Download
perhehoitoliitto ry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perhehoitoliitto ry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perhehoitoliitto ry

Perhehoitoliitto ry

81 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Perhehoitoliitto ry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Perhehoitoliitto ry Kodista kotiiin - Hemifrånhemigenhttp://www.youtube.com/watch?v=4XNovxhdt0o Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Liitto tekee yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa sekä toimii kansainvälisissä verkostoissa perhehoidon kehittämiseksi. Perhehoitoliitto ry ei ole ammattiliitto. 21 jäsenyhdistystä, joissa 4000 jäsentä. Kehittämispäällikkö Lisa Sipilä, p. 040 – 310 1443 Helsingin työpiste Säästöpankinranta 8 C 90, 00530 H:ki Perhehoitoliitto ry

 2. Helsingin Sanomat eilen 7.4.2014 Perhehoitoliitto ry

 3. Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Perhehoitoliitto ry

 4. Mitä perhehoito on? • Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona • voi olla myös osavuorokautista • Pitkäkestoista (toistaiseksi) tai määräaikaista • Perhehoidon vahvuuksia ovat mahdollisuus perheenjäsenyyteen ja läheisiin ihmissuhteisiin,pysyvyys, jatkuvuus, koti elinympäristönä • “No, ei tämä ainakaan oosemmostalaitoshoitoo, jotta tämä on niin kuin omassa perheessä oisin vain. Jotta siitä tämä on oikein hyvä ja täällä huolehditaan oikein niin kuin perheenjäsenistä. Paljonhan se riippuu sitten tuosta hoitajasta. Ne ovat ainakin täällä hirveen ystävällisiä ja hyviä ihmisiä ja huolehtivat jokaisesta.” Perhehoitoliitto ry

 5. Mitä perhehoito on? • Perhekoti on yksityiskoti, jossa perhehoitoa annetaan • perhehoidossa 1-4 ikäihmistä (1 perhehoitaja, ei säädettyä koulutusta) • 5-7 ikäihmistä (2 perhehoitajaa, toisella säädetty koulutus) • omat alle kouluikäiset ja muut erityistä hoitoa tarvitsevat huomioidaan hoidettavien määrässä • kunta tai kuntayhtymä arvioi ja hyväksyy soveltuvuuden perhehoitotoimintaan • Perhehoitaja – perhehoitoa antava henkilö • lakisääteinen ennakkovalmennus, koulutus, kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet • Kunta tai kuntayhtymä hyväksyy perhehoitajan Perhehoitoliitto ry

 6. Mitä perhehoito on? • Perhehoidon myöntäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin • Sijoituspäätöksen perhehoitoon tekee kunta (tai kuntayhtymä) • Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen • Kunta maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen • Kunta tukee perhehoitajaa tehtävässään sekä valvoo perhehoidon laatua • Ikäihmiselle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma • Kunta perii perhehoidossa olevalta asiakasmaksun Perhehoitoliitto ry

 7. Perhehoidon lainsäädäntö • Perhehoitajalaki (312/92) • Laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011) • Sosiaalihuoltolaki (710/82), (365/ 92), ja –asetus (419/92) • Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (923/2011) • Asetus sosiaalihuoltoasetuksen 12 §:n muuttamisesta (419/1992) • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( 812/2000) • Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) (912/ 1992) • Kunnallinen eläkelaki (549/ 2003) • Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ( 314/ 1992) • Hallintolaki (434/2003) Perhehoitoliitto ry

 8. Kenelle perhehoito sopii? • Henkilöille, joille SAS –työryhmä arvioi perhehoidon ensisijaiseksi, RAVA ja MMSE • Ikäihmisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa mutta eivät pärjää tai kokevat turvattomuutta ja yksinäisyyttä omassa kodissaan(hakemus/anomus) • Muistisairauksia sairastaville sairauden alku- tai keskivaiheessa • Toipilasvaiheessa esim. leikkauksen tms. toimenpiteen jälkeen • Omaishoidossa oleville ikäihmisille omaishoitajan vapaan aika • Yöt sujuvat pääsääntöisesti rauhallisesti; henkilö ei tarvitse säännöllisesti apua öisin ja antaa muille yörauhan Perhehoitoliitto ry

 9. Perhehoito ei sovi kaikille ikäihmisille, ei voida tarjota ns. automaationa!!! • Asiakkaan hoitoisuus tulee huolellisesti arvioida • Asiakkaan ja omaisten kanssa tulee käydä etukäteiskeskusteluja • Tutustumisjaksoja tulee järjestää tarvittaessa • On oltava ns. ”takaportti” mahdollisuus muutokseen jos perhehoito ei sovi asiakkaalle Perhehoitoliitto ry

 10. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2013 • Esim. kaksi perhekotia, jotka tarjoavat • jatkuvaa ja lyhytaikaista perhehoitoa • Määrällisesti asiakkaita 22 / v eri hoitoisuuden tarpeista • Hoitovuorokausia yhteensä 2759 / v • Suoritehinta 55,68 € / vrk • Korvaa 10 –paikkaisen hoivayksikön, huom! seinät • Perhehoidossa olevien ikäihmisten tk-käynnit vähentyneet • Muita tilapäispaikkoja voitu käyttää enemmän kuntoutustarpeisiin • www.llky.fi Tuula Kälviäinen Perhehoitoliitto ry

 11. Perhehoitoon sijoitetun ikäihmisen asema • Perhehoito on avohoitoa; huomioiminen muiden palvelujen myöntämisessä, mm. kotisairaanhoito, fysioterapia… • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 ja vastaava asetus 1992/912 • Voidaan periä pitkäaikaisen laitoshoidon maksu • Omaishoidon yhteydessä lyhytaikainen perhehoito, josta peritään lakisääteinen maksu (3vrk/kk) • Käyttövarat • Hoito- ja palvelusuunnitelma • Edunvalvonta • Ei lakisääteistä tapaturma – eikä vahingonkorvaus-vastuuvakuutusta Perhehoitoliitto ry

 12. Perhehoidon toimintaohje • Hallinnollinen päätös siitä miten kunta, kuntayhtymä, shp tai muu perhehoidon tuottaja toteuttaa perhehoitoa • Sisältää perhehoidon toimintakäytännöt • Turvaa jatkuvuutta, yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä, lisää suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta • Toimii uuden työntekijän yhtenä perehdytyksen välineenä • Turvaa perhehoitajien tiedonsaantia • Osa laadunvarmistusta Perhehoitoliitto ry

 13. Perhehoidon toimintaohjeen sisältöä, mm. • Perhehoidon lainsäädäntö • Perhehoidon tarkoitus ja tavoite • Perhehoidon organisaatio ja vastuuhenkilöt • Perhehoidon muodot • Perhehoidon prosessit • Perhehoitoa määrittävät sopimukset ja suunnitelmat • Perhehoidon toimeksiantosopimus • Perhehoitajalle maksettavat korvaukset • Perhehoitajan vapaapäivät • Perhehoitajan asema • Perhehoitoon sijoitetun asema Perhehoitoliitto ry

 14. Perhehoidon tuki • Perhehoidossa olevan ikäihmisen tarvitsemat palvelut kirjataan asiakkaan palvelusuunnitelmaan ja • perhehoitajan tuesta sovitaan toimeksiantosopimuksessa; oma nimetty työntekijä • Taloudellinen tuki • hoitopalkkio, perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen, käynnistämiskorvaus • Ammatillinen tuki • mm. ennakkovalmennusja täydennyskoulutus • Emotionaalinen tuki • mm. yhteydenpito perhehoitajaanja vertaistuki • Käytännön apu • esim. ns. kiertävä perhehoitaja, tai kodinhoitaja tilanteisiin, joihin perhehoitajan sopimus ei ylety Perhehoitoliitto ry

 15. Perhehoitajalle maksettavat korvaukset ja vapaat • Laki määrää minimit; hoitopalkkio 679,71 €/kk ja kulukorvaus 406,58 €/kk • Hoitopalkkio ja kulukorvaukset vaihtelevat kunnittain • Hoitopalkkio • Jatkuva: 850 – 1200 €/ph-as./kk • Lyhytkestoinen:45 – 80 €/ph-as./vrk ( 50-60 € yleisin ) • Kulukorvaus • Jatkuva: 500 – 700 €/ ph-as./kk • Lyhytkestoinen: 20 – 25 €/ph-as./vrk • Käynnistämiskorvauslain säätämä enimmäismäärä 2887,51 € / asiakas / TAS • - Erikseen korvattavat kustannukset • - Perhehoitajan vapaa: 2½ – 3½ vrk / kk (lain säätämä min 1 vrk/kk • 12 – 36 vrk / vuosi Perhehoitoliitto ry

 16. Esimerkkejä jatkuvan perhehoidon palkkioista ja kulukorvauksista • Joensuu 804 - 1280 €/kk 727 €/kk • Kainuu (2013)779 €/kk 720 €/kk • Keski-Suomi (-12):847 – 1060 €/kk 518 €/kk • Kuusamo (tulossa) 1000 €/kk 570 €/kk • Suupohjan llky756 + max200 e/kk 589 €/kk • Oulu 1100 €/kk 700 €/kk • Raahe 1000 €/kk 500 €/kk • Tampere 1119 €/kk 708 €/kk • Utsjoki 800 - 1000 €/kk 550 € / kk • V-Suomi 1045 - 1254 €/kk 571 €/kk Perhehoitoliitto ry

 17. Esimerkkejä lyhytaikaisen perhoidon palkkioista ja kulukorvauksista • Joensuu 47- 60 €/vrk22 €/vrk • Hankasalmi 55 €/vrk 25 €/vrk • Kainuu (2013)42 €/kk 26 €/vrk • Kuusamo (tulossa) 55 €/vrk 20 €/vrk • Lahti (2013) 68 €/vrk 20 €/vrk • Oiva (2013) 69€/vrk 21 €/vrk • Oulu 57 €/vrk ? • P-Savo 60 €/vrk 25 €/vrk • Suupohjan llky43 €/vrk 28 €/vrk • Raahe 60 €/vrk ? • Saarikka 50 €/vrk • Tampere 51 €/vrk 25 €/vrk • Utsjoki 50 - 60 €/vrk • V-Suomi 52 - 65 €/vrk 21 €/vrk Perhehoitoliitto ry

 18. Perhehoitajan asema Oikeudet ja velvollisuudet määritellään toimeksiantosopimuksessa * Perhehoitajan tuki (kunta vastaa) Ennakkovalmennus, perhehoidosta vastaavan henkilön ja kotihoidon antama tuki, täydennyskoulutus, työnohjaus, vertaisryhmätoiminta, vapaiden mahdollistaminen, Aslak-kuntoutus jne. * Perhehoitajan sosiaaliturva Eläketurva KVTEL (eläkettä karttuu hoitopalkkiosta), sairausturva yleisen sairausturvan mukainen * Vakuutukset Kunta/kuntayhtymä ottaa perhehoitajalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen Oikeus saada perhehoidon kannalta välttämättömät tiedot. Elinikäinen salassapitovelvollisuus Perhehoitoliitto ry

 19. Toimeksiantosopimus Tehdään jokaisen perhehoitoon sijoitettavan osalta erikseen ennen perhehoitosijoitusta ja sen allekirjoittavat molemmat perhehoitajat. • Sopijaosapuolet • Perhehoidossa oleva henkilö • Hoitopalkkion määrä ja suorittaminen • Perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen • Henkilön käyttövarojen maksaminen • Erityisten kustannusten korvaaminen • Perhehoidon arvioitu kesto • Perhehoidossa olevan henkilön oikeudet, tukitoimet ja harrastukset sekä näiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet • Perhehoitajan oikeus vapaaseen ja vapaan toteuttaminen • Perhehoitajalle annettava valmennus, työnohjaus, ja koulutus ja näiden toteuttaminen • Toimeksiantosopimuksen irtisanominen • Tarvittaessa muut perhekotia ja perhehoitoa koskevat seikat Perhehoitoliitto ry

 20. Valmennusohjelma Perhehoitoliitto ry

 21. Kouluttajia ympäri Suomen • Perhehoitoliitto • järjestää kouluttajakoulutusta • järjestää kouluttajille täydennyskoulutusta vuosittain • ylläpitää valmennus- ja kouluttajamateriaalia ja vastaa sen saatavuudesta ja toimittamisesta • ylläpitää kouluttajarekisteriä • ylläpitää perhehoitajien rekisteriä • välittää ikäihmisten perhehoitoa koskevaa tietoa • Kouluttajia 10/13: 112 • Valmennukseen osallistunut yhteensä noin 180 henkilöä Perhehoitoliitto ry 21

 22. Ennakkovalmennuksen tarkoitus ja tavoite: • Taata jokaiselle ikäihmiselle tasavertainen mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen. • Antaa ikäihmisten perhehoitajuutta harkitseville perheille mahdollisuus saada ennalta riittävästi tietoa tehtävästä. • voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen ikäihmisten perhehoitajaksi ryhtymisestä. • Taata ikäihmiselle hyvä hoito ja huolenpito • perhehoitajalla on riittävästi tietoja ja taitoja vastata ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä ikäihmistä koskevissa asioissa. Perhehoitoliitto ry

 23. Ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta edellytettävät valmiudet • Pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista • Auttaa ja tukea ikäihmistä hänen omien voimavarojensahyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä • Mahdollistaa ja tukea ikäihmisen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa • Tehdä yhteistyötä ikäihmisen asioissa • Valmius sitoutua perhehoitajan tehtävään Perhehoitoliitto ry

 24. Perhehoitopalvelujen organisointi Käytössä olevia tapoja tuottaa perhehoitopalvelut: • Kunta tuottaa palvelut itse • Palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa • Isäntäkuntamalli • Kuntayhtymä (ehp, shp tai sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä, maakunta –kuntayhtymä, liikelaitoskuntayhtymä) • Perhehoitopalvelut tai tiettyjä osia, esim. ennakko-valmennus, osia sijoituksen aikaisesta tuesta, täydennyskoulutuksen, tuottaa oppilaitos, yksityinen palveluntuottaja tai järjestö Perhehoitoliitto ry

 25. PERHEHOIDON KOKONAISUUS PERHEHOIDON PERUSTAN LUOMINEN PERHEHOITOON SIJOITTAMINEN PERHEHOITO PERHEHOITO PÄÄTTYY PERHEHOITAJAN TEHTÄVÄT SIJOITTAJAN TEHTÄVÄT Ikäihmisen tilanteen arviointi Arvot ja asenteet Ikäihmisen tarpeiden arviointi –perhehoitajan valmiudet Hoiva ja huolenpito Perhehoidon arviointi ja seuranta HOITO JA PALVELUSUUNNITELMA TOIMEKSIANTOSOPIMUS Perhehoitopalvelujen organisointi Perhehoidon päättäminen hallitusti Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen Ikäihmisen muiden palveluiden ja tuen järjestäminen Palveluiden saannin turvaaminen ja viranhaltijapäätökset Toimintasuunnitelma Talousarvio Perhehoidon toimintaohje Toimeksiantosuhteen päättyminen Perhesuhteiden tukeminen ja pysyvyyden turvaaminen Perhehoitajan tarvitseman tuen järjestäminen Hoito- ja palvelusuunnitelma Toimeksiantosopimus Tiedottaminen Rekrytointi Valmennus Päätös yhteistyöstä jatkossa Yhteistyö ja ikäihmisen asioista huolehtiminen Tutustuminen > Muutto perheeseen Perhehoidon valvonta PERHEHOITOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN, TUOTTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN LAIT, ASETUKSET JA OHJEISTUKSET Perhehoitoliitto ry