Download
suomalainen yhteiskunta ja lains d nt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö

Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö

248 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suomalainenyhteiskunta ja lainsäädäntö Yksilön asemasta ja oikeusturvasta Suomen oikeusjärjestelmässä Johanna Sirkiä

 2. Johanna Sirkiä Suomalaisen yhteiskunnan3 erilaista toiminta-aluetta eli sektoria Julkinensektori Yksityinensektori Kolmassektori

 3. Johanna Sirkiä Yhteiskunnan sektoreilla on erilaiset toimintamuodot ja erilaiset tarkoitukset Yritysmuodot:Oyj, Oy, Ky, Ay, Tmi Kunnat / Kaupungit Valtiovalta EuroopanUnioni(EU) Julkinensektori Julkinen valtaJulkiset palvelut Yksityinensektori YrityksetElinkeinotoiminta Toimialoja: • teollisuus • palvelut • kauppa • viestintä • liikenne • jne. Kolmas sektori JärjestötoimintaYhdistyksetSäätiöt Säätiö Rekisteröityyhdistys (ry) Rekisteröimätön yhdistys

 4. Johanna Sirkiä Julkinen valta perustuudemokraattiseen päätöksentekoon

 5. Eduskunta säätää lait (hyväksyy tai hylkää hallituksen esityksen) hyväksyy valtion budjetin valvoo hallituksen toimintaa Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa nimittää eräät korkeat virkamiehet sisäpoliittinen valta on hyvin rajoitettua Valtioneuvosto = maan hallitus on vastuussa eduskunnalle valmistelee lakiesitykset valmistelee budjettiesityksen panee täytäntöön eduskunnan hyväksymät lait Ministerit johtavat eri alojen ministeriöitä, jotka valvovat oman alansa hallintoa ja valmistelevat oman alansa lakiehdotuksia Ministeriöiden alaisuudessa toimivat valtion viranomaiset ja valtion virastot. Ne huolehtivat lakien täytäntöönpanosta käytännön tasolla. Johanna Sirkiä Suomen valtion keskeiset toimielimet

 6. Viranomaisten toimivalta perustuu lakiin. Jos viranomainen ylittää toimivaltansa, sen toiminnasta voi valittaa ylemmälle viranomaiselle tai kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle. Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa ihmisiä lain määräyksistä ja viranomaisten luona asioimisesta sekä antaa tietoja viranomaisten tekemistä päätöksistä. Viranomaisilla on velvollisuus suorittaa laissa niille annetut tehtävät lain mukaisesti. Valtion viranomaisia ja virastoja: Poliisi Tuomioistuimet Verovirastot Maistraatit Lääninhallitukset Väestörekisterikeskus Patentti- ja rekisterihallitus, jossa toimii mm. kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri Valtion oikeusaputoimistot Ulkomaalaisvirasto Tulli Rajavartiolaitos jne. Johanna Sirkiä Oikeusvaltion periaate 1:Viranomaisten toiminta perustuu lakiin

 7. Yksilön asema Ihmisoikeudet ja perusoikeudet kuuluvat jokaiselle. Yksilön asemasta, oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään tarkemmin laissa. Ulkomaalaisten maahanpääsyä ja oleskelua maassa voidaan rajoittaa lain mukaan. Maassa laillisesti oleskeville julkisen vallan on turvattava perusoikeudet ja peruspalvelut. Jokainen maassa laillisesti oleskeleva on merkitty väestörekisteriin lain mukaan. Jokaisella on velvollisuus ottaa selvää laista ja noudattaa lakia. Yksilö julkisen vallan kohteena Yksilöön kohdistuvien toimenpiteiden tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin. Jokaista tulee kohdella lain edessä yhdenvertaisesti. Jokaisella on oikeus rehelliseen ja oikeudenmukaiseen tuomioistuinkäsittelyyn. Viranomaisten pakkokeinojen kohteeksi joutuvalla on oikeus saada tietää oma asemansa, pakkokeinojen peruste ja viranomaisen nimi. Lisäksi on tarvittaessa oikeus oikeusapuun ja tulkkaukseen. Johanna Sirkiä Oikeusvaltion periaate 2:Yksilön oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lakiin

 8. Poliisin tulee esittää virkamerkki tai poliisin henkilökortti. Poliisin käskyä on yleensä syytä totella, sillä viranomaisen vastustaminen on rangaistavaa. Jos et ymmärrä poliisin kysymystä tai käskyä, niin sano ettet ymmärrä. Voit kysyä poliisilta neuvoa, perusteluita, poliisin nimen ja virka-aseman. Jos joudut rikoksen uhriksi, ilmoita asiasta poliisille mahdollisimman pian. Poliisi voi tulla kotiisi jos hänellä on kirjallinen kotietsintälupa tai jos sinä annat hänelle luvan tulla sisään tai jos kyseessä on kiireellinen ja vakava rikostapaus. Poliisi voi sakottaa Jos kiistät sakon perusteen, voit ilmoittaa siitä heti tai sakkolapussa kerrotulla tavalla. Jos kiistät sakon, asia menee käräjäoikeuteen. Silloin sinun kannattaa hankkia itsellesi asianajaja: www.asianajajat.fi Johanna Sirkiä Poliisi valvoo lakien noudattamistawww.poliisi.fi

 9. Johanna Sirkiä Yksilön asemapoliisitutkinnassa ja oikeusprosessissa

 10. Johanna Sirkiä Rikoslaki 20 luku Seksuaalirikoksista9 § Paritus Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä 1) järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rin- nastettavaa seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuot- ta nuoremman lapsen tekemää, ilmeisellä tavalla sukupuoli- siveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten, 2) vakiintuneena osana liiketoimin- taansa majoittaa sellaiseen te- koon ryhtyvää ja siten olennai- sesti edistää tekoa, 3) yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen sel- laiseen tekoon ryhtymistä tie- täen, että hänen toimintansa olennaisesti edistää teon to- teutumista, 4) muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä sellaiseen tekoon tai 5) viettelee tai painostaa toisen sellaiseen tekoon, on tuomittava parituksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

 11. Johanna Sirkiä Rikoslaki 20 luku Seksuaalirikoksista9a § Törkeä paritus Jos parituksessa 1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, 2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, 3) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä tai 4) kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä parituksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.Yritys on rangaistava.

 12. Johanna Sirkiä Rikoslaki 20 luku Seksuaalirikoksista10 § Määritelmät Sukupuoliyhteydellä tarkoite- taan tässä luvussa sukupuoli- elimellä tapahtuvaa tai suku- puolielimeen kohdistuvaa sek- suaalista tunkeutumista toisen kehoon.Seksuaalisella teolla tarkoite- taan tässä luvussa sellaista tekoa, jolla tavoitellaan seksu- aalista kiihotusta tai tyydytystä ja joka tekijä ja kohteena ole- va henkilö sekä teko-olosuh- teet huomioon ottaen on sek- suaalisesti olennainen. • Ennen vuotta 1998 • Aikaisempi lakiteksti käytti • käsitteitä: • haureus • siveellisyys • epäsiveellinen elämäntapa

 13. Johanna Sirkiä Rikoslaki 25 luku Vapauteen kohdistuvista rikoksista3 § Ihmiskauppa, 1 momentti Joka 1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa, 2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä, 3) maksamalla korvauksen toista vallassaan pitävälle henkilölle tai 4) ottamalla vastaan sellaisen korvauksen ottaa toisen valtaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saattamisekseen 20 lu- vun 9 §:n 1 momentin 1 koh- dassa tarkoitetun tai siihen rin- nastettavan seksuaalisen hy- väksikäytön kohteeksi, pakko- työhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistami- seksi taloudellisessa hyötymis- tarkoituksessa, on tuomittava ihmiskaupasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

 14. Johanna Sirkiä Rikoslaki 25 luku Vapauteen kohdistuvista rikoksista3 § Ihmiskauppa, 2 ja 3 momenti Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa valtaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa tämän 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa, vaikka mitään 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettua keinoa ei olisi käytetty. Yritys on rangaistava.

 15. Johanna Sirkiä Rikoslaki 25 luku Vapauteen kohdistuvista rikoksista3a § Törkeä ihmiskauppa Jos ihmiskaupassa 1) käytetään 3 §:ssä tarkoitettujen keinojen sijasta tai lisäksi väki- valtaa, uhkausta tai kavaluutta, 2) aiheutetaan tahallisesti tai tör- keällä huolimattomuudella toi- selle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaa- rallinen tila taikka näihin rin- nastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä, 3) rikos kohdistuu 18 vuotta nuo- rempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt, tai 4) rikos on tehty osana 17 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ihmiskaupasta vankeuteen vähintään 2 ja enintään 10 vuodeksi. Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka alistaa toisen orjuuteen tai pitää toista orjuudessa, kuljettaa orjia tai käy kauppaa orjilla, jos teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä. Yritys on rangaistava.

 16. Johanna Sirkiä Järjestyslaki kieltääprostituution yleisellä paikalla 1 § Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. 16 § Järjestysrikkomus Joka tahallaan - - - 5) ostaa tai tarjoaa seksuaali- palveluja 7 §:n 1 momentin vastaisesti, - - - on tuomittava, jollei teosta muu- alla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, järjestysrikkomuk- sesta sakkoon. Järjestysrikkomuksesta tuomit- tua sakkoa ei saa muuntaa van- keusrangaistukseksi. 7 § Muu häiriötä aiheuttava toiminta Seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla on kielletty. Seksuaalipalvelulla tarkoitetaan tässä laissa rikoslain (39/1889) 20 luvun 10 §:n 1 momentissa määriteltyä sukupuoliyhteyttä sekä siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa. Rangaistus seksuaalipalvelujen ostamisesta alle 18-vuotiaalta säädetään rikoslain 20 luvun 8 §:ssä. - - -

 17. Pienet lahjoitukset ja pienet ostokset ovat yksityisasioita. Merkittävä omaisuus ja säännölliset tulot tulevat helposti viranomaisten tietoon. Jos haet sosiaalitukea, asumis-tukea, työttömyyskorvausta tai muuta avustusta, sinulla on velvollisuus kertoa tuloistasi, menoistasi ja varoistasi. Säästösi ja omaisuutesi ovat turvassa, kun rahan/omaisuuden ansaitsemiseen/saamiseen liittyvät velvollisuudet on hoidettu lain mukaan. Kirjanpitolaki: Elinkeinon-harjoittajalla on kirjanpito-velvollisuus. Verolait: Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa tuloistaan ja elinkeinotoiminnastaan verottajalle sekä maksaa lain määräämät verot. Eläkevakuutuslait (YEL, TEL): lakimääräiset eläkemaksut ovat hyvä ja turvallinen tapa säästää vanhuuden varalle Sosiaaliavustuspetos, veropetos ja ”pimeä bisnes” ovat rikoksia. Rikoshyöty (”pimeä” raha tai omaisuus) menetetään valtiolle, jos se tulee ilmi. Johanna Sirkiä Rahallisesti merkittävään toimintaan liittyyaina lain määräämiä velvollisuuksia

 18. Elinkeinovapaus Yrityksen perustaminen on melko vapaata ja helppoa. Useimmilla toimialoilla ei tarvita lupia. (Poikkeuksia: anniskelu, terveydenhoito ym.) Toimialat Yrityksen toimiala rekisteröidään virallisen luokituksen mukaan: www.tilastokeskus.fi/toimiala2002 Käytännössä: voi myydä melkein mitä tahansa palvelua tai tuotetta, jos sitä ei ole kielletty ja jos se täyttää lain vaatimat standardit. Erilaisia yritysmuotoja Oyj = julkisesti noteerattu osakeyhtiö (pörssiyhtiö) Oy = yksityinen osakeyhtiö Ky = kommandiittiyhtiö Ay = avoin yhtiö Tmi = toiminimi eli yksityisliike. Tämä on helpoin ja paras yritysmuoto, kun on kyseessä yksittäinen ammatinharjoittaja. Jokaisesta yritysmuodosta on laissa omat määräykset. Suurin osa lakimääräisistä velvollisuuksista on samoja: kirjanpito, verot, vakuutukset jne. Johanna Sirkiä Elinkeinotoiminta:elinkeinovapaus, toimialat, yritysmuodot

 19. Yritystoiminnan aloittaminen Yksin toimiva ammatinharjoittaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa: riittää ilmoitus verottajalle www.vero.fi tai www.ytj.fi Muut elinkeinonharjoittajat: rekisteröinti verottajalle ja kaupparekisteriin (PRH) www.prh.fi/fi/kaupparekisteri.html tai www.ytj.fi Yrittäjä hankkii itselleen YEL- eläkevakuutuksen (yrittäjän eläkelaki, YEL) Yrittäjä tarvitsee kirjanpitäjän tai tilitoimiston. Toimialan ilmoittaminen Joillakin toimialoilla laki edellyttää erityistä koulutusta, lupia tai ilmoituksia valvonta-viranomaisille. Kaupparekisteriin: kuvaile yleisellä tasolla kaikki hyvän tavan mukaiset toimet, joita voit tehdä. Esim. hieronta, seura-palvelu, käännös- ja tulkki-palvelut, kodinhoito, siivous, viihde- ja ohjelmapalvelut Verottajalle: toimiala ilmoitetaan virallisen luokituksen mukaan www.tilastokeskus.fi/toimiala2002 Johanna Sirkiä Elinkeinotoiminta:yrityksen perustaminen

 20. Kirjanpitoon merkitään myyntituotot: asiakkaiden maksamat maksut yritystoiminnan kulut: kaikki menot, jotka liittyvät yritys-toimintaan, esim. työvälineet, puhelinlaskut, työvaatteet, vakuutusmaksut, matkakulut osittain työhön liittyvät kulut: esim. jos työskentelet kotona, voi vuokrakulusta laittaa osan yrityksen menoksi arvonlisäverot (kirjanpitäjä huolehtii) Kuitit talteen ja kirjanpitäjälle Arvonlisävero (ALV) tilitetään kuukausittan riippuu liikevaihdon määrästä Tulovero maksetaan ennakkoveroina ja/tai jälkiveroina riippuu liiketoiminnan voitosta:tuotot - kulut = voitto Kysy neuvoa kirjanpitäjältäsi, verottajalta, lakimieheltä tai etujärjestöistä www.vero.fi www.taloushallintoliitto.fi www.veronmaksajat.fi www.yrittajat.fi Johanna Sirkiä Elinkeinotoiminta:kirjanpito ja verot

 21. Vastuu asiakkaalle kuluttajansuojalaki, tuotevastuu-laki, potilasvahinkolaki jne. suojelevat kuluttajaa tavaran myyjän vastuu: myytävän tuotteen on oltava turvallinen ja standardien mukainen palvelun tai tavaran myyjän vastuu: asiakkaalle aiheutettu vahinko pitää korvata Riskien hallinta Kartoita riskit ja vaarat. Suunnittele toimintatavat siten, että asiakkaaseen tai itseesi kohdistuvat riskit ja vaarat ovat mahdollisimman pieniä. Työnantajan vastuu työsopimus ja työlait palkanmaksu, ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu työntekijöiden vakuutukset Yrityksen sopimukset Kun elinkeinonharjoittaja ostaa, vuokraa tai tekee sopimuksia, hän ei ole yhtä suojattu kuin tavallinen kuluttaja. Ota asioista selvää etukäteen. Älä tee sopimusta, jos et ymmärrä sitä. Sopimuksen rikkominen voi johtaa vahingonkorvaus-velvollisuuteen. Johanna Sirkiä Elinkeinotoiminta:muut vastuut ja velvollisuudet

 22. Yhdistymisvapaus oikeus perustaa yhdistyksiä oikeus kuulua yhdistykseen oikeus olla kuulumatta yhdistykseen Yleishyödyllisyys yhdistys ei saa jakaa voittoa (toisin kuin yritys) pitää olla jokin yleishyödyllinen tarkoitus, esim. urheilutoiminta, harrastustoiminta, vapaaehtois-työ, avustustyö, ammatillisten etujen ajaminen, ihmisoikeudet Jotkut yhdistykset saavat rahoitusta toimintaansa julkisista varoista. Esim. Pro-tukipiste ry Rekisteröity yhdistys (ry) yhdistysrekisteri hyväksyy yhdistyksen säännöt ja rekisteröinnin, jos lainmukaiset edellytykset ovat kunnossa ry on oikeustoimikelpoinen Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeustoimikelpoinen yhdistyksessä toimivat henkilöt vastaavat yhdistyksen toimista ja velvoitteista henkilökohtaisesti sopii käytännössä vain pieni-muotoiseen harrastustoimintaan Johanna Sirkiä Järjestötoiminta, yhdistykseturheiluseurat, ammattiliitot, avustusyhdistykset, etujärjestöt jne.

 23. Oikeusturvan perusta hyvä lainsäädäntö lain mukaan toimivat viranomaiset oikeudenmukainen oikeuslaitos laintuntemus: on tärkeää, että jokainen tuntee lailliset oikeutensa ja velvollisuutensa lainkunnioitus: lakien noudattaminen mahdollisuus turvautua viranomaisten apuun mahdollisuus saada oikeusapua ja oikeudellista neuvontaa Paranna oikeusturvaasi Opettele suomea. Suomen oikeusjärjestelmä toimii suomeksi ja ruotsiksi. Hanki tietoa. Kysy neuvoa.www.suomi.fi ja www.oikeus.fi Jos joudut rikokseksta epäillyksi tai muihin ongelmiin, hanki itsellesi asianajaja. www.asianajajat.fi Jos olet vähävarainen, voit tarvittaessa saada ilmaista oikeusapua.www.om.fi/14236.htm (suomi)www.om.fi/14277.htm (venäjä) Johanna Sirkiä Toimiva oikeusturva edellyttääjokaisen omaa aktiivisuutta