Download
horniny p em n n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Horniny přeměněné PowerPoint Presentation
Download Presentation
Horniny přeměněné

Horniny přeměněné

241 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Horniny přeměněné

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Horniny přeměněné Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, prosinec

 2. Přeměněné (metamorfované) horniny • tvoří se přeměnou dříve vzniklých hornin – vyvřelých, usazených nebo již dříve přeměněných • k přeměně dochází díky velkým tlakům, vysokou teplotou, chemickým působením horkých roztoků • k tomu dochází v místě styku litosférických desek, v místech sopečné činnosti, v místech dopadu mimozemských těles • vlivem tlakových sil dochází k rovnoběžnému uspořádání nerostů – břidličnatosti • čím je vyšší tlak a teplota, tím jsou větší krystalová zrna v horninách

 3. Rula • hornina je charakteristická složitým páskováním metamorfního původu • hrubozrnná až středně zrnitá hornina • střídají se světlé (křemen, živec) a tmavé (biotit, amfibol) vrstvy • může se vyskytovat i pyroxen a granát • hornina vzniká za vysokého stupně metamorfózy • často vzniká přeměnou z žuly • místy se těží jako stavební kámen nebo jako silniční štěrk • tvoří například útvary Devět skal, Čtyři palice, Perníčky

 4. 1 Rula

 5. Svor • hornina je charakteristická přítomností viditelných šupinkovitých nebo tabulkových minerálů • svor je bohatý na slídy biotit a muskovit • granátický svor je bohatý na krystaly granátu, obvykle červenavé odrůdy (almandin) • svor vzniká slabší metamorfózou bahnitých a jílovitých hornin

 6. 2 svor

 7. 3 Granátický svor

 8. Fylit • hornina je charakteristická nízkým stupněm přeměny • vzniká přeměnou jílových usazenin • je složen z jemných zrnek křemene a slíd, které hornině dodávají hedvábný lesk • díky své výrazné břidličnatosti se snadno tence deskovitě štípe a dříve se tak využívala jako střešní krytina

 9. 4 Fylit

 10. Použité zdroje Citace obrázků: foto autor: Marian Solčanský foto autor: Marian Solčanský CHURCHARD, Graeme. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garnet_Mica_Schist_Syros_Greece.jpg NRANA GEO. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fractured_Phyllite_rock_of_Srinagar.jpg

 11. Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis: pro žáky základní školy (9. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998, 87 s. ISBN 80-723-5044-7. PELLANT, Chris. Horniny a minerály. Vyd. 1. Martin: Osveta, 1992, 256 s. ISBN 80-217-0582-5. ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, c1998, 226 s. ISBN 80-706-7856-9.