1 / 11

Osnove radioni čarskog rada

Osnove radioni čarskog rada. Šta je radionica?. Osnovne karakteristike radionice su: l ični angažman r ad u malim grupama aktivno učešće svih atmosfera podrške pravo na različitost i po što vanje potreba, emocija i načina funkcioniranja svakog učesnika rad na zajedničkoj temi

maida
Télécharger la présentation

Osnove radioni čarskog rada

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Osnoveradioničarskog rada

 2. Šta je radionica? Osnovne karakteristike radionice su: • lični angažman • rad u malim grupama • aktivno učešće svih • atmosfera podrške • pravo na različitost i poštovanje potreba, emocija i načina funkcioniranja svakog učesnika • rad na zajedničkoj temi • oslanjanje na sopstvena iskustva

 3. Vrste radionica Prema cilju razlikujemo: Kreativne radionice – osnovni cilj je podsticanje i razvijanje stvaralačkog mišljenja i izražavanja (pr. dramske, poetske, likovne...) Edukativne radionice – osnovni cilj sticanje znanja u najširem smislu

 4. Osnovna pravila radionice • Pravilo kruga– svi sede u krugu jer to daje jednaku mogućnost izražavanja bez ičije dominacije • Pravilo "dalje" – razmena ide u krug, a ako neko ne želi da učestvuje u nekoj aktivnosti ima pravo da kaže "dalje" • Pravilo slušanja– očekuje se pažljivo međusobno slušanje • Pravilo diskrecije– saopšteno u krugu, tamo treba i ostati • Pravilo učestvovanja– u radionici nema posmatrača, svi učestvuju • Pravilo poštovanja dogovorenog vremena • Pravilo "ne sedi na svojim potrebama" – napustite radionicu ukoliko je to potrebno • Posebna pravila– specifična dogovorena pravila za konkretnu radionicu (telefon, hrana, kretanje...)

 5. KONKRETNE NAPOMENE VEZANE ZA TOK RADIONICE • Ne pričajte o vremenu, tada učesnici razmišljaju o pauzi umesto o sadržaju • Preporučljivo je da stojite, ukoliko vreme rada nije dugačko • Menjajte jačinu i pravite pauze • Gestikulirajte kako biste naglasili pojedine stvari tokom radionice • Koristite primere • Pokušajte da zapamtite imena učesnika • Smeh znači da učesnici slušaju • Gledajte u učesnike dok im govorite

 6. Plan rada radionice- SCENARIO • Radionica mora imati vrlo jasan i unapred definisan scenario • Suština scenaria su strukturirane aktivnosti • U scenariu treba detaljno naznačiti ativnosti, tehnike i oblike rada

 7. RADIONIČARSKI OBLICI RADA • RAZMENA U CELOJ GRUPI (razgovor u krug, grupna diskusija, mozgalica) • Najbolje je koristiti otvorena pitanja koja razvijaju komunikaciju (kako, zašto?) • Uvek treba biti svestan svoje reakcije na mišljenja učesnika i obezbediti da sva iskustva budu jednako prihvaćena (u redu, dobro...) • Potrebno je podsticati ideje i drugačije mišljenje (Ima li neko drugačije mišljenje? Da li želi neko nešto da doda?)

 8. Radioničarski oblici rada • SIMULTANA INDIVIDUALNA AKTIVNOST Individualno angažobanje (prisećanje, rezmišljanje o nečemu, crtež, pokret...) • RAD U PAROVIMA ILI MALIM GRUPAMA • Nekada je poželjno da se učesnici poznaju, • nekada ne (3-5 članova)

 9. Radioničarske tehnike • Vođena fantazija • Vajanje • Akvarijum • Igranje uloga • Igre

 10. Dobar voditelj?Veštine vođenja radionica

 11. HVALA NA PAŽNJI

More Related