1 / 21

Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

w roku szkolnym 2010/2011. Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy. Narada dla dyrektorów 23-26 sierpnia 2010 r. PROJEKT:„ Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II”

jerod
Télécharger la présentation

Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. w roku szkolnym 2010/2011 Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy Narada dla dyrektorów 23-26 sierpnia 2010 r.

 2. PROJEKT:„ Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II” projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/1011 Podstawa prawna:Art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 3. W szkołach wszystkich typów: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)”; W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego”. monitorowanie

 4. w roku szkolnym 2010/2011 Planowany nadzór pedagogiczny kuratora oświaty

 5. Ewaluacja problemowa w obszarze „Procesy zachodzące w szkole lub placówce” (80% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) • Ewaluacja całościowa(20% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) W województwie kujawsko pomorskim zaplanowano przeprowadzenie w roku szkolnym 2010/2011: • 20 ewaluacji całościowych • 80 ewaluacji problemowych Ewaluacje

 6. Liczba ewaluacji od 1 września do 31 grudnia 2010 roku: • Ewaluatorzy szkoleni w I i II cyklu:Każdy zespół ewaluatorów wykonuje co najmniej 4 ewaluacje. • Ewaluatorzy szkoleni w III cyklu (od września 2010 r.):Każdy zespół wykonuje ewaluację całościową w procesie szkolenia. Liczba ewaluacji od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku: • Ewaluatorzy szkoleni w I, II i III cyklu:Każdy zespół wykonuje co najmniej 9 ewaluacji. • Ewaluatorzy szkoleni w IV cyklu:Każdy zespół dokonuje ewaluacji całościowej w procesie szkolenia oraz co najmniej 2 ewaluacje problemowe. • Ewaluatorzy szkoleni w V cyklu:Każdy zespół przeprowadza ewaluację całościową w procesie szkolenia.

 7. Szkolenia wizytatorów ds. ewaluacji - kolejne15 osób • Wybór szkół do ewaluacji – decyzja kuratora • Wizytacja wiele lat temu • Niskie wyniki kształcenia • Liczne skargi i nieprawidłowości • Dobrowolne zgłoszenia • Raporty publikowane na stronie internetowej • Uroczyste wręczanie raportów w szkołach i placówkach – według koncepcji dyrektora • Kontrola zewnętrzna raportów i pracy ewaluatorów • Certyfikat ewaluatora na 2 lata Ewaluacje

 8. we wszystkich typach szkół i placówek: „Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego”; w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych: „Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego”; w szkołach podstawowych, gimnazjach: „Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach”; Kontrole planowe

 9. w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych: „Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa”; w technikach dla młodzieży i zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży: „Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu”; w poradniach psychologiczno – pedagogicznych: „Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa”; Kontrole planowe

 10. w placówkach doskonalenia nauczycieli: „Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym”; w bursach: „Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa”; w domach wczasów dziecięcych: „Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa”. Kontrole planowe

 11. Kontrolami planowymi w roku szkolnym 2010/2011 objętych zostanie min: • 10 % szkół i placówek samodzielnych • 10 % szkół i placówek funkcjonujących w zespołach. Arkusze kontroli opublikowane zostaną przez MEN oraz kuratorium. Zestaw tematów kontroli może być poszerzony w ciągu roku szkolnego. Kontrole planowe

 12. W arkuszach kontroli na rok szkolny 2010/2011 wprowadzono m.in. następujące zmiany (w porównaniu z arkuszami wcześniejszymi): • W informacjach o kontrolowanej szkole lub placówce należy wprowadzać dane o przynależności szkoły lub placówki do zespołu. • Pod zagadnieniami szczegółowymi umieszczono objaśnienia, uwagi, które mają ukierunkowywać działania wizytatora (i dyrektora szkoły placówki) i zapobiegać wszelkim nieprawidłowym interpretacjom zagadnienia. • Wprowadzono punkt: „Wyjaśnienia dyrektora szkoły/placówki dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości” – należy zwrócić uwagę wizytatorów, aby wyjaśnienia te dotyczyły tylko nieprawidłowości stwierdzonych w czasie stosowania arkusza kontroli (muszą się więc odnosić do konkretnego punktu arkusza – konkretnej niezgodności z przepisem prawa.) • Wprowadzono punkt: „ Spostrzeżenia wizytatora” – tutaj wizytator może m.in. wprowadzić spostrzeżenia dotyczące np. zaobserwowanych nieprawidłowości, które dotyczą przepisów spoza kontrolowanego zakresu. Uwagi dotyczące stosowania arkuszy kontroli

 13. Powiadomienie – 7 dni przed terminem kontroli • Szkolenia w MEN wizytatorów ds. kontroli • Platforma internetowa do pracy – każda kontrola • Dane na platformie publikowane • Protokoły pisane tylko elektronicznie • Protokoły z zaleceniami parafowane przez dyrektora wydziału • Korzystanie ze ubiegłorocznych arkuszy w kontrolach doraźnych • Wnikliwe prowadzenie kontroli doraźnych • Tryb skargowy Kontrole planowe

 14. w roku szkolnym 2010/2011 Wspomaganie pracy szkół i placówek

 15. Konferencja wojewódzka dla doradców metodycznych – 13 września 2010 (Przysiek) • Konferencja wojewódzka z zakresu metodyki nauczania języków obcych – 19 września 2010 r. (Bydgoszcz) • Konferencja dla pedagogów „Otwórz oczy , narkotyki są wszędzie” organizowana w ramach programu „Dlaczego stop narkotykom?” – 30 września 2010 (Toruń) • Edukacja regionalna – szlaki pamięci województwa kujawsko-pomorskiego – II semestr • System wspierania ucznia zdolnego – I semestr • Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój ucznia – II semestr Konferencje, seminaria

 16. Wyzwania dla rynku pracy w kontekście zmian w kształceniu zawodowym – II semestr. • Seminarium dla kadry zarządzającej z zakresu zmian w prawie oświatowym – I semestr. • Jak pracować z małym dzieckiem? – II semestr • XVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej – I semestr Toruń • Konferencja wojewódzka „Ewaluacja w szkołach i placówkach” dla nauczycieli – 21,22 września 2010 • Konferencja dot. ewaluacji dla jst i dyrektorów • Narady informacyjne dyrektorów śródroczne w grupach powiatowych Konferencje, seminaria

 17. Szkolenia 2500 nauczycieli przez liderów zmian w ramach projektu realizowanego przez MEN dotyczącego kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych • Szkolenia nauczycieli dotyczące ewaluacji zewnętrznej • Szkolenia finansowane przez kuratorium wynikające z badania potrzeb nauczycieli: • Zastosowanie ICT w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych • Mobbing w szkołach • Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny • Relacje nauczyciel-uczeń i inne • Szkolenia w ramach wojewódzkiego projektu „Klucz do uczenia się” koordynowanego przez KPCEN w Toruniu • Bogata oferta szkoleniowa ośrodków doskonalenia nauczycieli Doskonalenie nauczycieli

 18. Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratora: • 3 konkursy dla szkół podstawowych • 10 konkursów dla gimnazjów • Organizacja konkursów przy pomocy systemu PIKO • Poprawione regulaminy • Zmiany składu niektórych komisji • Gale laureatów • Udział większej liczby szkół • Statystyki osiągnięć szkół w gminach • Konkursy pod patronatem • Inne konkursy tematyczne Konkursy przedmiotowe

 19. Współpraca z OKE i CKE w realizacji badań umiejętności uczniów • Zakładka „dobre praktyki” na stronie internetowej, dzielenie się wiedzą na spotkaniach i naradach • Badania oczekiwań dyrektorów w odniesieniu do współpracy z KO i zmian w prawie oświatowym • Szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych • Analiza osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadachw ramach programu „Wspieranie ucznia zdolnego” • Współpraca z KPCEN, uczelniami, jst w realizacji ciekawych inicjatyw dla edukacji Badania, analizy, dobre praktyki

 20. Iwona Waszkiewicz Dziękuję za uwagę…

More Related