46. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 47. KURUM PROTOKOLÜ Kurum protokolü; kurumlarda hangi düzeyde bulunurlarsa bulunsunlar çalışanların uymaları gereken protokol kurallarıdır. Çalıştıkları kurumu temsil eden kişilerin protokol kurallarını iyi bilmeleri, kurum içi ve kurumlar arası ilişkilerde bu kurallara uymaları gerekir. Protokol, resmi ilişkilerde izlenecek yol, yöntem ve görgü kuralları anlamına gelir ve söz konusu kurallara uyulması, nezaket açısından gereklilik, protokol açısından ise bir zorunluluktur. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 48. Özel Kesim Protokol Listesi 1- Yönetim kurulu başkanı 2- Yönetim kurulu başkan vekili, 3- Yönetim kurulu üyeleri, 4- Genel Müdür, 5- Genel Müdür Yardımcıları, 6- Fabrika veya Merkez Şube Müdürü, 7- Birim Müdürleri ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 49. Kurum Protokolü Çeşitli düzeydeki yönetici ve işgörenlerin de görgü, nezaket, zarafet ve protokol kurallarını bilmeleri gerekmektedir. Bu kuralların belli başlılarını şu ana başlıklar altında toplayabiliriz: ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ

 50. Kurum Protokolü • İşgörenler ile yönetim kademesinde bulunanlar arasındaki ilişkiler; saygı, sevgi ve güven temeli üzerine oturtularak sıcak bir atmosferin oluşması sağlanmalıdır. Dolayısı ile astlar üstlerine hitap ederken; sayın kelimesini daima ön planda tutmalı, makama derli toplu girilmeli, üstün elini sıkmak için önce onun elini uzatmasını beklemeli ve üst buyur etmeden oturulmamalıdır. ÖĞR. GÖR. HAYRETTİN TELLİ