1 / 16

Introduktion till NPF

Introduktion till NPF. Aspergers Syndrom. Räknas till autismspektrat Har därför tillgång till LSS enligt personkrets 1 Tolkar omvärlden annorlunda Konkret Svårt att förstå det osagda Svårt med det sociala samspelet Svårt med sociala koder. Aspergers syndrom – forts. Rigid och oflexibel

mandel
Télécharger la présentation

Introduktion till NPF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Introduktion till NPF

 2. Aspergers Syndrom • Räknas till autismspektrat • Har därför tillgång till LSS enligt personkrets 1 • Tolkar omvärlden annorlunda • Konkret • Svårt att förstå det osagda • Svårt med det sociala samspelet • Svårt med sociala koder

 3. Aspergers syndrom – forts • Rigid och oflexibel • Behöver veta vad som ska hända • Behöver tid för förberedelser • Svårt att avbryta aktiviteter • Specialintresse • Svårt med automatisering

 4. ADHD • Uppmärksamhetsstörning • Viljestyrd uppmärksamhet • Kan vara åt båda hållen • Koncentrationssvårigheter • Hyperaktivitet • Motoriskt rastlös, har svårt att vara stilla

 5. ADHD - forts • Impulsivitet • Avbryter • Beslut man ångrar • Svårt med långsiktighet • Exekutiva funktioner • Planering och organisation • Svårt med tidsuppfattning • Ingen inbyggd ”känsla” för tid

 6. ADHD - forts • Leder till • Sociala svårigheter • Behöver tid för förberedelser • Behöver hjälp med planering och struktur

 7. Tourettes syndrom • Motoriska och vokala tics • Hyperaktivitet och impulsivitet

 8. Svårigheter Aspergers syndrom ADHD Socialt På grund av impulsivitet, att man är lättdistraherad och hyperaktivitet Exekutivt Hjälp med förberedelser, tid för omställningar • Socialt • På grund av att omvärlden tolkas annorlunda • Exekutivt • Hjälp med förberedelser, tid för omställningar

 9. Svårigheter - forts Aspergers syndrom ADHD På arbetsmarknaden Utbildning/information till arbetskamrater Kan behövas speciella anpassningar • På arbetsmarknaden • Utbildning/information till arbetskamrater • Kan behövas speciella anpassningar

 10. Aktuellt LSS-stöd • Rådgivning • Biträde av kontaktperson • Avlösarservice i hemmet • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet – ”kortis” • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov

 11. Aktuellt LSS-stöd - forts • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig • Kontaktdagar – 10 dagar/år

 12. Stöd från LSS vid ADHD

 13. Konsekvenser • Uttröttade och uppgivna föräldrar • Onödiga sjukskrivningar • Svårt att vara självständig • Föräldrar eller anhöriga utför vårdande uppgifter, och samordnar insatser • Uppfyller inte lagens mål om att ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”

 14. Konsekvenser - forts • Pålagringar i form av psykisk ohälsa • Depressioner • Ångest • Självskadebeteende • Social isolering • Förskjuten dygnsrytm • Längre och längre från arbetsmarknaden

 15. Därför • Behöver LSS utvidgas så att alla med dessa behov får ta del av stödet

 16. Praktiska detaljer • Presentationen finns på www.attention-osv.se senare ikväll • Efter pausen blir det paneldiskussion • Möjlighet för publiken att ställa frågor • Kan ge frågor till mig under pausen • Fika • Vi börjar igen klockan…

More Related