Download
vakkennis van de leraar gecijferdheid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vakkennis van de leraar - Gecijferdheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vakkennis van de leraar - Gecijferdheid

Vakkennis van de leraar - Gecijferdheid

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vakkennis van de leraar - Gecijferdheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vakkennis van de leraar - Gecijferdheid VELON – congres 2008 31 maart – 1 april 2008 Kees Hoogland (APS) Monique Pijls (ILO-UvA) Jan Haarsma (CH Windesheim) Ronald Keijzer (IPABO, Fisme) Voor vragen of commentaar, neem contact op met: Kees Hoogland k.hoogland@aps.nl www.gecijferdheid.nl

 2. Casus De minister besluit dat er aandacht geschonken moet worden aan gecijferdheid in uw opleiding. Men maakt u daarvoor verantwoordelijk. Hoe lost u dat op?

 3. Opzet presentatie • Inleiding Kees Hoogland • Casus PABO Jan Haarsma • Casus VO Monique Pijls • Casus PO Kees Hoogland • Discussie / vragen

 4. Beelden • Beelden van gecijferdheid

 5. Gecijferdheid Werkdefinitie: “Kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, nodig om adequaat en autonoom om te gaan met de kwantitatieve kant van de wereld om je heen.”

 6. Gecijferdheid, wiskundige geletterdheid en professionele gecijferdheid Numeracy Mathematical literacy Statistical literacy Quantitative literacy Democratic mathematics Quantitative reasoning La formación matemátika Mathematische Kompetenz La culture mathématique Melek matematika

 7. De ontwikkeling van het begrip gecijferdheid in toenemende verfijning/complexiteit/uitgewerktheid Bron: “A review of Literature in Adult Numeracy: Research and Conceptual Issues (AIR, 2006)”.

 8. Casus VO Casus PO

 9. Onderzoeksgegevens naar Rekenen Minne B. (2007). Excellence for productivity. CPB Met o.a. excedllent overzicht 40 jaar niveaumetingen over onderwijsniveau. http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/bijzonder/69/bijz69.pdf Rapport Over de drempel met taal en rekenen (Commissie Meijerink) Niet het rapport, wel de onderzoeksbijlagen: P.Vos / E.Harskamp http://www.slo.nl/actueel/nieuws/dll/Rekenrapport.pdf Parlementaire onderzoek onderwijsvernieuwingen (Commissie Dijsselbloem). Niet het rapport, wel de onderzoeksbijlagen (SCP) http://www.tweedekamer.nl/images/kst113842.8s_tcm118-149847.pdf PPON onderzoek Maak onderscheid tussen onderzoek leerlingresultaten en deskundigen-onderzoek http://www.citogroep.nl//po/ppon/alg/eind_fr.htm Onderzoek op details: Groenestijn M. (2007) Rekenvaardigheid in het voortgezet onderwijs. Kun je daar op rekenen?. HvU Putten, C. van e.a. (2006). Strategieën van leerlingen bij het beantwoorden vaan deelopgaven in de periodieke peilingen aan het eind van de basisschool van 2004 en 1997, FSW, Uleiden Wel het onderzoek, niet de publieksconclusies,

 10. Gecijferdheid op school • IJburg College • Wiskunde opdracht ‘Mind map’ • Onderwerp ‘Grootheden en eenheden’

 11. snelheid, inhoud, afstand, lengte, oppervlakte, ….

 12. Doel van de mind-map • Welke getallen horen daar nou bij? • Hoe hangen al die begrippen met elkaar samen? • Wat weet je er allemaal nog meer van?

 13. de opdracht Mind-map 0. onderwerp • begrippen • verbanden • beelden, tekeningen, foto’s • getallen

 14. En verder… • Groepjes beoordelen elkaars bijdrage • Tweede klassers en eerste klassers • Voortdurend sturen op concrete voorbeelden

 15. Gecijferdheid op school • IJburg College • Wiskunde opdracht ‘Mind map’ • Onderwerp ‘Grootheden en eenheden’

 16. snelheid, inhoud, afstand, lengte, oppervlakte, ….

 17. Doel van de mind-map • Welke getallen horen daar nou bij? • Hoe hangen al die begrippen met elkaar samen? • Wat weet je er allemaal nog meer van?

 18. de opdracht Mind-map 0. onderwerp • begrippen • verbanden • beelden, tekeningen, foto’s • getallen

 19. En verder… • Groepjes beoordelen elkaars bijdrage • Tweede klassers en eerste klassers • Voortdurend sturen op concrete voorbeelden