1 / 7

MIKOŁAJ KOPERNIK

MIKOŁAJ KOPERNIK. KIM BYŁ ?. Kopernik Mikołaj, Copernicus (1473-1543) wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz poezji włoskiej i ekonomista, pochodził z rodziny wywodzącej się z mieszczan krakowskich. Urodzony w Toruniu studiował w Krakowie

emmy
Télécharger la présentation

MIKOŁAJ KOPERNIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MIKOŁAJ KOPERNIK

  2. KIM BYŁ ? Kopernik Mikołaj, Copernicus (1473-1543) wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz poezji włoskiej i ekonomista, pochodził z rodziny wywodzącej się z mieszczan krakowskich. Urodzony w Toruniu studiował w Krakowie (1491-95), natępnie w Bolonii, Padwiei Ferrarze, gdzie w 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim jako lekarz i sekretarz swojego wuja, Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego.

  3. TEORIA HELIOCENTRYCZNA Pierwszy wykład dotyczący teorii heliocentrycznej pochodzi z końcowego okresu pobytu Kopernika w Lidzbarku Warmińskim lub z początku jego działalności we Fromborku. Teoria heliocentryczna została w nim wyłożona szkicowo, bez aparatu matematycznego, z zastosowaniem konstrukcji geometrycznej koncentro-dwu-epicyklicznej (od której Kopernik odszedł w latach 20. XVI w., w wyniku wcześniejszych obserwacji Słońca oraz Marsa i Saturna, zastępując ją konstrukcją mimośrodowo-epicykliczną w De revolutionibus). Wykład ten, rozpowszechniany w wąskim gronie specjalistów już przed 1514 (pod tą datą został wymieniony w spisie dzieł pozostawionych testamentem przez Macieja z Miechowa) jest znany jako Commentariolus (Komentarzyk, od tytułu nadanego przez późniejszych kopistów: De hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus). Commentariolus był zapewne jednym z powodów, dla których zainteresowano się astronomem w Europie: Kopernik był oficjalnie zaproszony (przez kurię rzymską, reprezentowaną przez biskupa Pawła z Middelburga, 1513) do udziału w pracach nad reformą kalendarza juliańskiego. O projekcie reformy złożonym przez Kopernika został powiadomiony 1516 papież Leon X.

  4. O OBROTACH SWER NIEBIESKICH DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM O obrotach sfer niebieskich, główne dzieło Mikołaja Kopernika, złożone z 6 ksiąg, w którym wylożył istotę teorii heliocentrycznej. Rękopis dzieła powstał prawdopodobnie 1515-30, jednakże dopiero w 1541 Kopernik powierzył go w celu wydania drukiem Retykowi, który w 1539 przybył do Fromborka, aby zapoznać się z teorią Kopernika. Wydanie pierwsze ukazało się w Norymberdze w 1543. Nad drukiem czuwał A. Osiander, który dokonał także wielu zmian, a nawet zamieścił własną anonimową przedmowę, przedstawiającą teorię Kopernika jako hipotezę. Wydanie drugie De revolutionibus... ukazało się 1566 w Bazylei, 3 w 1617 w Amsterdamie, 4 w 1854 w Warszawie (zawierało oprócz tekstu łac. pierwsze polskie tłumaczenie dokonane przez J. Baranowskiego), wydanie 5 opublikowano w Toruniu w 1873, 6 w 1949 w Monachium. W 1953 w Warszawie ukazała się pierwsza księga De revolutionibus... w językach polskim i łacińskim. Rękopis znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej.

  5. OBSERWACJE ASTRONOMICZNE • Uważał, że upoważnia go to do stworzenia nowej teorii, opartej na następujących założeniach: • Nie istnieje jeden środek wszystkich kół niebieskich lub sfer . • Środek Ziemi nie jest środkiem Wszechświata , lecz tylko środkiem ciężkości i środkiem sfery księżyca . • Wszystkie sfery obiegają Słońce jako swój środek i dlatego Słońce jest środkiem całego Wszechświata . • Stosunek odległości Ziemi od Słońca do wysokości firmamentu jest znacznie mniejszy od stosunku promienia Ziemi do odległości jej od Słońca , a zatem odległość Ziemi od Słońca jest znikomo mała w porównaniu z wysokością firmamentu. • Jakikolwiek ruch jest dostrzegany na firmamencie , to nie pochodzi z jakiegoś ruchu firmamentu , lecz z ruchu Ziemi . Ziemia wraz z okalającymi ją żywiołami wykonuje pełny obrót dzienny dokoła swych niezmiennych biegunów, podczas gdy firmament i najwyższe niebo pozostają nieruchome. • To , co nam się przedstawia jako ruch Słońca , pochodzi nie z jego ruchu, lecz z ruchu Ziemi i naszej sfery , wraz z którą krążymy dokoła Słońca, podobnie jak jakakolwiek inna planeta . Ziemia ma przeto więcej niż jeden ruch.

  6. MIKOŁAJ KOPERNIK Teoria Kopernika stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych w okresie renesansu jej zwolennikami byli m.in. J. Kepler i Galileusz, jej idee w dziedzinie kosmologii rozszerzyli Thomas Digges (w Anglii) i Giordano Bruno (we Włoszech).

  7. DZIĘKUJEMY ! OPRACOWAŁA KL IB

More Related