Download
kansalaisareena ry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KANSALAISAREENA RY. PowerPoint Presentation
Download Presentation
KANSALAISAREENA RY.

KANSALAISAREENA RY.

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KANSALAISAREENA RY.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KANSALAISAREENA RY. Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti Kiasma 24.11.2006

 2. VAPAAEHTOISTYÖHÖN OSALLISTUMINEN SUOMESSA • useampi kuin joka kolmas (37%) osallistuu • jos pyydettäisiin, mukaan tulisi puolet heistä, ketkä eivät tee vapaaehtoistyötä • osallistuminen ei riipu iästä tai sukupuolesta • naiset käyttävät enemmän aikaa 20 tuntia/kk ja yli 50-vuotiaat eniten aikaa yli 22 tuntia/kk • käytetty aika keskimäärin 18 t/kk on maailman kärkeä Lähde: Anne Birgitta Yeung Kalvo Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 3. KESKEISIÄ SYITÄ OSALLISTUA • halu auttaa 41%, korkeampi luku kuin kansainvälisesti • mielekäs tekeminen • ystävä pyytänyt mukaan • halu tutustua uusiin ihmisiin • itselle saatu apu • uskonnolliset/eettiset syyt • oma harrastus • kokemuksen hankkiminen Lähde: Anne Birgitta Yeung Kalvo Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 4. AJAN KÄYTTÖ Työ, jota on tehty järjestön tai ryhmän hyväksi ilman palkkaa. Mukana epäviralliset verkostot ja järjestöjen kautta tapahtuva vapaaehtoistyö. Tarkastelujakso 4 viikkoa. • 29 % 10 vuotta täyttäneistä oli osallistunut • miehet osallistuneet hieman naisia useammin • aikaa käytetty keskimäärin 26 min/vrk • vapaaehtoistyö ja naapuriapu keskimäärin 15 min/vrk Lähde: Hannu Pääkkönen, vapaaehtoistyö, naapuriapu ja sosiaalinen kanssakäyminen. Artikkeli kirjassa Sosiaalinen pääoma Suomessa – Tilastokatsaus. Toim..Laura Iisakka Tilastokeskus 2006

 5. CEV EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE • jäsenenä tällä hetkellä 43 vapaaehtoiskeskusta • Kansalaisareena ry. on jäsen Suomesta • Eurooppalaisen vapaaehtoistyön manifesti julkistettiin 28.3.2006 Euroopan parlamentissa. Puheenjohtaja oli parlamentin jäsen Jo Leinen. • Eu-parlamentin vapaaehtoistyön työryhmä järjestää ensi kertaa kuulemistilaisuuden 5.12.2006 aiheena vapaaehtoistyö. Kokoonkutsujina ovat parlamentin jäsenet Marian Harkin ja Gisela Kallenbach Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 6. MANIFESTI Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti haastaa EU:n päättäjät ja kansalliset päättäjät • parantamaan kansalaisten omaehtoisen, vapaaehtoisuuteen pohjautuvan toiminnan lainsäädännöllisiä, taloudellisia ja käytännöllisiä edellytyksiä • Eurooppa-politiikasta on tehtävä ”vapaaehtoisystävällistä” Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 7. Manifesti Esimerkkejä kehittämistoimista • vapaaehtoistyön sisällyttäminen kansantalouden tilinpitolaskelmiin • koulutusdiplomin luominen vapaaehtoistyön kautta hankitun ammatillisen pätevöitymisen tunnustamiseksi • vapaaehtoistyön resurssien turvaaminen osana kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa • verotuskohtelu • lainsäädännön uudistamistarpeet • EU:n valkoinen kirja vapaaehtoistoiminnasta ja aktiivisesta kansalaisuudesta Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 8. Manifesti • Vapaaehtoistyöllä on kaikissa eri muodoissaan oltava merkittävä rooli Euroopan Unionissa • Vaikka vapaaehtoistyötä tehdään palkatta, se ei ole ilmaista. Toiminnan edellytysten turvaaminen tarvitsee tukea kaikilta osapuolilta: kansalaisyhteiskunnalta, liike-elämältä, hallinnolta Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 9. Manifesti • CEV kehottaa EU-elimiä tunnustamaan vapaaehtoistyön arvon ja edistämään sitä aktiivisesti • Vapaaehtoistyön tunnustamisen tulee näkyä EU:n ohjelmissa. Nuorille suunnattuja ohjelmia on jatkettava ja suunniteltava uusia ohjelmia kaikille ikäryhmille Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 10. Manifesti Vapaaehtoistyön merkittävä rooli mm. • osallistuminen koulutuksen ja palvelujen tuottamiseen, vertaistukeen, oma-apuun, asiamiestoimintaan, kampanjointiin, hallintoon sekä yhteisölliseen ja ympäristönsuojelutoimintaan • toiminta sosiaalisen osallisuuden ja integraation välineenä, luottamuksen ja solidaarisuuteen perustuvien siteiden luominen, sosiaalisen pääoman tuottaminen • panoksen antaminen EU –politiikkaan, esim. syrjäytymisen estäminen, kehitysapu • sovittelijan ja jälleenrakentajan rooli jakautuneissa yhteiskunnissa Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 11. Manifesti Vapaaehtoistyönmerkittävä rooli (jatkuu) • edistää aktiivista ja vastuullista Euroopan kansalaisuutta, mikä on keskeistä eurooppalaisessa demokratian, solidaarisuuden ja osallistumisen arvomaailmassa • hankkii ja harjoittaa taitoja siirtyä palkkatyöhön, luo työllistymismahdollisuuksia • tarjoaa virallisia ja epävirallisia oppimismahdollisuuksia, tärkeä rooli mm. EU:n elinikäisen oppimisen strategiassa • palvelee yhteiskuntavastuun toteuttamista • kehittää luovasti uusia palveluja Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 12. Manifesti • EU:ssa ei ole vielä vapaaehtoisen toiminnan tukijärjestelmälle suunnattua rahoitusta • Tarvitaan eurooppalaista rakennetta, jotta voidaan vaihtaa tietoa ja ”hyviä käytäntöjä”, lisätä voimavaroja, luoda yhteisymmärrystä tulevaisuuden näkymistä, välittää tietoa, saada vapaaehtoisen ääni kuuluville EU:ssa • Tarvitaan hallitusten kansallisia vapaaehtoistyön strategioita Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 13. Manifesti Esimerkkejä vapaaehtoistyöhön osallistumisesta • ISO-BRITANNIA: 23 miljoonaa kansalaista, vastaa 180.000 kokopäivätyöntekijää, arvo 65 mrd. euroa • BELGIA 5 tuntia viikossa, vastaa n. 200.000 työntekijää • RANSKA yli 716.000 kokopäiväistä työpaikkaa v. 2002 • SAKSA 23 miljoonaa kansalaista, 36 % • IRLANTI 1.287.000 henkilöä, 36 % • PUOLA 5,4 miljoonaa kansalaista, 18,3 % v.2004; keskipalkka-arvion mukaan vapaaehtoistyön arvo 124 miljoonaa euroa. Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 14. Manifesti Kehittämiskohteita Suomessa • arvostus kaikilla tasoilla • vapaaehtoistyön kansallinen strategia • edellytykset kuntoon hallinnon tasoa myöten • työpaikkojen luominen koordinointitehtäviin: riittävästi palkattuja, asiasisällön ymmärtäviä ja osaavia palkkatyöhön hoitamaan yhteisiä asioita • vapaaehtoisvälitysprosessin kehittäminen • yhteistyö • vapaaehtoisten tukeminen ja palkitseminen Pirjo Miikkulainen, Kansalaisareena ry.

 15. Manifesti Kansalaisareena ry. Kumppanuustalo Hanna Sturenkatu 12 00510 HELSINKI puh. (09) 7744 080 fax (09) 7744 0828 www.kansalaisareena.fi kansalaisareena@kansalaisareena.fi