Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operation PowerPoint Presentation

Operation

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Operation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Flödesschema Utvärderingsmetoder • Utvärderingsmetoder • postoperativt, dag 2, förmiddag • Artärblodgaser PaO2, PaCO2, SaO2, pH • Dynamisk Spirometri (VK, IK, FEV1, • FEV %) • Frågeformulär om subjektiv upp- • levd andning och ev hosta • Smärtskattning med VAS • preoperativt • Pulsoximetri med transkutan blod- • gasbestämning (SaO2) • Spirometri (VK, IK, FEV1, FEV %) • Frågeformulär om subjektiv upp- • levd andning och ev hosta Dag 0 Operation Dag 2 Dag 1 Dag preop. Interventionsstart efter extubering Behandlingsgrupp: 3 x 10 djupa andetag/ timme med PEP- ventil eller mask Kontrollgrupp: 1 x 10 djupa andetag/ timme med PEP- ventil eller mask Dag 2 post-operativt, för- middag Extubering Studien avslutas efter de postoperativa mätningarna dag 2, förmiddag och patienterna återgår till sedvanliga rutiner på avd.