Download
struktura seminarskog rada n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRUKTURA SEMINARSKOG RADA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRUKTURA SEMINARSKOG RADA

STRUKTURA SEMINARSKOG RADA

1466 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

STRUKTURA SEMINARSKOG RADA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STRUKTURA SEMINARSKOG RADA • Naslovna strana • Sadržaj • Uvod • Glavni deo rada • Zaključak • Prilozi / Dodatak (opciono) • Literatura

 2. NASLOVNA STRANA (šablon) www.dmi.uns.ac.rs  Dokumenta  Studije  Izgled diplomskog rada  SablonZaDiplomskiRad.doc

 3. SADRŽAJ • numeriše se brojem 1 • zavisi od strukture glavnog dela rada(piše se naknadno) • Dobar primer • Primeri sa nedostacima (prvi, drugi, treći, četvrti)

 4. UVOD • predstaviti temu rada (problem istraživanja)Wikipedia, Google: ne prepisivati  • motivacija(značaj rada, razmatranog problema) • eventualno istorijat teme • izbegavati definicije, formule(ukoliko je moguće)

 5. UVOD • Primer 1 • Primer 2 • Primer 3 (dobar primer)

 6. GLAVNI DEO RADA • definitorni deo • Prezentovati i definisati ključne pojmove i metode potrebne u daljem radu • Opšte poznate pojmove/tvrđenja predstaviti u Dodatku (u toku rada objasniti nove pojmove, oznake, skraćenice, simbole u formulama)

 7. GLAVNI DEO RADA • analitički deo PRIPREMA Pretražiti literaturu, pročitati više tekstova o datoj temi Osmisliti celinu i napisati na papir REALIZACIJA Otkucati rad (Times New Roman, 12pt) PROVERA

 8. GLAVNI DEO RADA • držati se zadate teme • jasan, logički tok • matematički tačan tekst • prvo lice množine ili bezlično pisanje (ne mešati stilove u toku rada) • gramatičke greške NE PISATI NEŠTO ŠTO SAMI NE RAZUMETE

 9. ZAKLJUČAK • jednostavan • kratak sažetak rada • izdvajanje najbitnijeg od rezultata istraživanja • Ne prepisivati uvod!(ali se može ponoviti značaj teme) • eventualno ukazati na dalje pravce istraživanja

 10. LITERATURA • Na kraju se navodi sva literatura koja se koristila pri pripremi rada (knjige, radovi iz časopisa, internet stranice) • Redosled literature prema prezimenu prvog autora

 11. LITERATURAprimeri za citiranje knjiga Ljiljana Gajić, Predavanja iz Uvoda u analizu, Symbol, Novi Sad, 2004. Lj. Gajić, Predavanja iz Uvoda u analizu, Symbol, Novi Sad, 2004. Gajić, Lj., “Predavanja iz Uvoda u analizu”, Symbol, Novi Sad, 2004.

 12. LITERATURAprimeri za citiranje radova Kevin Leder, Saverio Spagniole,Probabilistically OptimizedAirline Overbooking Strategies, UMAP Journal 37(2002), 317-338. Leder, K., Spagniole, S.,Probabilistically OptimizedAirline Overbooking Strategies, UMAP Journal 37(2002), 317-338.

 13. LITERATURAprimeri za internet stranice http://mathworld.wolfram.com/Wavelet.html (pregledano 20. oktobra 2009.)

 14. LITERATURAprimer 1. Gajić, Lj., “Predavanja iz Uvoda u analizu”, Symbol, Novi Sad, 2004. 2. Leder, K., Spagniole, S.,Probabilistically OptimizedAirline Overbooking Strategies, UMAP Journal 37(2002), 317-338. 3. http://mathworld.wolfram.com/Wavelet.html (pregledano 20. oktobra 2009.)