1 / 18

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik. Najważniejsze momenty z życia astronoma. Rok 1473, (19 luty). Był to dzień urodzin wielkiego astronoma, który był najmłodszym dzieckiem kupca Mikołaja Kopernika i Barbary Watzenrode (Mikołaj miał brata i dwie siostry). Rok 1483.

miach
Télécharger la présentation

Mikołaj Kopernik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mikołaj Kopernik Najważniejsze momenty z życia astronoma

 2. Rok 1473, (19 luty) Był to dzień urodzin wielkiego astronoma, który był najmłodszym dzieckiem kupca Mikołaja Kopernika i Barbary Watzenrode (Mikołaj miał brata i dwie siostry).

 3. Rok 1483 Śmierć ojca Mikołaja. Opiekę przejmuje brat matki, Łukasz, ówczesny kanonik włocławski.

 4. Rok 1491 Wielki astronom wraz z bratem studiuje na Akademii Krakowskiej.

 5. Rok 1495 Mikołaj Kopernik opuszcza Kraków i zamieszkuje we Fromborku, gdyż wuj Łukasz Watzenrode, wówczas biskup warmiński, już wtedy postawił kandydaturę siostrzeńca na kanonika warmińskiego.

 6. Rok 1496 Wraz z bratem Kopernik wyjeżdża do Bolonii i zapisuje się na studia, by studiować prawo kościelne.

 7. Rok 1500 Z Bolonii Kopernik udaje się do Rzymu, gdzie z okazji roku jubileuszowego wygłosił wykład astronomiczny w gronie uczonych.

 8. Rok 1501 Obaj bracia opuszczają Włochy i wracają do kraju, chociaż studiów nie ukończyli. Po siedmiu miesiącach Mikołaj Kopernik udaje się do Padwy, gdzie kontynuuje naukę prawa i jednocześnie studiuje medycynę.

 9. Rok 1503 (31 maj) Kopernik składa w Ferrarze egzamin doktorski z prawa kanonicznego. Pod koniec roku powraca do kraju, na Warmię do Lidzbarku, gdzie zostaje sekretarzem i lekarzem biskupa Łukasza.

 10. Rok 1507 Astronom opracowuje „Komentarzyk” o ruchach ciał niebieskich, w którym po raz pierwszy ogłasza krótki zarys heliocentrycznej teorii budowy świata.

 11. Rok 1509 Kopernik wydaje w Krakowie łaciński przekład greckiego dzieła „TeofilaktaSymokatty listy obyczajowe, sielskie i miłosne”.

 12. Rok 1512 (15 styczeń) Wyjazd astronoma z Łukaszem do Krakowa na zaślubiny króla Zygmunta Starego z Barbarą Zápolyą.

 13. Rok 1539 (20 maj) Profesor uniwersytetu wittenberskiego Jerzy Joachim Retyk przybywa do Fromborka, aby poznać naukę Mikołaja Kopernika.

 14. Rok 1541 (20 wrzesień) Retyk udaje się w drogę powrotną do Wittenbergi zabierając ze sobą kopię dzieła „O obrotach sfer niebieskich”, którą oddaje do druku.

 15. Rok 1542 (8 grudzień) Kopernik ciężko zachorował we Fromborku.

 16. Rok 1543 (21 marzec) W Norymberdze ukazuje się niespotykane dzieło Kopernika, którego wydrukowany egzemplarz wielki astronom ujrzał na łożu śmierci.

 17. Rok 1543 (24 maj) Kopernik umiera we Fromborku na skutek wylewu. Pochowano go w krypcie katedry fromborskiej obok ołtarza.

 18. Dziękuję za uwagę! Montaż: Julia Zezula, klasa III d Skorzystałam ze zdjęć z galerii Google oraz encyklopedii Wikipedia

More Related